Cestovní kancelář by měla se svými zákazníky jednat odborně a pečlivě, ověřovat faktory ovlivňující zájezd, ověřovat možnosti vycestování i samotné realizace zájezdu. Pokud je váš zájezd přímo zasažen mimořádnými okolnostmi souvisejícími s pandemií onemocnění

COVID-19 a ze všech skutečností a okolností je zjevné, že zájezd není možné uskutečnit, měla by cestovní kancelář bezodkladně zájezd zrušit a od smlouvy odstoupit. Ve stejný okamžik můžete od smlouvy bez storno poplatků odstoupit také Vy jakožto zákazníci.
tr.jpg
Foto: Shutterstock
 
Pozor na storno poplatky (odstupné)

Před zahájením zájezdu může zákazník obecně od smlouvy odstoupit kdykoliv. Ovšem v případech, kdy nejsou splněny podmínky pro odstoupení od smlouvy bez zaplacení odstupného, je potřeba počítat se storno poplatky. Obvykle jde o případy, kdy zákazník zájezd zruší (odstoupí od smlouvy) z důvodů na své straně, aniž by cestovní kancelář porušila závazek plynoucí ze smlouvy.
 
Na storno poplatky je potřeba si dát pozor i v případech, kdy před uzavřením hranic ČR bylo zájezd do bezpečné destinace možné uskutečnit, ale zákazník přesto od smlouvy odstoupil (např. z obavy vycestovat). Stejně je tomu i v situaci, kdy zákazník odstupuje s větším časovým předstihem od smlouvy týkající se zájezdu, u něhož není dosud zřejmé, zda jeho uskutečnění bude či nebude pandemií zasaženo.
 
Podmínky vylučující nárok na storno poplatky (odstupné)

V určitých případech není cestovní kancelář oprávněna po zákazníkovi požadovat úhradu storno poplatků (odstupného). Jedná se o následující případy:

  • v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředním okolí nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají významný dopad na poskytování zájezdu nebo na přepravu osob do místa určení cesty nebo pobytu (omezení pro vstup občanů ČR do země z důvodu zařazení ČR či její oblasti do kategorie států s vysokým rizikem nákazy, karanténní opatření) a zákazník v důsledku uvedeného odstoupí od smlouvy;
  • od smlouvy odstoupila cestovní kancelář, kromě odstoupení od smlouvy z důvodu porušení smlouvy zákazníkem (zájezd byl cestovní kanceláří zrušen s ohledem na karanténní opatření v souvislosti s pandemií COVID-19);
  • odstoupí-li zákazník od smlouvy z důvodu, že cestovní kancelář navrhla v souladu se zákonem zvýšení ceny zájezdu o více než 8 % (zákazník nesouhlasí se zvýšením ceny zájezdu);
  • neodstraní-li cestovní kancelář v průběhu zájezdu v přiměřené době podstatnou vadu zájezdu, kterou jí zákazník oznámil (nedostatečná kategorie hotelu vybraného zákazníkem a neodstranění této vady v dodatečné lhůtě);
    porušila-li cestovní kancelář jiným způsobem smlouvu o zájezdu a nesjednala nápravu ani v dodatečně poskytnuté přiměřené době, nebo smlouvu o zájezdu porušila podstatným způsobem.

Nárok na vrácení peněz za zrušený zájezd, kdy nelze požadovat po zákazníkovi odstupné (storno poplatky), je tedy dán v situaci, kdy je zájezd přímo zasažen dopady pandemie COVID-19 (zájezd nelze uskutečnit z důvodu uzavření hranic v konkrétním termínu spadajícího do takového období, v místě destinace jsou vyhlášena karanténní opatření apod.) Obava z takového zásahu tedy není dostačující.
 
Vydání voucheru namísto vrácení peněz

Právě za účelem zmírnění dopadu pandemie COVID-19 na cestovní kanceláře, byl schválen jednorázový zákon (lex voucher), který umožňuje cestovním kancelářím v určitých případech odložit vrácení peněz zákazníkům za zrušené zájezdy a namísto toho vydat poukazy na zájezdy (vouchery).  Tyto zvláštní podmínky se ovšem týkají pouze zájezdů s termínem zahájení od 20. 02. 2020 do 31. 08. 2020.  Doba, o kterou se cestovním kancelářím odkládá vrácení plateb zákazníkům, se nazývá ochranná doba a začíná běžet doručením poukazu na zájezd zákazníkovi a končí nejpozději 31. 08. 2021. Pokud zákazník do konce ochranné doby poukaz nevyčerpá, cestovní kancelář mu do 14 dnů po jejím skončení vrátí v penězích veškeré platby přijaté za původní zrušený zájezd.
 
Pokud je datum zahájení zájezdu pozdější (po 31. 08. 2020), jednorázový zákon (lex voucher) se na takovou situaci neuplatní. Cestovní kancelář je v takovém případě povinna v případě zrušení zájezdu vrátit veškeré platby, které za zájezd obdržela, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne zrušení zájezdu. Tato částka může být ze strany cestovní kanceláře snížena o storno poplatky (odstupné) v případech, kdy je cestovní kancelář oprávněna účtovat zákazníkovi storno poplatky.

Řešíte obdobnou situaci týkající se odstoupení od smlouvy o zájezdu? S advokátkou se můžete spojit na Verdikto.cz.

Téma pro vás zpracovala Mgr. Vendula Kraslová. Advokátka působí převážně v Brně a ve své praxi se specializuje zejména na právo závazkové, obchodní a právo nemovitostí.

logo-transparent.png

Reklama