Rok utekl jako voda a my si opět připomínáme památku Tří králů. Víte, že tento svátek byl jednou z nejoblíbenějších lidových oslav? Již ve středověku totiž chodili o Tříkrálovém dni chlapci s hvězdou a zpívali náboženské písně s vánoční tematikou.

 

Zajímavostí také je, že v předvečer svátku se v některých krajích věštila délka života. Všichni členové domácnosti zapálili s první večerní hvězdou stejně vysoké a silné svíce a nechali je pomalu hořet. Komu svíce dohořela jako první, toho si Morana (smrt) odvedla podle pověry nejdříve. Když dým z voskovice stoupal vzhůru a plamínek byl jasný a čistý, dostal se její majitel po smrti do nebe. Pokud svíce prskala, plamen byl nerovný a dým směřoval k zemi, čekalo na nešťastníka peklo.

 

Kdysi se podobně jako o Štědrém večeru, tak i na Tři krále lilo olovo a pouštěly se lodičky ze skořápek vlašských ořechů se zapálenými svíčkami. Mladá děvčata se ještě před východem slunce omývala sněhem, aby měla v novém roce pleť čistou a bílou jako Panna Marie.

 

Tříkrálový večer byl zkrátka večerem kouzelným.

Křesťané si o 6. lednu připomínali zázračnou novozákonní proměnu vody ve víno na svatbě v Káni Galilejské a křest Krista. Proto není divu, že řada lidových pověr byla o tomto dni spojena s vodou. Pevné zdraví si prý mohl zajistit každý, kdo měl odvahu se o svátku sv. Tří králů na okamžik ponořit do ledové vody potůčku nebo řeky.

Od nemoci měla prý pomáhat v kostele posvěcená tříkrálová voda vypitá nalačno.

 

Od konce středověku je v západní Evropě obyčej žehnání obydlí pomocí vody, soli, křídy a kadidla. S ním je dokonce spojeno i magické zaklínání na ochranu domu.

Od dob třicetileté války obcházel na Tři krále všechny domy ve vesnici kněz doprovázený ministranty, kostelníkem, učitelem a žáky. Kněz se modlil a vykuřoval dům kadidlem nebo kropil světnice svěcenou vodou, ostatní zpívali. Na dveře  či okenní rám  napsal kněz  svěcenou křídou velká písmena  K(C) + M + B a příslušný letopočet.

 

Možná víte, že každým rokem u nás probíhá jedna z největších celorepublikových sbírek s názvem „Tříkrálová sbírka“, kterou pořádá Česká katolická charita.

V loňském roce se díky Tříkrálové sbírce vybralo neuvěřitelných 44 980 670,- Kč, z nichž byly a jsou podporovány desítky charitních projektů. Deset procent z celorepublikového výtěžku je každoročně určeno na humanitární účely.

Pomoc obětem nedávné přírodní katastrofy v jihovýchodní Asii byla v těchto dnech mimo jiné akutně podpořena právě z krizového rezervního fondu Tříkrálové sbírky 2004 částkou tři sta tisíc korun.

Pokud u Vašich dveří zazvoní koledníci, měli by Vám zazpívat koledu, předat malý dáreček a nad dveře napsat posvěcenou křídou letopočet a tři písmena K(C)+ M+B. Tato písmena nejsou iniciálami Tří králů, ale latinsky znamenají Christus Mansionem Benedicat, tedy Kristus žehná tomuto domu.

 

Tato sbírka má charitativní účel, kdy lidé mohou finančně přispět prostřednictvím koledníků na pomoc potřebným. Veškeré informace o tom, jak budou finanční prostředky využity, naleznete na letáčku, který u sebe budou mít koledníci.

Upozornění: Každá skupinka koledníků musí mít svého vedoucího, který se bude moci prokázat občanským průkazem, plnou mocí a povolením o konání sbírky.

Pokladničky musí být řádně zapečetěny s razítkem příslušného městského úřadu! Zároveň jsou označeny logem Charity. Pokud budete mít pochybnosti o skupince dobrovolníků, požádejte je o doklady, které by měli mít u sebe.

 

Zdroj: www.charitabrno.cz a www.infodomecek.cz

Reklama