Majetky se množí, zlo také

Roku 1604 její manžel umírá a ona zdědí obrovské majetky a získá velký politický vliv v Uhrách.

Hraběnka je také čím dál více pod vlivem svých pomocnic a smrt jejího muže je pro ni osvobozením od posledních záchvěvů morálky…

O rok později, v roce 1605, zemřel její bratr Štěpán a odkázal jí hrad Děvín.

Hraběnka tak získává další majetek, vliv a moc a také je hlavně již delší dobu pod vlivem bylinkářky Anny Darvuliové, takže její záliba v mučení získává další rozměr. Už nic jí nebrání… A tak její záliba v mučení a týrání jen vzkvétá. Je před ní téměř pět dlouhých let, kdy kolem sebe rozsévá bolest a smrt.


Neplníš kvóty, budeš pykat

Její oběti byly mladé dívky, zaměstnané na zámku jako pradleny, švadleny, krajkářky. Měly danou denní kvótu práce, a když ji nesplnily, následoval trest. O čachtické paní je známo, že je velmi ráda šlehala bičíkem do tváří až do krve, nebo se děvčata musela svlékout a bila je od nejcitlivějších částí těla. O píchání špendlíky pod nehty se toho také hodně napsalo. Pokud dívky bolestí omdlely, byly odneseny na dvůr, kde byly polévány studenou vodou. V mrazech to znamenalo jistou smrt.

 

Dívky byly verbovány z okolních obcí, vidina služby u dvora tak významného, jako byl ten hraběnčin, pro ně byla doslova terno. Navíc některé dívky byly prodány svými rodiči za drobný obnos či odpuštění dluhu. Byla to bídná doba, byly velké daně, robota, země byla vyčerpaná války s Turky… tenkrát se tomu nikdo nedivil.

K hraběnce chodily sloužit i zemanské dcery, což byly příslušnice nižší šlechty. Lákala je možnost získat vzdělání, chování a poté možnost najít si odpovídajícího ženicha.

Přímo ideální byly tulačky a žebračky bez domova. Nikdo se po nich nesháněl a dívky velmi rády a ochotně braly příležitost lukrativní služby.

Netušily, že se ženou do záhuby…

 

Proč se oběti nebránily?

Odpovědí je několik…

-         Tehdejší zákon byl velmi přísný a pro naši dobu nepochopitelný. Zběhnutí od panského dvora se rovnalo trestu smrti a páni měli absolutní moc nad životy svých poddaných.

-         Hrad i zámek byl také velmi dobře střežen vojáky a psy.

-         Hraběnka záhadná úmrtí na svém dvoře obhajovala různými nehodami a epidemiemi neznámých chorob.


Hraběnčiny metody – běžná praxe?

Její metody mučení byly dopodrobna popsány v knize Joža Nižnanského i jiných. Však to je často právě to, co činí její příběh atraktivním.

Přitom to nejsou nějak zvláštní metody, běžně je používala inkvizice a byly součástí tzv. útrpného práva, tedy metody vyslýchání pod nátlakem a mučením.

 

Hraběnčiny pomocnice s rozkoší dívkám vytrvávaly kusy masa z těla, polévaly je vodou v mrazu, pálily jim chodidla a obličej a sama hraběnka jim dle výpovědí vkládala žhavá železa ze žehliček do vagíny, sešívala jim ústa a šlehala jim ruce bičíkem do krve či je pálila svíčkou. Záminek pro své tresty našla několik – stačil křivý pohled nebohé dívky. To vše se odehrávalo v podzemních místnostech, zařízených jako vězení a mučírny. Stopy odstraňovala Kateřina Benecká, Ficzko pak odstraňoval mrtvoly.

 

Pověst dále vypráví o tzv. Železné panně, což byl mučící nástroj ve tvaru ženské postavy s bodci. Dole prý stékala krev speciálními drážkami do vedlejší místnosti, kde měla Alžběta vanu, a tam si užívala lázně z dívčí krve smíšené s mlékem či bylinnými odvary.

Železná panna však nebyla v zámku nikdy nalezena, nebo o tom nejsou záznamy. Takový nález by byl stoprocentním důkazem o vině a tato vina nikdy nebyla dokázána.

 

Proč byla taková?

Proč byla hraběnka takovou krvelačnou bestií? Možná byla jen obětí sebe sama. Spekuluje se o možných příčinách jejího běsnění a stále se spekulovat bude. 

Záviděla dívkám jejich mládí, navíc si stále více uvědomovala přicházející stáří, možná byla i sexuální deviantka, protože ji vzrušoval pohled na krev. Trpěla snad vampýrismem?

Po narození syna Pavla se u ní projevila laktační psychóza, i ta se dále jen zhoršovala… v úvahu přichází i schizofrenie, která se s věkem, jak známo, horší.

A hodně se na jejím chování podepsala bezesporu její pravá ruka – Anna Darvuliová, svými lektvary si ji držela při sobě, ale také v ní vypěstovala závislost na drogách, které jí podávala a kterými léčila její migrény a hysterické záchvaty. A tyto vraždy pak mohou mít charakter i rituálních vražd právě pod vlivem šílené Anny.

 

Dlouhé přípravy, krátký proces

Hraběnka byla zatčena 29. prosince 1610. Na zámek přijel neočekávaně údajný bývalý milenec hraběnky Juraj Thurzo v doprovodu jejích zeťů, manželů jejích dvou dcer. Stráže v ten mrazivý večer hlídali jen chabě, nečekali již žádnou návštěvu. Thurzo je překvapil. V podzemí zámku on a jeho doprovod nalezli hrůzný obraz. Jednu mrtvou dívku s odřezanými kusy masa z těla, dvě ještě živé, ale smrtelně zmrzačené dívky a několik dívek trpících hlady, ty jim vypověděly o hrůzách, které se na zámku děly. Nahoře zatím hraběnka pokojně večeřela. Návštěvou Thurza byla překvapená a patrně tušila, že na ni spadla klec. Bránila se takovým způsobem, že  Thurzo doopravdy pochopil, že má co dělat s pološílenou ženou. Do té doby bral povídačky o hrůznostech na zámku spíš jako klepy.

 

Rok předtím byl Thurzo v Čachtickém zámku na návštěvě jako čerstvě zvolený palatin, tedy zástupce krále a zemský vládce, s několika hosty ze zasedání zemského sněmu, včetně krále Matyáše. Tenkrát žádné důkazy o vraždách nenalezli, ale později vyšlo najevo, že Alžběta učinila pokus otrávit krále Matyáše koláčem. Pokus se nezdařil, v pozdějším procesu pak kvůli této události nad ní visel meč konfiskace majetku a obvinění z velezrady.

 

Thurzo však celý proces vedl s notnou dávkou štěstí tak, že z celé záležitosti vyšel s profitem on i hraběnčini zeťové. Byl to boj o majetek.

 

Soudní proces začal 2. 1. 1611, soudě dle rychlosti byl pečlivě připraven a trval pouhých pět dnů. Korunní svědkové, tedy hraběnčini spolupachatelé, byly vyslýcháni rychle a bez mučení, vše přiznali, a tak byli rychle odsouzeni k smrti.

Všechny čekala smrt upálením na hranici, kromě Ficzka, který byl kvůli zaostalému duševnímu stavu milosrdně sťat.

Rychlé popravení korunních svědků umožnilo další nerozmazavání zločinu. Protože hrozila konfiskace majetku, neměl Thurzo zájem na podrobnějším šetření, chtěl si zachovat přízeň dědiců hraběnky Báthoryové, a tak sama hraběnka byla odsouzena k doživotnímu žaláři ve svém hradu. Do poslední chvíle života se nepřiznala ke svým činům, ani jich nikdy nelitovala, natolik prý byla pyšná.

Navíc zločiny proti poddaným byly celkem na denním pořádku, členové poroty byli reprezentanty panské moci a též se svými poddanými nejednali v rukavičkách. Bylo to dáno tehdejší dobou. 16. století bylo dobou alchymie, pověr, rozkladu mravů, panstvo rádo zakoušelo extrémní sexuální hrátky, země byla plná vrahů a zlodějů… životy poddaných byly méněcenné.


Hraběnčin hořký konec

Hraběnka zemřela 21. srpna 1614, snad na mozkovou mrtvici, ale spekuluje se i o sebevraždě či otrávení.

A trest to byl horší než upálení. Najednou se ocitla sama, bolesti hlavy se stupňovaly a ona neměla nic na jejich ztlumení. Osud jejích věrných průvodnic byl zpečetěn a ona neměla žádnou šanci na osvobození.

Spekuluje se též o jejím zazdění, tam by ale nevydržela tři roky naživu. Pokud se tak stalo, pak ke zpřísnění trestu došlo až ke konci jejího žaláře, kdy Thurzo potřeboval z politických důvodů urychlit hraběnčin konec.

Hraběnka držela ve své moci svoji závěť až do posledních dnů, podepsala ji až poslední dny života za přítomnosti kněžích. Majetek rozdělila mezi své děti, nejvíce však zanechala synovi Pavlovi, kterého velmi milovala.


Kam se podělo tělo?

Pohřeb byl až o tři měsíce později, 25. listopadu téhož roku, jak byl obyčej u tehdejší šlechty.  Mezitím hraběnka ležela v podzemí obložena ledem. Pohřbena byla v tamním kostele ve vší tichosti. Při archeologickém výzkumu před 2. světovou válkou však rakev nebyla nalezena, i když krypta není stále dokonale prozkoumána. Protože její hrobku dosud nikdo nenašel, stále existuje v případě nálezu byť jen teoretická možnost zjistit pravdu o jejím zdravotním stavu.
Stejně tak je možné, že nebyla pohřbena v kostele, protože tamní farář si to nepřál, i to uvádějí některé historické prameny a hraběnka je podle nich pohřbena na neznámém místě.

 

Dnes jsou v Čachticích jen rozvaliny někdejšího hradu a zámku. Je tu prý velmi znát otisk negativní energie z umučených dívek. Citliví lidé to prý dobře cítí a není tu příjemné setrvávat.

Podle pověstí tu na černém koni stále objíždí duch čachtické paní a nemůže nalézt klid. Však ji odtud z jejího domácího vězení prý odnesl sám ďábel.

 

Legenda o Čachtické paní je směsí legend, polopravd a pravd, a je obtížné je rozlišit.

Vše splývá v jedno a čistou pravdu asi nikdo nenalezne. Navždy se budou historikové i psychologové přít.

 

Použitá literatura: Vladimír Liška: Tajemství čachtické bestie (Fontána, 2001)

                          Jožo Nižnansky: Čachtická paní

Reklama