Býčí skála, jeskyně v Moravském krasu v katastru obce Habrůvky, nad údolíčkem s Křtinským potokem, je jednou z našich nejvýznamnějších archeologických lokalit. Již v první polovině 19. století, kdy se v jeskyni těžil písek pro potřeby Adamovských hutí, zde dělníci nacházeli drobné bronzové předměty. Jeskyni proto prohledal Dr. Jinřich Wankel z Blanska, amatérský jeskyňář a archeolog, ale nenalezl zde žádné významnější archeologické předměty. V roce 1869 zde však dva studenti na výletě našli krásnou plastiku bronzového býčka a podle tohoto nálezu dostala jeskyně i své jméno.

Dr. Wankel se tedy do jeskyně znovu vrátil a v roce 1872 zde objevil významné a bohaté archeologické naleziště někdy z 5. století před naším letopočtem, tedy z období mladší doby halštatské. Pod závalem balvanů z vápence objevil žároviště se zbytky čtyřkolového vozu. V jeho blízkosti byla odkryta dlážděná plocha s pultem z kamenů, na němž spatřil kosti lidských rukou s prsteny a náramky. Všude kolem ležely kostry se zjevnými stopami násilí.
Je zajímavé, že většina koster patřila ženám i dívkám dvanácti- až třináctiletých a pouze pět koster patřilo mužům. Dále zde byl nalezen velký počet zlatých a bronzových náramků, skleněných i jantarových perel, spon a dalších předmětů. Vše nasvědčovalo tomu, že na tomto místě, přibližně před 2 500 lety, došlo k rituálnímu pohřbu nějakého neznámého knížete nebo významného náčelníka. Je zde však ještě další teorie. Mnozí z odborníků se domnívají, že zde došlo ke zřícení stropu jeskyně, kterou obývala skupina bohatých prospektorů a výrobců kovů. Poukazují mimo jiné na to, že mezi nálezy v jeskyni chyběly zbraně, nezbytná to součást výbavy tehdejších knížat a náčelníků. Dnes se již těžko dozvíme, co se v jeskyni před dávnými lety vlastně stalo.

V jeskyni Dr. Wankel odkryl také vybavenou kovářskou dílnu s výhní, železnými kladivy, kleštěmi a množstvím hotových železářských výrobků. Tento objev je velmi významný a svědčí o vyspělé civilizaci v naší zemi, neboť výrobky ze železa v době halštatské se na našem území nejenom užívaly, ale také vyráběly. Poněvadž tyto významné archeologické nálezy v jeskyni Býčí skála byly objeveny v době Rakouska-Uherska, byly uloženy nikoli na našem území, ale v Přírodovědeckém muzeu ve Vídni. Tyto nálezy, společně s nálezy z rakouského Hallstatu, patří k nejdůležitějším objevům z doby halštatské ve střední Evropě. Jeskyně Býčí skála je sice veřejnosti nepřístupná, můžete si však prohlédnout její okolí, je zde zastávka zvaná Kovárna na Býčí skále, velmi zajímavá naučná stezka Cesta železa Moravských krasem.

Při cestě od Býčí skály do Adamova budete projíždět romantickým Josefským údolím, kde stojí rovněž stará huť u Adamova, se zajímavou expozicí železářství, ve které se můžete seznámit s počátky metalurgie železa, s typy vysokých pecí, která se stavěly v Moravském krasu od poloviny 17. století i samotným provozem hutě. Jsou zde instalovaný modely, ukázky rud, ale i archeologické nálezy a litinové výrobky. Stará huť u Adamova je otevřena v letní turistické sezoně denně mimo pondělí. V samotném Josefském údolí ze zalesněných svahů vystupují skalní stěny, jejich úpatí je vyplněno sutí, přičemž v horní části údolí se nachází několik výrazných jeskynních prostor. Toto údolí tak patří k nejkrásnějším oblastem Moravského krasu a je jako stvořené pro milovníky romantické přírody.

Zdroj:

Reklama