Dnes začíná týdenní soubor akcí „Všude dobře, doma... aneb Týden proti násilí na ženách“ (21.–25. listopad), který připravila skupina brněnských neziskových organizací zabývajících se ženskými právy, násilím na ženách a zvláště problematikou domácího násilí – NESEHNUTÍ Brno, Liga lidských práv, o. s. Magdalenium a Amnesty International Brno.

Program akcí je organizovaný u příležitosti Mezinárodního dne proti násilí na ženách. Veřejnost je informována o tomto problému a o možnostech obrany prostřednictvím filmových projekcí, divadelních představení, besed, výstav dětských obrázků, pouličního informačního stánku. Všichni můžeme přispět ke snížení míry tolerance ve společnosti vůči různým projevům tohoto jevu.

Pojmem „násilí na ženách“ se přitom rozumí „činy schopné způsobit fyzické, sexuální nebo psychické poškození, ať již ve veřejném nebo soukromém životě.“ Má řadu podob - od tzv. domácího násilí, přes znásilnění, sexuální obtěžování až po ženskou obřízku či obchod se ženami. Hlavní příčinou je nerovné postavení žen a mužů ve společnosti, kde ženy stále zaujímají nižší pozice a nemají stejné příležitosti jako muži, a nerovnováha moci v jejich vzájemném soužití.

 

V České republice jsou aktivity věnovány zejména problému domácího násilí. Sociologický výzkum, který v roce 2004 zveřejnil Sociologický ústav AV ČR, poukazuje na celkově velkou míru násilí mužů na ženách v naší společnosti a skutečnost, že převážná většina žen zažila násilí od svých partnerů častěji než od cizích útočníků. Z výzkumu vyplynulo, že zhruba 38 % žen v ČR zažilo během svého života násilí ze strany svého partnera, tedy současného či bývalého manžela anebo přítele


Osvětové aktivity brněnských organizací směřují ke zvýšení povědomí o tomto problému ve společnosti, kde stále přetrvává tolerance vůči jeho projevům. Zároveň chtějí přispět k větší informovanosti obětí, které často nevědí, kam se obrátit. Policejní orgány většinou nepomohou a jsou bezruké, protože náš právní řád negarantuje těmto ženám žádnou ochranu před pachatelem.

Hlavním cílem pořádaných akcí je tedy přispět k netoleranci vůči násilí na ženách a důležitý je i jejich benefiční rozměr. Zisk ze všech akcí, stejně jako z prodeje benefičních odznáčků „Stop násilí na ženách“, bude věnován jako v minulých letech občanskému sdružení Magdalenium na provoz krizového zařízení Helena. Jeho klientky, ženy, které byly obětmi násilí, vnímají tyto akce jako signál, že násilí na ženách není české společnosti lhostejné.

Násilí na ženách není nevyhnutelné a neodvratitelné. V mnoha zemích se ženy staly hlavní silou prosazující mír a dodržování lidských práv ve společnosti. Jejich konání je ukázkou toho, jak může být dosaženo změny a jak může život žen být učiněn bezpečnějším.

 

Kompletní program aktivit proti násilí na ženách naleznete na http://zenskaprava.ecn.cz.

Pokud se vás týká problém domácího násilí, informace naleznete zde:
www.llp.cz/zenavtisni/home.html
www.profem.cz
www.strada.cz
www.rosa-os.cz
 

Reklama