Obchody označené jako BIO potraviny nemusí prodávat pouze BIO produkty! Výrobek splňující BIO kritéria nemusí být nutně označen ochrannou známkou BIO! Tyto a další zajímavé informace nám prozradil Jan Valeška z občanského sdružení PRO-BIO LIGA.

bio spatne

Dopřáváte si často a ráda biopotraviny? Vaříte bio svým dětem a jste ochotna zaplatit víc peněz za záruku kvality? A opravdu umíte poznat pravý bioprodukt, nebo jen slepě důvěřujete prodejcům? Nechejte si poradit Janem Valeškou z občanského sdružení PRO-BIO LIGA, kterého jsme za Vás, milé čtenářky, vyzpovídali na téma biopotraviny.

Co vlastně jsou bioprodukty a biopotraviny?

Bioprodukt je produktem ekologického zemědělství, tedy způsobu hospodaření, jehož cílem je

  • minimalizovat negativní dopady zemědělské výroby na okolní ekosystémy (tedy na volně žijící živočichy a planě rostoucí rostliny, tak aby byla zachována a posilována jejich diverzita),
  • zachovávat v co největší míře zdraví půdy (tedy její přirozená úrodnost - podporou půdních organismů), minimalizovat její degradaci (erozi, zhutnění, zasolení, atd.),
  • omezovat vstupy „umělých“ látek do agrosystému (využití organických hnojiv na místo hnojiv průmyslových),
  • dbát na welfare (životní pohodu) zvířat a respektovat v co nejvyšší míře jejich přirozené potřeby a podmínky pro život (dostatek prostoru, sociálních kontaktů, omezení nadměrné medikace)
  • a ještě mnoho dalšího.

Biopotravina je potravina vyrobená z bioproduktu, která byla dále zpracovávána podle určitých legislativně stanovených postupů tak, aby

  • do ní nebyly přidávány nadbytečné aditivní látky, jejich užití v biopotravinách je omezeno (smí se použít 49 z celkového množství celkem 300 látek určených k snazšímu zpracování potravin povolených v EU)
  • aby nebyly používány určité postupy (např. ozařování ionizovaným zářením)

bio

Kolik potravinových značek BIO je u nás registrovaných?
Registrovány nejsou značky výrobků, ale samotní výrobci, těch je v současné době registrováno na 626. Každý kdo chce vyrábět biopotravinu se musí zaregistrovat jako „ekologický podnikatel“ potom je kontrolována výroba všech produktů, které označuje slovem BIO.
Ekozemědělců (z nichž někteří - asi 5 % - také produkují konečné potraviny) je podle aktuálních dat z konce roku 2010 celkem 3 517.

Jak poznám pravé BIO od padělku?
Každá potravina označená slovem BIO (případně i EKO), která je skutečně kontrolovaná, musí být především opatřena kódem inspekčního orgánu, který stvrdil, že byla vyrobena podle platných předpisů pro produkci biopotravin. Tento kód může (a někde musí) být doplněn i příslušným grafickým znakem. Výrobky původem ze zemí EU musejí být označeny povinně grafickým znakem tzv. Eurolistu. Výrobky kontrolované v ČR musejí být ještě povinně označeny znakem tzv. biozebry, každá země toto může mít upraveno jinak (vlastní znak či bez znaku). Nicméně onen zmiňovaný kód musí nést všechny biopotraviny. Podoby kódů jsou např. u nás CZ-BIO-001 či v Německu DE-BIO-002, apod. Pod tímto kódem se vždy skrývá konkrétní inspekční orgán, u něhož si můžete ověřit, že daný výrobek skutečně prošel kontrolou.

bio bio

Existuje seznam zahraničních značek BIO, které splňují české normy?
Všechny balené biopotraviny vyprodukované v EU (tedy i takové, které byly v členské zemi např. vyrobeny ze surovin z Číny) musejí splňovat totožné předpisy (respektive předpis - Evropské Nařízení Rady (EHS) 834/2007 o ekologickém zemědělství). U biopotravin označených Eurolistem musí být zároveň uvedeno, zda zemědělská surovina (minimálně 98 %) pochází ze zemí EU či mimo EU (případně EU/mimo EU) nebo konkrétní název země.

Každý z členských států potom může vlastní legislativou tyto podmínky případně upravit (lze je pouze zpřísnit, nelze mít podmínky benevolentnější, než stanovuje evropské nařízení). Tuzemské normy (Zákon 242/2000 Sb. o ekologickém zemědělství) pouze přebírají evropskou normu a přidávají tuzemským výrobcům pouze povinnost uvádět na výrobku logo biozebry.

Biopotraviny vyrobené v zemích mimo EU mohou být dobrovolně také označeny logem Eurolistu (splňují-li podmínky evropského Nařízení), vždy však musejí nést logo inspekčního orgánu, který v dané zemi potvrdil, že tento výrobek byl vyráběn dle pravidel totožných s evropskou legislativou. K nám dovážené výrobky tak musejí nést biozebru a kód kontrolního orgánu.

Může nést výrobek označení BIO či ORGANIC a přitom nebýt opatřen některou z registrovaných značek BIO?
Může, pokud jde o produkt dovezený ze třetích zemí a je kontrolován v zemi, která nemá povinné využití grafického znaku pro biopotraviny (např. Španělsko), nicméně vždy takový produkt musí být opatřen kódem inspekčního orgánu, který provedl kontrolu, že výrobek splňuje podmínky pro biopotraviny v EU

Jak je to s nebalenými potravinami - ovoce, pečivo - mají také nějaká kritéria značení?
Předpisy nerozlišují balené a nebalené potraviny (krom umístění loga Eurolistu, které na nebaleném zboží být nemusí), takže by měl být štítek u nebaleného zboží opatřen opět kódem orgánu, který provedl kontrolu a případně i logem. Nicméně v praxi se to tak moc neděje, ovšem obchodník musí být schopen zákazníkovi dokázat, že nebalený produkt označený jako bio splňuje podmínky pro bio, tzn. ukázat certifikát případně jej umístit u výrobku.

Je dovoleno prodávat v obchodech označených jako BIOpotraviny či BIO zdravá výživa i produkty, které nejsou BIO?
Použití slova BIO je zákonem upravenou pouze pro samotné zemědělské produkty (potraviny, krmiva, osiva). Tzn. pokud je použito na zemědělském produktu musí tento splňovat předpisy. Jeho použití kdekoliv jinde (např. na pantoflích, pastičkách na myši či označení prodejny) zákon nijak neřeší. Takže v prodejně označené jako BIO můžete nalézt i produkty, které nepocházejí z kontrolovaného systému ekologického zemědělství.

Kam se mohu obrátit, pokud si nejsem jistá pravostí některého BIO výrobku?
V první řadě si můžete u daného prodejce vyžádat Certifikát o původu bioproduktu. Ten stvrzuje, že výrobek byl skutečně certifikován. Tento postup lze použít např. na tržišti, na farmě, atd. kde máte přímý kontakt s výrobcem. Certifikát vypadá (v našich podmínkách) takto:

bio

V obchodě je to obtížnější, pokud je na výrobku uveden kód kontrolní organizace z ČR, můžete si u konkrétní organizace zjistit, zda skutečně výrobek organizace certifikovala. Kódy dle inspekčních orgánů:

Pokud není na výrobku uveden žádný kód (podle něhož byste zjistila inspekční orgán) nebo se jedná o kód zahraniční, je nejlépe se obrátit buď přímo na Ministerstvo zemědělství s podnětem o klamavém značení na: ekologickezemedelstvi@mze.cz. Případně na některou ze spotřebitelských organizací působících v této oblasti (Na příklad na PRO-BIO LIGU - info@biospotrebitel.cz či Sdružení obrany spotřebitelů.

Fotografie: www.biospotrebitel.cz