Jakou pomoc nabízí Bílý kruh bezpečí ženám?

Bílý kruh bezpečí je občanským sdružením, jehož hlavním cílem je pomáhat obětem trestné činnosti. Poskytuje právní rady a psychologickou podporu poškozeným trestnou činností, zejména násilného a mravnostního charakteru, pozůstalým, rodinným příslušníkům a svědkům v šesti poradnách v České republice. Prostřednictvím specializované DONA linky, celostátní telefonické linky krizové intervence v nepřetržitém provozu a projektu interdisciplinární spolupráce DONA Centra v Ostravě, poskytuje pomoc obětem domácího násilí. Klienti ve všech poradenských místech mohou využít dostatek prostoru a času na rozhovor o jejich problémech, setkávají se s důvěrou a vcítěním, které jim spolu s právními radami a psychologickou podporu umožňují znovu nabýt sebevědomí, poskytují jim orientaci pro další kroky při překonávání tíživých životních situací a prožitků.

Klienti mohou pomoc vyškolených dobrovolných poradců vyhledat v poradnách v Praze, Brně, Pardubicích, Plzni, Olomouci, Ostravě každé úterý v podvečerních hodinách. Při bezplatném a diskrétním poradenství klient konzultuje svůj problém společně s právníkem a psychologem. Jestliže konkrétní situace a její zvládání vyžadují, může klient využít poradenských služeb opakovaně. Bílý kruh bezpečí má vypracovaný systém procedurálních a personálních standardů pro trvalé udržení vysoké kvality poradenských služeb a pro poskytnutí rozsáhlé a účinné morální a emocionální podpory klientů. K základním principům poradenství patří bezplatnost, diskrétnost, nestrannost a nezávislost.

Ve velmi závažných případech trestné činnosti, která nejcitelněii zasahuje integritu osob, poskytuje Bílý kruh bezpečí nestandardní a nadstandardní služby, jakými jsou například příprava a doprovod obětí, případně pozůstalých, k soudu či jinému úřednímu jednání, návštěvy zraněných v nemocnici, zprostředkování odborné pomoci spolupracujících subjektů v oborech sociálněprávní a zdravotní péče. K nadstandardním službám patří dále psychorekondiční víkendové pobyty pro oběti trestné činnosti, zprostředkování peněžité pomoci z Nadačního fondu Filipa Venclíka.

Týrané ženy, které kontaktují některé z uvedených pracovišť Bílého kruhu bezpečí, získají základní informace o nebezpečí a projevech domácího násilí, o možnostech chránit a bránit se před ním. Konzultace jsou zaměřené na to, aby klientka na základě získaných informací mohla aktivně přistupovat k řešení svého problému, vypracovat si vlastní tzv. bezpečnostní plán, vyhledat pomoc příslušných institucí, jakými jsou např. orgány sociální péče a sociálněprávní ochrany dětí, Policie České republiky a orgány činné v trestním řízení, obecní úřady, azylové domy apod., získá kontakty na krizová zařízení, na která se mohou obracet v akutních případech a při eskalaci násilí.

Co by měla udělat žena, která se ocitne v akutním nebezpečí – je například vyhozena v noci z bytu apod., bojí se život…

Každý případ je velice individuální a vždy hraje roli celá řada různých okolností. Jde třeba o to, zda žena je vyhozena sama či s dětmi, nebo zda děti zůstaly v bytě s agresorem, v jakém jsou věku a jakou vyžadují péči, zda měla čas připravit a vzít si s sebou alespoň nejdůležitější věci osobního charakteru a také doklady, peníze, mobilní telefon apod.

Vždy je nezbytné, samozřejmě podle situace a možností, prvotně zajistit bezpečí pro sebe a děti, najít při prvních kontaktech s DONA linkou, krizovým centrem či linkou důvěry bezpečné místo pro přečkání noci a vyhledat pomoc blízkých osob a odborníků. Podle akutnosti situace je dobré vypracovat bezpečnostní plán, jehož cílem je vyhodnotit situaci a najít optimální řešení pro nejbližší dny tak, aby z relativního bezpečí mohla žena podnikat potřebné kroky – například kontaktovat lékaře, podat trestní oznámení, spolupracovat s referátem sociálních věcí, zajistit si prostředky pro živobytí apod. Žena by měla pamatovat na to, že jestliže není schopná se fyzicky postavit na odpor agresorovi a bránit se, měla by se raději setkání s ním a hrozícímu konfliktu vyhnout, ale nezůstat přitom v pasivitě.

V případě, že došlo při incidentu ke zranění, měla by žena neprodleně vyhledat lékařské ošetření a sdělit ošetřujícímu lékaři všechny podrobnosti pro vystavení lékařské zprávy o nálezu. Lékař posuzuje jak objektivní nálezy, například podlitiny, povrchová zranění, způsob ošetření, tak musí věnovat pozornost také stavu klientky podle jejího subjektivného hodnocení. Napadená a zraněná žena by měla mít k dispozici lékařskou zprávu a s tím odůvodnit podání trestního oznámení na Policii ČR nebo na státním zastupitelství.

K řešení neodkladných záležitostí věcí soukromoprávních věcí nebo vyplývajících z rodinného práva, například určení výživného na děti, zajištění podílu manžela na úhradě nákladů bydlení, užívání bytu či zúžení společného jmění manželů apod. by žena měla co nejdříve, nejlépe po konzultaci s právníkem, využít institutu předběžných opatření, která předcházení vlastníku řízení v konkrétních věcech. V takových opatřeních mohou soudy, resp. správní orgány, ve lhůtě jednoho týdne, výjimečně do 24 hodin, stanovit určitá pravidla, jejichž porušování může být kvalifikováno a postihováno jako maření úředního rozhodnutí.

Jakou ochranu mohou očekávat ženy, které týrání nahlásí na Policii České republiky?

Informovanost policistů o domácím násilí a možnostech řešení jeho důsledků se postupně zlepšuje, ale stále se vyskytují případy zlehčování situace a malé důvěry ve sdělení napadených žen. Poměrně často policisté ženy přesvědčují, že když je agresor krvavě nezranil, že s tím nemohou nic dělat. Jsou ale povinni přijmout oznámení a pak ve smyslu svých zákonných oprávnění a povinností provést opatření k ochraně života a zdraví. Otázka právní kvalifikace konkrétního skutku je až další záležitostí. Od 1. června je účinná novela trestního zákona, která v ust. § 215a umožní trestní postih projevů domácího násilí ze strany osob žijících ve stejném obydlí nebo bytě.

Při podání trestního oznámení by žena měla vysvětlit přesvědčivě způsob napadení ze strany agresora, vyjádřit své obavy z dalšího vývoje a poskytnout dostatek podrobností, které by dokreslily jak obrázek agresora, tak nebezpečnost jeho chování pro ni samotnou a její blízké či okolí. Může uvést i důkazy, například svědky, foto či videodokumentaci následků napadení na těle či v bytě apod. Podle okolností mohou policisté takové jednání stíhat jako trestný čin, například ublížení na zdraví, omezování osobní svobody nebo násilí proti skupině obyvatel a jednotlivci, nebo jako přestupek. Při podání oznámení musí žena výslovně žádat vyrozumění o vyřízení věci, pozorně vyslechnout poučení o vlastních právech poškozené a využívat od samého počátku trestního či přestupkového řízení. Vzhledem k tomu, že policisté a policejní služebny mají dostatek informací o DONA lince (251 51 13 13), mohou ženy žádat o zprostředkování rozhovoru s konzultantem na této nepřetržitě pracující lince nebo na jiných linkách krizových zařízení.

Existují nějaká krizová centra, kam se žena může uchýlit i s dětmi?

V soustavě azylových domů a krizových center, která provozují především města, obce a neziskové organizace, je možné nalézt zařízení určené pro azylový pobyt matek s dětmi. Přehled o nich by měly mít referáty sociálních věcí úřadů pověřených obcí. Informace o nich jsou k dispozici na linkách důvěry a také na DONA lince, v DONA centru a v poradnách BKB. Vždy je dobré kontaktovat takové zařízení a zjistit si co nejpodrobněji podmínky pro přijetí a pobyt, zejména náklady azylového bydlení, zda je možné utajit jeho adresu apod.

Nabízí Bílý kruh bezpečí psychologickou pomoc? Terapie? A další?

Bílý kruh bezpečí poskytuje psychologickou podporu ve formě poradenství, terapiemi se přímo nezabývá. V případě potřeby, například při nestandardních situacích může zprostředkovat pomoc psychoterapeutů. Dvakrát do roka pořádá psychorekondiční víkendové pobyty pro oběti násilné trestné činnosti. Může také zprostředkovat péči na soukromé klinice komplexní rehabilitační péče v Praze.

Jak je postupováno proti násilnickému partnerovi?

Oběť domácího násilí se může bránit, nebo se může útokům vyhýbat. Při obraně může volit takové prostředky, které jí dávají obecně závazné právní předpisy, například trestní zákon pro nutnou obranu, občanský zákoník pro ochranu osobnosti. Pro svou obranu může přiměřeně použít i obranné prostředky, např. slzotvorné a paralyzující prostředky, legálně drženou zbraň apod.

V případě, že při fyzickém napadení požádá napadený o zákrok strážníky Městské policie nebo policisty Policie ČR, postupují zakročující v mezích zákonů o městské policii, resp. zákona o Policii ČR. Na jejich zákrok by pak mělo navázat příslušné řízení správní (projednávání přestupků), nebo trestní (trestní stíhání pro trestný čin). Při těchto řízeních je rozhodující, do jaké míry se podaří prokázat, že se skutek stal, jaký byl jeho průběh, kdo jak, kde a proč jej zavinil a jaké měl následky. Při nedostatečné důkazní situaci musí být uplatněna zásada presumpce neviny.

Otázky zodpověděl Vlastimil Zima, zástupce vedoucího DONA linky.

Reklama