Barvy hrají v lidském životě velmi zásadní roli, především naše emoce jsou s nimi velmi úzce spjaty. Barvy jsou jedním z nejdůležitějších vjemů, jimiž člověk poznává okolní svět. A vlastně i sám sebe.

Na rozdíl od mnoha druhů hmyzu je nám dána schopnost vidět nejen barvy, ale i tvary, a tak pro nás barva není jen informací, ale estetickým vjemem, který dává tvarům jistý pocitový obsah. Jednoduše řečeno – vnímání barev odráží naši osobnost, povahu, zkušenosti, náladu. Barvy jsou nositeli lidských vlastností i lidského snažení a velmi významně ovlivňují naši psychiku. Chromoterapie je už dlouho součástí léčebných postupů při boji s psychickými poruchami. Už jen pouhým výběrem barev, které člověka obklopují, můžeme totiž výrazně ovlivnit jeho náladu, rozpoložení a dokonce i reakce a způsob chování.

barvy

Každý jsme jinak barevný

Na barvách je ale dost možná nejkrásnější, že je vnímáme každý tak trochu jinak. Sice se – většinou – shodneme, na jakou barvu se díváme (legendární spory o to, co je růžové a co oranžové, nebo co je zelené a co zelenkavé, berme jako výjimky potvrzující pravidlo), v každém z nás ale barvy vyvolávají trochu jiné reakce. Přesto existuje mnoho společného. A právě na základě onoho společného je možné vytvořit emocionální nebo snad psychickou či pocitovou mapu barevného spektra. Co s námi tedy barvy dělají? Co v nás dokážou nastartovat a co naopak utlumit?

Je dobré si nejprve uvědomit, že barvy jsou stupně mezi temnotou a světlem a jako takové na nás působí buď chladně, nebo teple. A stejně tak je třeba si uvědomit, že k harmonickému životu potřebujeme jak teplé, tak i chladné tóny, jak světlo, tak i tmu. Žádná barva tedy není „špatná“ sama o sobě, žádný valér nám není a priori nepřátelský. Tak jako všechno na světě, i barvy vyžadují toleranci a pochopení.

Psychoanalýza barev

barvy

 • Černá

Barva tmy, začátku i konce. Barva protestu a vzdoru. Je nekonečná a prázdná, na druhé straně je ale impozantní a nese jistou autoritu a vážnost. Naši psychiku ovlivňuje oběma svými stránkami – probouzí v nás smutek i povznesenost, působí chladně i elegantně. Černá je vždycky nekonvenční, nesmiřitelná, reprezentuje silný charakter, jasné a pevné zásady, sofistikovanost i lpění na formálních pravidlech. Je to barva stálá, evokuje v nás věčnost. Je to barva propasti času, který ve tmě ztrácí obrysy a my máme tendenci přestat ho vnímat.

 • Šedá

Chladná barva, která tlumí emoce. Je rezervovaná, nedotknutelná a vždy přísně neutrální. Evokuje uzavřenost, zamyšlenost, inteligenci obrácenou do sebe, je to barva introvertní. Je to barva hraniční, protože se nepřiklání ani k jedné straně. Probouzí v nás jistá očekávání i podezření. Proto nereprezentuje klid, ale ostražitost.

 • Stříbrná

Nositel odlesku chladného světla, barva Měsíce. Navozuje v nás pocit preciznosti, kvalifikovanosti, informovanosti, ale také pracovitosti – dokáže nás vyvést z lenosti, je tak trochu lékem na prokrastinaci. Její zvláštní čistota je nositelem neposkvrněnosti i jisté nedotknutelnosti.

 • Fialová

Velmi senzitivní barva. Evokuje sklon k melancholii a tendenci k věcem tajemným, nevysvětlitelným, ba nadpřirozeným. Je to barva těžko potlačovaného vzrušení před skrytými záhadami. Barva senzibilů a surrealistů. Představuje touhu po kráse a rozkoši, vyjadřuje osobitost a náročnost. Protože v sobě spojuje modrý jin a červený jang, má schopnost poskytovat pocit ochrany a očištění. Je to barva snů. Podněcuje, ale dokáže i ztlumit. Je to barva navozující nostalgii, ale tako svobodomyslnost. Je to barva intuice, která vítězí nad racionalitou.

 • Modrá

Introvertní barva. Barva klidu, uspokojení, souladu a zklidnění. Její přemíra může vést až ke sklíčenosti, koneckonců angličtina modrou pojala do proslulého idiomu, který ji ztotožňuje se smutkem – ve stejném duchu dala modrá i název lkavému blues. Je to barva tradice, neměnnosti, ale také inteligence, empatie, tolerance a emocionální vyrovnanosti. Navozuje pocit klidného bezpečí, ale také logiky a vědění. Je to barva cesty do sebe sama, barva hloubky a hlubin včetně hlubin vlastní duše. Zklidňuje, krotí afekt i pudové projevy. Je to barva ženského principu, proto ji mají raději muži. Čím je tmavší, tím víc osciluje mezi pocity spokojenosti a smutku, čím je světlejší, tím je vzdušnější, tišší a bezstarostnější.

 • Bílá

Barva počátku, plného světla, absolutní svobody, ale také nutnosti volby. Evokuje duchovno a sílu, je ztělesněním čistoty a nevinnosti. Je-li umístěna v prostoru, zvětšuje ho a přináší nový rozměr. Nabíjí pozitivní energií a směřuje k dokonalosti, ale může člověka dovést i k bezradnosti. Je to barva příjemného a svobodně zvoleného mlčení, čiré a neokázalé radosti, barva neomezených možností, neboť cokoli se do ní otiskne, je vidět. Navozuje pocit očekávání změny, čehosi nového, je to barva šance na změnu a víry v její uskutečnění.

 • Hnědá

Barva dřeva a hlíny a tedy v psychologické rovině barva pevné opory, jistoty, pořádku a řádu, domova, barva, která v nás navozuje touhu po zázemí, zajištění, zapuštění trvalých kořenů a po odpočinku, ale také po hmotném bohatství a smyslovém požitku. Evokuje pohodlí, úlevu, solidnost, úpravnost. Je to barva rodiny a pozitivního vztahu k rodinným hodnotám. Zároveň je to barva jednoduché a nezáludné přímosti, barva hledání té nejjednodušší a nejméně konfliktní cesty. Je to spolehlivá a sofistikovaná barva.

 • Červená

Barva ohnivého nadšení, vzrušením pulsující krve, barva přímočaré energie, prudké změny, dobývání, podmaňovaní si, barva lidského sebevědomí. Je spojená s představou moci a síly, ale také lásky. Je za všech okolností aktivní a směřuje k úspěchu. Evokuje touhu po silných, ba adrenalinových zážitcích, cílevědomost a tvůrčí princip. Červená je impulzivní, vitální, hlasitá, má výdrž a dokáže zvládat více činností najednou. Je znakem silné vůle, rychlého rozhodování a dominance. Vzbuzuje a povzbuzuje emoce a vášně, je vroucná a otevřená. Je to barva mužského principu, proto ji mají raději ženy.

 • Purpurová nebo také nachová

Barva duše. Barva důstojnosti stáří i půvabu mládí. Evokuje důstojnost, majestát, spravedlnost, klidné a silné sebevědomí, smířlivost i hluboce prožitou lásku. Je smyslná a jitří sexuální touhu, dmýchá emoce, je znakem pozvolna se rodící vášně. Je v ní obsaženo bohatství, moudrost i spiritualita. Je to ale také barva milosrdenství a schopnosti dojít k dohodě bez divokých střetů.

 • Růžová

Barva křehkosti, něhy, ale také volnosti a klidné energie. Skrývá v sobě romantickou a naivní lásku bez pudové smyslnosti, má tendenci k náklonnosti a oddanosti, eleganci, slavnostnosti. Je důvěrná a je také sentimentální. Je jemná a objímající, ale může směřovat k zavírání očí před realitou a vytváření vysněných světů. Je bezbranná a bezelstná, evokuje idealismus a nereálné vize.

 • Oranžová

Barva radosti, barva dospělého slunce, tepla a vnitřní síly. Evokuje bohatství a dostatek, hojnou úrodu. Je to barva slavnostního vzrušeného očekávání. Má v sobě dynamiku, je povzbudivá, zvyšuje sebevědomí, ale dokáže i mírnit přepjatá očekávání a zklidňovat hněv. Uzemňuje prostor. Má mnoho společného s představou přepychu, ale také slávy a štěstí. Je to barva urputné snahy vyniknout, uplatnit se a dosáhnout uznání.

 • Zlatá

Barva triumfujícího a okázalého štěstí, barva univerzální a všeobjímající lásky, barva velkorysosti, šlechetnosti, silných idejí. Rozsvěcuje a posvěcuje, má schopnost rozsvítit a povznést, čehokoli se dotkne. Je to barva středu, nejvyšších hodnot. Směřuje k moudrosti a podporuje lidského ducha na cestě k ní. Je barvou slávy, barvou zrání a zralosti, barvou vytrvalého snažení, barvou úspěchu. Je symbolem poznání.

 • Žlutá

Barva jásavého světla, mladého slunce. Je veselá a velmi otevřená, povzbuzuje a osvobozuje. Evokuje touhu po změně, po čemkoli novém, nesnáší ustrnulost a vzývání tradic. Je to barva odvahy a spontaneity, barva optimismu, ale také nápaditosti. Je snadno zranitelná, přestože na sebe ráda strhává pozornost. Je to ryze extrovertní barva. Dokáže blahodárně uklidňovat, ale jen po určitou dobu, její přemíra vede k únavě očí a nárůstu podvědomého vzteku, dokonce k bezdůvodnému pláči. Má schopnost výborně se koncentrovat. Je to barva intuice, barva smíchu, rozpíná srdce a obveseluje mysl. Má tendenci zmocnit se prostoru, je ale hravá a tvořivá.

 • Zelená

Barva hranice mezi světlem a temnotou, dokáže být teplá i studená. Je to barva jara, mládí, barva přírody, barva růstu a rozvoje. Vzbuzuje naději i touhu. Je empatická, nesobecká a přece touží po uznání a obdivu. Její hlavní vlastností je schopnost zklidnit, ulevovat, zpomalovat. Je to barva rozumu a logiky. Barva navozující pocit zdraví a dlouhověkosti. Je to i barva vnitřní statečnosti a vytrvalé houževnatosti, barva, která se nebojí překážek, neustupuje a nevzdává se. Má pozitivní vliv na citové a smyslové vnímání, zlepšuje schopnost soustředit se. Spojuje intelekt s emocemi, má ale i tendenci ovládat a kontrolovat, dokonce řídit. Je to barva prosperity a dostatku.

Reklama