Jak vidí reformu péče o ohrožené děti a rodiny ti, na které klade zřejmě největší nároky? Jak jsou na nové povinnosti připraveni – a je jich vůbec dost?

Redakce Edice Otvíráme oslovila pracovníky orgánů sociálně-právní ochrany dětí v různých městech České republiky a položila jim čtyři otázky:

  • 1. Jaké nejpodstatnější změny vneslo do vaší práce schválení zákonů upravujících péči o ohrožené děti, zejména novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí?
  • 2. Jak hodnotíte komunikaci s nadřízenými orgány, pokud jde o uvádění požadavků schválených zákonů do praxe?
  • 3. Sociálním pracovníkům přibývá řada nových povinností, upřesňují se jejich postupy. MPSV počítá se standardizací práce orgánů sociálně-právní ochrany dětí, jejíž součástí by mělo být odpovídající personální zajištění. Už se takové kroky na vašem úřadu připravují? Nebo je podle vás tato agenda zvládnutelná v současném obsazení?
  • 4. Máte k práci dostatečné podmínky? Co byste případně uvítali?

A tady jsou jejich odpovědi:

Petr Čada, Ústí nad Orlicí

1. Jedná se o nový přístup OSPOD k práci s rodinami. Máme povinnost využívat vyhodnocovacích nástrojů u ohrožených dětí a individuálních plánů ochrany dítěte. Jsou dány situace, kdy musíme realizovat případové konference coby podklad pro další jednání (např. soudní řízení). V rámci náhradní rodinné péče uzavíráme dohody o výkonu pěstounské péče, zintentzivnil se kontakt s pěstounskými rodinami. Pocitově novela sociálním pracovníkům přinesla nejistotu v tom, zda svoji práci vykonávají dobře, zda dobře volí nástroje, vedou případové konference apod. Oslabuje se profesionální intuice. Existuje riziko, že pracovníkovo zaměření se na proces a všechny s tím spojené povinné náležitosti odvede pozornost od přímé partnerské spolupráce s klientem. Věřím, že se jedná o přechodné období.

2. Komunikujeme zvláště s Krajským úřadem Pardubického kraje a zde nemáme problém. Využíváme nadstandardních vztahů. Je třeba dodat, že i pro nadřízený orgán je toho v souvislosti s novelou SPOD mnoho nového. Pokud se nám odpovědi nedostane okamžitě, máme jistotu bezodkladného zjištění. Metodické pokyny z MPSV (provázanost novely s dalšími zákony, režim odměny pěstouna coby mzdy a z toho plynoucí důsledky apod.) jsou opožděné s negativním dopadem na klienty či pracovníky.

3. Stav na našem oddělení není rozhodně ideální. Na druhou stranu nárůst práce spojené s novelou byl pádným důvodem pro vedení městského úřadu k posílení některých agend, za což jsme rádi. K posílení kurátorské agendy chystáme výběrové řízení. Díky úzké spolupráci s neziskovou organizací prozatím není nutné posílit agendu NRP. Do budoucna však tuto nutnost předpokládám. Zároveň si nejsem jist, zda standardizace povede k celorepublikovému ujednocení sociální práce s rodinami a dětmi (např. jsou regiony, kde je zapotřebí více kurátorů, jinde opatrovnic/opatrovníků)

4. Ve srovnání s některými úřady máme dobré podmínky. Se změnami jsme však začali okamžitě po platnosti novely. Disponujeme hovornou, zasedací místností, technickou místností a zázemím (zajištěno svépomocí). Pro 7 lidí máme 5 kanceláří. Po materiální stránce bychom uvítali druhý automobil, lepší výpočetní techniku. V budoucnu nám možná bude chybět jedna kancelář. V některých kancelářích je zastaralé vybavení. Uvítali bychom prakticky zaměřená školení k osvojení dovedností (např. jak máme vést PK na naše podmínky, předkládaný model dle neziskového sektoru je pro nás nevyhovující).

Jiřina Kolářová, Krnov

1.Obrovský nárůst administrativní činnosti na úkor práce v terénu.

2. Na to, že se jedná o nejrozsáhlejší změnu zákona č. 359/1999 Sb. od jeho přijetí v roce 1999, tak nedostačující, a to jak na úrovni MPSV, tak i KÚ.

3. Standardy budou platit od roku 2014. Obce s rozšířenou působností posílí počty pracovníků zajišťujících výkon sociálně-právní ochrany dětí, tedy výkon státní správy, jen pokud na tento výkon dostanou od státu přiměřeně navýšené finanční prostředky. Nemám informace o tom, že by MPSV vedlo nějaké jednání ve smyslu výše uvedeného. V současném personálním obsazení není navýšená agenda zvládnutelná, rozhodně ne tak, aby měla výstupy, jaké předkladatelé změn očekávají, tj. větší a sofistikovanější práci s ohroženou rodinou a výrazné omezení počtu dětí umísťovaných mimo rodinné prostředí. Navíc v okrajových regionech nefungují téměř žádné návazné služby. MPSV už loni výrazně omezilo tok financí neziskovým organizacím.

4. Aktuálně nemáme, zejména vázne personální zajištění a návazné služby. Uvítali bychom, aby se tímto MPSV seriózně zabývalo, jednalo s ORP, aby tyto si mohly udělat představu, jak bude tento výkon státní správy od roku 2014 finančně zajištěn.

Tomáš Najmon, Lysá nad Labem

1.Tak těch by bylo asi víc. Pěstounská péče – uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče, které musí uzavírat buď obec s rozšířenou působností, nebo i občanská sdružení, která na to ale nebyla připravena a v současné době mají velmi často teprve požádáno na krajském úřadu o pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Pěstounská péče jako celek (zejména pěstounská péče na přechodnou dobu) byla schválena v podobě, kdy na ni praxe nebyla vůbec připravena. V současné době je evidentní nedostatek pěstounů!

Vyhodnocení situace dítěte a z něho vycházející individuální plán – neúměrné časové a administrativní zatížení pracovníků OSPOD.

Případové konference – velké časové a administrativní zatížení pracovníků OSPOD. V současné době případové konference mohou facilitovat zejména pracovníci různých občanských sdružení (velmi výjimečně je proškolen někdo z pracovníků OSPOD). Tyto služby jsou samozřejmě zpoplatněné, tedy dochází k nezanedbatelnému odtoku finančních prostředků z již tak napjatých rozpočtů určených pro výkon SPOD.

2. Musím pochválit vedoucího oddělení SPOD na Středočeském kraji Libora Možíše, který dokázal zorganizovat ve velmi krátkém čase a zdarma několik školení o novelizaci zákona. Zároveň je ochoten v případě potřeby poskytnout radu. Oproti tomu pracovník MPSV PhDr. Miloslav Macela přednášel na školeních soukromých subjektů, která musela být samozřejmě pracovníky OSPOD hrazena.

3. V současné době je dle mého názoru i názoru kolegyň personální obsazení našeho odboru nedostatečné. Dle standardů kvality zákona OSPOD jsme v současné době dvě pracovní místa v mínusu. Vzhledem k převedení dotací na výkon OSPOD z Ministerstva financí na MPSV nově v letošním roce, náš úřad MPSV požádal od 2. pololetí roku 2013 o navýšení dotací minimálně o jednoho pracovníka. Do současné doby nám nebylo sděleno, zdali k navýšení dojde či nikoliv.

4. Uvítali bychom buď navýšení dotací na výkon SPOD, aby mohlo dojít k personálnímu navýšení pracovníků a tím i splnění zákonných požadavků standardů kvality, nebo bychom (a asi bychom nebyli jediní) ocenili změnu zákona.

Zdeňka Brožová, Stříbro

1.Přineslo to více problémů. Více administrativní práce na úkor terénní. Je časově náročnější i s řešením problémů ve věci ohrožených dětí.

2. MPSV přečetlo zákon na školení a praktické problémy nevysvětlilo. Myslím si, že nikdo přesně není připravený na problémy z terénu, které mu přinese praxe.

3. Nic se u nás nepřipravuje. Agenda se nedá zvládnout v tom obsazení, které nyní je. Málo pracovníků na mnoho klientů. Mnoho papírování. Špatně ohodnocená práce sociálních pracovníků. Dle zjištění mnoho pracovníků je již psychicky unaveno, jak se snaží zvládat všechny dané úkoly. Jen vyplnění IPODu je časově náročné.

4. Uvítali bychom větší pochopení od nadřízených orgánů ohledně navýšení pracovníků na počet klientů.

Marta Konvičková, Praha 2

1.Za nejvýznamnější změnu považuji to, že novela se snaží standardizovat podobu výkonu sociálně-právní ochrany dětí v celé ČR. Klade důraz na preventivní práci s rodinou a posiluje roli pracovníka OSPOD jako „case managera“ sociálně právní ochrany dítěte. Předpokládá intenzivnější kontakt pracovníka OSPOD v práci s ohroženým dítětem a jeho rodinou. Mnoho důležitých změn novela přináší do oblasti náhradní rodinné péče. Nutným předpokladem realizace všech opatření novely je dle mého názoru navýšení počtů pracovníků OSPOD, které povede ke snížení počtu případů na pracovníka. Při stávajícím počtu případů na pracovníka lze totiž metody a postupy práce dané novelou v praxi u všech dětí, které jsou v péči OSPOD a jsou ohrožené, realizovat velmi obtížně. Dalším nezbytným krokem transformace podoby péče o ohrožené děti je navýšení finančních prostředků pro široké spektrum služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny (služeb sociálních i terapeutických, terénních, ambulantních i pobytových).

2.Pozitivně hodnotím komunikaci v rámci vlastního úřadu. Vnímám snahu pracovníků MPSV poskytovat OSPOD přímou metodickou podporu a zodpovídat dotazy, které se týkají naplňování novely v praxi. Rozsah podpory je samozřejmě limitován počtem pracovníků MPSV. V každodenní praxi se ale setkáváme s tím, že na některé z nových institutů nejsou všechny subjekty, které se mají podílet na jejich realizaci, dostatečně připraveny a nevědí přesně, jak postupovat. Konkrétně mám na mysli například dohody o výkonu pěstounské péče. V hl. m. Praze třeba není Úřadu práce ani MHMP zatím zcela jasný postup při vyplácení státního příspěvku na výkon pěstounské péče. V praxi také zatím chybí řada služeb a vzdělávacích programů pro pěstouny (zejména pro pěstouny z řad příbuzných). Osobně bych uvítala širší nabídku vzdělávání a metodické podpory v oblasti vedení správního řízení.

3.Považuji za pozitivní, že novela zákona o SPOD standardy do oblasti sociálně-právní ochrany zavádí, protože stávající podoba práce pracovníků OSPOD s ohroženým dítětem a jeho rodinou je v rámci ČR velmi rozdílná. Myslím si, že také k tvorbě standardů budou pracovníci OSPOD potřebovat metodickou podporu. Vytváření standardů pracoviště je proces časově poměrně náročný.

Za nutný předpoklad naplňování standardů SPOD v praxi pak považuji stanovení počtu případů na jednoho pracovníka. MPSV toto připravuje. Stanovení a respektování maximálního počtu uživatelů služby na jednoho pracovníka je jedním z důležitých předpokladů garance kvality služby.

Nutným předpokladem pro navýšení počtu pracovníků v rámci OSPOD je i navýšení finančních prostředků ze státního rozpočtu (v rámci dotace SPOD). Zatím neznáme výši letošní dotace a přesně ani klíč, podle kterého bude dotace přidělována v dalších letech. Bez těchto informací nelze navýšení počtu pracovníků plánovat. Za pozitivní považuji, že dotaci začalo spravovat přímo MPSV.

4. K této otázce jsem se vyjádřila již v předchozích odpovědích. Naplňování mnohých opatření novely v praxi u všech ohrožených dětí brání přetížení pracovníků. Uvítala bych také větší metodickou podporu k jednotlivým opatřením novely.

Jaroslav Patera, Příbram

1. Požadavek důkladné znalosti až anamnézy rodinného prostředí klientů, zdravotního stavu a dalších oblastí. To předpokládá spolupracující klientelu, což neodpovídá realitě. Také to předpokládá širší komunikaci s dalšími institucemi (vytvoření sítě z lékařů, učitelů, psychologů, vedoucích zájmových útvarů). Tady narážíme na neochotu (alibismus a odkládání zodpovědnosti na OSPOD) učitelů a především lékařů s námi komunikovat a cokoli s jasným stanoviskem dát písemně.

Kladně hodnotím individuální plán dítěte v případě dlouhodobých či závažných případů. Také možnost soudně uloženého 3měsíčního pobytu v SVP. Jasné ustavení pojmu „sociální kuratela“, dále pak časové omezení nařízených ústavních výchov. Požadavek supervizí pro sociální pracovníky, standardy práce, vzdělávání a podmínek OSPODu.

Záporně: mnohem více nutného času na písemné zpracovávání spisu, obtěžování klienta s podpisováním změn IP dítěte v průběhu. Jenom úvod, dotazník – formulář do každého spisu má 12 stran.

2. Jako odtrženou od reality. Nikomu se nechce nabírat nové sociální pracovníky, řeší se to slučováním agend. Kraj toto neřeší, přehazuje odpovědnost na ministerstvo. Požadavky na případové konference, resp odbornou spolupráci všech okolo klienta, mají na vyšší úrovni takové, které nemají mnoho šancí na realizaci – nelze sehnat dětské psychiatry, psychology. Kraj a MPSV nás sice zavaluje školeními k novele, ale ty často končí hádkami řadových „sociálů“ s ministerskými úředníky, kteří vidí věc od stolu.

3. K tomu viz výše. Nová směrnice doporučuje 80 spisů na 1 kurátora, na 1 sociálku 60 spisů. Některé spisy obsahují více dětí. I tak současné počty pracovníků neodpovídají novým požadavkům MPSV. My máme v minulých 4-5 letech ze 2 kurátorů 100-110 sledovaných, tj. živých spisů ročně. Už 3 roky po odchodu naší třetí kolegyně není místo obsazeno. Ministerstvo nyní vymyslelo „kličku“. Máme evidovat jen obtížné či předpokládané dlouhotrvající případy. Tím by klesl celkový počet spisů (vypadly by případy jednorázových přečinů, přestupků, opilství, šikana atd.).

4. K podmínkám se nebudu vyjadřovat, asi se liší město od města. Přivítal bych výměnu názorů mezi pracovníky DD a VÚ se sociálkami na nějakých vícedenních seminářích, možnost intervizí, praktické zkušenosti a rady. V obsahu práce bych uvítal více poradenských služeb pracujících v terénu, docházejících do rodin, neziskovky, které by vedly rodiče k hospodaření, ke vztahové kvalitě mezi členy rodiny, krátkodobé pobyty při krizové situaci mezi rodiči a dětmi. Chlapi nám do poraden chodit nebudou. Taky je zapotřebí pracovat s hyperprotektivními a hyperprojektivními matkami, které nám likvidují svým přístupem budoucí otce, manžely atd..

Ivana Vyvážilová, Jihlava

1. Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí podrobněji specifikuje některé postupy při realizaci sociálně-právní ochrany dětí, jako je např. pořádání případových konferencí či zpracovávání Vyhodnocení situace dítěte a rodiny a zejména Individuálních plánů ochrany dítěte. S těmito metodami se teprve učíme pracovat, ale věříme, že mohou významně přispět ke zkvalitnění naší práce a zejména k lepšímu fungování celého systému sociálně-právní ochrany dětí. Velmi významnou změnou je také definování některých práv a povinností pěstounů, jež by nově měly být obsahem písemné dohody o výkonu pěstounské péče.

2. Z mého pohledu je komunikace odpovídající; velmi oceňuji, že MPSV opakovaně pořádá pracovní setkání se zástupci OSPOD a seznamuje je se změnami zákona a zejména se svými doporučeními, jak v praxi jednotlivé kroky realizovat. MPSV ve spolupráci s nadací Sirius zajistilo také odborné proškolování sociálních pracovníků s cílem zkvalitnění sociální práce a seznámení s vhodnými postupy při aplikaci nových zákonných povinností OSPOD.

3. Mohu se vyjádřit pouze k situaci na našem úřadu. Osobně vítám, že byl stanoven i standard personálního obsazení, který je významným argumentem pro jednání s nadřízenými o této otázce. V současné době by na našem úřadu na úseku sociálně-právní ochrany dětí dle standardu mělo pracovat nejméně 24 sociálních pracovníků; je nás zatím pouze 19, z toho 3 sociální pracovnice byly přijaty od dubna 2013 právě po jednání o nutnosti navýšení počtu zaměstnanců. Ani za stávajícího poněkud zvýšeného počtu zaměstnanců nejsme schopni realizovat všechny nové povinnosti tak, abychom si byli jisti, že jsme nic nezanedbali… Věřím ale, že postupně se podaří standard zcela naplnit a bude nám umožněno sociální práci vykonávat v odpovídajícím rozsahu a snad i v menším stresu z toho, co všechno jsme nestihli.

4. Podmínky k práci máme poměrně vhodné; aktuálním problémem u nás je nyní zlepšení pracovních podmínek jednotlivých sociálních pracovníků (zatím nedisponujeme dostatečným množstvím kanceláří vhodných pro jednání s klienty), situaci ale postupně budeme v rámci možností úřadu řešit.

Iva Elznerová, Olomouc

1.Myšlenka a „duch novely“ je dle mne i většiny mých kolegů dobrý, záměry jsou smysluplné a jasné. Bohužel norma byla přijata bez řádné předchozí přípravy, zejména v oblasti náhradní rodinné péče, kde došlo k nejpodstatnějším změnám. Tuto nepřipravenost následně MPSV tzv. dohánělo a dohání velmi obsáhlými stanovisky, metodikami a zejména otázkami a odpověďmi, ze kterých si pracovníci mají vybrat, k některým podstatným novinkám ani metodiky nejsou, na některé dotazy odpovědi vůbec nejsou nebo jsou vágní. Domnívám se, že tak zásadní změny si zasloužily přechodné období, které by dovolilo změny zavádět postupně a hlavně smysluplně a zejména v návaznosti na služby, které k plnění povinností pracovníci OSPOD potřebují a (zřejmě mimo Prahu) vůbec se jich nedostává.

Co novela jistě přinesla, je změna náhledu na řešení situace dítěte a jeho rodiny a zejména využití všech zdrojů v rodině a jejím okolí, což jsme i před účinností novely na našem OSPOD činili, ale jistě to tak nebylo všude.

2. Viz výše. Ještě bych snad dodala, že pokud ústřední orgán nemůže nebo nechce konkrétně zaujmout stanovisko, odkazuje na praxi jednotlivých úřadů, ale dosud nikdo jasně nesdělil, která praxe bude považována za správnou a jak budou následně probíhat kontroly (např. čerpání a účtování státního příspěvku na výkon pěst. péče ze strany KP ÚP).

3. Na našem úřadě jsme jednali o nutném navýšení pracovníků již před přijetím novely zákona, takže se podařilo navýšit počet pracovníků o 3, kdy ovšem dle standardů by bylo ideální navýšení o cca 10, vzhledem k počtu obyvatel a velikosti správního obvodu.

4. Jednoznačné navýšení dotace na výkon SPOD – aktuálně nás trápí nedostatek technických prostředků – aut, kdy dle nové metodiky MPSV lze dotaci použít na leasing automobilu, ale není zárukou, že to takto bude i v období příštím. Dále změna stanoviska MPSV k použití finančních prostředků ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče na hrazení mzdových a jiných nákladů ekonoma, který zpracovává účetní doklady týkající se plnění práv a povinností vyplývajících z uzavřených dohod o výkonu pěst. péče (dosud negativní stanovisko). Jednoznačná dlouhodobá finanční podpora ze strany MPSV pro vznikající i stávající organizace pracující s rodinami a dětmi (jak sociální služby, tak organizace pověřené k výkonu SPOD) tak, aby měl OSPOD v místě k dispozici dostatek takovýchto organizací, se kterými by mohl spolupracovat jak OSPOD, tak zejména rodina.

Odbor sociální péče Magistrátu města Liberec

1. Dle naší dosud získané zkušenosti přináší novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí zejména značné administrativní zatížení sociálních pracovníků, které však nevede k zefektivnění práce s ohroženými dětmi a jejich rodinami.

2. Od ledna 2013 vydává ministerstvo svá doporučení a přísliby k postupnému upřesňování a doplňování metodických pokynů, proběhly a zřejmě budou i nadále probíhat pracovní semináře s cílem vysvětlit si, jak správně uvádět do praxe všechny nové činnosti. Jedná se o vývoj, který bohužel probíhá až po nabytí účinnosti změn. Není to optimální, ale dá se s tím vypořádat. Co ale stále chybí a je zásadní pro uvádění změn do praxe, že obcím není známá ministerstvem avizovaná nová metodika financování a ani výše finančních prostředků, které bude s určitostí na tyto nové činnosti poskytovat.

Komunikace s přímým nadřízeným orgánem, tj. Krajským úřadem Libereckého kraje, probíhá dobře, aktuálně nás informuje a předává nám metodické pokyny zasílané ministerstvem. Přínosem pro samotný proces zavádění změn do praxe by bylo pořádání více bezplatných odborných seminářů s důrazem na jednotný přístup v rámci celé ČR, a to jak ze strany krajského úřadu, tak ze strany ministerstva.

3. Nové zákonné povinnosti nejsou na našem úřadě zvládnutelné za současného stavu počtu pracovníků. Dle vydaného doporučení ministerstva by náš úřad měl být s ohledem na počet nezletilých dětí v našem správním obvodu posílen o deset pracovníků. Navýšení počtu pracovníků v současné době není možné, protože stále chybí ze strany ministerstva jasná odpověď k výši dotace, která bude nově obcím poskytována jako účelově vázaná neinvestiční dotace určená na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí ze státního rozpočtu. Bez tohoto závazného rozhodnutí není možné přistoupit k rozšíření stavu pracovníků.

4. Z výše uvedeného plyne, že pro výkon nových zákonných povinností nejsou vytvořeny podmínky. Doufáme jen, že ministerstvo si vzalo ponaučení z předešlých novel, které se týkaly výplaty sociálních dávek, a nedopustí další chaos. Všichni bychom si měli uvědomit, že tato novela se týká našich dětí! Přivítali bychom, aby se konečně objektivněji začalo i na veřejnosti hovořit o práci sociálních pracovníků.

Hana Hrabětová, Praha 5

1.Sociálně-právní ochrana dětí představuje velmi specifický typ přenesené působnosti. Rozhodování pracovníků obcí a krajů má zásadní dopad na život konkrétních dětí a rodin. Cílem novely je vytvoření podmínek pro kvalitní výkon této agendy. Jde zejména o zavedení moderních nástrojů sociální práce, na jejichž počátku bude vyhodnocení situace dítěte a rodiny na základě objektivně zjištěných údajů. Výstupy vyhodnocení a další postup sociální práce ve vztahu k dítěti a jeho rodině se promítne do vytvoření individuálního plánu ochrany dítěte. Další metodou sociální práce je pořádání případové konference jako nástroje multidisciplinární spolupráce.

Podmínky pro kvalitní výkon této odpovědné agendy budou vytvářeny prostřednictvím standardizace. Sociálně-právní ochrana dětí bude agendou v přenesené působnosti, vykonávanou na základě standardů kvality práce.

Další oblastí sociálně právní ochrany, kde došlo k velkým změnám, je pěstounská péče. S osobami pečujícími a osobami v evidenci bude orgán sociálně-právní ochrany uzavírat „Dohodu o výkonu pěstounské péče“.

Dochází i ke změnám na úseku sociálně právní ochrany dětí – péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost (nyní dikce kurátora pro děti a mládež). V praxi bude od ledna 2013 nově obecním úřadem obce s rozšířenou působností zabezpečována prostřednictvím sociální kurately pro děti a mládež.

2. Komunikaci hodnotím kladně, informace jsou dostatečné, zveřejňované i na stránkách MPSV.

3. Ano, kroky v souvislosti se standardizací se na našem úřadě již realizují, zároveň došlo k posílení sociálních pracovnic zabezpečující agendu NRP.

4. V současné době máme odpovídající podmínky k práci, z důvodu standardizace jsme již zřídili i hovornu, kde budou pracovnice moci v příjemném a klidném prostředí provádět pohovory s dětmi.

(Redakčně kráceno)

«- předchozí díl ČLÁNKY Z EDICE OTVÍRÁME další díl -»

V redakci ŽENY-IN.cz rádi pomáháme Edici Otvíráme. Na další zajímavý článek se můžete těšit v pátek 31. května v hlavním vydání.

Reklama