Co si odnášejí děti z dětských domovů do života? Opouštějí je aspoň trochu připravené na to, co je čeká? A co jim vůbec domov může nabídnout?

Několik ředitelek a ředitelů dětských domovů jsme požádali o odpověď na anketní otázku, která zněla:

Může podle vašeho názoru ústavní zařízení nějak účinně připravit děti na vstup na trh práce a zvýšit jejich šance na uplatnění? A pokud ano, co konkrétně dělá to vaše?“

A tady jsou jejich odpovědi:

Alena Lukeszová, ředitelka, Dětský domov Lichnov:

odchodAno, může, a my se o to také maximálně snažíme, a to ať systémem výchovné, vzdělávací a sociální práce s dětmi, tak zapojením dětí našeho dětského domova do takových projektů, díky kterým získají další potřebné kompetence, důležité při cestě k samostatnosti a uplatnění se na trhu práce, k řešení problémů, vyskytujících se ve spojitosti s osamostatňováním, ke schopnostem komunikovat a vykomunikovat si pomoc s jejich řešením, navázat přátelství a vztah, ale také udržet si jej, zvýšit si finanční a počítačovou gramotnost, být schopen podat žádost o zaměstnání a kvalitně zvládnout přijímací řízení… Vedeme děti k získání potřebného vzdělání pro zvýšení šance uplatnění se na trhu práce, následně oslovujeme firmy v našem okolí a pomáháme jim najít uplatnění ve studovaném oboru nebo i mimo něj.

Samostatný život ještě za podpory našeho dětského domova si mají šanci naše zletilé nezaopatřené osoby vyzkoušet hned ve třech samostatných bytových jednotkách, kterými naše zařízení disponuje. Jde o dva byty zvláštního určení o velikosti 1+1 v Krnově a 1 startovací byt 1+1 v Lichnově. Několikaletá existence této aktivity prokázala obrovský přínos pro mladé jedince našeho zařízení.

Martin Lněnička, ředitel, Dětský domov Dolní Počernice

Účinnost se odvíjí podle toho, jak dítě k přípravě přistupuje. Příprava by probíhat měla, protože děti pak situaci většinou musí řešit samostatně. U nás máme program Lépe připraven do života, kde využíváme externí dodavatele (mimo náš systému - samostatná péče o domácnost, cvičné byty) na jednotlivé přednášky anebo tematické výjezdy. Tématy jsou: posílení volních vlastností a schopností (psychosociální hry), právní minimum, životopis, příprava na pohovor, přijímací pohovor, Nauč se říkat ne, Láska není pouze sex apod. Snažíme se také například sehnat dětem brigádu a udržet je na ní.

Věra Nováková, ředitelka, Dětský domov Nepomuk

Dětský domov Nepomuk soustavně připravuje děti na vstup do samostatného života. Všechny naše děti od 13 let byly zapojeny do projektů Plzeňského kraje Šance pro budoucnost a Krok do života 1, které tuto problematiku řešily. Děti se učily základním dovednostem v oblasti bydlení, pracovního trhu, bankovnictví, dopravy, počítačové gramotnosti, komunikace, financí, hygieny apod. Byla vypracována metodika, podle které pracujeme s dětmi každodenně. Plnoleté děti, které ještě studují, žijí samostatně v cvičných bytech, kde si samy vaří, nakupují, zkoušejí si samostatný život za finanční podpory a dohledu dětského domova. V případě potřeby kontaktují vychovatele s žádostí o pomoc.

Dalším projektem, který dětem velmi pomáhá, je projekt 1. Chodské stavební (Ing. Zábranský) - Schody do života, který  nabízí podporu již v době studia v učebním oboru tesař, pokrývač, truhlář. Kromě finanční podpory těchto studentů zapojuje děti do pracovního procesu a kolektivu firmy.

Zprostředkovává brigády, profesní výstavy, výlety, sportovní akce. Vede děti k pravidelné školní docházce, motivuje je k dobrým studijním výsledkům. Po dokončení studia firma zprostředkuje dětem práci v oboru, zajišťuje bydlení, pomoc a dlouhodobý dohled.

Děti odcházejí z dětského domova připravené, se základním vybavením, s finanční podporou do začátků a s možností kdykoli požádat o pomoc a radu. Děti ovládají základní dovednosti, které budou potřebovat. Před odchodem z dětského domova se snažíme dětem najít bydlení a zaměstnání.

Alexandr Krško, ředitel, Dětský domov a Školní jídelna Nové Strašecí

Domnívám se, že dětský domov v řadě případů připravuje děti na samostatný život lépe než některé rodiny. Vím, o čem hovořím, jsem také rodič. Děti se v dětském domově podílejí na kompletním chodu modelové domácnosti. Vyplývá to ovšem z potřeb – dítě z dětského domova MUSÍ být na život připraveno podstatně více než dítě, které odchází z rodiny. V současné době jsme zapojeni do několika projektů, jedná se především o přípravu na budoucí povolání, zvyšování kvalifikace a osvojování si pracovních návyků. Snažíme se směrovat mladé lidi do profesí, kde mají možnost uplatnění.

Třetina našich „dětí“ se účastní brigád a stáží. Mají možnost si přivydělat, ale zároveň se naučí, jak to v opravdovém zaměstnání chodí. Přitom vznikají vazby mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, ze kterých v některých případech „vykvete“ budoucí spolupráce – tedy stálé zaměstnání mladého člověka po odchodu z dětského domova. Považuji to za hodnotnější než utrácet miliony za projekty, které se zabývají akademickou výukou tzv. finanční gramotnosti. Mladý člověk se musí naučit stát na vlastních nohou, musí pocítit na vlastní kůži, že se dokáže postarat sám o sebe, že pracovat má smysl, musí pocítit úspěch.

Naďa Erbová, ředitelka, Dětský domov Domino, Plzeň:

V našem zařízení jsou děti, kterým skončila ústavní výchova, převážně umístěné v sedmé skupině. Tato skupina disponuje dvěma byty 1+1, jedním bytem 2+1 a jedním bytem 4+1.

V těchto bytech aktuálně bydlí 6 dětí. Tyto děti navštěvují střední školy a vyšší odborné školy. V předešlých letech získaly maturitní vysvědčení nebo výuční listy. Našim krédem je děti připravit dle jejich možností k co nejlepšímu uplatnění na trhu práce. Čtyři děti budou v letošním roce maturovat v oboru podnikání. Jedna dívka z těchto maturantů by chtěla pokračovat na vysoké škole pedagogického směru. Dva studenti jsou v druhém ročníku, pro budoucí povolání se připravují na VOŠ – obor sociální pedagogika, sociální práce. Všichni zmínění jsou v plném zaopatření dětského domova, samostatně si hospodaří, jejich míra samostatnosti a osobní zodpovědnosti je vyšší.

O tyto děti se stará dvojice výchovných pracovníků, kteří s nimi probírají otázky nejen v rámci výchovně vzdělávacího procesu, pomáhají jim při vyhledávání studijních materiálů, dohlíží na to, aby děti pečovaly o svěřený majetek v bytech, které jim naše zařízení poskytuje. Také jsou jim nápomocni při hledání pracovního místa a možného bydlení po ukončení pobytu v domově.

V letošním roce ukončí další čtyři chlapci studium na SOU a SŠ. Tři dosáhnou na výuční list a jeden bude maturovat na SŠ. Tři z uváděných chlapců by rádi pokračovali ve studiu. Dva na nástavbovém oboru a jeden by chtěl zkusit štěstí na vysoké škole. I když je pro domov náročné zajistit studentům finanční prostředky, je naší prioritou získání maximálního vzdělání dle možností jednotlivců. Pomáhají nám k tomu sponzoři a především aktuálně občanské sdružení Dejme dětem šanci. V projektu – Stipendijní projekt – tohoto sdružení jsou aktuálně zahrnuti čtyři studenti. Je jim hrazena doprava do škol, studijní materiály, případně školné a bydlení v našich bytech. Nesmím opomenout i tu skutečnost, že většina dětí, které jsou nad 18 let, je zařízením směrována k absolvování autoškoly. Pro řadu dětí se tak rozšiřují možnosti při hledání pracovního uplatnění.

V minulosti děti byly zařazené v projektu KÚ PK Šance pro budoucnost a Krok do života. V rámci těchto projektů byla dětem osvětlena různá úskalí, která je mohou potkat při uplatnění na trhu práce.

- redakce Edice Otvíráme -

«- předchozí díl ČLÁNKY Z EDICE OTVÍRÁME další díl -»

V redakci ŽENY-IN.cz rádi pomáháme Edici Otvíráme. Na další zajímavý článek se můžete těšit ve středu 6. 11. 2013.

Reklama