Ze studie PhDr. Ladislava Csémyho a prim. MUDr. Karla Nešpora, Csc. se dozvídáme alarmující skutečnost: Necelých 40 % dospívajících ve věku 15 a 16 let mělo první zkušenost s alkoholem před 12. rokem...

alkoholKdyž se kouknete na základní škole třeba do čtvrté třídy, vězte, že asi 40 % zde sedících dětí už ochutnalo alkohol. To je asi dvě z pěti! Ponechme stranou zákonnost celé problematiky. Proč je ale pití alkoholu v dětství tak škodlivé? „Mozek dospívajících je ve vztahu k alkoholu mnohem zranitelnější než v pozdějších letech. Během dospívaní dochází k rychlému vývoji šedé hmoty těch částí mozku, které souvisejí s exekutivními funkcemi, jako jsou řešení problémů, plánování, pracovní paměť nebo zvládání emocí. Pití alkoholu, zejména nárazové pití vysokých dávek (pití v tazích, binge drinking), představuje velké riziko po mozek dospívajících, jejich vzdělání a uplatnění ve společnosti,“ varují Csémy a Nešpor. „Naprostá většina dospívajících pije pravidelně alkohol, ačkoliv je to v rozporu se zákonem,“ upozorňují dále a opírají se o výzkum z roku 2011 provedený mezi lidmi narozenými v letech 1994 a 1995.

Negativní vliv alkoholu na mozek mladistvých

  • zhoršená pozornost
  • verbální poruchy
  • zhoršení prostorové a pracovní paměti
  • zpomalení psychomotorického tempa
  • horší schopnost sebeovládání
  • horší schopnost rozhodování
  • zhoršení kognitivních funkcí
  • vyšší riziko antisociálního a impulzivního chování
  • vyšší riziko úrazů (hlavy)

Jak často dospívající pijí?

Již zmíněné „tahy“ jsou největším a nejrizikovějším strašákem. Odborníci na základě reprezentativních dat zjistili, že „nejméně 22,8 % dospívajících pilo v tazích třikrát nebo častěji během posledního měsíce.“

Více pijí kluci než holky

Za vysoce rizikového můžeme považovat dospívající, kteří splňují všechna tato kritéria: začali pít alkohol v dětském věku, pili alkohol často a také často pili v tazích. „Takto vysoce rizikových jedinců jsme identifikovali 5,6 % ve sledovaném vzorku, výrazně více mezi chlapci (8,5 % oproti 2,7 % u děvčat),“ uvádí Csémy a Nešpor, naopak ve výzkumu byla „trvalá abstinence od alkoholu vzácná, uvedlo ji méně než 4 % dotázaných. Z hlediska poškození mozku alkoholem v mladém věku tak můžeme za rizikovou pokládat téměř čtvrtinu dospívajících.“

Výzkum probíhal na vzorku 8223 dospívajících. Následující tabulka jsou odhadovaná data, která vzešla z výzkumu vztažená ne celou populaci...

  Celkem Chlapci Dívky
Abstinence od alkoholu 8100 3558 4542
Zkušenost s alkoholem před 12. rokem 85379 49146 36233
Časté pití v posledním roce (40x a více) 39562 28576 10986
Pití 1x týdně nebo častěji 60694 39250 21444
Pití v tazích za posledních 30 dnů 49870 31912 17958
Index vysoce rizikového pití (odpověděli na předchozí čtyři otázky ano) 12303 9451 2852

Z tabulky vyplývá, že v naší společnosti vyrůstá co dva roky přes 12000 potenciálně na alkoholu závislých lidí!

Kam to může vést?

Uvedená zjištění mají dalekosáhlé důsledky ve zdravotní, ekonomické i sociální oblasti.“ Důsledky přitom nepociťují jen jednotlivci, ale i jejich rodiny a celá společnost. Kromě již zmíněných neblahých vlivů na mozek může konzumace alkoholu podle Csémyho a Nešpora v dospívání vést i k agresivnímu chování, horšímu pracovnímu uplatnění a možnému budoucímu bezdomovectví. Z hlediska rodiny pak k domácímu násilí, krádežím v domácnosti, poškozování majetku a zhoršenému zdraví se všemi negativními důsledky s tím souvisejícími. Z hlediska společnosti dochází u konzumentů alkoholu k častějšímu šikanování, horší schopnosti vzdělávání, vyššímu riziku pracovního selhání, násilné a majetkové kriminalitě.

Víte, jak jsou na tom s alkoholem vaše děti? Kdy jste poprvé ochutnala alkoholický nápoj?

Přečtěte si také...

Reklama