O rakovině prsu se mluví stále – není snad ženy, která by o tom nikdy neslyšela.
Jak však ukazují různé výzkumy, jen málokterá je opravdu dostatečně o této problematice informována.

I když se stále následující fakt opakuje, musí se i zde opět zdůraznit, že nejdůležitější je prevence. Kromě pravidelného samovyšetřování prsů (vždy po menstruaci) a pravidelných mamografických kontrolách ve specializovaných centrech od 45 let věku a u rizikových žen (předchozí ozáření hrudníku pro jiný nádor, rodinná zátěž) i dříve, je to především sportovní aktivita, omezení nadváhy, strava s dostatečným obsahem vitaminů a nekouření.
Existují také léky, u nichž existují náznaky, že by mohly snižovat právě riziko vzniku nádoru prsů (Tamoxifen Raloxifen) – ovšem ověřování účinnosti je  zatím ve stadiu klinických studií.

Jak žena může poznat, že něco není v pořádku?
Mezi příznaky patří: zatuhnutí v prsu, vpáčení bradavky a výtok z bradavky.
V případě jakékoli nejistoty je lepší zajít za odborným lékařem-gynekologem nebo konzultovat přímo specializované mamodiagnostické pracoviště.
Mamografické vyšetření samotné nebo v kombinaci s dalšími diagnostickými metodami umožňuje odhalit nádor prsu s vysokou přesností, a to již od velikosti několika milimetrů.   

Prevence už ve čtyřiceti?

Rakovina prsu je, bohužel, nemocí, která pronásleduje stále mladší ženy. Ty se však musí spolehnout na výše uváděné samovyšetření, nebo si preventivní prohlídku na ultrazvuku či mamografu uhradit z vlastní kapsy.
Ze zdravotního pojištění mají totiž na screeningové vyšetření nárok až od 45 let, a to jedenkrát za dva roky.
A právě to je důvod, proč se společnost AVON Cosmetics snaží společně se zástupkyněmi Aliance organizací a žen s rakovinou prsu oslovit ženy mladší 45 let. Děje se tak mimo jiné prostřednictvím projektu Ženy ženám a AVON Roadshow, na kterém mohly ženy získat „Poukaz na bezplatné vyšetření“.

Do třiceti let věku je výskyt karcinomu prsu poměrně vzácný,“ říká doc. MUDr. Jan Daneš, CSc., přednosta Radiodiagnostické kliniky 1. LF UK VFN v Praze. „Pak počty vzrůstají – u žen kolem čtyřicítky až o jednu třetinu“.
Od 40 let se tedy screening určitě vyplatí, ženy by měly na mamograf chodit jedenkrát ročně. Proto je tedy dobře, když si už mladší ženy kolem 35 let zafixují návyky prevence, přestože této věkové skupině mamografické vyšetření ještě nedoporučujeme. Preventivní prohlídka je však možná na ultrazvuku, který je i později vhodnou doplňující metodou k mamografii. 

  

Malý lexikon slov, s nimiž se můžete setkat
v souvislosti s rakovinou prsu
 

Adjuvantní léčba: zajišťovací léčba po operaci k zamezení dalšího šíření nádoru do organismu.

Anémie: chudokrevnost – v krvi je snížený počet červených krvinek a krevního barviva, hemoglobinu. Je provázena různými projevy nedostatku okysličení (anemický syndrom).

Anestezie: znecitlivění.

Antiestrogeny: látky brzdící tvorbu vlastního estrogenu a vážící se místo na něj na hormonové receptory. Hrají důležitou roli při léčbě rakoviny prsu.

Benigní: nezhoubný útvar – neproniká do okolních tkání a nešíří se do jiných částí těla.

Biologická léčba: léčba, jejímž cílem je podporovat a obnovit funkci imunitního (obranného) systému organismu v boji s nádorovým onemocněním. Nazýváme ji také imunoterapie.

Biopsie: odnětí tkáně k mikroskopickému vyšetření a posouzení charakteru postižení.

CT vyšetření: podrobné rentgenové vyšetření různých oblastí těla po příčných vrstvách – výsledný obraz se zpracovává na počítači. Nazývá se také computerová tomografie.

Cysta: dutina ve vazivovém pouzdře s více či méně tekutým obsahem. Patří mezi nezhoubné onemocnění prsu.

Cytologie: nauka o stavbě a funkci buněk. Zjišťování typu buněk pomáhá
v diagnostice tumoru nebo prekancerózních změn.

Cytostatika: léky užívané k léčbě zhoubných nádorů. Potlačují růst nádorových buněk a jejich tkání. Často se podávají v kombinacích a cyklech, mezi nimiž jsou různě dlouhé přestávky.

Diagnóza: rozpoznání a určení choroby.

Edém: otok.

Endoskop: optický přístroj, jímž lze pozorovat duté orgány zevnitř.

Enzymy: bílkovinné látky, které řídí reakce při látkové výměně.

Epitéza: prsní náhrada.

Estrogeny: ženské pohlavní hormony, které se tvoří ve vaječnících.

Excize: chirurgické odstranění části orgánu nebo nádoru.

Hormonální terapie: používá se k léčbě rakoviny v kombinaci s dalšími léčebnými postupy.

Chemoterapie: léčba pomocí protinádorových léků.

Imunitní systém: zahrnuje orgány a četné specializované buňky, jejichž úkolem je chránit organismus před infekcemi, jinými nemocemi nebo cizorodými látkami.

Karcinogeny: látky, které se podílejí na vzniku rakoviny.

Karcinom: zhoubný nádor, v němž se buňky nekontrolovaně množí. Může pronikat do okolních struktur a šířit se v pokročilejším stadiu do vzdálených orgánů těla krví či lymfatickými cestami.

Klimakterium: přechod.

Klinické studie: výzkumné studie, jichž se účastní pacient po předchozím souhlasu. Každý z těchto projektů má za úkol ověřit vědecký předpoklad a nalézt lepší způsoby pro předcházení, diagnostiku a léčbu chorob.

Kvadrantektomie: chirurgické odstranění pouze čtvrtiny prsu.

Lokální léčba: ovlivňuje pouze vlastní nádor a přilehlou okolní tkáň.

Lymfa: světle žlutá čirá tekutina obsahující lymfocyty, protilátky a další výživné látky. Cirkuluje v těle ve vlastním řečišti.

Lymfatická drenáž: způsob omezení nebo odstranění lymfatického městnání
a otoku.

Lymfatické uzliny: malé uzlíky ve tvaru fazole, které jsou rozmístěny v průběhu lymfatických cév a slouží k přechovávání buněk imunitního systému. Zachycují bakterie nebo nádorové buňky. Nazýváme je také lymfatické žlázy.

Lymfatický systém: tkáně a orgány (zahrnující kostní dřeň, slezinu, thymus, lymfatické cévy a lymfatické uzliny), které vytvářejí a přechovávají buňky a které se podílejí na procesech obranyschopnosti organismu.

Lymfedém: otok vzniklý městnáním lymfatického systému.

Lymfom: každé zduření lymfatické uzliny, zhoubné i nezhoubné.

Maligní: zhoubný.

Mamografie: speciální rentgenová metoda sloužící k vyšetřování prsu; umožňuje odhalit nádor i u žen bez příznaků onemocnění prsu s vysokou spolehlivostí, a to od velikosti několika milimetrů.

Metastáza: ložisko zhoubného nádoru v jiných orgánech a tkáních, které vzniká šířením nádorových buněk krevním oběhem nebo lymfatickou cestou.

Nežádoucí účinky: problémy spojené s aplikací protinádorové léčby, způsobené postižením zdravých buněk. Mezi běžné nežádoucí účinky patří nevolnost, zvracení, celková slabost, pokles množství krvinek, ztráta vlasů a zánět v dutině ústní.

Onkogen: gen, který způsobí nebo usnadní vznik nádoru.

Onkolog: lékař, který se specializuje na léčbu rakoviny.

Palpace: pohmat.

Patolog: lékař, který se zabývá diagnostikou nemocí na podkladě vyšetření buněk
a tkání pomocí mikroskopu.

Polyp: benigní útvar, který vyrůstá ze stěny střeva.

Prekanceróza: stadium abnormálních změn ve tkáni, které může přejít v karcinom.

Prognóza: pravděpodobný vývoj onemocnění, šance nemocného na uzdravení.

Psychosomatický: vztah mezi duševním a fyzickým stavem.

Punkce: získání tekutiny nebo tkáně nabodnutím. Je prováděna obvykle pod kontrolou ultrazvuku nebo mamografie.

Radioterapie: léčba pomocí paprsků s vysokou energií, které ničí rakovinné buňky.

Recidiva: znovuobjevení se nádoru tam, kde už byla provedena léčba.

Remise: vymizení příznaků choroby, může být dočasná nebo trvalá.

Rizikový faktor: zvyšuje pravděpodobnost – např. vzniku rakoviny.

Screening: vyhledávání počátečních stadií rakoviny prsu v populaci žen bez příznaků onemocnění prsu. V ČR je prováděna na specializovaných akreditovaných mamodiagnostických pracovištích, která splnila přísná kritéria.

Staging: testy a vyšetření, které slouží k posouzení rozsahu choroby a jejímu zařazení do určitého stadia.

Systémová léčba: léčba pronikající do krevního oběhu a ovlivňující buňky v celém organismu.

Tumor: nádor – bujení tkáně.

Ultrazvukové vyšetření: provádí se pomocí ultrazvukových vln vysílaných speciální sondou, které pronikají tkání, odrážejí se a na obrazovce vytvářejí výsledný obraz zkoumaných orgánů. Je většinou vhodnou diagnostickou metodou doplňující ve vhodných případech mamografii. U mladých žen se provádí obvykle samostatně.

 

(vybráno z www.breastcancer.cz)

               
Reklama