Pravidla soutěže „Svět bydlení očima dětí“

na webu http://zena-in.cz/svet-bydleni-ocima-deti

 1. Soutěž „Svět bydlení očima dětí “ (dále jen „soutěž“) pořádá společnost Žena-in.cz se sídlem Myslíkova 25, 110 00 Praha 1, IČ: 27425533 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. 111648 C (dále jako „pořadatel“).
 2. Partnerem soutěže je společnost Českomoravská stavební spořitelna a.s. IČ: 49241397, se sídlem Vinohradská 3218/169, 100 17 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 2117, (dále jen „ČMSS“) která věnovala výhru do soutěže.
 3. Soutěž probíhá v době 2. 5. 2017 až 31. 5. 2017 včetně na webových stránkách http://zena-in.cz/svet-bydleni-ocima-deti. Účastníkem soutěže může být každá fyzická osoba starší 15 let, která má doručovací adresu na území České republiky (dále jako „Účastník“). Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a ČMSS a dále osoby jim blízké dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se výhercem stane osoba vyloučená ze soutěže, cena se této osobě nepředá. Pro účast v soutěži je nutné nahrát alespoň jeden a maximálně tři obrázky, které odpovídají zadání soutěže na stránkách webu žena-in.cz – jsou v podporovaném formátu a nepřesahují velikost 1 MB.
 4. Hlavní výhru, poukaz na vybavení bytu nebo rekonstrukci v hodnotě 50 tisíc korun českých dle vlastního výběru, předá výherci pořadatel a partner soutěže. Výherce si vybere zboží nebo služby v této hodnotě, organizátor soutěže (žena-in.cz) na základě vzájemné dohody tyto služby či zboží zajistí.
 5. Autoři jednadvaceti obrázků s nejvyšším počtem hlasů od uživatelů získají následující ceny. V pořadí od nejvyššího počtu hlasů k nejnižšímu z jednadvaceti nejlépe hodnocených, rozdělení cen bude dle počtu hlasů a hodnoty výhry. Největší počet hlasů získá nejhodnotnější výhru. V případě stejného počtu hlasů několika obrázků výhry rozdělí redakce a partner soutěže ČMSS.
  • 2x Monopoly Auta 859 Kč
  • 3x Play-Doh kuchyňské tvoření se syčící plotnou 829 Kč
  • 2x MONOPOLY Junior Frozen 779 Kč
  • 3x Lego LEGO Star Wars Karbonová mrazící komora 720 Kč
  • 2x Monopoly Junior CZ 659 Kč
  • 3x Play Doh Sada s mlýnkem na výrobu těstovin 599 Kč
  • 1x Stolní lampička Philips Taffty bílá barva 1 080 Kč
  • 1x Stolní lampička Philips Taffty modrá barva 1 080 Kč
  • 1x Stolní lampička Philips Taffty šedá barva 1 080 Kč
  • 1x Stolní lampička Philips SoftPal Mickey Mouse 979 Kč
  • 1x Stolní lampička Philips SoftPal Mouse Minnie 979 Kč
  • 1x Ložní souprava SAN FAMILY od společnosti JMP v hodnotě 2 350 Kč
 6. Výherci budou vyhlášeni nejpozději 15. června 2017 a budou zveřejněni na stránkách žena-in.cz. Výhercem hlavní ceny – vybavení do bytu v hodnotě 50 tisíc korun českých se stává ten soutěžící, jehož obrázek v galerii v soutěži na www.zena-in.cz nahraný nejpozději 31. 5. 2017 vybere odborná porota složená ze zástupců ČMSS, redakce žena-in.cz a odborníků přizvaných k soutěži. Výherci ostatních cen budou určeni na základě hlasování registrovaných čtenářů žena-in.cz, kteří mohou udělit svůj hlas libovolnému nahranému soutěžnímu obrázku. Každý registrovaný čtenář může udělit jednomu obrázku pouze jeden hlas. Hlasovat však může pro více obrázků současně (maximálně 3). 21 obrázků s nejvíce hlasy pak získají další věcné ceny, což je více popsáno v bodu 5.
 7. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a poskytuje pořadateli dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů - jména, příjmení, přesné adresy bydliště a dalších údajů, které budou získány v rámci soutěže, jakož i souborů poskytnutých v rámci soutěže pro účely organizace soutěže po dobu 200 dní od udělení souhlasu. Účastí v soutěži soutěžící uděluje pořadateli i partnerům soutěže souhlas s použitím nahraného souboru (obrázku) pro další marketingové využití. Převzetím hlavní ceny se výherce zavazuje k jednorázovému poskytnutí bližších informací o výherním obrázku v přítomnosti jeho autora za účelem získání materiálů, které mohou být následně využity pro marketingové účely; zároveň se zavazuje k tomu, že poskytne nebo umožní pořadateli fotodokumentaci výhry a dětského pokoje před a po úpravách. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla pořadatele; neposkytnutí nebo odvolání souhlasu může mít za následek nemožnost předání případné výhry. Soutěžící má právo na přístup k osobním údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho údajů a další práva uvedená v z. č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).
 8. Soutěžící souhlasí se zveřejněním jeho jména, příjmení a města bydliště v případě, že se stane výhercem v soutěži, a to za účelem organizace soutěže a marketingové účely pořadatele a partnera soutěže po dobu 2 let od ukončení soutěže.
 9. Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení. Pořadatel je oprávněn kdykoliv změnit tato pravidla, a to zveřejněním změny na www.zena-in.cz. Pořadatel si vyhrazuje právo bez možnosti odvolání vyloučit soutěžícího nebo smazat soutěžní příspěvek dle uvážení.
 10. Na poskytnutí výhry není právní nárok a hodnotu výher nelze vyplatit v penězích. Výherce bere na vědomí, že je povinen vypořádat své případné daňové povinnosti vůči státu.
 11. Tato verze pravidel je platná a účinná od 1. dubna 2017
X
Jenda má svou představu, jak by chtěl ,,bydlet"
209 
X
Můj Minecraft pokoj
184 
X
Alešův vysněný pokoj, který nikdy nedostane
184 
X
Synoveček - auta - kam se jen podívám
183