.

Zákonná opatření ukládají zaměstnavateli zajistit, aby těhotná zaměstnankyně pracovala na takovém pracovišti a vykonávala takové p

Rodina

Zákonná opatření ukládají zaměstnavateli zajistit, aby těhotná zaměstnankyně pracovala na takovém pracovišti a vykonávala takové p

Zákonná opatření ukládají zaměstnavateli zajistit, aby těhotná zaměstnankyně pracovala na takovém pracovišti a vykonávala takové práce, které by neohrozily zdárný průběh jejího těhotenství a nerušený vývoj plodu. Vyhláškami jsou určena zaměstnání a práce, které těhotná nesmí vykonávat, a to bez újmy na výši jejího předchozího výdělku. Proto zaměstnavatel nesmí dovolit, aby těhotná pracovala v nočních směnách a při pracích s rizikem. Pokud tak dosud bylo, musí těhotnou přeřadit na jiné pracoviště. Zaměstnavatel by měl respektovat stav zaměstnankyně (a obvykle tak činí) a poskytne jí náhradní práci.

Žena z důvodů těhotenství nebo mateřství nesmí být ze zaměstnání propuštěna. Ženám nesmí být odepřena další mateřská dovolená a musí jí být zachována příležitost zaměstnání po jejím skončení.

Zaměstnavatelé (právnické i fyzické osoby, které zaměstnávají fyzické osoby v pracovněprávních vztazích) jsou povinni řídit se ustanoveními Zákoníku práce. Ačkoli někteří soukromí podnikatelé tvrdí, že Zákoník práce se týká pouze státních organizací, není to pravda. Zákoník práce se týká všech, tedy státních i soukromých zaměstnavatelů. Na druhé straně i zaměstnanci musí znát a respektovat svoje povinnosti.

Zákoník práce upravuje zvláštní pracovní podmínky žen a poskytuje zvýšenou ochranu jednak ženám obecně, jednak těhotným ženám a matkám malých dětí. Současně ukládá zaměstnavatelům povinnost zřizovat, udržovat a zlepšovat hygienická a jiná zařízení pro ženy.

Poslání ženy jako matky a zvláštnosti jejího organismu nedovolují ji zaměstnávat některými pracemi. Proto Zákoník práce v § 150 vymezuje práce, které jsou ženám zakázány.

Převedení na jinou práci (§ 153 Zákoníku práce)

(1) Koná-li těhotná žena práci, která je těhotným ženám zakázána nebo která podle lékařského posudku ohrožuje její těhotenství, je zaměstnavatel povinen převést ji dočasně na práci, která je pro ni vhodná a při níž může dosahovat stejného výdělku jako na dosavadní práci. Požádá-li těhotná žena pracující v noci o zařazení na denní práci, je zaměstnavatel povinen její žádosti vyhovět.

(2) Ustanovení předchozího odstavce platí obdobně o matkách do konce devátého měsíce po porodu a ženách, které kojí.

(3) Dosahuje-li žena při práci, na niž byla převedena, bez svého zavinění nižšího výdělku než na dosavadní práci, poskytuje se jí na vyrovnání tohoto rozdílu vyrovnávací příspěvek podle předpisů o nemocenském pojištění.

Pracovní cesty a přeložení (§ 154 Zákoníku práce)

(1) Těhotné ženy a ženy pečující o děti do věku osmi let smějí být vysílány na pracovní cestu mimo obvod obce svého pracoviště nebo bydliště jen se svým souhlasem; přeložit je může zaměstnavatel jen na jejich žádost.

(2) Ustanovení předchozího odstavce platí i pro osamělou ženu pečující o dítě, dokud dítě nedosáhlo věku 15 let.

Rozvázání pracovního poměru (§ 155 Zákoníku práce)

Výpovědí může zaměstnavatel rozvázat pracovní poměr s těhotnou zaměstnankyní a se zaměstnankyní trvale pečující o dítě mladší než tři roky jen zcela výjimečně v případech uvedených v § 46 odst. 1 písm. a) a b) a v § 53

Úprava pracovní doby (§ 154 Zákoníku práce)

(1) Zaměstnavatel je povinen přihlížet při zařazování zaměstnanců do směn též k potřebám žen pečujících o děti.

(2) Požádá-li žena pečující o dítě mladší než 15 let nebo těhotná žena o kratší pracovní dobu nebo o jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, je zaměstnavatel povinen vyhovět její žádosti, nebrání-li tomu vážné provozní důvody (§ 86); přitom zaměstnavatel postupuje v součinnosti s příslušným odborovým orgánem.

(3) Zaměstnavatel nesmí zaměstnávat těhotné ženy a ženy, které pečují o dítě mladší než jeden rok, prací přesčas.

Mateřská dovolená (§ 157 Zákoníku práce)

(1) V souvislosti s porodem a péčí o narozené dítě náleží zaměstnankyni mateřská dovolená po dobu 28 týdnů; porodila-li zároveň dvě nebo více dětí nebo jde-li o zaměstnankyni osamělou, náleží mateřská dovolená po dobu 37 týdnů.

(2) Mateřskou dovolenou zaměstnankyně nastupuje zpravidla od počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu, nejdříve však od počátku osmého týdne před tímto dnem..

(3) Vyčerpá-li zaměstnankyně z mateřské dovolené před porodem méně než šest týdnů, protože porod nastal dříve, než určil lékař, náleží mateřská dovolená ode dne jejího nástupu až do uplynutí doby stanovené v odstavci 1. Vyčerpá-li však zaměstnankyně z mateřské dovolené před porodem méně než šest týdnů z jiného důvodu, poskytne se jí mateřská dovolená ode dne porodu jen do uplynutí 22 týdnů, popřípadě 31 týdnů, jde-li o zaměstnankyni, která porodila zároveň dvě nebo více dětí nebo o zaměstnankyni osamělou.

(4) Jestliže se dítě narodilo mrtvé, náleží zaměstnankyni mateřská dovolená po dobu 14 týdnů.

(5) Mateřská dovolená v souvislosti s porodem nesmí být nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže v žádném případě skončit ani být přerušena (§ 160 odst. 2) před uplynutím šesti týdnů ode dne porodu.

Porodné

Porodné je dávka, kterou se matce jednorázově přispívá na náklady, související s narozením dítěte. Na porodné má nárok matka dítěte. Při poskytnutí dávky není zkoumán příjem rodiny. O tento nárok se musí přihlásit do jednoho roku dítěte, poté nárok zaniká. V případě, že matka zemře má nárok na tuto dávku její manžel. Na porodné má nárok i žena, které převzala do péče nahrazující péči rodičů dítě mladší jednoho roku. O porodné jako o ostatní zde jmenované dávky žádají rodiče na předepsaném tiskopisu u místního okresního úřadu. Při narození jednoho dítěte má matka nárok na porodné v absolutní částce Kč 8450,-.

Následující tabulka názorně zobrazuje porodné u více než jednoho dítěte.

1 dítě

8 450

2 děti

20 280

3 děti

50 700

4 děti

67 600

5 dětí

84 500

Tab. č. 1 – Výše porodného platí od 1. 10. 2001

Rodičovská dovolená (§ 158 Zákoníku práce)

K prohloubení péče o dítě je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnankyni a zaměstnanci na jejich žádost rodičovskou dovolenou. Rodičovská dovolená se poskytuje matce dítěte po skončení mateřské dovolené a otci od narození dítěte, a to v rozsahu, o jaký požádají, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku tří let.

Přestávky ke kojení (§ 161 Zákoníku práce)

(1) Matce, která kojí své dítě, je zaměstnavatel povinen poskytnout kromě přestávek v práci zvláštní přestávky ke kojení.

(2) Matce, která pracuje po stanovenou týdenní pracovní dobu, přísluší na každé dítě do konce jednoho roku jeho věku dvě půlhodinové přestávky a v dalších třech měsících jedna půlhodinová přestávka za směnu. Pracuje-li po kratší pracovní dobu, avšak alespoň polovinu stanovené týdenní pracovní doby, přísluší jí pouze jedna půlhodinová přestávka, a to na každé dítě do konce jednoho roku jeho věku.

(3) Přestávky ke kojení se započítávají do pracovní doby a poskytuje se za ně náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku.

Z Knihy o matce a dítěti, která vyjde v tomto roce.

   
20.08.2004 - Těhotenství a porod - autor: Iveta Vrbová

Další příspěvky

Komentáře:

 1. avatar
  [58] ad.astra [*]

  Lesana: tak jsem se dnes ptala na OSSZ, no a tam mi řekli, že pokud sis jako podnikatel neplatil (což většina podnikatelů, když neměla výsledky, tak neplatila), tak když jsi těhotná a máš ukončenou činnost a jsi na pracáku...tak seš bohužel bez podpory, teprve až se mimčo narodí, tak na sociálce rovnou zažádáš o rodičovský....ten je asi 3.500,-.
  Takže vlastně ženská, která nemá nárok na podporu, nemá vlastně ani z čeho žít celé těhotenství. No paráda. Nebo že by měla jít rovnou na sociálku a žádat o nějakou podporu?? Fakt nevím.

  superkarma: 0 25.08.2004, 18:35:42
 2. avatar
  [57] Lesana [*]

  ad.astra: ne, z plateb manžela nedostaneš nic. Pokud nemáš nárok na mateřskou ani nemocenskou, tak budeš rovnou dostávat ten rodičovský příspěvek. Když si o něj požádáš.

  superkarma: 0 24.08.2004, 20:08:21
 3. avatar
  [56] ad.astra [*]

  Holky, a ještě malý dotázek, mateřská je ted asi 3.500,- Kč, pokud tedy OSVČ neplatila zálohy na sociální, protože nemusela, neměla výdělky, lze mateřskou dostat například z plateb manžela? On výsledky měl a sociální platil a platí...?? Nebo to je ten rodičovský? mám v tom takový guláš, že se sama fakt už nevyznám

  superkarma: 0 24.08.2004, 17:11:17
 4. avatar
  [55] Vivian [*]

  koukám, že mít děti není žádná pr*el...

  superkarma: 0 22.08.2004, 22:27:17
 5. avatar
  [54] Dickie [*]

  Lesana: no jo, ale u tohohle se prováděčky měnily jen u pracovního poměru u rozhodnýho období, a to v lednu, tak to by to snad v srpnu mohli pro OSVČ umět...

  superkarma: 0 22.08.2004, 18:28:00
 6. avatar
  [53] Lesana [*]

  Dickie: :o) Letos začátkem roku jsem JÁ sociálce po telefonu vysvětlovala nové zákony kolem sociálního pojištění :o) Už jsem začala panikanřit, že jsem něco pochopila špatně a hledala na netu jak divá, když se mi paní ze sociálky ozvala znova, že je všechno v pořádku, že už si to vytelefonovala s nadřízenými a že mám pravdu. Akorát je prý "zapomněli informovat". Od tý doby zastávám názor, že nejlíp se ptát u odborníků... ale na druhou stranu nejlepší je předem se ještě někde informovat...

  superkarma: 0 22.08.2004, 14:28:55
 7. avatar
  [52] Dickie [*]

  Lesana: no každopádně jediná možnost bude zeptat se na sociálce...

  superkarma: 0 22.08.2004, 14:18:55
 8. avatar
  [51] Lesana [*]

  ad.astra: nevyznám se přímo v nemocenským OSVČ , manžel si ho neplatil. Ale pokud vím, tak nemocenská u OSVČ se počítá z předchozího kalendářního roku. Teprve v případě, že sis loni nemocenský neplatila, se kouká, jestli a kolik si je platíš v letošním roce. Takže když třeba v dubnu zjistíš, že jsi těhotná, tak máš smůlu, protože i kdybys sis od té doby zvedla zálohy, mateřská se ti vypočítá z toho, cos platila loni. A zase naopak, pokud bys otěhotněla třeba v říjnu, tak SNAD je možné zaplatit třeba v prosinci jednorázově zvýšené pojistné za všechny předchozí měsíce, a tím bys měla nárok na vyšší mateřskou. Ale tohle řešení nemám vyzkoušené, jenom jsem na to narazila v jedné účetní diskuzi.

  superkarma: 0 22.08.2004, 11:18:23
 9. avatar
  [50] Dickie [*]

  ad.astra: to nevím, to už není přímo ze zákona, se kterým jsme pracovala, ale z dalších prováděček. ale vědí to na každý sociálce. na sociálce už mám zkušenosti s docela ochotnýma ženskýma, že to s člověkem fakt probraly a aspoň zhruba (tj. ne na koruny, ale aspoň na stovky) sčítly, když teď začneš platit tolik, udělá to s penězma tohle... teď naštěstí není termín pro přiznání, takže na člověka mají i trochu čas...
  Nejsem si teda jistá, jestli to půjde doplatit i přímo zpátky, ale kdyby ne, snad by mělo jít aspoň zvednout si "od teď" zálohy a pak se to bude počítat z průměru. takže by se zvednul aspoň ten průměr.

  to o volbě mezi vypočteným minimem a tím, kolik si přidáš, jsem ale primárně myslela na to, když se v dubnu odevzdává po daňovým přiznání Přehled na sociálku...

  superkarma: 0 22.08.2004, 09:53:36
 10. avatar
  [49] ad.astra [*]

  Dickie: a za jak dlouho si můžeš doplatit tu nemocenckou?? Kolik měsíců zpět? Díky za odpověd

  superkarma: 0 22.08.2004, 02:28:02

Další příspěvky

Z předchozí stránky:

 1. avatar
  [47] Dickie [*]

  Lesana: mno, já si říkám, že v momentě, kdy jsem skončila na rizikovce, pak plynule mateřská a rodičovská, a kdo ví, jestli z toho nebude hned další mateřská..., zaměstnavatel docela lituje, že jsem měla na starosti zrovna pracovní právo a právo sociálního zabezpečení...

  superkarma: 0 21.08.2004, 13:35:50
 2. avatar
  [46] Vivian [*]

  Když tohle čtu, jsem opravdu šťastná, že se nemusím nikoho o nic prosit a třást se při tom o práci...

  superkarma: 0 20.08.2004, 21:17:17
 3. avatar
  [45] Lesana [*]

  Dickie: A za čtvrtý - i když si něco soudně vymůžu, tak to ještě neznamená, že to opravdu dostanu

  superkarma: 0 20.08.2004, 19:51:24
 4. avatar
  [44] Dickie [*]

  Libča: dva důvody:
  1. vzhledem k právnímu snalfabetismu v této zemi zaměstnavatelé zhusta ani netuší, že zaměstnankyně má nějaký takový právo,
  2. zaměstnavatelé to vědí, ale vzhledem k právnímu analfabetismu v této zemi předpokládají, že o tom právu neví zaměstnankyně.

  No a za třetí předpokládají, že si lidi netroufnou ozvat se, přece jen slovo soud je docela strašák.

  superkarma: 0 20.08.2004, 19:23:57
 5. avatar
  [43] Libča [*]

  tak proc ten zakonik to tam ma? to je prece jete ne?? at to vyradi.... vzdyt to je kravina, kdo zna zakoniky tak si bude delat nadeji.
  Tady to taky neni jinak bud makej nebo drz hubu a mej si deti. Me prijde ze nemecko je hodne proti-detske.. divaj se na tebe jako na exota kdyz cekas druhe dite, nebo treti... a vubec tehotenstvi je tu brano jako neco velmi riskantniho. Slysim hodne lidi co rikaji svym detem neporizujte si deti.. to je sila ne?

  superkarma: 0 20.08.2004, 19:01:04
 6. avatar
  [42] Denča [*]

  evusche: no, tak to je teda pořádný... já jsem jen slabounce špinila a nechali mě týden v nemocnici na pozozorování. Já mám skvělou doktorku a všichni v té nemocnici se bezvadně starali!

  superkarma: 0 20.08.2004, 17:21:57
 7. avatar
  [41] evusche [*]

  risina: no on zase totiž tak dobrý doktor není..hodně ženských od něho utíká, tak pořád váhám...
  Někdo je spokojenej,ale znám třeba holku, která když byla těhotná, šla k němu, že krvácí a on jí poslal domů s tím, že to nic není, ale ono to bylo! POtratila chudák...a to jen prý díky jeho přístupu.. tak nevím. Já jsem s ním nikdy problémy neměla, protože díky Bohu jsem gynekologa tolik nepotřebovala.

  superkarma: 0 20.08.2004, 16:19:39
 8. avatar
  [40] risina [*]

  evusche: Já prostě šla ke svému vyhlídnutému gynekologovi, zeptala jsm ese, jestli mě vezme, on souhlasil, zeptal se, kam jsm echodila předtím, a o kartu si mu napsal. Úplně bez problémů. Ty chceš gynekologa měnit jen proto, že se bojíš, že ti vynadá, když už jsi tam 3 roky nebyla, nebo je v tom ještě něco jiného?

  superkarma: 0 20.08.2004, 15:47:35
 9. avatar
  [38] Lotka [*]

  Libča: přesně tak. Dělám u soukromé firmy a říct jim, že mám pětileté dítě a budu dělat 7 hod. denně, tak mě vyhodí

  superkarma: 0 20.08.2004, 12:00:53
 10. avatar
  [36] Landriel [*]

  evusche: nebyla jsem tam zhruba půl roku - a po čtvrt roce můžeš změnit lékaře.

  superkarma: 0 20.08.2004, 11:53:13
 11. avatar
  [35] Dickie [*]

  Radka: no, ještě bys ho mohla žalovat o neplatnost skončení prac. poměru a soud by rozhodl, že pracovní poměr trvá, čímž bys měla nárok na mateřskou zachovanej atd. a protože jsi v ochranné době, jediná možnost, jak se tě legálně zbavit, by byla zkrachovat úplně

  superkarma: 0 20.08.2004, 11:47:30
 12. avatar
  [34] evusche [*]

  Landriel: a jak dlouho jsi nebyla tam u toho lékaře?

  superkarma: 0 20.08.2004, 11:42:52
 13. avatar
  [33] Dickie [*]

  Blaza: jako OSVČ sis vždycky mohla zvolit, že chceš na sociálku (tedy na nemocenské a na důchodové pojištění) platit dobrovolně víc než to minimum, který ti vyšlo v přiznání. Pokaždý, když manželovi vyplňuju přiznání, se o to handrkujeme. Pokud sis tu vyšší částku nezvolila, není to až tak chyba tohoto daňového systému.
  Je fakt, že nikde na tom návodu, jak ten papír vyplnit, se nepíše, že "čím míň peněz budete odvádět, tím míň budete dostávat, pokud onemocníte, a tím taky budete mít menší důchod", ale ono to jednak plyne ze zákona, podle kterýho to odvádíš, jednak je to vcelku i logický.

  Výhodou zaměstnaneckého poměru je, že odvody jsou nastavený zákonem napevno, takže i když se mi teda nikdy moc nelíbilo, kolik že to v tý kolonce soc. pojištění na pásce zase mám, mám nějaký svý jistý.
  U živnosťáku je mechanismus výpočtu takovej, že na stejnou částku "jakoby hrubého" jsou odvody o dost menší, ale jsou to MINIMÁLNÍ odvody, kdokoliv si je může zvýšit. A vzhledem k tomu, že to, co si takhle člověk odvede na sociálku, se odečítá do nákladů, není to až tak nevýhodná investice...

  superkarma: 0 20.08.2004, 11:42:41
 14. avatar
  [31] Dickie [*]

  P@: mateřská se odvíjí od tvých příjmů, počítá se stejně jako jakákoliv neschopenka. to nízký, o čem mluvíš, je asi rodičák, ne?
  (i když ani mateřská není nějak přeplacená, ale kam se to na těch 3500 rodičáku hrabe...)

  PERSEFONA: to záleží na doktorovi a na tvý celkový anamnéze. jak dlouho řešíš s dr, že nemůžeš otěhotnět? pokud je to dost dlouho, mohl by tě nechat doma na neschopence čistě proto, aby se to vůbec udrželo, když se to konečně povedlo... ono je to ale doktor od doktora. já ke svýmu přišla se dvěma čárkama a on se zeptal, jestli chci neschopenku, jestli na mě nejsou v práci oškliví, abych se nenervovala. já ji nechtěla, ale teď nakonec jsem jí stejně neušla. ale to už bylo skutečně ze zdravotních důvodů, já se jí bránila do poslední chvíle.

  superkarma: 0 20.08.2004, 11:33:39
 15. avatar
  [29] Libča [*]

  teda to je ale krasny zakonik..... pratele uzivejte si ho dokud jeste plati. Nevim zda to zamestnavatele dodrzuji ale znam to tady v Nemecku nektere pozdavky vyslovit u zamestnavatele tak si poklepe na celo a rekne bud a nebo.. a nebo je ahoj.
  Tim myslim tyto odstavce "Uprava pracovni doby"

  superkarma: 0 20.08.2004, 11:16:51
 16. avatar
  [28] Landriel [*]

  evusche: já to tehdy měla podobně, přešla jsem k mudr, kterou jsem měla blíž, ta odešla na mateřskou a místo ní tam nastoupil chlap a takový hovado a řezník, že jsem se zařekla, že tam už nepáchnu. No a když jsem otěhotněla, tak mi kamarádka doporučila svoji mudr, tak jsem tam zavolala, že bych k ní ráda přestoupila. Chtěla mě taky objednat asi za měsíc, tak jsem řekla, že mám ale potíže, ale že nemůžu moc mluvit (volala jsem z kanclu). Tak se mě jenom zeptala, jestli krvácím, já řekla, že mám právě opačný problém, tak mě objednala na druhý den a bylo vymalováno.

  superkarma: 0 20.08.2004, 11:12:37
 17. avatar
  [25] Lesana [*]

  P@: Tak nechci ti kazit radost, ale to je z ledna, takže to slibovala "úplně jiná" vláda, než dneska V době, kdy vznikal ten rozhovor, tak ani nebylo jasné, jestli se třeba zvýší rodičovský příspěvek nebo se zavedou plošné přídavky na děti...

  Zákon, kterým se kompenzovalo zvýšení DPH jsem četla, ale nevzpomínám si, že by v něm bylo něco o vyšším porodném. Kdyžtak si ho večer dohledám, někde v počítači ho mít budu. Ale spíš to tipuju na jeden nesplněný slib...

  superkarma: 0 20.08.2004, 11:02:30
 18. avatar
  [24] evusche [*]

  P@: díky, já se obávám toho, že bych tam byla jako u zpovědi, ale to asi budu stejně že?
  Denča: vyhlídnutého ještě nemám. Chtěla jsem přejít ke gynekoložce, jenže tam to praská ve švech. Má tam strašně moc lidí a když se objednáš, tak tě vezme třeba až za měsíc, což je blbý---
  Já se totiž bojím jít k tomu svému. Nebyla jsem tam asi tři roky a tak se bojím, že mě sprdne na tři doby . Já vím, je to moje chyba, měla jsem chodit pravidelně

  superkarma: 0 20.08.2004, 10:55:40
 19. avatar
  [21] Denča [*]

  evusche: já myslím, že by Tě normálně vyšetřil. Nevím, jak je to s kartou, asi by sis musela od bývalého g. vzít svoje papíry a dát je tomu novému. Už máš někoho vyhlídnutého? Jestli vůbec bere nové pacienty.

  superkarma: 0 20.08.2004, 10:50:25
 20. avatar
  [19] Lesana [*]

  P@: Nevzpomeneš si, kde jsi to četla? Chtěla bych se na to taky podívat. Já zatím takové ty řeči o zvyšování čehokoli brala jako líbivé kecy nové vlády. Na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí nic není (třeba zvýšení rodičovského příspěvku tam avízovali docela dlouho dopředu... ale u toho bylo dost nejisté, jestli se opravdu zvýší nebo nakonec ne...).

  superkarma: 0 20.08.2004, 10:47:48
 21. avatar
  [17] evusche [*]

  ahoj děvčátka. Odbočím od tématu a tak se na mě nezlobte. Prosím jestli nechcete odpovídat sem, můžete mi poslat vzkaz?
  Chtěla bych se zeptat na jednu primitivní věc. Kdyžbych otěhotněla a šla bych k jinému gynekologovi, než u kterého jsem registrovaná, jak to bude probíhat?
  Tedy pokud přijdu a řeknu dobrý den, jsem u vás poprvé, donedávna jsem chodila tam a tam, ale teď jsem nedostala ms a k mému současnému gynekologovi už chodit nechci. Bude z toho nějaký problém? Nebo mě klasicky vyšetří, jako vstupní prohlídku a pak teprve se bude zabývat tím, jestli jsem v tom nebo ne? Stupidní otázka, že?

  superkarma: 0 20.08.2004, 10:42:37
 22. avatar
  [15] Landriel [*]

  PERSEFONA: no přinejmenším už nebudeš smět dělat přesčasy, takže žádných 12 hodin, ale pěkně 8,5 nebo kolik. Jinak s tím stresem asi fakt nic moc, zažila jsem to samé v práci, denně stresy, nepříjemné telefonáty, honění termínů a podobně, do toho mimčo kopalo jako šílené, sotva jsem se trochu rozčílila.

  superkarma: 0 20.08.2004, 10:16:10
 23. avatar
  [14] Denča [*]

  PERSEFONA: No, já jsem jen recepční, dělám dvanáctky, naštěstí už ne noční ale jen dvě denní a dva dny volno. taky nedělám nic těžkého, jen je tu 200 pacientů, takže večer jsem strašně unavená. Ale dělat to pět dnů v týdnu za sebou To Ti fakt fandím.
  Já pevně doufám, že ta únava a nevolnost pomine.

  superkarma: 0 20.08.2004, 10:15:51
 24. avatar
  [13] Lucimo [*]

  PERSEFONA: Taky bych radši házela lopatou, než se dohadovat s tou "lopatou" co se mnou sedí v kanclu... Myslím, že by to bylo míň rizikové...

  superkarma: 0 20.08.2004, 10:12:44
 25. avatar
  [12] PERSEFONA [*]

  Je pěkné přečíst si , na co má člověk všechno právo, ale u některých zaměstnavatelů se ho jen stěží dovoláte. Taky je těžké určit jaká práce ohrožuje ženino těhotenství. Na každou ženu platí něco jiného. Já třeba pracuji v bankovnictví, někdo by řekl, pohoda, ta si sedí v teple a nic těžkého nedělá..tudíž může makat až do porodu. Jenže pracuju 12 hodin denně ve stresujícím prostředí /jsem pokladník/, domů chodím zničená a ze stresu vlastně nevycházím /i to je asi problém, proč nemůžu otěhotnět/. I kdybych však otěhotněla, těžko někdo uzná, že moje práce je těhotenství ohrožující. Na jinou práci by mě nepřeřadily a nemocenské doktoři teď neradi dávají.

  superkarma: 0 20.08.2004, 09:31:11
 26. avatar
  [9] Lesana [*]

  Blaza: To sis asi platila nemocenské v minimální výši, že? Platit si minimální pojistný jsou v podstatě vyhozený peníze Hned jak se ti mimčo narodí, si běž požádat o rodičovský příspěvek. On je sice nárok BUĎ na mateřskou NEBO na rodičák, ale pokud máš mateřskou nižší, než příspěvek, tak ti doplatí rozdíl, abys celkem brala peníze ve výši rodičovského příspěvku. Rovnou si zažádej o porodný, o tom pan dr. psal a o přídavek na děti - k tomu se dokládá výše příjmů. Takže přídavek ti podle příjmů buď vyjde nebo nevyjde.

  superkarma: 0 20.08.2004, 08:54:28
 27. avatar
  [7] Lesana [*]

  Gabi: největší legrace je, že výtah ze Zákoníku byla taková nouzovka. CHystala jsem se napsat VELKÝ PŘEVELIKÝ článek, ve kterém bych vystělila všechno to, co neustále dokolečka omílám na Rodině. Než ho sesmolim, hodila jsem na stánky kousek našich Zákonů... tý vado, a fakt, ono to koluje z jednoho webu na druhý. Něco tak jednoduchýho... Pan doktor se téma snažil hezky rozvinout, no, držím mu palce, ať to dá do knížky nějak rozumně. Já fakt ten článek píšu už asi rok a půl. Jen něco začnu psát, už si přečtu, že se chystaí změny ve vyplácení rodičáku... psaní odložím. Změny jsou hotové, opravím, píšu dál... a co nevidím, mění se nám mateřská... teď máme v drobném novelizovaný Zákoník práce... a právě jsem si v nocinách přečetla, že socani slibují další změny Zákoníku... Ach jo, já bych tak ráda žila ve státě, ve kterém se napíše zákon, který PLATÍ. A ne že každý člověk musí být poloviční právník, aby stíhal sledovat veškeré změny, které jdou za sebou jak na běžím pásu

  superkarma: 0 20.08.2004, 08:42:04
 28. avatar
  [6] Denča [*]

  Děkuji za článek, který se mi zrovna moc hodí. Jsem zaměstnaná jako recepční a tudíž pracuji na směnný provoz. Dvanáctky denní a noční. Požádala jsem o úpravu, abych mohla dělat jen denní směny, bylo mi vyhověno, ale tak, že budu pracovat dvě denní po sobě a dva dny volno. Chci se zeptat, zda je to v normě, nebo bych raději měla pracovat obden.
  Prosím o radu, děkuji.

  superkarma: 0 20.08.2004, 07:46:37
 29. avatar
  [5] Gabi [*]

  Lesano, já se picnu, dokonce p. asisistent použil odkaz na tvoje stránky . Jsi prostě mediální hvězda!

  superkarma: 0 20.08.2004, 07:24:17
 30. avatar
  [1] Lesana [*]

  To je zvláštní, člověk napíše jeden odstaveček coby úvod k výtahu ze Zákoniku práce... a tohle je asi pátý web, který ho opět použil. Začínám mít pocit, že píšu hity ;o) Jinak už jsem to psala u jednoho z předchozích článků - "další mateřská dvolená" byla už před několika lety přejmenována na "rodičovskou dovolenou". Jo, a svoje staré stránky hodlám zrušit, takže odkazy na paragrafy zákonů je lepší vést k Zákoníku práce na Business centru, jinak by za čas mohly být nefunkční.
  http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zakprace/

  superkarma: 0 20.08.2004, 00:27:27

Profil uživatele
Registrace nového uživatele | Zaslat heslo

Komerční tipy

Novinky

Dnešní vydání

Nové v rubrice

Nejčtenější články

Poslední komentáře

Fotogalerie

Partner rubriky

Ankety

Výzkum žena-in.cz – téma bolest, horečka a nachlazení
Trápí vás exém? Zapojte se do testování RadioXar

Náš tip

Doporučujeme