Rodina

Vláda schválila „Právo na dětství“

Ve středu, 4. ledna, vláda schválila Národní strategii ochrany práv dětí „Právo na dětství“. Cílem strategie je vytvoření takového systému, který zajistí důslednou ochranu práv všech dětí v České republice. Česká republika má v tomto ohledu řadu rezerv a také kritiků z řad mezinárodních organizací.

děti

Strategie si klade za cíl nedostatky odstranit do roku 2018. Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek na tiskové konferenci po jednání vlády zdůraznil, že se koncepce zaměřuje i na deinstitucionalizaci systému péče o ohrožené děti: „V první řadě je třeba vykonat maximum možného, aby dítě mohlo zůstat ve své původní rodině. Pokud to skutečně není možné, pak vláda svým dnešním rozhodnutím potvrdila, že upřednostňuje pro takové dítě individuální péči před péčí ústavní.“ Ministr také připomněl, že jen v roce 2010 prošlo kojeneckými ústavy více než 2000 dětí do tří let věku.

Strategie definuje základní principy ochrany práv dětí a péče o ohrožené děti. Obsahuje konkrétní záměry, cíle a aktivity včetně harmonogramu, stanovení odpovědnosti jednotlivých rezortů a způsobu monitoringu a hodnocení. Předpokládá se, že národní strategie bude naplněna v úzké spolupráci vlády, územních samospráv, nestátního neziskového sektoru a občanských iniciativ. Všechny děti si zaslouží příležitost k dosažení svého plného rozvoje. Všechny děti mají právo na dětství.

Nový systém ochrany dětí by měl fungovat na základě těchto hlavních principů:

 • Je plně zaměřen na dítě
 • Respektuje potřeby a vývoj dítěte
 • Sleduje dlouhodobý zájem dítěte, podporuje jeho jedinečnost a vývoj
 • Umoľňuje rovné příležitosti pro všechny děti bez ohledu na jejich pohlaví, schopnosti, rasu, etnikum, zdravotní postiľení, okolnosti nebo věk
 • Zahrnuje do řešení situace děti a rodiny i celé jejich sociální okolí
 • Staví na silných stránkách dětí a rodin a identifikuje problémová místa
 • Funguje integrovaně a ve spolupráci všech zúčastněných subjektů
 • Je trvalým a interaktivním procesem
 • Poskytuje a reviduje opatření a poskytované sluľby
 • Je založen na objektivně zjištěných skutečnostech a důkazech

Podrobněji jsou jednotlivé body definovány takto:

Hlavním cílem Národní strategie péče ochrany práv dětí je funkční systém zajišťující důslednou ochranu všech práv dětí a naplňování jejich potřeb, který pracuje na základě těchto základních principů:

1. Je plně zaměřen na dítě
Dítě je v centru dění celého systému. Dítě a jeho prosperita je prvořadým zájmem všech odpovědných účastníků systému a veškeré jejich úsilí je zaměřeno na efektivní řešení situace každého jednotlivého dítěte. Dítě je partnerem při řešení situace své i své rodiny. S dítětem je potřeba mluvit, je nezbytné mu naslouchat, zjišťovat jeho přání a potřeby, brát je v úvahu (přiměřeně jeho věku a rozumové vyspělosti) a poskytovat na jejich základě nejvhodnější pomoc a podporu.
2. Respektuje potřeby a vývoj dítěte
Všichni v systému znají vývojové potřeby dětí a vědí, jaký význam má kvalita péče na zdraví a vývoj dětí. Ochrana a podpora všestranného rozvoje možností dětí je založena na komplexním posouzení vývoje dítěte a identifikování oblastí podpory a rozvoje. Přijímaná opatření jsou včasným řešením a jsou vždy přiměřená vzhledem k věku a vývojové fázi dítěte.
3. Sleduje dlouhodobý zájem dítěte, podporuje jeho jedinečnost a vývoj
Opatření přijímaná na ochranu dětí jsou součástí individuálního plánu vytvořeného pro každé dítě a jeho rodinu. Tento plán vychází z posouzení vývojových potřeb dítěte a schopnosti rodičů či jiných pečovatelů reagovat na tyto potřeby. Ochrana dítěte se zaměřuje na určení výstupů pro každé dítě, které zabezpečí jeho bezpečí a rozvoj. Pokrok v situaci dítěte je pravidelně hodnocen a revidován. Účelem všech intervencí je dosažení nejlepších možných výsledků pro každé dítě, přičemž je nezbytné brát v úvahu jedinečnost každého dítěte.
4. Umožňuje rovné příležitosti pro všechny děti bez ohledu na jejich pohlaví, schopnosti, rasu, etnikum, zdravotní postižení, okolnosti nebo věk
Rovnost příležitostí znamená, že děti mají zaručenu příležitost dosáhnout nejlepších možných vývojových výsledků bez jakýchkoliv předsudků či překážek vzhledem k jejich pohlaví, schopnostem, rase, etniku, zdravotnímu postižení, okolnostem či věku. Děti jsou podporovány z dlouhodobého hlediska a je jim věnována zvýšená pozornost zejména ve vztahu k jejich vzdělávacím a zdravotním potřebám.
5. Zahrnuje do řešení situace děti a rodiny, stejně tak jako celé jejich sociální okolí
Všichni v systému chápou dítě v kontextu celé jeho rodiny (rodičů nebo pečovatelů a širší rodiny) a sociálního prostředí (komunita a kultura, ve které vyrůstá). Interakce mezi vývojovými potřebami dítěte, schopnostmi rodičů nebo pečovatelů na tyto potřeby vhodně reagovat, dopadem faktorů širší rodiny na dítě a na schopnosti rodičů vyžaduje během hodnocení pečlivé zkoumání. Hlavním cílem je pochopit souvislosti mezi vývojovými potřebami dítěte a schopnostmi a možnostmi rodičů nebo pečovatelů tyto potřeby uspokojovat. Dalším základním úkolem ochrany dítěte je poskytovat dítěti a rodinným příslušníkům služby, které na dané potřeby reagují. V případech dětí vyrůstajících mimo vlastní rodinu je posuzování potřeb dítěte a zdrojů pro jejich naplnění ještě komplexnější.
6. Staví na silných stránkách dětí a rodin a identifikuje problémová místa
Při ochraně dětí a rodin je zásadní správné identifikování silných stránek a problémových míst v celkové situaci daného dítěte, jeho rodiny a kontextu, ve kterém tyto osoby žijí. Vždy je důležité posoudit, jaký dopad má celá situace na zdraví a vývoj dítěte. Je nutné uplatňovat vyvážený přístup k dětem a rodinám a nezaměřovat se výhradně na deficitní model práce s rodinami, ale sledovat i oblasti pozitivních kapacit v rámci rodiny, ze kterých je možno vycházet v případě intervencí. Práce se silnými stránkami dítěte a jeho rodiny je důležitou součástí plánu pro řešení situace ohrožení dítěte.
7. Funguje integrovaně a ve spolupráci všech zúčastněných subjektů
Od narození se v životě dítěte a jeho rozvoji angažuje celá řada různých úřadů a služeb v rámci komunity (zejména v oblasti zdraví a vzdělávání). Mezioborová spolupráce ve věci ochrany a podpory prosperity dítěte začíná, jakmile je zjištěno, že dítě nebo rodinní příslušníci mají dodatečné potřeby vyžadující podporu či služby nad rámec běžně využívaných služeb.
8. Je trvalým a interaktivním procesem
Ochrana dítěte vyžaduje nutnost pochopit, čím ohrožené dítě v kontextu své rodiny a místní komunity prochází. Přijímání vhodných opatření představuje trvalý a interaktivní proces, jehož hodnocení pokračuje i během intervencí a realizace daných opatření.
9. Poskytuje a reviduje opatření a poskytované služby
Opatření a služby jsou realizovány a poskytovány na základě identifikovaných potřeb dítěte a rodin s paralelně probíhajícím hodnocením. Součástí ochrany je řešení okamžitých a praktických potřeb, stejně jako potřeb komplexnějších a dlouhodobějších. Dopad poskytovaných služeb na vývoj a situaci dítěte je pravidelně přezkoumáván.
10. Je založen na objektivně zjištěných skutečnostech a důkazech
Efektivní praktická práce s dětmi a rodinami je založena na důkladných odborných úsudcích, které jsou podloženy důkazy a které vycházejí ze znalostí a zkušeností daného odborníka. Rozhodnutí založená na těchto úsudcích jsou přezkoumávána, přičemž je nezbytné brát v úvahu jakékoliv nové informace získané v průběhu další práce s dítětem a rodinou.

Hlavního cíle Národní strategie ochrany práv dětí bude dosaženo do roku 2018 realizací dílčích cílů v následujících čtyřech prioritách: účast dítěte na rozhodovacích procesech, odstranění diskriminace a nerovného přístupu vůči dětem, právo na rodinnou péči a zajištění kvality života pro děti a rodiny.

Zkvalitnění systému péče o děti je jednou z priorit Ministerstva práce a sociálních věcí pro další etapu sociální reformy. Již v loňském roce byla připravena novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí, kterou v prosinci loňského roku schválila vláda. Česká republika navíc obdržela v polovině loňského roku poměrně silný impuls v podobě doporučení Výboru OSN pro práva dítěte, který hodnotil stav ochrany práv dětí v České republice za období 2003 až 2011. Náš stát obdržel od výboru celkem 77 doporučení, na velkou většinu z nich strategie reaguje konkrétním úkolem.

Zdroj: TZ MPSV

   
06.01.2012 - Děti - autor: Klára Wimmerová

Komentáře:

 1. avatar
  [13] hyenka [*]

  Mám jisté genetické "prokletí", a zdravý rozum mi velí- nešířit dále.. Tak, a  u spousty lidí jsem hooodně divná, ale proč dál předávat něco po čem nic? Jo, taky si můžu pořídit spoustu dětí,ale co, když "nějak nevyjdou" a ať se společnost postará, já to nedám, že jo... Ale právě to já považuju za vrchol sobectví... Ne to, ty děti nemít...

  superkarma: 0 06.01.2012, 20:40:37
 2. avatar
  [12] Suzanne [*]

  polla — #10 s tímhle nelze než souhlasit. Ale svěřit děti blbých rodičů prarodičům a přiznat jim příspěvek jako pěstounům považuju za menší zlo, než zdlouhavě hledat někoho nového a mezitím děti držet v DD.

  superkarma: 0 06.01.2012, 16:57:04
 3. avatar
  [11] honzik101 [*]

  já jsem měla na mysli hlavně péči prarodičů o sitotky, tam by ta podpora měla být

  superkarma: 0 06.01.2012, 15:07:47
 4. avatar
  [10] polla [*]

  Suzanne — #9 to ale nic nemění na tom, že není důvod, aby zrovna tady stál přispíval. Prostě povinost starat se o děti mají rodiče. Pokud si to zařídí jinak, tak by si to taky měli financovat. Prostě se chovat zodpovědně. Když za zezodpovědné pořád někdo přejímá jejich povinnosti, tak přece nemají sebemenší důvod, chovat se zodpovědně. Mluvím samozřejmě o těch, co jsou zdravotně způsobilí se starat. Tam, kde je péče prarodičů z důvodu zdravotní nezpůsovisti rodičů, je to o něčem úplně jiném. A kdo se nehodlá o děti starat, tak ať si je vůbec nepořizuje. Možností je k tomu dnes spousta a není vůbec žádný důvod, aby se nechtěné děti rodily. A pokud se rodí, je to zase jenom nezodpovědnost rodičů, ke které je někdo vychoval a věčným pomáháním je v ní utvrzuje.

  1. na komentář reaguje Suzanne — #12
  superkarma: 0 06.01.2012, 14:33:17
 5. avatar
  [9] Suzanne [*]

  polla — #8 za blbosti vlastních dětí nemůžou vždycky rodiče a jejich výchova. Někdy to ty geny trochu pomíchají...

  1. na komentář reaguje polla — #10
  superkarma: 0 06.01.2012, 14:05:02
 6. avatar
  [8] polla [*]

  honzik101 — #2 A proč by měli o vnoučata pečovat prarodiče, když mají vlastní rodiče? Jestli vlastní děti nedokázali vychovat tak, že se mají o své potomky starat, tak asi vnoučata nevychovají o nic lépe. A proč by jim na to měli přispívat ti, kteří se o své děti vzorně starají a nikdo jim nic nepřispívá? Tak to přece není sprosťárna, ale normální řešení. Sprosťárna byla tento příspěvěk pobírat.

  1. na komentář reaguje Suzanne — #9
  superkarma: 0 06.01.2012, 14:00:17
 7. avatar
  [7] átéčko [*]

  maje — #6 Jasně  a tady jde o takovýto problém. Znám paní, která šla do starobního důchodu. Její dcera má dvě děti s dvěmi cikány. Nehledá si práci, ale další partnery, takže starat se o děti čas má.Od cikánů, kteří tohle dělají běžně zjistili, že pokud vezme vnuky do své péče, dostanou od státu daleko více, než by dostali v případě, že by se starala matka.

  Takto se "dojí" stát a ti, kteří by s pak zasloužili, nedostanou nic.

  superkarma: 0 06.01.2012, 13:09:08
 8. avatar
  [6] maje [*]

  Jindriska8 — #5 a jak myslíš, že by to dopadlo? ten, kdo pobírá starobní důchod (za odpracované roky) příjem má, takže dávky by nedostal. ten, co celý život visí na krku společnosti, je chudák. tomu se to přiznaloSml24Sml24

  1. na komentář reaguje átéčko — #7
  superkarma: 0 06.01.2012, 12:58:15
 9. avatar
  [5] Jindriska8 [*]

  honzik101 — #2 Prarodiče,které jsou už v důchodu,tak těch korunek taky moc nemají,tak by něco dostat měli.Měli by si to prověřovat a kdo to zneužívá,tak jim žádný příspěvek nedat.

  1. na komentář reaguje maje — #6
  superkarma: 0 06.01.2012, 12:50:53
 10. avatar
  [4] hyenka [*]

  Lukáš Čejka — #3 Ano, je to velmi obvyklá praxe u jistého etnika...Sml15

  superkarma: 0 06.01.2012, 12:07:10
 11. avatar
  [3] Lukáš Čejka [*]

  honzik101 — #2 ono to bylo nejak hodne zneuzivane, casto prepsali dite na prarodice jen formalne ... Sml80

  1. na komentář reaguje hyenka — #4
  superkarma: 0 06.01.2012, 11:21:18
 12. avatar
  [2] honzik101 [*]

  To, že chtějí prarodičům sebrat peníze když pečují o svěřené dítě, vlastně o své vnuky je ale sprosťárna, budou na to vůbec mít?

  1. na komentář reaguje Lukáš Čejka — #3
  2. na komentář reaguje Jindriska8 — #5
  3. na komentář reaguje polla — #8
  superkarma: 0 06.01.2012, 11:15:57
 13. avatar
  [1] řinka [*]

  Myslím,že to není o tom,že by chtěliSml31ale musejí se srovnat sEU.Sml22

  superkarma: 0 06.01.2012, 10:49:08

Profil uživatele
Registrace nového uživatele | Zaslat heslo

Komerční tipy

Novinky

Dnešní vydání

Nové v rubrice

Nejčtenější články

Poslední komentáře

Fotogalerie

Partner rubriky

Ankety

Výzkum žena-in.cz – téma bolest, horečka a nachlazení
Trápí vás exém? Zapojte se do testování RadioXar

Náš tip

Doporučujeme