Věk nad 50 let, nezdravá strava spolu s nedostatkem antioxidantů v potravě, dlouhodobé vystavování se slunečnímu záření a kouření – i pasivní. Uvedené rizikové faktory zvyšují pravděpodobnost vzniku věkem podmíněné makulární degenerace (VPMD), která, pokud se neléčí, může vést k těžkému poškození zraku – praktické slepotě. Se stárnutím populace v České republice je VPMD ohroženo stále více a více lidí. Alarmující je, že do roku 2025 se může počet pacientů s VPMD zdvojnásobit. 

Více než 30 milionů lidí na světě je dnes postižených věkem podmíněnou makulární degenerací (VPMD). Přibližně 15 % z nich má pokročilé stádium onemocnění ve formě vlhké formy VPMD. Předpokládá se, že celosvětově počet obyvatel starších 65 let se více než zdvojnásobí ze současných 390 miliónů na 800 miliónů v roce 2025. Experti předpovídají, že počet pacientů s vlhkou formou věkem podmíněné makulární degenerace bude úměrně stoupat.

 • Ženy jsou postiženy častěji než muži.
 • VPMD je častější u bělochů než u černochů.
 • Hispánci a Asiaté mají nižší výskyt než běloši, ale vyšší výskyt než černoši.
 • Má-li Váš blízký rodinný příslušník VPMD, existuje vyšší riziko vzniku tohoto onemocnění i u Vás.
 • Výskyt VPMD je dvakrát častější u lidí starších než 60 let, než je výskyt Alzheimerovy choroby v této věkové skupině.
 • Dospělí ve středním věku mají přibližně 2% riziko rozvoje VPMD, zatímco u dospělých starších než 75 let se riziko zvyšuje na téměř 30%.
 • V současné době je VPMD zodpovědná za 8,7 % všech příčin slepoty v důsledku onemocnění oka a pohybuje se od 0 % v subsaharské Africe až po 50 % ve vyspělých zemích.
 • V průmyslově vyspělých zemích představuje VPMD 50 % případů slepoty souvisejících s nějakým onemocněním.

Věkem podmíněná makulární degenerace je progresivní onemocnění, které postihuje střední část sítnice, tzv. žlutou skvrnu, a způsobuje postupnou ztrátu centrálního vidění. MUDr. Ivan Fišer, primář vitreoretinálního centra Evropské oční kliniky Lexum upozorňuje: „Makulární degenerace má dvě formy – suchou a vlhkou. Vlhká forma je méně častá než suchá. Trpí jí asi 10 procent pacientů s VPMD a vyvíjí se velmi rychle. Při včasné diagnostice a vhodné léčbě je možné zabránit ztrátě zraku. Je proto velmi důležité, aby každý občan České republiky starší 45 let docházel na pravidelná vyšetření k očnímu lékaři. Predispozici k onemocnění totiž můžete mít i v případě, když se vám zdá, že je váš zrak úplně v pořádku. Prevence je v tomto případě mimořádně důležitá.“

Ztráta zraku, která je důsledkem neléčeného onemocnění, má mimořádně negativní vliv nejen na pacienta, ale také na jeho rodinu a celou společnost. Pokles zrakové ostrosti totiž vede ke ztrátě nezávislosti, k sociální izolaci a často také k depresím. Léčba těchto následků a péče o sociálně závislé lidi je zároveň také dražší i pro stát. Vlhká forma makulární degenerace vzniká v důsledku nadměrného působení růstového faktoru, který způsobuje abnormální růst křehkých nových cév pod sítnicí. Ty mohou krvácet, nebo z nich uniká tekutina, která poškozuje sítnici a zhoršuje centrální vidění. Ve vyspělých zemích, ke kterým Česká republika patří, došlo k výraznému pokroku v diagnostice a léčbě degenerativního onemocnění makuly. MUDr. Ivan Fišer zdůrazňuje: „V současné době schválená léčba protirůstovými faktory může udržet a také zlepšit zrak. Léčba VPMD spočívá v podávání nitroočních injekcí protilátek proti růstovému faktoru. Preparáty používané v posledních 8 letech mají maximální účinnost při měsíční frekvenci podávání. Dostávat do oka injekce každý měsíc však není zvláště příjemné, navíc je to zatíženo určitou mírou rizika. Proto oftalmologové i pacienti velmi uvítali, že se v ČR v letošním roce připravuje nová možnost léčby. V každém případě je důležitá pravidelnost – pravidelné kontroly u lékaře a dlouhodobá léčba.“

Prevencí vzniku věkem podmíněné makulární degenerace je zdravý životní styl a vyvážená strava bohatá na ovoce a zeleninu.  Pro zdraví lidského oka jsou velmi významné takzvané antioxidanty (vitamín C, vitamín E), minerály (selen, zinek), karotenoidy. Pravidelné oční prohlídky umožňují včasný záchyt onemocnění a zvyšují šanci na zachování zraku. „Jelikož na vzniku VPMD se významně podílejí genetické vlivy, lze pomocí analýzy DNA stanovit míru rizika postižení. Členové rodin pacientů s VPMD i ostatní zájemci si mohou nechat pomocí jednoduchého odběru buněk z ústní sliznice vyšetřit svou DNA a na základě detekce poškozených genů se dozvědět, zda u sebe mohou v pozdějším věku očekávat vznik této choroby,“ dodává MUDr. Fišer.  

VĚKEM PODMÍNĚNÁ MAKULÁRNÍ DEGENERACE

VPMD je nevyléčitelné, chronické, progresivní onemocnění. Onemocnění postihuje centrální část sítnice, tzv. makulu – žlutou skvrnu, která umožňuje detailní vidění. Pacient vidí zkresleně, čáry se zdají pokřivené. Velmi obtížně čte, nemůže řídit automobil, sledovat televizi nebo rozpoznávat lidské tváře.

Lexus

VPMD je progresivní onemocnění, které způsobuje postupnou ztrátu centrálního vidění.

Lexus

Makulární degenerace se může projevit ve dvou formách: suché (atrofická) a vlhké (exsudativní).

Suchá forma je podstatně rozšířenější, postihuje asi 90 % všech pacientů. Žlutá skvrna zajišťuje díky velkému množství fotoreceptorů ostré vidění. V průběhu choroby dochází k úbytku těchto smyslových buněk v jednotlivých bodových oblastech makuly. Dochází tak k rozostření zraku, což je průvodním jevem suché formy onemocnění.

Vlhká forma postihuje asi 10 procent všech pacientů a jedná se o  závažnější formu, která může skončit až ztrátou zraku.

Makulární degenerace se považuje za nejčastější příčinu slepoty lidí starších 65 let. Je velmi důležité starat se o svůj zrak už po padesátce. Každý člověk v tomto věku by měl pravidelně navštěvovat svého lékaře, který mu důkladně vyšetří zrak. Jen odborník dokáže VPMD diagnostikovat a zvolit správný postup léčby. U této choroby platí, že čím dříve je diagnostikována a léčena, tím jsou její následky menší.

Zdravý člověk považuje ostré centrální vidění za samozřejmost. Ale pacienti s VPMD jsou vážně omezeni i v běžném životě. Velmi obtížně čtou, nemohou sledovat televizi, řídit automobil, nedokážou rozeznávat lidské tváře.   

1.     PŘÍČINY VZNIKU ONEMOCNĚNÍ VPMD

Přestože onemocnění popsal poprvé Donders v roce 1855 po objevení oftalmoskopu, do dnešního dne není přesně známá příčina onemocnění. VPMD se považuje za multifaktoriální onemocnění.

Na vzniku této choroby se podílí celá řada faktorů, jako například: věk, kouření, cévní onemocnění, stravovací návyky, vliv slunečního záření, hlavně zvýšená expozice umělému a modrému světlu, ale je možná také genetická predispozice.

 • RIZIKOVÉ SKUPINY

rizikovou skupinou jsou starší lidé (50+), kuřáci, ženy, lidé se světlou barvou duhovky, kteří mají nižší množství luteinu v sítnici, lidé s genetickou zátěží,

 • RIZIKOVÉ  FAKTORY

poruchy metabolismu tuků, cukrovka, ateroskleróza, kouření, zvýšená zraková námaha, nedostatek pohybu, obezita a špatný životní styl.

2.     FORMY ONEMOCNĚNÍ

V pokročilých stádiích onemocnění se může makulární degenerace projevit ve dvou formách: suchá (atrofická) a vlhká (exsudativní).

 • SUCHÁ FORMA VPMD

Suchá forma je podstatně rozšířenější, postihuje asi 90 % všech pacientů. Žlutá skvrna zajišťuje díky velkému množství fotoreceptorů ostré vidění. Pokud se počet těchto smyslových buněk v jednotlivých bodových oblastech makuly zmenší, dochází k rozostření zraku.

Onemocnění postupuje v tomto případě pomaleji, ale stále hrozí přechod do vlhké formy.

Výskyt suché formy VPMD se zvyšuje s věkem. Očekává se, že se populace 65+ do roku 2025 rozroste z 390 milionů na 800 milionů. Odborníci předpovídají, že se počet pacientů bude úměrně zvyšovat.

 • VLHKÁ FORMA VPMD

Vlhkou formou trpí zhruba 10 % všech pacientů a jde o mnohem závažnější formu onemocnění. Vyvíjí se velmi rychle a vede k významnější ztrátě centrálního vidění.

V oblasti makuly rostou nové abnormální cévy, sítnice může být postižena otokem a hromaděním tekutiny. Z těchto cév uniká do okolních tkání tekutina a krev a velmi rychle dochází ke ztrátě centrálního vidění. V tomto stádiu je ještě možné zhoršování choroby zastavit, v některých případech také zlepšit pacientovu zrakovou ostrost. Na rozdíl od suché formy mohou průvodní jevy makulární degenerace ovlivňovat zrakovou ostrost velmi variabilně. Pacientovo vidění se může náhle velmi zhoršit a jindy se může situace postupně na čas zlepšit.

Konečným stadiem vlhké formy VPMD je vznik jizvy v makule s definitivní a nevratnou ztrátou centrální zrakové ostrosti. Vlhká forma VPMD je nejčastější příčinou ztráty zraku v rozvinutých zemích.

Ztráta zraku začíná nejprve na jednom oku, zatímco druhé – „zdravé“ dokáže toto poškození kompenzovat. Věkem podmíněná makulární degenerace probíhá na začátku nepozorovaně, pacient si onemocnění až tak neuvědomuje, a to je velmi nebezpečné. Proto je velmi důležité rozpoznat příznaky VPMD včas a navštívit lékaře, který umí toto onemocnění diagnostikovat, dokud není pozdě.

3.     PŘÍZNAKY A PRŮBĚH ONEMOCNĚNÍ

V Evropě trpí různou formou VPMD asi 12 milionů lidí, v ČR je to přibližně půl milionu obyvatel. Pacienti postižení onemocněním VPMD ztrácejí schopnost číst, vidět detaily, sledovat televizi, nedokážou rozpoznat tváře, tvary předmětů vnímají jako pokřivené, mají omezenou schopnost řídit, v pokročilých stadiích onemocnění se nemohou samostatně pohybovat. Toto vše znamená, že jsou pacienti odkázáni na pomoc druhých, ztrácejí nezávislost a samostatnost. To má velké následky také v psychické oblasti. U pacientů, kteří trpí VPMD, byl zaznamenán vyšší výskyt depresí v porovnání s populací stejného věku.

Lidé, kteří nemohou být samostatní, nedokážou pomocí zraku vykonávat různé činnosti, včetně získávání nových informací, a tak ztrácejí sebevědomí. Jejich kvalita života se velmi snižuje. Pacienti s pokročilou formou VPDM na úrovni praktické slepoty hodnotí svou kvalitu života jako o více než 63 % nižší než před vznikem onemocnění. Tyto výsledky se mohou přirovnat k pocitům pacientů trpících rakovinou, nebo k imobilním pacientům po cévní příhodě.

4.     PRŮBĚH A DŮSLEDKY ONEMOCNĚNÍ

Zhoršování zrakové ostrosti. Pacientova schopnost číst se snižuje, nebo nemohou pacienti číst vůbec. Někdy dochází k výpadku zorného pole v centrální oblasti. Potom člověk vidí velkou zamlženou skvrnu přesně v místě, kam se dívá. Při této (nejtěžší) formě je sice zrak značně postižený, ale orientace zůstává zachovaná.

Při suché formě VPMD se pacientovo vidění zhoršuje postupně, v průběhu několika let. Při vlhké formě se může zrak rychle zhoršovat, ale také pomalu zlepšovat.

Důležitým a výstražným znamením onemocnění VPMD je pokřivené vidění (metamorfopsie). Všechny čáry se zdají zkřivené a písmena ohnutá. Důvodem je počínající otok foveoly. 

VLIV NA PACIENTA

Suchá forma VPDM představuje nejen ničivou ztrátu zraku pro ty, kteří s tímto onemocněním žijí. Negativní dopad má také na životy příbuzných. Pokles zrakové ostrosti může vést také ke ztrátě nezávislosti, k sociální izolaci, může se vyvinout deprese, neschopnost vykonávat běžné denní aktivity, jako je například čtení, řízení, domácí povinnosti, rozpoznávání tváří rodinných příslušníků, zvládání ostatních zdravotních problémů a jiných společenských činností.

Lexus

Reklama