Podle § 420 Občanského zákoníku jsme zodpovědni za škodu, kterou způsobíme porušením své právní povinnosti, přičemž se musí prokázat naše zavinění. Tolik strohá formulace zákona. Za co všechno ve skutečnosti zodpovídáme a za co ostatní zodpovídají nám?

Pozor na provozní činnost!
Občan je například zodpovědný za škodu, vzniklou provozní činností, a to v podstatě bez ohledu na zavinění. Z takové škody se tedy nemůže vyvinit, maximálně ji může neplatit celou, pokud byl poškozený spoluviníkem vzniku škody. Musí být ovšem zároveň prokázána souvislost mezi činností občana a škodou - pokud se neprokáže a poškozený si škodu způsobil zcela vlastním zaviněním, je občan zodpovědnosti za škodu zbaven.

V bazénu piruety nezkoušejte
Lidsky řečeno, pokud například provozujete bazén a někdo si vám v něm zlomí nohu, tak za vzniklou škodu zodpovídáte, a to i v případě, když je poškozený zjevné jelito - míra toho, jak za škodu zodpovídáte, je ovšem posuzována podle vámi učiněných opatření k zabránění vzniku škody. Takže když máte všude protiskluzové podložky, vyměkčené rohy a madýlka na držení se spolu s cedulemi, zakazujícími běhání a přikazujícími držení se madýlek, a přesto někdo uklouzne a zlomí si nohu, bude pravděpodobně vaše zavinění považováno za nízké a spoluzavinění poškozeného za vysoké. A pokud se navíc prokáže, že dotyčný zkoušel v prostorách bazénu krasobruslařské piruety a nohu si zlomil při nich, budete pravděpodobně vyviněni, neb bazén není zjevně určen k tréninku krasobruslení. Přesto ovšem počítejte s tím, že jako provozovatelé za škody vzniklé ve vaší provozovně zkrátka z principu zodpovídáte, a pokud něco provozujete, raději se pojistěte.

Za odložené věci se zkrátka ručí
Jako provozovatelé také zodpovídáte za škody vzniklé na vnesených věcech. Pokud například provozujete lékařskou ordinaci a v čekárně si umístíte věšák - tedy prostor prokazatelně určený k odkládání šatstva - nemůžete se své zodpovědnosti za odložené šatstvo zbavit, a to ani v případě, že nad věšák pověsíte obrovskou ceduli „Za odložené věci se neručí“. Za věci odložené v prostorách, jež jsou zjevně určeny k takovému odkládání věcí, zkrátka provozovatel prostor chtě nechtě ručí, a to do výše 5 000 Kč. Je-li věc cennější, hradí škodu jen do této výše - cennější věci jste totiž povinni neodkládat, nebo je svěřit do úschovy.

Se zmrzlinou do provozovny nelez!
Zůstaňme u našeho příkladu s věšákem. Co se stane, pokud si občan Z pověsí na věšák kabát, který je špinavý a o který se ušpiní kabát váš? Ručí za tuto škodu „provozovatel“ věšáku? Inu - ano. Může sice pak náhradu škody vymáhat na majiteli špinavého kabátu, ale vám ručí on, nikoliv občan Z. Pokud si ovšem kabát pokecáte zmrzlinou, kterou jste si sami do provozovny přinesli, budete přinejmenším spoluviníky stavu svého kabátu a může se dokonce stát, že soud dojde k závěru, že vám vzniklá škoda s činností provozovatele vůbec nesouvisí, došlo by k ní i jinde, a tudíž si za ni můžete sami.

Sežrali vám ho moli
Kabát, tentokrát zmrzlinou pokecaný, použijeme i nadále. Takový kabát totiž obvykle odneseme do čistírny. A zde, pozor, za škody na převzaté věci zodpovídá ten, kdo věc převzal, a to opět kromě situace, kdy by škoda vznikla i jinak. Odevzdáte-li tedy do čistírny kabát moly prolezlý, a ti vám ho definitivně sežerou, můžete si za to sami. V ostatních případech - například kabát se při čištění rozpadl, a to přesto, že čistírna postupovala zcela dle návodu poskytnutého vámi či cedulkou na oděvu, ručí za vzniklou škodu čistírna. A to dokonce i tehdy, když vás na riziko vzniku škody předem upozornila a vy jste na vyčištění stejně trvali - v takovém případě by bylo od čistírny zodpovědné a rozumné zakázku prostě nepřijmout.

Kdo zodpovídá za velký zadek?
Při zodpovědnosti za škody obecně platí, že škody způsobené svým plným zaviněním hradíte zcela (u krádeží odložených věcí do výše 5 000 Kč), při spoluzavinění hradíte poměrnou část a nejste-li viníky, nehradíte nic. To jest nejen provozovatel zodpovídá za škody. Rozbijete-li mu například v provozovně svým kabátem cennou vázu, bude posuzováno, zdali byla váza umístěna tak, aby se kolem ní dalo vůbec projít, aniž by byla rozbita, a byla-li umístěna bezpečně a jen vy máte příliš objemný kabát, budete hradit vzniklou škodu. Zatímco v případě baťohu či kabátu se ovšem bude diskutovat o tom, zdali jsou příliš objemné a máte si je sundat, příliš objemné pozadí vaší sousedky bude s velkou pravděpodobností prohlášeno za běžné, a rozbije-li jím vázu v cestě stojící, vinnou asi uznána nebude. Způsobená škoda se přitom hradí vždy bez DPH (na to pozor především v obchodech).

A několik perliček na závěr:

* Při prokazování toho, že vznikla škoda, nese stejně jako u většiny občanskoprávních sporů (s výjimkou reklamací v prvních šesti měsících), důkazní břemeno žalobce - tedy dokázat vznik a výši poškození stejně jako zavinění ze strany žalovaného musí ten, kdo žaluje.

* Jako obvykle je zvláštní zřetel brán na děti a seniory - obzvláště u nich je přísně posuzováno, zdali provozovatel dostatečně zabezpečil, aby jim nevznikla škoda.

* Hradí se vždy skutečná cena poškozené věci a ušlý zisk a poškozený si může vybrat, zdali si přeje škodu uhradit finančně, nebo uvedením věci do původního stavu, je-li to možné. Přednost má finanční částka.

* Hradí se samozřejmě také škody na zdraví, platí se bolestné, ušlý zisk a podobně...

* Způsobí-li škodu na vneseném zboží váš zaměstnanec, zodpovídáte za tuto škodu jako provozovatel zcela (zde neplatí hranice 5 000 Kč u odcizení cenných věcí) - vy ji pak můžete vymáhat na zaměstnanci.

* Pokud vám škodu způsobí zakoupený výrobek vinou nějaké své vady, můžete ji vymáhat po prodejci (ovšem jen v případě, že prokážete, že prodejce věděl, že je výrobek vadný - jinak máte smůlu), u škod nad 600 Euro pak na dovozci či přímo na výrobci (tady už na tom, zda dotyčný věděl o vadě výrobku, nezáleží - za vzniklé škody vždy zodpovídá).

Zdroj - Sdružení obrany spotřebitelů

Máte nějaké zkušenosti s odpovědností za škodu? Ukradl Vám někdy někdo něco třeba v čekárně? Poškodili Vám něco v čistírně? Nebo jste vytopila souseda? Jste pro případ podobných událostí pojištěná? Víte, na co všechno se vztahuje Vaše pojistka?

Reklama