Úřady práce (ÚP) jsou hlavním nástrojem státu pro zabezpečení státní politiky zaměstnanosti. Poskytují poradenské, informační a další služby v oblasti zaměstnanosti za účelem zprostředkování vhodného zaměstnání. Jak řeší problematiku zaměstnávání mladých lidí s ústavní minulostí? Přinášíme rozhovor s Janem Karmazínem z Generálního ředitelství Úřadu práce ČR.

práce

Eviduje se nějak míra nezaměstnanosti u mladých lidí, kteří opouštějí ústavní zařízení?
Míru nezaměstnanosti u těchto osob speciálně neevidujeme.

Proč se podobná evidence nedělá? Technicky by to přece nemuselo být tak složité. Zároveň by šlo o velmi cenný zdroj informací.
Úřad práce ČR může činit pouze to, co mu ukládá zákon. § 4 zákona o zaměstnanosti definuje rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání. V § 5 zákona o zaměstnanosti je vymezeno, jaké údaje od osob pro evidenci na Úřadu práce ČR vyžadujeme/zjišťujeme. Údaje o tom, zda uchazeči o zaměstnání přicházejí z ústavního zařízení, zde obsaženy nejsou. Sběr takových údajů by sice mohl být vnímán jako užitečný, ale také by mohl být vnímán jako kontroverzní a protizákonný.

Zaměstnávání obtížně umístitelných uchazečů je velmi široký problém, spadají sem zdravotně znevýhodnění, ale například i lidé propuštění z výkonu trestu. Každá skupina má přitom při hledání zaměstnání diametrálně odlišné potřeby. Přistupujete k mladým lidem opouštějícím ústavní zařízení jako k samostatnému „tématu“?
Ke každému klientovi přistupujeme jako k samostatnému „tématu“. Každého klienta posuzujeme individuálně, dle jeho potřeb. Neděláme rozdíl a nevyptáváme se klientů, zda přicházejí z ústavu nebo z rodiny.

Nabízí ÚP této skupině lidí konkrétní programy pomoci, tak aby se zvýšily jejich šance při hledání zaměstnání?
Konkrétní programy pomoci zaměřené čistě na mladé lidi opouštějící ústavní zařízení nemáme. Každopádně všem mladým uchazečům o zaměstnání věnujeme při zprostředkování zaměstnání zvýšenou péči.

Spolupracuje ÚP při řešení problematiky zaměstnávání těchto osob s dětskými domovy, neziskovými organizacemi, nebo potenciálními zaměstnavateli?
V těchto zařízeních pracují sociální pracovníci, kteří v případě potřeby sami kontaktují příslušná pracoviště ÚP ČR. Jde o dlouhodobou a bezproblémovou spolupráci.

Nevýhodou mladých lidí, kteří opustí ústavní zařízení a hledají zaměstnání, je často nedostatečná kvalifikace. Existuje nějaké propojení mezi poptávkou na pracovním trhu a vzděláváním mladých lidí v dětských domovech? Zjednodušeně řečeno – vysíláte vy jako ÚP směrem ke znevýhodněným skupinám nějaké informace o tom, koho vlastně trh práce potřebuje?
Informace o tom, koho trh práce potřebuje, „vysílá“ úřad práce ke všem skupinám osob, děje se tak prostřednictvím zveřejňování volných míst na internetových stránkách. Naše krajské pobočky si rovněž dělají analýzy ve svém území, monitoring trhu práce, údaje pak využívají pro různé účely. Např. pro činnost Informačních a poradenských středisek, která pořádají besedy se studenty týkající se volby povolání, pro skupinové poradenské semináře, kde jsou klientům ÚP navrhovány například různé možnosti rekvalifikací aj.

-aš-

«- předchozí díl ČLÁNKY Z EDICE OTVÍRÁME další díl -»

V redakci ŽENY-IN.cz rádi pomáháme Edici Otvíráme. Na další zajímavý článek se můžete těšit ve středu 13. 11. 2013.

Reklama