.

Úplná pravidla soutěže „Soutěžte s nosními spreji Olynth® o krásné Tefal pánve“

Úplná pravidla soutěže „Soutěžte s nosními spreji Olynth® o krásné Tefal pánve“

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „Soutěžte s nosními spreji Olynth® o krásné Tefal pánve“ (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže na propagačních materiálech určených spotřebitelům. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

-          Organizátorem soutěže je Žena-in s.r.o., provozovatel internetového magazínu www.zena-in.cz, se sídlem Gorazdova 10, PSČ 120 00, IČ 27425533, (dále jen „organizátor“).

-          Zadavatelem soutěže je Johnson&Johnson s.r.o., se sídlem Praha 5, Karla Engliše 3201/6, 150 00 IČ: 411 93 075 (dále jen „zadavatel“).

1.     Termín a místo konání soutěže:

·          Soutěž začíná 17.12.2009 a končí 26.12.2009 včetně a probíhá na internetovém magazínu www.zena-in.cz  (dále jen „doba konání soutěže“ a „místo konání soutěže“).

2.        Účast v soutěži:

·          Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18-ti let s trvalým pobytem na území České republiky, která je registrovaným uživatelem internetového magazínu www.zena-in.cz a která řádně zodpoví soutěžní otázku na něm uveřejněnou. Celkem jsou uveřejněny 2 soutěžní otázky, na které lze odpovídat i zpětně, avšak platná je pouze odpověď, která byla zaslána v době konání soutěže. Na otázku se odpovídá prostřednictvím www.zena-in.cz, a to kliknutím na sekci „otázky“. 

·          Každý soutěžící se může soutěže zúčastnit pouze jednou. Platí, že již vyplněnou a odeslanou odpověď na soutěžní otázku již nelze zpětně opravit.

·          Do soutěže budou zařazeni ti soutěžící, kteří úplně splní stanovené podmínky. Organizátor a zadavatel soutěže, mají právo výsledného posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími.

·          Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru.

3.        Výherce, výhry v soutěži a předání výher:

·          Do soutěže jsou vloženy následující výhry:

5x pánev Tefal Excellence o průměru 26cm

Výhru získá 5 účastníků soutěže, kteří nejpřesněji  zodpoví na soutěžní otázky.  V případě většího počtu správných  odpovědí, rozhoduje čas zaslání odpovědi. V tomto případě vyhrává dřívější správná odpověď.

·          Výherci budou o své výhře informováni organizátorem, a to nejpozději do 5.1.2010, emailem na emailovou adresu, kterou výherci uvedli v rámci registrace na www.zena-in.cz.

·          Výhry budou výhercům doručeny doporučeně prostřednictvím pošty nejpozději do 6 týdnů od skončení soutěže. V případě, že se výherci nepodaří výhru doručit, zaniká nárok výherce na získání této výhry. Organizátor ani zadavatel soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výher zasílaných prostřednictvím pošty či jiným způsobem.

·          V případě, že se výherci nepodaří výhru doručit na jím uvedenou poštovní adresu nebo jinak předat dle předem sjednaných pokynů, zaniká nárok výherce na získání této výhry.

4.        Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

5.        Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.

6.        Organizátor a zadavatel soutěže si vyhrazují právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady.

7.        Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že organizátor je oprávněn bezplatně uveřejňovat přezdívky, pod kterými soutěžící provedli svou registraci do systému www.zena-in.cz.

8.        Úplná pravidla jsou k dispozici na www.zena-in.cz.

9.   Zpracování osobních údajů

 Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že pořadatel a organizátor jsou oprávněni užít v souladu s § 12 zákona č. 40/1964 Sb. v platném znění občanského zákoníku bezplatně jím uvedené jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobky s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.

   
17.12.2009 - Olynth - autor: Lukáš Čejka