.

Úplná pravidla soutěže „Odměna za vyplnění dotazníku na téma vaginální mykózy.“

Úplná pravidla soutěže „Odměna za vyplnění dotazníku na téma vaginální mykózy.“

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Odměna za vyplnění dotazníku na téma vaginální mykózy.“ (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže na propagačních materiálech určených spotřebitelům. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

 

 

-          Organizátorem soutěže je Žena-in s.r.o., provozovatel internetového magazínu www.zena-in.cz, se sídlem Gorazdova 10, PSČ 120 00, IČ 27425533, (dále jen „organizátor“).

 

-          Zadavatelem soutěže je Johnson&Johnson s.r.o., se sídlem Praha 5, Karla Engliše 3201/6, 150 00 IČ: 271 46 928 (dále jen „zadavatel“).

 

 

1.    Termín a místo konání soutěže:

·         Soutěž začíná 6.8.2009 a končí 23.8.2009 včetně a probíhá na internetovém magazínu www.zena-in.cz  (dále jen „doba konání soutěže“ a „místo konání soutěže“).

2.      Účast v soutěži:

·         Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18-ti let s trvalým pobytem na území České republiky, která je registrovaným uživatelem internetového magazínu www.zena-in.cz a která řádně zodpoví všechny soutěžní otázky na něm uveřejněné. Celkem tedy bude uveřejněno 11 soutěžních otázek, na které lze odpovídat i zpětně, avšak platné jsou pouze odpovědi, které byly zaslány v době konání soutěže. Na otázky se odpovídá prostřednictvím www.zena-in.cz, a to kliknutím na sekci „otázky“. 

·         Každý soutěžící se může soutěže zúčastnit pouze jednou. Platí, že již vyplněnou a odeslanou odpověď na soutěžní otázku již nelze zpětně opravit.

·         Do soutěže budou zařazeni ti soutěžící, kteří úplně splní stanovené podmínky. Organizátor a zadavatel soutěže, mají právo výsledného posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími.

·         Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru.

3.      Výherce, výhry v soutěži a předání výher:

  • Do soutěže jsou vloženy následující výhry:

10 ks dvoudílných dámských plavek – univerzální velikost

Odměněna bude každá stá účastnice, která odešle kompletně vyplněný dotazník.

Předem je určeno10 výherních míst:

100., 200., 300., 400., 500., 600., 700., 800., 900. a 1000. místo.

  • Výherci budou o své výhře informováni organizátorem, a to nejpozději do 5.9.2009, emailem na emailovou adresu, kterou výherci uvedli v rámci registrace na www.zena-in.cz.
  • Výhry budou výhercům doručeny doporučeně prostřednictvím pošty nejpozději do 6 týdnů od skončení soutěže. V případě, že se výherci nepodaří výhru doručit, zaniká nárok výherce na získání této výhry. Organizátor ani zadavatel soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výher zasílaných prostřednictvím pošty či jiným způsobem.

 

  • V případě, že se výherci nepodaří výhru doručit na jím uvedenou poštovní adresu nebo jinak předat dle předem sjednaných pokynů, zaniká nárok výherce na získání této výhry.

 

4.      Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

5.      Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.

6.      Organizátor a zadavatel soutěže si vyhrazují právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady.

 

7.      Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že organizátor je oprávněn bezplatně uveřejňovat přezdívky, pod kterými soutěžící provedli svou registraci do systému www.zena-in.cz.

8.      Úplná pravidla jsou k dispozici na www.zena-in.cz.

   
05.08.2009 - Gyno Pevaryl - autor: Lukáš Čejka