Magie

Symboly: Zjistěte si, co nosíte na krku!

Už jste někdy přemýšleli, kde se vlastně vzalo to, co nosíte na krku? Zdědili jste po babičce tajemnou ozdobu a nevíte, zda ji nosit, nebo ne? Chtěli byste si pořídit amulet se symbolem? Pokuste se napřed zjistit, co vám přinese…

Ne každý symbol má energii, nebo chcete-li úkol, který se vám hodí. Zastávám názor, že člověka formuje a ovlivňuje všechno, co se ho týká, a mnoho věcí si můžeme do života neprojektovat, nebo naopak eliminovat.

Nabízím vám léty universální, ale módou často špatně interpretované symboly a jejich pravý historický i kultovní obsah.

Některé dozajista znáte, jiné jste již na někom viděli a další se vám třeba mohou hodit právě svým významem a energií, kterou nositeli nabízejí.

Symboly

aAnkh – Tento význačný symbol starého Egypta má podobný význam jako Keltský Kříž (spojení kruhu a kříže) a navíc představuje klíč k záhadám mezi nebem a zemí. Je spojeným symbolem Osírida (T-kříž) a Ísidy (ovál). Na obrazech bývá často nesen bohy a symbolizuje jejich nesmrtelnost.

Také se mu prý říká Klíč k Nilu, protože po tomto spojení boha a bohyně nastaly záplavy. V hieroglyfech symbolizuje „život“.

hApofis - je jedním ze staroegyptských démonů, který podle mýtu každé ráno a každý večer útočí na loď slunečního boha. Vždy je poražen a jeho krev zbarví nebe do červena. Zachovaly se četné rituální texty, které se zabývají „svržením Apopa“, které vytváří magickou ochranu chránicí před veškerým zlem.

avAwen – je druidský symbol, který reprezentuje tři světy. Znak božství nazývaný Awen ( /|\ )  znamená pravdu, vědomosti a spravedlnost. Slovo „Awen“ je welšsky „inspirace“. Mezi několika málo čísly, která druidové používali, tři byly vždy častěji značeny než ostatní, protože Keltové měli sklon organizovat svět do trojic.

 

cCaduceus – (též Merkurova nebo Hermova Hůl). Symbol, který tvoří dva hadi obtáčející hůl směrem vzhůru. Objevuje se již ve starém Egyptě. Váže se k němu bajka o Teiresiovi, který nalezl dva spletené hady a oddělil je násilím holí domnívaje se, že spolu zápasí, avšak: „Neporozuměl symbolu hole, chtěl od sebe odděliti síly přírody, vědění a víry, inteligenci od lásky, muže od ženy. Viděl je jako spolu zápasící, pokládal je za soupeře, a chtěje je odděliti poranil je, čímž ztratil svoji vlastní rovnováhu". V řecké mytologii je tento symbol (nazývaný Kerykeion).

enEnki (akkadsky Ea) byl bůh podzemního sladkovodního oceánu (Abzu) a bývyl spojován zvláště s moudrostí, magií a zaříkáváním, ale také s uměním a řemesly civilizace. Někdy se nazývá jmény Nidimmud nebo Ninšiku nebo titulem „Jelen z Abzu“.

V umění je Enki/Ea zobrazován jako sedící bůh s dlouhou bradkou, s čapkou s mnoha rohy a v dlouhém zřaseném šatě. Pramínky vody tečou z jeho paží na zem, někdy se v proudu objevují malé ryby.

Je to tedy převzatý symbol z motivů sumerského hrnčířství a ukazuje Enkiho/Eu jako skupinu koz-ryb spojených v kruhu kolem ústředního symbolu vody.

faFasces – Svazek prutů svázaný červenými řemínky se sekerou vetknutou uprostřed byl odznakem nejvyšších římských úředníků, kteří měli moc nad životem a smrtí občana. Fasces je atributem spravedlnosti a svornosti. V moderní době se tento symbol neužívá nějak moc často, ale občas se dá někde objevit např. na erbech nebo na insigniích právnické fakulty UK.

V druhé světové válce (a před ní) zneužili tohoto symbolu italští fašisté a používali ho jako svůj znak. Od „fasces“ také vznikl název fašismus.

 

geryonGeryon – Lidská hlava se třemi obličeji. Symbol obra, vládce bouřné zimy, který byl podle řecké báje zabit Héraklem.

Hlavu se třemi obličeji také mají některé křesťanské sochy jako symbol božské trojjedinosti. Paradoxně je také možné, že takto vypadal Baphomet.

 

gryfGryf – Nestvůra skládající se z poloviny orla a poloviny lva. Vyjadřuje bystrost orla a sílu lva. Ve starém Řecku představoval božskou moc a byl ozdobou štítů starých helénských válečníků. V křesťanství přejal (podobně jako Fénix) symbol vzkříšení. Gryfa můžete vidět např. na románských dlaždicích z bývalého kostela sv. Vavřince na Vyšehradě.

V Egyptě měl své místo. Později se Gryf stal symbolem msty a ptolemájovci ho nakonec přiřadili k řecké bohyni Nemesis.

hexagramHexagram – neboli Šalamounova pečeť. Je základním hermetickým symbolem života a základním magickým pantaklem. V alchymii je hexagram symbolem „mystické svatby“ (hieros gamos). Tady vyjadřuje prostupování a spojení živlů ohně a vody. Značí tak tajemství vesmírné rovnováhy a současně vzestup ducha a tajemství smrti. Hexagram je tvořen prvky živlů ohně a vody. Posuneme li oba trojúhelníky tak, aby vytvořily kosodélník, dostaneme symbol smrti. Doprostřed hexagramu se vpisuje hebrejské písmeno jod, které dává tomuto obrazci pečeť symbolu svrchovaného hermetického poznání. Hexagram je také relativně novým znamením židovstva (Davidova hvězda), avšak byl znám již ve starém Egyptě a jiných kulturách.

had na kHad na Kříži – symbolizuje Spasitele. Prostřednictvím gematrie dostaneme z tohoto úryvku číslo 358 a toto číslo odpovídá hodnotě slova „Spasitel“. Měděný had je tedy předzvěstí příchodu spasitele, který zachrání všechny „uštknuté“ za to, že trvali na své pravdě.

 

 

 

ihsI.H.S. – je zkratka latinského „In Hoc Signi (Vinces)“ (V tomto znamení zvítězíš) nebo také „Iesus Hominus Salvator“ (Ježíš spasitel lidstva). Tuto zkratku používají jezuité jako svůj znak.

Dole pod nápisem jsou tři hřeby, kterými byl přibit Ježíš zvaný Kristus na kříž. Vyskytují se společně s tímto znakem dost často, ale není to podmínka.

 

inriINRI – Tuto zkratku jste už určitě všichni viděli. Nejčastěji se vyskytuje na krucifixu, kde je nad hlavou Ježíše. Podle Bible ji tam přibil Pilát a znamená: Jesus Nazarenus Rex Iudaeorum (Ježíš Nazaretská Král Židovský). Toto všechno by nebylo zas až tak převratné, ale existuje i několik jiných interpretací.

Jeden z tajných významů je: Igne Natura Renovatur Integra, což v češtině znamená: Veškerá příroda se obnovuje ohněm. Nebudu se zde pouštět do výkladu těchto slov, protože význam už dokáže každý s trochou přemýšlení odhalit.

Další výklad je tento: I – Jemim hebrejsky „moře“, N – Nur hebrejsky „záře“, „světlo“, což značí Oheň, R – Ruach hebrejsky „dech“, „duch“, což značí Vzduch, a I – Jávaša, což značí Zemi. Jak je vidět, tak ve zkratce I.N.R.I. jsou zakódovány všechny čtyři živly.

janusJanus – Římský bůh zajišťující dobrý počátek všech věcí, ochránce dveří a bran, východů a vchodů. Je zobrazován se dvěma tvářemi, z nichž jedna hledí dopředu, do budoucnosti, a druhá dozadu, do minulosti. V rukou mívá klíč a hůl. Je mu zasvěceno jitro, první den každého měsíce a první měsíc roku - Ianuaris (leden). Jeho atributem je též had stočený do kruhu (Uroboros).

 

jinjangJin a Jang – Pojmy Jin a Jang jsou naprosto vlastní čínskému myšlení. „Nejprve stín, pak sluneční světlo“. V Š'-ťing se se slovem Jin pojí myšlenka na chladné, chmurné počasí, zatímco Jang poukazuje na sluneční světlo a teplo.

Jang odpovídá nebi, jihu, císaři, draku, muži a všem lichým číslům. Jin se srovnává se zemí, severem, chladem, ženou a se všemi sudými čísly. Linie Jin jsou přerušované čáry osmi diagramů, linie Jang jsou nepřerušované. V krátkosti řečeno jsou Jin a Jang dva protiklady, které se navzájem doplňují a tvoří dokonalý tvar – kruh.

K lepšímu pochopení tohoto symbolu je důležité si uvědomit, že se Jin a Jang neustále otáčí. Nemůžu tady vypsat plný význam tohoto symbolu, protože si myslím, že by bez potíží vydal na pořádnou knihu.

jednorozecJednorožec – Od pradávna je chápán jako falický symbol, ale protože roh sedí na čele, sídle ducha, je chápán současně jako sublimace sexuálních sil – a tím vystupuje i jako obraz panenské čistoty. V Zoroastrismu je symbolem čisté síly. V křesťanství je symbolem síly a čistoty. Podle pověsti může být jednorožec chycen a zkrocen pouze pannou, v jejímž klíně pak spočine.

 

jezisuv krizJežíšův Kříž – je v Řecku používán jako symbol Ježíše Krista. X je totiž v řecké alfabetě to samé co u nás „C“ a C je začátkem jména Christos, česky Kristus.

 

 

keltský křížKeltský Kříž – Nebo také kruhový kříž symbolizuje most do jiného světa (Annwn) a k vyšší energii a znalostem. Vertikální ramena kříže představují druhý, paralelní svět a horizontální fyzický svět (Abred). Okolo setkání těchto dvou světů je kruh jako symbol jednoty.

 

 

křížený křížKřížený kříž – je symbolem světové evangelizace. Centrální kříž symbolizuje, jak je tomu od počátku věků, čtyři světové strany. Malé kříže symbolizují rozšíření křesťanské víry do všech světových stran. Pokud je ve středu kříže kruh nebo čtverec, znamená to pořád to samé, jenom s vizuální obměnou.

 

loriánský křížLorrainský Kříž – většinou značí kardinála nebo arcibiskupa. Také je to kříž ortodoxní řecké církve. V alchymii byl používán na označení olověné běloby, což bylo jméno pro jedovaté bílé pigmenty obsahující olovo.

 

 

obrácený křížObrácený Kříž – Podle pověsti byl sv. Petr ukřižován hlavou dolů, protože se sám cítil nehoden být ukřižován vzpřímeně jako Kristus. Obrácený kříž se proto stal symbolem pokory. Má podobný symbolický význam jako obracený strom života – duchovní síla má kořeny v nebi, odkud sahá k zemi.

V dnešní době ho z nevysvětlitelných důvodů převzali satanisté a považují ho spolu s obráceným pentagramem za svůj symbol. Osobně si myslím, že se pokusili (jak je u nich typické) nějak přetvořit křesťanský kříž, ale zapomněli, že Obrácený Kříž už dávno jako symbol existoval.

kruhKruh – Symbol jednoty a absolutna, dokonalosti, je symbolem času a nekonečnosti, věčnosti a věčného opakování života; v zen-buddhismu reprezentují kruhy osvícení. Do čtverce vepsaný kruh znamená v kabale ve hmotě skrytou jiskru božského ohně.

Kolo – sluneční symbol a hlavní symbol buddhismu, kde vyjadřuje různé formy bytí, směřující k vykoupení, ale je také symbolem celého kosmu („rota mundi“ rosekruciánů). Na původních křesťanských náhrobcích bylo kolo symbolem boha a věčnosti.

labarumLabarum – Jedná se o složeninu dvou písmen: X a P. XP je přeloženo z řecké alfabety naše C(h) a R, což je začátek jména Christos neboli spasitel. Tento symbol byl často používán jezuity, a tak je k vidění téměř v každém kostele. Někdy bývá tento symbol zobrazován jako P dole s křížkem, ale význam je stejný, jenom se X trochu pootočilo.

 

merkur filozofůMerkur Filosofů – je jedním ze tří alchymistických principů (společně se sírou a solí). Je vlastně opakem Síry, protože je to vodní, ženský princip, který se vztahuje k pojmu vědomí. Merkur jako vlastnost představuje neviditelné, čili okultní vlastnosti hmoty, které se objevují teprve po působení vnějších sil. Merkur bývá označován jako zhmotnění vlhka, utajeného ve vzduchu a vodě.

 

monasMonas Hieroglyfica – Je to tajemný symbol a stále je plný nejasností. Hieroglyf vyjadřuje základní zákon esoterní cesty člověka životem.

V obrazci Hieroglyfické Monády poznáte několik prvků, především astrologické symboly Luny, slunce a znamení Skopce a kříže, který vyjadřuje čtyři živly.

O dešifraci Hieroglyfické Monády se pokusil již A. Libavius. Nicméně rozluštění tohoto esoterického emblému zůstává stále nesnadným úkolem.

netopyrNetopýr – V mnohých kulturách netopýr ztělesňoval temné síly a chaos. Pro buddhisty byl symbolem zaostalé šílené mysli.

Naopak v Číně je jedním z nejčastějších symbolů štěstí. Je to symbol pěti požehnání – vysokého věku, hojnosti, zdraví, lásky k ctnosti a přirozené smrti. Červený netopýr znamená veliké štěstí, nejen kvůli barvě štěstí zahánějící démony, ale i proto, že slovo červený je totožné se slovem obrovský.

okoVševidoucí Oko (Oko boha Hora) – Toto oko nad pyramidou představuje boha během jeho období „smrti“ očekávajícího znovuzrození. Zatím dlí v podsvětí, nicméně jeho duše je stále živá a pozoruje, jak je naznačeno otevřeným okem.

Na americké bankovky se údajně symbol dostal tak, že „návrháři“ těchto bankovek byli ovlivněni svobodnými zednáři.

pavoukPavouk – Pro Kelty byla pavučina symbolem sítě, která drží veškerý život pohromadě. Egypťané a Řekové v ní viděli osud. Křesťané ji zase považovali za nástrahu Satana.

V Číně nosí Pavouk štěstí; pokud se spouští na vlákně ze sítě dolů, znamená to, že štěstí přichází z nebe. V dialektu střední Číny se mu říká si-mu – „těšitelka matek“. Oznamuje brzký návrat syna z ciziny nebo ohlašuje hosta.

ruka hameshRuka Hamesh – Je populární motiv na židovských špercích. Zajděte do jakéhokoliv židovského obchodu s dárky a najdete řetízky s touto obrácenou rukou, které směřuje palec a malíček ven. Obvykle bývá ve středu oko nebo nějaká židovská písmena.

V arabské kultuře je podobná Ruka Fatimy, která představuje ruku boha. Podobné tvary jsou časté i v jiných kulturách.

 

sira filozofuSíra Filosofů (lat. Sulphur, řec. Theion) – Je jedním ze tří alchymistických principů. Síra jako vlastnost představuje viditelné kvality hmoty: barvu, lesk, tvrdost. V alchymistických textech bývá označována jako: mák, živá země, král, manžel, bezkřídlý drak a hodně dalších...

 

scarabeusSkarabeus – Brouk Vruboun Posvátný, který byl u starých Egypťanů symbolem reinkarnace a amuletem. Jeho podoba byla často vyrývána do kamenů. Byl nazýván „cheprer“ a jeho znak znamená v hieroglyfech „být“ nebo „stát se“. V Heliopolisu byl chápán jako projev tvůrce světa. Věřilo se, že existuje pouze v samčí formě, a vzniká tak sám ze sebe. Skarabeové byli zhotovování z kamenů jako lesklého mastku, ale i z vápence a jiných materiálů. Za mimořádně účinné amulety byli pokládáni Skarabeové okřídlení, kteří byli kladeni na místo srdce mumiím jako jejich ochránci u „soudu mrtvých“. Na jejich spodní straně byla vyryta slova 30. kapitoly Knihy mrtvých.

okridlene slunce Okřídlené Slunce – Podle staré představy se nad světem rozpínají sokolí křídla. Okřídlené slunce bylo dřív spojováno s bohem Behdetejem, který ale záhy splynul s Hórem. Proto je Okřídlené Slunce symbolem královským. Od konce Staré říše se kolem slunečního kotouče obtáčejí dva Ureové.

spiralaSpirála –je často používaný keltský symbol a vyskytuje se v mnoha variacích. Její pravý význam má spojitost s proudící životní energií a je pokládána za jeden z vůbec nejsilnějších energetických zářičů. Mnoho se jich našlo v Irsku ve Francii u nás, ale i na jiných místech. Symbolizuje cestu z vnitřního světa k vnější duši nebo do vyšších duševních úrovní. Představuje růst, rozšíření a vesmírnou energii. Ve starověkém Irsku se používala jako symbol slunce.

dvojita spiralaDvojitá Spirála – Tento symbol jsou vlastně dvě spojené spirály, které jsou po směru hodinových ručiček. V době bronzové se často Dvojitá Spirála používala jako ornament na umělecké předměty. Řecku byl tento symbol běžný na vázách a amforách a často znamenal vodu nebo moře. Dvojitá Spirála představuje znak rovnodennosti, tedy čas, kdy je den a noc stejně dlouhý.

spirala zivotaSpirála Života – symbolizuje narození, smrt a další život. Znak je nakreslen jednou nepřerušovanou čarou. Jedná se o starý mocný Keltský symbol.

 

 

sul filozofuSůl Filosofů (lat. Sal, řec. Hals) – je jedním ze tří alchymistických principů. Filosofická Sůl není tím, co se dnes běžně označuje jako sůl, ale je dělicí nebo spojovací princip mezi Sírou a Merkurem, který povstal automaticky ve styčné ploše obou předchozích. Je esenciálním tělem. Bývá označována jako zhmotnění sucha utajeného v ohni a Zemi.

 

triskŘecký Triskelion – Tento symbol byl spojován s během a hrami. A také se ve starověkém Řecku používal na mincích. Někdy byl Triskelion ještě více prokreslen (vypadal pak přesně jako tři lidské nohy), a ten byl většinou namalován na štítě, který sloužil jako výhra.

 

triskelionTriquetra – Původně keltský symbol značící jejich oblíbené spojení a neoddělitelnost tří. Později jej převzali křesťané, jako mnoho z toho, co se jim hodilo a nešlo vykořenit. Zde symbolizuje tři božské osoby (Otec, Syn a Duch Svatý) spletené v jednu (trojjedinost Boží). Objevuje se dnes v různých modifikacích v mnoha kostelech.

 

trojuhTrojúhelník – Ve starověku byl Trojúhelník chápán jako symbol světla. Obrácený špičkou nahoru je symbol ohně a mužského principu, obrácený špičkou dolů je symbolem vody a ženského principu. Rovnostranný Trojúhelník je symbolem harmonie. Ve Svobodném Zednářství je symbolem síly, krásy a moudrosti boží. V alchymii reprezentuje tři stupně duchovního vývoje člověka (separatio, fermentatio, putrefactio). A samozřejmě má relaci k symbolickému významu čísla tři.

isidinuzelIsidin Uzel (Tyet) – Ísidin Uzel je velice často kreslen v páru s pilířem (Djed). Djed je symbolem Ísidina manžela Osirise (Usireva) a Ísidin Uzel je samozřejmě symbolem bohyně Isis.

Když porovnáme Ísidin Uzel s Djedem, tak můžeme vidět, že Djed je stálý, pevný a neměnný, proto symbolizuje stabilitu a odolnost, a že Ísidin Uzel je spíše jako voda pohyblivý, proto je spojen s životními funkcemi spojenými s cirkulací krve.

Tento Amulet je ochranou pro tohoto Velkého, který odradí každého, kdo by se pokusil dopustit nějakého zločinu proti němu.“ Kouzlo se mělo říct nad Ísidiným Uzlem, který se potom dál kolem krku mrtvému.

nekonečný uzelUzel Nekonečný – V keltském, čínském a indickém umění představuje Nekonečný Uzel plynulost a návaznost, dlouhověkost a věčnost. V Číně se mu zároveň říká uzel štěstí.

Pro hinduisty představuje uzel znamení, které má Višna na hrudi. Prakticky lze tady hovořit o symbolu nekonečna a také provázanosti všeho se vším.

Tento uzel se používá všude po světě velice často a v nejrůznějších obměnách.

zezlo vasŽezlo Vas – Je staroegyptský „amulet“. Skládá se z hole, která je na dolním konci rozdvojená a na horním je hlava šakala. V dávných dobách se věřilo, že jsou v něm uzavřeni ochranní démoni v podobě psů nebo šakalů. Často se objevuje v rukou bohů jako symbol zdraví a štěstí. Až do doby Střední říše se dávala dřevěná Žezla Vas zemřelým do hrobu, aby mohli požívat božského blahobytu. Velice oblíbeným motivem byla dvě Žezla Vas, mezi nimi pole, která podepírají nebe.

 

 

Pevně věřím, že vám tenhle obsáhlý soupis bude něco platný všude, kam pojedete a kde si třeba nebudete vědět rady s tím, co vidíte. Případně, pokud budete chtít nosit skutečně amulet „na míru“.

   
17.07.2009 - Astrologie - autor: Michaela Kudláčková

Další příspěvky

Komentáře:

  1. avatar
    [43] tattoo Suder [*]

    Tattoo Studio Suder, Hradec Králové, Velke namesti 28, tel.:721 475 838, www.tattoosuder.cz

    http://www.facebook.com/Tattoo-Studio-Suder

    Tetování z našeho studia s doživotní zárukou a obnovením zdarma.

    superkarma: 0 28.02.2013, 00:54:13
  2. avatar
    [42] tattoo Suder [*]

    Koukněte do mé fotogalerie nebo sem:

    www.tattoosuder.cz

    studio najdete na adrese:

    Hradec Králové,Velke namesti 28

    http://www.tattoosuder.cz/page/?id=19&link=kontaktni-udaje

    superkarma: 0 28.02.2013, 00:50:15
  3. [41] Verina [*]

    Leidy,tady najdeš jak kniha vypadá,kolik má stran,kolik stojí.  http://www.pknihy.cz/knihy/020106/Talismany-a-amulety.html

    superkarma: 0 07.02.2011, 23:41:59
  4. [40] Leidy [*]

    BastMetztli — #39 jak tu knížku máš dlouho? dá se normálně sehnat? A kolik tě stála?

    superkarma: 0 04.02.2011, 14:34:15
  5. avatar
    [39] BastMetztli [*]

    Nejčastěji nosím přívěsek - keltský meč. Jinak, co se týče různým symbolů, přívěsků a talismanů na krk, mám krásnou knížečku - Markus Schirner: Talismany a amuletySml67

    1. na komentář reaguje Leidy — #40
    superkarma: 0 04.02.2011, 14:27:08
  6. [38] helča 65 [*]

    Sml16Teď momentálně nosím stříbrný řetízek s růženínovým přívěškem, jindy zlatý s přívěškem z tygřího oka.

    superkarma: 0 23.07.2009, 08:47:27
  7. [37] bubušák [*]

    na krku mám normální křížek a znak svého znameníSml80

    superkarma: 0 22.07.2009, 23:23:23
  8. [36] orchie [*]

    Ja nosím madonku kterou jsem kdysi našla na ulici a teď tak nějak bez ní ani ránu i když ze začátku jsem jí nemohla nosit, byla mi tak nějak nepříjemná 

    superkarma: 0 21.07.2009, 18:56:18
  9. avatar
    [35] Wiki [*]

    Nosim tradici pentagram v kruhu - ale dalo dost praci sehnat ve stribre a malinky - asi jen 1 cm :)

    superkarma: 0 20.07.2009, 19:22:36
  10. avatar
    [34] barkl2 [*]

    mám dotaz, jestli sem Míšo zavítáš...je důležité jak ten symbol nosíš? jestli musí být na krku, nebo stačí v kapse, nebo musí být na těle...???? Díky.

    superkarma: 0 20.07.2009, 13:20:03
  11. avatar
    [33] Irad [*]

    zajímavý přehled

    Veronka22 — #31 Také jich pár mám

    superkarma: 0 20.07.2009, 00:09:54
  12. avatar
    [32] faustyna [*]

    ...na krku nenosím nic, nenosím vlastně vůbec nic, ale když nemám z někoho dobrý pocit a musím s ním nějak jednat, namaluji si pod šaty davidovu hvězdu, radila mi tak moje babička...

    superkarma: 0 19.07.2009, 23:08:34
  13. avatar
    [31] Veronka22 [*]

    Já nosím normalní křížek

    1. na komentář reaguje Irad — #33
    superkarma: 0 19.07.2009, 13:24:02

Další příspěvky

Z předchozí stránky:

  1. [30] jamb [*]

    Na krku nesnesu nic Sml22

    superkarma: 0 18.07.2009, 20:43:32
  2. [29] mamada [*]

    nosím hexagram....

    superkarma: 0 18.07.2009, 17:07:47
  3. [28] menhet [*]

    Já věděla, že to, co nosím já, tam nebude. Mám na krku malý, stříbrný přívěsek s počítadlem. Ano, s takovým tím z první třídy. :)

    superkarma: 0 18.07.2009, 17:03:42
  4. [27] kamilka86 [*]

    já nosím nejčastěji přívěsek ve tvaru spirály-ani jsem nevěděla, co má za význam. Jinak holky souhlasím-taky moc nepřemýšlím nad významem-hlavně,že se to hodí k tomu, co si vezmu na sebe

    superkarma: 0 18.07.2009, 16:21:31
  5. avatar
    [26] čiperka [*]

    vladka006 — #3 Jsem už stará páka, ale tetování se mi na mladých líbí.Kdyby bylo v dobách mého mládí,taky  bych se určitě bývala ozdobila..Když si to na sobě představím teďSml28..Život uteče rychle.Není nějaké vymývací?Sml39

    superkarma: 0 18.07.2009, 12:17:00
  6. [25] madam [*]

    lucsej — #24 Naprosto souhlasím.Na krk si pověsí cokoliv!Jen aby byly zajímavé!

    superkarma: 0 18.07.2009, 12:05:33
  7. [24] lucsej [*]

    některý ženský sou schpný si dát na krk cokoliv aniž by alespoň tušily že to má nějaký význam..

    1. na komentář reaguje madam — #25
    superkarma: 0 17.07.2009, 23:27:30
  8. [23] paja2876 [*]

    zajímavé....budu koukat kdo co nosíSml30

    superkarma: 0 17.07.2009, 21:42:13
  9. [22] 1011 [*]

    Nosím srdíčko a slůně,obojí jsem dostala jako dárek Sml59

    superkarma: 0 17.07.2009, 19:22:45
  10. avatar
    [21] Katy.. [*]

    Na krku nosím ještěrku...už nějakých pár let....

    superkarma: 0 17.07.2009, 18:50:04
  11. [20] vodena [*]

    jednou jsem si přečetla, že lidé kteří mají problémy s krční páteří, nemají nosit na krku nic, takže jsem odložila všechny řetízky a nosím je jen, když jdu do divadla...Sml59

    superkarma: 0 17.07.2009, 18:47:50
  12. avatar
    [19] Hanjimka [*]

    Od bývalých kolegyň z práce jsem při odchodu dostala trochu šišaté srdíčko s vykrájenými srdíčky.Takže vlastně srdíček plno.Třeba mi přinesou lásku.?Sml16

    superkarma: 0 17.07.2009, 17:44:00
  13. avatar
    [18] Myškomedvídek [*]

    nosím ANKH díky Míšo,alson vím vše o něm

    superkarma: 0 17.07.2009, 16:22:04
  14. avatar
    [17] ifulinkaa [*]

    ifulinkaa — #15 další (hlavní,že vidím chyby v článku Sml52 )

    superkarma: 0 17.07.2009, 14:22:22
  15. [16] lamia [*]

    Já nosím trojuhelník ze dřeva na kožené šňurce, po té pentagram(bílá magie) a nakonec safír vpletený do drátku :-)

    superkarma: 0 17.07.2009, 12:44:30
  16. avatar
    [15] ifulinkaa [*]

    nosím obyč. řetízek od přítele a dle nálady dylší jiné,nejčastěji přívesek želvy

    1. na komentář reaguje ifulinkaa — #17
    superkarma: 0 17.07.2009, 12:26:52
  17. [14] Jasmína [*]

    Nosím srdce a spirálu. Nekdy také kříž.

    superkarma: 0 17.07.2009, 12:14:25
  18. avatar
    [13] wtipna [*]

    Nejčastěji nosím srdíčko.  Sml9

    superkarma: 0 17.07.2009, 11:35:46
  19. [12] schnaxy [*]

    Nosím leta křížek,který mi nosí štěstí.Když si ho musím sundat u kosmetičky nebo na masáži,tak mám panickou hrůzu ,že ho ztratím.Je vzácný a pro mne mnohonásobně vzácný.Sml25Sml25Sml25

    superkarma: 0 17.07.2009, 11:33:51
  20. avatar
    [11] femme [*]

    přívěsků mám habakuk, ale od podzimu minulého roku mám na řetízku ruku Fatimy Sml26

    superkarma: 0 17.07.2009, 11:02:52
  21. [10] haninecka [*]

    nosím křížek a písmeno svého jména

    superkarma: 0 17.07.2009, 11:00:57
  22. [9] Rikina [*]

    Po babičce jsem zdědila úplně obyčejný a nezajímavý křížek. Sml80 Nenosím, válí se v šuplíku. Mně ty věci na krku překážejí, i když je to jen obyčejný řetízek bez ničeho, a myslím, že pokud jsem vydržela existovat takových let bez amuletu, tak už to i dál nějak doklepu. Sml57 

    superkarma: 0 17.07.2009, 10:59:08
  23. avatar
    [8] vladka006 [*]

    jazuzinka — #6 nebo těch ok 60 i na tváři Sml30, třeba bych něco vysoudila

    superkarma: 0 17.07.2009, 10:03:19
  24. avatar
    [7] Eliza [*]

    Zajímavé, ale něco mi tam chybí. Takové to jednoduché oko, jakoby s prodlouženým horním víčkem.

    Jinak teda, pěkná úroda překlepů Sml58

    superkarma: 0 17.07.2009, 09:54:35
  25. avatar
    [6] jazuzinka [*]

    vladka006 — #3 bacha na to, bys mohla po probuzení zjistit, že máš oči s paprsky i na ........ tam

    jí nosím už asi 20 let na krku zlatý křížek s Kristem, je po mojí praprababičce, dostala ho prý ke svatbě a dědí se u nás v rodině.

    1. na komentář reaguje vladka006 — #8
    superkarma: 0 17.07.2009, 09:54:27
  26. avatar
    [5] Světýlko [*]

    Hodně dlouho jsem toužila mít ještěrku (jako brož), pak jsem jednu viděla za výlohou a teď ji na krku nosím jako přívěsek nejraději. Taky mám keltský kříž, který mi kdysi daroval expřítel z lásky Sml25. Jinak mám spoustu korálků, řetízků a přívěsků - podle nálady, oblečení a příležitosti je střídám.

    superkarma: 0 17.07.2009, 09:46:44
  27. avatar
    [4] Beaute [*]

    Nosím znak peace. Moc dlouho mi trvalo než jsem ho sehnala stříbrný, protože ty různé z etnoprodejen mi zabarvovali krk. Tak teď si ten svůj hýčkám

    superkarma: 0 17.07.2009, 09:27:42
  28. avatar
    [3] vladka006 [*]

    Nosím obyčejný kříž, dostala jsem ho od babičky mého přítele, je věřící. Kříže mám moc ráda. Na ruku bych si chtěla nechat vytetovat boží oko s paprsky. Jen pořád nemůžu najít tatéra, u kterého bych při tetování usnula Sml30.

    1. na komentář reaguje jazuzinka — #6
    2. na komentář reaguje čiperka — #26
    superkarma: 0 17.07.2009, 09:00:22
  29. avatar
    [2] dalma [*]

    Míšo jako obvykle super téma! Sml59 Sml36

    V mládí jsem nosila kříž Ankh a hodně jsem si na něm zakládala. Dalo by se říct, že jsem ho nikdy nesundávala. Sml30 Ale jednou jsem ho bohužel ztratila. Sml80 Což jsem opravdu obrečela. Dlouho jsem pak nenosila nic až minulý rok mě v obchodě "oslovil" zkroucený had. Ale vůbec jsem jeho symboliku a že jde o Apofise, netušila. Jsem ráda, že už to vím. Sml59 Míšo moc děkuji. Sml79

    superkarma: 0 17.07.2009, 08:48:21
  30. avatar
    [1] ifulinkaa [*]

    I.N.R.I. Pilát přibyl!!!! Sml80

    superkarma: 0 17.07.2009, 08:34:56

Profil uživatele
Registrace nového uživatele | Zaslat heslo

Komerční tipy

Novinky

Dnešní vydání

Nové v rubrice

Nejčtenější články

Poslední komentáře

Fotogalerie

Partner rubriky

Ankety

Anketa: Výživa v nemoci
Hledáme čtenářky, které rády čtou knihy
Anketní otázky pro čtenářky, které chtějí testovat Canesten Intim Gel
Anketa: Bolí vás záda?
Anketa pro maminky

Náš tip

Doporučujeme