Zdraví

Strašák jménem MRTVICE

Zvláště v minulosti lidově zažitý pojem mrtvice, latinsky ictus zahrnuje soubor několika onemocnění, která označujeme jako cévní mozkové příhody (CMP).

Po onemocněních kardiovaskulárního aparátu a zhoubných nádorech jsou v tzv. vyspělých zemích cévní mozkové příhody 3. nejčastější příčinou úmrtí. Z neurologických onemocnění jsou vůbec nejčastější a nejzávažnější příčinou jak úmrtí, tak těžké invalidity nemocných!

Je alarmující, že v ČR je výskyt tohoto onemocnění ještě vyšší než v okolních státech - okolo 400 postižených na 100 tisíc obyvatel ročně. Tzn., že v celé republice za rok takto onemocní cca 40 tisíc lidí a s nastupujícím populačním trendem nárůstu seniorů je nutné počítat v nejbližších letech s dalším vzestupem. Velmi závažný je však také posun výskytu onemocnění do stále mladších věkových skupin. U osob mladších 40 let je roční incidence cévních mozkových poruch 5 až 10/100 000  a s postupujícím věkem se toto číslo zvětšuje.

Více než 1/3 nemocných umírá do jednoho roku, a z těch, kteří přežijí, je polovina výrazně handicapována a zpravidla odkázána na péči různých sociálních ústavů, v lepším případě na trvalou péči rodiny. Tato fakta naznačují, jak velkým nejen medicínským problémem toto onemocnění je. Přináší i řadu sociálních, etických i ekonomických otazníků!

Charakter onemocnění:

Jde o postižení mozku v důsledku nedostatečného prokrvení (ischémie) nebo krvácením (hemoragie) do mozkové tkáně. Na celkovém počtu se ischemické příhody podílejí 80 %, 15 % představuje krvácení do mozkové tkáně a asi v 5 % jde o subarachnoidální krvácení mezi mozkové pleny.

Mozková ischemie:

Vzniká v důsledku kritického snížení prokrvení mozku. Příčiny jsou lokální nebo celkové. Lokální příčinou je postižení cévní stěny s následným zúžením jejího průměru až úplným zamezením průtoku krve nejčastěji aterosklerotickým plátem nebo embolisací ze srdce (20-35 %) jako důsledek fibrilace síní (porucha srdečního rytmu) nebo onemocnění srdečních chlopní. Celkovou příčinou (5 %) může být snížená dodávka kyslíku do mozku např. při nedostatečném okysličení krve při plicním onemocnění, závažném srdečním onemocnění, těžkém snížení krevního tlaku, těžké anemii či stavech vedoucích ke zvýšené viskozitě krve (např. dehydratace). Jednotlivé příčiny se často vzájemně kombinují.

Mozkové krvácení je pro svou závažnost zatíženo vyšší úmrtností. Příčinou mohou být vrozené cévní abnormity (arteriovenozní malformace), komplikace antikoagulační a antitrombotické léčby, onemocnění cévní stěny a krevní srážlivosti, vysoký krevní tlak, zvláště jeho náhlý vzestup. Nežádoucí efekt užívání některých drog (amfetamin, efedrin, kokain) mohou být příčinou krvácení u mladých lidí.

Subarachnoidální krvácení (5 %) má maximum výskytu mezi 50.-60. rokem věku, příčinou bývá prasknutí cévní výdutě (aneuryzmatu), která může být vrozená, nebo vzniká na podkladě aterosklerosy, po traumatu či zánětu.

Krvácení vzniká obvykle za situací, kdy lze předpokládat zvýšení krevního tlaku - fyzická aktivita, rozčilení, předklon, zvýšení břišního tlaku při vyprazdňování, pohlavní styk. Jeho prvním příznakem může být prudká bolest hlavy.

Možné projevy onemocnění závisí na oblasti mozku a rozsahu postižení:

- CMP je častěji náhle vzniklé onemocnění, postupný rozvoj příznaků však rovněž není vzácností

- neobratnost (hemiparesa) až úplná porucha hybnosti končetin (hemiplegie)

- poruchy citlivosti kůže na polovině těla, brnění, poruchy zraku, stočení očí, někdy i hlavy, opomíjení určité části prostoru

- pokles ústního koutku s obtížnou artikulací, potíže s mluvením nebo vnímáním řeči, ztráta schopnosti, číst, psát nebo počítat, polykací obtíže s poruchami příjmu potravy

- bolest hlavy, závrať, nevolnost se zvracením, někdy inkontinence

- dle závažnosti postižení různý stupeň poruchy vědomí od apatie či neklidu až po těžké koma nebo mozkovou smrt

- ve 20 % případů může být v úvodu epileptický záchvat

Samozřejmě, že takto vážně postižený pacient je vystaven velké stresové zátěži a vyžaduje ze strany ošetřujícího personálu i rodiny a blízkých maximálně ohleduplný přístup.

Kdo je ohrožen?

Postižen může být jedinec kteréhokoli věku, avšak 9 z 10 je ve věku nad 55 let.

Terapie a prevence je velmi rozsáhlý a komplexní soubor léčebných opatření prováděných podle předem připraveného protokolu. Zahrnuje tzv. primární prevenci, která má za úkol předcházení vzniku CMP zjišťováním a odstraněním závažných rizikových faktorů tohoto onemocnění:

K rizikovým faktorům, které nelze léčebně ovlivnit patří - věk (nad 55 let) , pohlaví - muži do 65 let jsou ve vyšším riziku než ženy (po klimakteriu se riziko vyrovnává), rasa - Asiaté a Afričané jsou ve vyšším riziku, genetická predisposice - výskyt onemocnění v rodině zvl. ve věku pod 50 let.

Důležitější skupinou jsou OVLIVNITELNÉ FAKTORY, kde úpravou životosprávy nebo vhodnou léčbou lze riziko vzniku onemocnění snížit: nejzávažnější je vysoký krevní tlak (s nímž souvisí nadměrný příjem soli, konzumace tučných jídel,stres…), onemocnění srdce a diabetes mellitus (cukrovka) přítomný asi u 20 % postižených CMP, a to v přímé závislosti na výši hladiny glukosy v krvi.

Závažným rizikovým faktorem jsou také významně ateroskleroticky změněné mozkové a krční tepny. Hyperlipoproteinemie – vysoká hladina krevních tuků (cholesterol a trigylceridy) je jedním z nejzávažnějších faktorů vzniku aterosklerosy, a tím i CMP.

Součástí prevence je i zákaz kouření, které zdvojnásobuje riziko CMP, omezení konzumace alkoholu - zvláště nárazové pití velkého množství tvrdého alkoholu je rizikové, uvážlivé užívání hormonální antikoncepce, redukce nadváhy a dostatek fyzické aktivity s vyvarováním se stresových situací.

Varovným signálem o pokročilosti aterosklerosy a hrozbou možného vzniku těžkého iktu je tzv. TIA (tranzitorní ischemická ataka), tj. obvykle jen několik minut trvající a do 24 hodin mizící neobratnost či porucha hybnosti některé končetiny (hemiparéza), porucha řeči se zhoršením artikulace (dyzartrie), ztráta rozumění mluvenému slovu či nemožnost produkovat správná slova (afázie), chvilková ztráta vidění na jedno oko (amaurosis fugax) či dvojité nebo rozmazané vidění, někdy i brnění ve stejnostranných končetinách (hemiparestézie). Tyto příznaky by měly, přestože rychle a samy odezněly, nemocného vždy dovést k lékaři, který musí s využitím řady vyšetřovacích metod zahájit pátrání po příčině onemocnění!

Věda soustřeďuje pozornost i na jiné rizikové faktory, které mohou hrát roli při vzniku CMP, jako jsou různé součásti krevní plazmy, dokonce i některé protilátky. Do popředí se dostává studium genetických dispozicí.

Jaké jsou možnosti léčby?

Současný trend léčby akutního stadia CMP vyžaduje co nejrychlejší transport pacienta do adekvátního zdravotnického zařízení, které poskytuje možnosti nejen rychlého a kvalitního stanovení diagnosy, ale umožňuje i vysoce odbornou léčebnou péči. Časový interval od příznaků onemocnění do zahájení léčby ischemické CMP by neměl být delší než 3 hodiny! Bezkonkurenčně nejlepším řešením je zřizování center, jejichž součástí jsou tzv. iktové jednotky (stroke units). V rámci řady velkých nemocnic již existují i u nás.

Kromě intenzivní medikamentozní a ošetřovatelské péče se v některých přesně definovaných případech přistupuje k radikálním způsobům léčby - jako je trombolýza - rozpuštění již vzniklého trombu, který zužuje příslušnou cévu. Angioneurochirurgická intervence - chirurgické odstranění aterosklerotického plátu či trombu u rychle se zhoršujícího uzávěru krční tepny. U mozkového krvácení o chirurgickém výkonu rozhoduje dle stavu a rozsahu postižení neurochirurg.

Z nejnovějších léčebných metod je endovaskulární intervence - jejíž podstatou je zavedení katetru (vodiče) do místa zúžení cévy a její ošetření přímo uvnitř cévy (roztažením zúžení a event. i vyztužením speciálním stentem).

Tzv. sekundární prevence vychází ze snahy snížit riziko opakování CMP u jedince již jednou postiženého, je zaměřena na potlačení dalšího aterotrombotického postižení cévní stěny a zlepšení vlastností proudění krve. Základním lékem zůstává kyselina acetylsalicylová (Anopyrin) v denní dávce 100-325 mg a celá řada dalších.

Důležitou součástí terapie i sekundární prevence u pacientů po proběhlé CMP je rovněž včasná a soustavná rehabilitace všech postižených funkcí, včetně následné lázeňské léčby a psychoterapie.

Pro zájemce o další informace :

http://www.zzs.cz/odbtem/cmp.htm http://www.lf2.cuni.cz/Ustavy/nkd/power/11/lecpostcmp/index.
htm
www.cmp.cz

   
21.05.2004 - Zdraví - autor: Pavla Kočí

Komentáře:

 1. avatar
  [34] Eva_CZ [*]

  Muj tatinek po mozkove mrtvici neumel mluvit a cist... Mama ho ucila z Ferdova slabikare - a asi za 2 roky nato opet projektoval, ale uz to stejne nikdy nebyl on... Nekdy si nemohl vzpomenout na nejake slovo, nebo ho zamenil a velice se mu zmenily povahove rysy... Zacal silene setrit ( a nemusel, mohli zit z duchodu slusne a meli i nasetreno ), ale on chodil ve starych rozpadajicich se botech a nove si na sebe proste nevzal, porad sledoval, kolik kdo vydelava a vypisoval si to!, on, starej bohem, kteremu prachy nikdy nic moc nerikaly a umel si jich uzit..., ztratil uplne zajem o ,,zivej svet", jen koukal cele noci na TV a ve dne pospaval - a zacal zase pit, asi po 12ti letech naproste abstinence....
  Bylo mi ho moc lito....

  superkarma: 0 22.05.2004, 16:36:08
 2. avatar
  [33] Vivian [*]

  Pupu: jak můžou lékaři říct, že to nemá význam? Naopak rehabilitace (jak pohybová tak rehabilitace řeči a vůbec všech ostatních narušených funkcí) je po CMP jedna z mála věcí, které význam mají .
  V nemocnicích na to bohužel opravdu nejsou lidi, rehabilitačních pracovníků je leckde žalostně málo a není čas se těm lidem věnovat tak, jak by bylo skutečně zapotřebí. Proto je to na rodině nemocného, aby se mu věnovala. Jenže spousta lidí, zvlášt vyššího věku, už nikoho nemá... je to smutné, ale je to tak. Děti ani vnoučata nemají chuť ani čas se starat a tak babička či děda putuje z nemocnice (po odléčení akutní fáze) do rehabilitačního ústavu a pak do léčebny dlouhodobě nemocných (a ani zde se nemocnému bohužel nikdo nikdy nebude věnovat tak, jak by bylo potřeba). Není čas, nejsou lidi. Rehabilitační sestra přijde na oddělení 1-2x denně a pokud je tam třeba dvacet podobných případů a ona má kromě neurologie obejít ještě chirurgii a internu, má na každého nemocného bídných pár minut. A nemocné vůbec nic nemotivuje k tomu, aby se snažili sami. Člověk je často v takovém stavu psychicky velmi labilní a pokud se okamžitě nedostaví markantní úspěch, člověk propadá beznaději a mnohdy je přesvědčen o tom, že nic už nemá smysl. Zvlášť pokud leží celý den v posteli a kouká do stropu. Sestra ve službě má na starosti třeba celé oddělení a nemá čas stát nad každým pacientem, trpělivě ho povzbuzovat a trávit s ním dlouhé hodiny... než by věnovala hodinu nácviku sebeobsluhy, raději ho umyje a nakrmí sama. Ne z nedostatku ochoty a trpělivosti, ale z nedostatku času. Dalších dvacet lidí čeká... To není kritika práce sester, to je bohužel pouhé konstatvání skutečnosti. Čas opravdu není - pokud by se měla sestra kvalitně postarat o tolik lidí, potřebovala by minimálně nafukovací den a speciální dávku trpělivosti navíc.

  Myslím, že je v moci člověka udělat pro svoje zdraví opravdu hodně. A tohle je jedna z věcí, které se do převážné míry dají ovlivnit, stačí chtít. Skončit v nemocnici s CMP je opravdu velmi těžká životní situace a stojí za to jí předcházet.

  Zdravý člověk bere jako naprostou samozřejmost, že se sám nají, sám si dojde na záchod, zaváže si boty, dojde za známými, popovídá si... ale člověk ochrnutý po CMP už může o takových věcech jen snít, mnohdy úplně marně.

  superkarma: 0 21.05.2004, 19:15:02
 3. avatar
  [32] Pupu [*]

  Ahoj holky,taky mi před dvěma roky můj tatínek doma zkolaboval a výsledkem bylo CMP.Je ochrnutý na polovinu těla a nemluví.Nejhorší na tom je fakt, že v nemocnici,když jsme ho asi za 2 hodiny navštívili nám bylo sděleno,žeho přivezli pozdě a že se nedalo nic dělat.Upozorňuji,že ho dovezli do 15 min.A stejně se mu nedalo pomoct a nedávali mu skoro žádné naděje.Jen ho přestrkávali z Jip na neurolku,LDN a pak rychle Beroun a ústav.Ten konec jsme naštěstí odvrátili každodenní půlroční návštěvou u něj,pravidelným cvičením dle příruček na internetu a v knížkách a mluvením s ním,protože ve zdravotnictví na to nebyli kapcity.Dle sdělení lékařů to nemělo význam,ale dnes můj otec je sice na vozíku a sám nemluví,ale inteligenčně je na tom velmi dobře.Rozumí nám a snaží se pomoct,dokonce i pakuje slova a zpívá.Jelikož mám postiženou i mámu,jsou oba spolu v domově důchodců a já je velmi miluju.Píšu Vám to proto, že jistě i Vám se to může v rodinách přihodit,ale nejdůležitější je VAŠE pevná vůle a odhodlání jim pomoci i přes negativní reakce těch,kteří jim z lékařského hlediska mohou nejvíce pomoci.Přeji Vám všem krásný život a málo smutku.

  superkarma: 0 21.05.2004, 17:36:50
 4. avatar
  [31] Vivian [*]

  Ladia: něco vrozenýho asi.

  superkarma: 0 21.05.2004, 17:12:33
 5. avatar
  [30] Ladia [*]

  Jedna moje známá prodělala mozkovou mrtvici, posléze za několik týdnů zemřela Nidky nepila, nekouřila, zdravě se stravovala, sportovala, žila klidný a spokojený život. Pořád dokola si říkám PROČ ona?????????????

  superkarma: 0 21.05.2004, 17:05:57
 6. avatar
  [29] Vivian [*]

  emma: nevylučuju. Proč si to myslíš?

  superkarma: 0 21.05.2004, 14:56:04
 7. avatar
  [28] emma [*]

  Vivian: mě se to teda taky nezdá. ty vylučuješ jakýkoliv vrozený vady??

  superkarma: 0 21.05.2004, 14:55:12
 8. avatar
  [27] kosmokosmo [*]

  Ja bych proste v medicine to posuzovani kdo a jak si co zavinil - vynechala / myslet si muzu leccos, ale muzu si to myslet uplne blbe....on i obezni tatka muze mit vrozenou cevni vadu, coz?nezavisle na hamburgerech/. No ale je fakt, ze jsem nikdy nepracovala na neurologii. Dobrou

  superkarma: 0 21.05.2004, 13:09:45
 9. avatar
  [26] Vivian [*]

  kosmokosmo: jako třeba kdy? Já to ale nemyslela ironicky. A pokud umíš číst, jistě sis přečetla, že jsem nepsala, že si to KAŽDEJ zaviní sám. Pracovala jsem několik let na neurologii a věděla jsem, komu se to proč a jak stalo a jak ten člověk žil... Fakt bych se v těch případech nesnažila shazovat vinu na "osud" či koho...

  superkarma: 0 21.05.2004, 12:35:05
 10. avatar
  [25] kosmokosmo [*]

  Vivian: taky mam rada ironii, ale nekdy je nevhodna...

  superkarma: 0 21.05.2004, 12:26:52
 11. avatar
  [24] kosmokosmo [*]

  anonym.........jasne, jak si clovek zavini sam treba vrozene aneurisma na mozkove arterii......vzdyt to je blbost

  superkarma: 0 21.05.2004, 12:26:01
 12. avatar
  [21] Vivian [*]

  Tohle si člověk většinou opravdu zaviní sám...

  superkarma: 0 21.05.2004, 11:51:04
 13. avatar
  [20] kosmokosmo [*]

  nebo embolie a tam by vam aspirin stejne houby pomoh...

  superkarma: 0 21.05.2004, 11:36:27
 14. avatar
  [19] kosmokosmo [*]

  mlady zensky mit ischemickej ictus stejne nebudou to uz by musela bejt nejaka vrozena metabolicka porucha

  superkarma: 0 21.05.2004, 11:35:46
 15. avatar
  [18] kosmokosmo [*]

  holky hlavne neberte ten aspirin bez porady s doktorem....u toho krvaceni by to byl pokus o sebevrazdu

  superkarma: 0 21.05.2004, 11:33:03
 16. avatar
  [17] danca79 [*]

  Nikita: určitě by nebylo od věci skáknout si k doktorovi aby Tě poslal na CT nebo EEG. Pokud jsi fakt mrtvičku měla, je velká pravděpodobnost že přijde další, a to by šlo velmi oddálit třeba léky na lehké omezení srážlivosti krve.
  Můj děda měl malou mrtvičku asi v padesáti, naštěstí bez následků (tedy nevím jak na tom byl s potencí, ale viditelné následky neměl) a tím že bral léky, tak ta další přišla až ve velmi požehnaném věku 78 let - tu bohužel nepřežil - záchranka tehdy přijela pozdě (cestou potkali nějakou nehodu kde vběhlo pod kola dítě, tak díky tomu než přijela druhá sanita tak přijeli asi o 10 minut později než by jinak dorazili). Ale to krvácení bylo prý asi tak masivní, že je dědovi takhle líp protože by měl tak vážné následky, že by nebyl schopný samostaně fungovat . My se v tom už nija nešťourali, bereme to prostě takhle, protože řešit co by bylo kdyby sanitka přijela o těch pár minut dřív fakt už nemá smysl.

  superkarma: 0 21.05.2004, 11:15:40
 17. avatar
  [16] kosmokosmo [*]

  koureni snizuje vyskyt nadoru tlusteho streva

  superkarma: 0 21.05.2004, 11:08:44
 18. avatar
  [13] kosmokosmo [*]

  snad jen, ze plegie - je ochrnuti koncetin a ne hemiplegie. Hemiplegie je ochrnuti poloviny tela a to u cevni mozkove prihody tak, ze je postizena jedna strana...napr. prava, teda nefunkcni je prava ruka a prava noha / to ukazuje na postih leve strany mozku a vice versa/ pokud jsou postizeny treba obe nohy, tam by slo spis o zalezitost michy. U nervu v obliceji tohle neplati.
  Ale to jen z jednodusene......jdu
  spat dobrou!

  superkarma: 0 21.05.2004, 10:08:31
 19. avatar
  [12] kosmokosmo [*]

  Aja....ono se toho zas tak moc delat neda...........taky zalezi na duvodu. Ani tech moznosti lecby zas tolik neni a to ani v nemocnici.

  A v tom clanku je spousta chyb. No ale pro neodborniky nejsou podstatne. Docela by me zajimalo, ktery odbornik to psal

  superkarma: 0 21.05.2004, 10:03:09
 20. avatar
  [11] Žábina [*]

  můj tatínek dbal na životosprávu,hlídal si cholesterol, před více než 10 lety přestal kouřit...a stejně to nepomohlo ....

  superkarma: 0 21.05.2004, 09:20:39
 21. avatar
  [10] emma [*]

  jinak moc pěknej článek!

  superkarma: 0 21.05.2004, 09:17:35
 22. avatar
  [9] emma [*]

  Anonym 8: tak až tě někde klepne opradová mrtvice, tak si nestěžuj, že tě doktoři nezachránili, když kašleš na svoje zdraví! víš kolik stojí péče člověka na přístrojích a umělých výživách? a kolik by stálo, kdybys začla se s vým zdravím dělat něco teď? už aby si lidi začli na péči přispívat, kdo by chtěl hazardovat, tak by si to taky zaplatil!!

  superkarma: 0 21.05.2004, 09:02:33
 23. avatar
  [7] evusche [*]

  mojí babičku jsme našli v záchvatu, kdy byla pokálená, pozvracená v posteli. Zavolali jsme záchranku (bylo to v sobotu ráno a bydlíme na vesnici, 11 km od města, kde je pohotovost) a mezitím jsme babičku alespoň omyli. Protože jsme nevěděli, co víc s ní udělat. Můžu vám říct, že do dneška to prožívám hodně trpce. A častokrát se mi o babičce zdá. Tohle si nezasloužila. Samozřejmě to nepřežila a to jen díky opravdu velice rychlé záchranné službě, která dorazila po hodině....navíc nám v nemocnici řekli, že když u ní proběhla první, velice lehká mozková mrtvice, měl ji doktor z pohotovosti poslat do nemocnice alespoň na pozorování, což neudělal...

  superkarma: 0 21.05.2004, 08:36:21
 24. avatar
  [6] danca79 [*]

  Kámoška dělá neuroložku. Občas se jim tam objeví případ i člověka pod třicet. Tuhle k ní do špitálu přišla holka, kterou v jinémm špitále poslali doma - její matka má psychiatrickou diagnózu, tak přestože všechny symptomy hovořily pro to udělat aspoň EEG a CT, tak ji poslali ať si skočí na psychiatrii neb má nejspíš to samé co matka - no a jelikož do špitálu kde ji vzali vážně se dostala se 4denním zpožděním protože na tu psychiatrii fakt šla, tak má teď následky. Na podobné doktory by fakt lidi měli začít dávat žaloby, na lajdáky.

  superkarma: 0 21.05.2004, 08:26:24
 25. avatar
  [4] Luciš [*]

  Mám dělá sestru na neurolce. Minulý týden přišla, že mají pacientku ročník 67 s mozkovou mrtvicí, napůl ochrnutou

  superkarma: 0 21.05.2004, 08:21:23
 26. avatar
  [3] Aja [*]

  Je jasné, že v případě něčeho takového volám záchranku...ale jak pomoct do té doby?

  superkarma: 0 21.05.2004, 08:05:03
 27. avatar
  [2] Alousek [*]

  Pardon:deti mely.

  superkarma: 0 21.05.2004, 07:56:00
 28. avatar
  [1] Alousek [*]

  V posledni dobe jsem cetla i o detech, ktere meli mozkovou mrtvici.Drive se melo za to, ze stare lidi jsou nemocni a umiraji, dneska abychom meli strach i o nase deti!

  superkarma: 0 21.05.2004, 07:28:22

Profil uživatele
Registrace nového uživatele | Zaslat heslo

Komerční tipy

Novinky

Dnešní vydání

Nové v rubrice

Nejčtenější články

Poslední komentáře

Fotogalerie

Partner rubriky

Ankety

Výzkum žena-in.cz – téma bolest, horečka a nachlazení
Trápí vás exém? Zapojte se do testování RadioXar

Náš tip

Doporučujeme