Nejstarší SOS dětská vesnička v Dubí hledá nové matky – pěstounky. Budoucí matka – pěstounka projde školením, bude se aktivně účastnit života rodina v roli „tety“ a následně jí bude přidělena skupina vlastních dětí, které bude mít v pěstounské péči až do jejich dospělosti.

Vzdát se svého současného života a přijmout tak velký a těžký úkol je velká výzva. Pěstounská péče si žádá celého člověka, vyzrálou, harmonickou osobnost s hlubokou motivací pomáhat a přijmout za své cizí děti, milovat je a připravit jim dobrý životní start. Ženy pěstounky ale ve svém konaní nejsou osamoceny – jsou obklopeny pevnou sítí, tvořenou psychology, ostatními matkami a personálem vesničky, vždy ochotným pomáhat.

Co obnáší profese matky – pěstounky?

Jaký je rozdíl mezi pěstounskou péčí a osvojením?

SOS vesničkyVelmi jednoduše – v rámci osvojení (adopce) vzniká mezi dítětem a rodiči právoplatný příbuzenský vztah se všemi právy a povinnostmi. Rodiče dítě přijímají za vlastní, jsou zapsáni do rodného listu dítěte, dítě přejímá příjmení rodičů. Oproti tomu pěstounská péče je formou náhradní rodinné péče, pěstoun respektuje biologickou rodinu dítěte, důležitá rozhodnutí musí odsouhlasit i rodič nebo zákonný zástupce dítěte (např. žádost o pas) a péče oficiálně zaniká 18 rokem věku dítěte.

Podrobnější informace Vám rádi poskytneme osobně, případně se můžete obrátit i na sociální odbor příslušné obce s rozšířenou působností.

Jaký je smluvní vztah mezi matkou – pěstounkou a Sdružením SOS dětských vesniček?

Česká legislativa neumožňuje zaměstnat matku – pěstounku v rámci klasického pracovně - právního vztahu. Pěstounka tedy podepisuje se Sdružením dohodu o výkonu pěstounské péče, ve které jsou upravena vzájemná práva a povinnosti obou stran. Sdružení jí vyplácí plat v podobě odměny pěstouna (celková finanční podpora viz níže), ze které je odváděno i zdravotní a sociální pojištění. Po dobu pobytu v SOS dětské vesničce je tedy pěstounka pojištěna dle zákona a tato doba se jí započítává do důchodu stejně jako doba zaměstnání.

Mají matky - pěstounky / pěstounské páry v SOS dětských vesničkách nárok na dovolenou nebo jinou formu pracovního volna?

Matky - pěstounky, resp. pěstounské páry v SOS dětských vesničkách mají nárok na dovolenou na zotavenou. V současnosti se jedná o 5 týdnů v kalendářním roce, přičemž je Sdružením SOS dětských vesniček významně preferováno, aby si matky - pěstounky, resp. pěstounské páry svou dovolenou plánovali na dobu, kdy jsou děti na různých akcích mimo SOS dětskou vesničku (např. letní dětské tábory nebo zimní lyžařské výcviky). Tento požadavek samozřejmě nelze v průběhu roku zcela bezezbytku naplnit. Pokud si matka - pěstounka, resp. pěstounský pár potřebuje vzít jeden nebo více dnů pracovního volna, vždy existuje možnost je zastoupit tzv. rodinnou asistentkou, která v dané pěstounské rodině funguje jako „teta“. Kromě dovolené mají pěstouni nárok na další dva dny pracovního volna v měsíci.

Jak je zachován kontakt s přáteli, původní rodinou a rodným krajem?

Kontakt a podpora ženy vstupující do SOS vesničky je nesmírně důležitá. Není jen přínosem v době výkonu pěstounské profese, ale i při rozhodování se ženy do vesničky odejít. Naše matky mají dny volna během měsíce a pak také řádnou dovolenou, a tak navštěvují své původní rodiny, přátele a další blízké lidi, a načerpají sílu. Jejich rodiny samy ženu i s jejími pěstounskými dětmi navštěvují, tráví s nimi svátky, pomáhají. V případě vlastních biologických dětí matky - pěstounky je jim samozřejmě umožněn pobyt s jejich matkou a dostávají podobnou péči ze strany Sdružení. V případě vlastních odrostlých dětí pěstounky jim tak SOS vesnička nabízí trávení času a dalších aktivit, včetně pobytu, s jejich mámou.

Jak je finančně ohodnocena práce matek pěstounek, resp. manželských párů v SOS dětských vesničkách?

Finanční ohodnocení pěstounské péče se řídí dvěma právními předpisy – zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, a zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.

Zákon o státní sociální podpoře stanoví několik druhů dávek pěstounské péče. Na matky - pěstounky, resp. manželské páry žijící v SOS dětských vesničkách se vztahuje příspěvek na úhradu potřeb dítěte, příspěvek při převzetí dítěte a příspěvek na zakoupení motorového vozidla.

Nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte má nezletilé dítě svěřené do pěstounské péče. Tento příspěvek se má podílet na zajištění životních potřeb dítěte, nelze ho proto označit za finanční odměnu za výkon pěstounské péče. Náleží po dobu trvání pěstounské péče, tedy ode dne svěření dítěte do pěstounské péče, nejdéle do doby dosažení zletilosti dítěte (dovršení 18 let věku) a při splnění zákonem stanovených podmínek je vyplácen měsíčně. Příspěvek na úhradu potřeb dítěte se vyplácí pěstounovi. Nárok na příspěvek náležející ke dni zletilosti dítěte se zachovává i po dosažení zletilosti dítěte, nejdéle však do 26 let věku, jde-li o nezaopatřené dítě, které trvale žije a společně uhrazuje náklady na své potřeby s osobou, která byla do dosažení zletilosti jeho pěstounem. Po dosažení zletilosti se příspěvek vyplácí tomuto dítěti.

Výše příspěvku na úhradu potřeb dítěte je stanovena jako součin životního minima dítěte a koeficientu 1,40; jde-li o nezaopatřené dítě, použije se koeficient 2,30. Tato částka činí:

  • dítě mladší 6 let: 3680 Kč
  • dítě ve věku 6–15 let: 4508 Kč
  • nezaopatřené dítě ve věku 15–26 let: 5175 Kč

Příspěvek při převzetí dítěte a příspěvek na zakoupení motorového vozidla jsou jednorázové dávky státní sociální podpory. Nárok na příspěvek na zakoupení motorového vozidla má pěstoun, který má v pěstounské péči nejméně čtyři děti, pokud zakoupil osobní motorové vozidlo nebo zajistil nezbytnou celkovou opravu osobního motorového vozidla a toto vozidlo nepoužívá pro výdělečnou činnost. Výše příspěvku na zakoupení motorového vozidla činí 70 % pořizovací ceny osobního motorového vozidla nebo prokázaných výdajů na opravy, nejvýše však 100 000 Kč. Součet těchto příspěvků poskytnutých pěstounovi v období posledních deseti kalendářních let přede dnem podání žádosti nesmí přesáhnout 200 000 Kč.

Nárok na příspěvek při převzetí dítěte má pěstoun, který převzal dítě do pěstounské péče. Výše příspěvku při převzetí dítěte, jde-li o dítě ve věku, činí

  • do 6 let: 8000 Kč
  • od 6 let do 15 let: 9000 Kč
  • od 15 let do 18 let: 10000 Kč

S výjimkou sociálního příplatku může pěstounovi a dítěti svěřenému do pěstounské péče vzniknout nárok i na další dávky státní sociální podpory, např. na rodičovský příspěvek, přídavek na dítě apod.

Zákon o sociálně-právní ochraně stanovuje pro matky - pěstounky, resp. manželské páry v zařízeních pro výkon pěstounské péče (např. SOS dětské vesničky) tzv. odměnu pěstouna, která je z hlediska zákona chápána jako plat. Odměna náleží ve výši 5,50násobku částky životního minima jednotlivce při péči o jedno až tři děti. Za každé další dítě se odměna zvyšuje o 0,50násobek uvedené částky. Odměna pěstouna při péči o jedno až tři děti činí 17.193 Kč a s každým dalším dítětem se tato částka zvyšuje o 1.563 Kč. Vykonávají-li pěstounskou péči v zařízení společně manželé, náleží každému z nich částka ve výši jedné poloviny zákonem stanovené odměny pěstouna, pokud se nedohodnou o podílu jinak.

Jak bude ošetřena situace, kdy by se samostatná matka - pěstounka žijící v SOS vesničce rozhodla provdat?

Pokud by se samostatná matka - pěstounka již působící v SOS dětské vesničce rozhodla provdat a žít s manželem i nadále v SOS vesničce, je to po dohodě s vedením SOS vesničky možné. V případě, že by manželé chtěli získat děti do společné pěstounské péče, bude muset partner matky - pěstounky projít stejnou schvalovací procedurou a získat rozhodnutí o zařazení do Evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli či pěstouny vydané příslušným orgánem -právní ochrany dětí.

SOS vesničky

Čtěte článek k tématu:

Více informací najdete na http://www.sos-vesnicky.cz/

Reklama