Bulvár

SOS dětská vesnička hledá matky – pěstounky. Co tato profese obnáší?

Nejstarší SOS dětská vesnička v Dubí hledá nové matky – pěstounky. Budoucí matka – pěstounka projde školením, bude se aktivně účastnit života rodina v roli „tety“ a následně jí bude přidělena skupina vlastních dětí, které bude mít v pěstounské péči až do jejich dospělosti.

Vzdát se svého současného života a přijmout tak velký a těžký úkol je velká výzva. Pěstounská péče si žádá celého člověka, vyzrálou, harmonickou osobnost s hlubokou motivací pomáhat a přijmout za své cizí děti, milovat je a připravit jim dobrý životní start. Ženy pěstounky ale ve svém konaní nejsou osamoceny – jsou obklopeny pevnou sítí, tvořenou psychology, ostatními matkami a personálem vesničky, vždy ochotným pomáhat.

Co obnáší profese matky – pěstounky?

Jaký je rozdíl mezi pěstounskou péčí a osvojením?

SOS vesničkyVelmi jednoduše – v rámci osvojení (adopce) vzniká mezi dítětem a rodiči právoplatný příbuzenský vztah se všemi právy a povinnostmi. Rodiče dítě přijímají za vlastní, jsou zapsáni do rodného listu dítěte, dítě přejímá příjmení rodičů. Oproti tomu pěstounská péče je formou náhradní rodinné péče, pěstoun respektuje biologickou rodinu dítěte, důležitá rozhodnutí musí odsouhlasit i rodič nebo zákonný zástupce dítěte (např. žádost o pas) a péče oficiálně zaniká 18 rokem věku dítěte.

Podrobnější informace Vám rádi poskytneme osobně, případně se můžete obrátit i na sociální odbor příslušné obce s rozšířenou působností.

Jaký je smluvní vztah mezi matkou – pěstounkou a Sdružením SOS dětských vesniček?

Česká legislativa neumožňuje zaměstnat matku – pěstounku v rámci klasického pracovně - právního vztahu. Pěstounka tedy podepisuje se Sdružením dohodu o výkonu pěstounské péče, ve které jsou upravena vzájemná práva a povinnosti obou stran. Sdružení jí vyplácí plat v podobě odměny pěstouna (celková finanční podpora viz níže), ze které je odváděno i zdravotní a sociální pojištění. Po dobu pobytu v SOS dětské vesničce je tedy pěstounka pojištěna dle zákona a tato doba se jí započítává do důchodu stejně jako doba zaměstnání.

Mají matky - pěstounky / pěstounské páry v SOS dětských vesničkách nárok na dovolenou nebo jinou formu pracovního volna?

Matky - pěstounky, resp. pěstounské páry v SOS dětských vesničkách mají nárok na dovolenou na zotavenou. V současnosti se jedná o 5 týdnů v kalendářním roce, přičemž je Sdružením SOS dětských vesniček významně preferováno, aby si matky - pěstounky, resp. pěstounské páry svou dovolenou plánovali na dobu, kdy jsou děti na různých akcích mimo SOS dětskou vesničku (např. letní dětské tábory nebo zimní lyžařské výcviky). Tento požadavek samozřejmě nelze v průběhu roku zcela bezezbytku naplnit. Pokud si matka - pěstounka, resp. pěstounský pár potřebuje vzít jeden nebo více dnů pracovního volna, vždy existuje možnost je zastoupit tzv. rodinnou asistentkou, která v dané pěstounské rodině funguje jako „teta“. Kromě dovolené mají pěstouni nárok na další dva dny pracovního volna v měsíci.

Jak je zachován kontakt s přáteli, původní rodinou a rodným krajem?

Kontakt a podpora ženy vstupující do SOS vesničky je nesmírně důležitá. Není jen přínosem v době výkonu pěstounské profese, ale i při rozhodování se ženy do vesničky odejít. Naše matky mají dny volna během měsíce a pak také řádnou dovolenou, a tak navštěvují své původní rodiny, přátele a další blízké lidi, a načerpají sílu. Jejich rodiny samy ženu i s jejími pěstounskými dětmi navštěvují, tráví s nimi svátky, pomáhají. V případě vlastních biologických dětí matky - pěstounky je jim samozřejmě umožněn pobyt s jejich matkou a dostávají podobnou péči ze strany Sdružení. V případě vlastních odrostlých dětí pěstounky jim tak SOS vesnička nabízí trávení času a dalších aktivit, včetně pobytu, s jejich mámou.

Jak je finančně ohodnocena práce matek pěstounek, resp. manželských párů v SOS dětských vesničkách?

Finanční ohodnocení pěstounské péče se řídí dvěma právními předpisy – zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, a zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.

Zákon o státní sociální podpoře stanoví několik druhů dávek pěstounské péče. Na matky - pěstounky, resp. manželské páry žijící v SOS dětských vesničkách se vztahuje příspěvek na úhradu potřeb dítěte, příspěvek při převzetí dítěte a příspěvek na zakoupení motorového vozidla.

Nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte má nezletilé dítě svěřené do pěstounské péče. Tento příspěvek se má podílet na zajištění životních potřeb dítěte, nelze ho proto označit za finanční odměnu za výkon pěstounské péče. Náleží po dobu trvání pěstounské péče, tedy ode dne svěření dítěte do pěstounské péče, nejdéle do doby dosažení zletilosti dítěte (dovršení 18 let věku) a při splnění zákonem stanovených podmínek je vyplácen měsíčně. Příspěvek na úhradu potřeb dítěte se vyplácí pěstounovi. Nárok na příspěvek náležející ke dni zletilosti dítěte se zachovává i po dosažení zletilosti dítěte, nejdéle však do 26 let věku, jde-li o nezaopatřené dítě, které trvale žije a společně uhrazuje náklady na své potřeby s osobou, která byla do dosažení zletilosti jeho pěstounem. Po dosažení zletilosti se příspěvek vyplácí tomuto dítěti.

Výše příspěvku na úhradu potřeb dítěte je stanovena jako součin životního minima dítěte a koeficientu 1,40; jde-li o nezaopatřené dítě, použije se koeficient 2,30. Tato částka činí:

 • dítě mladší 6 let: 3680 Kč
 • dítě ve věku 6–15 let: 4508 Kč
 • nezaopatřené dítě ve věku 15–26 let: 5175 Kč

Příspěvek při převzetí dítěte a příspěvek na zakoupení motorového vozidla jsou jednorázové dávky státní sociální podpory. Nárok na příspěvek na zakoupení motorového vozidla má pěstoun, který má v pěstounské péči nejméně čtyři děti, pokud zakoupil osobní motorové vozidlo nebo zajistil nezbytnou celkovou opravu osobního motorového vozidla a toto vozidlo nepoužívá pro výdělečnou činnost. Výše příspěvku na zakoupení motorového vozidla činí 70 % pořizovací ceny osobního motorového vozidla nebo prokázaných výdajů na opravy, nejvýše však 100 000 Kč. Součet těchto příspěvků poskytnutých pěstounovi v období posledních deseti kalendářních let přede dnem podání žádosti nesmí přesáhnout 200 000 Kč.

Nárok na příspěvek při převzetí dítěte má pěstoun, který převzal dítě do pěstounské péče. Výše příspěvku při převzetí dítěte, jde-li o dítě ve věku, činí

 • do 6 let: 8000 Kč
 • od 6 let do 15 let: 9000 Kč
 • od 15 let do 18 let: 10000 Kč

S výjimkou sociálního příplatku může pěstounovi a dítěti svěřenému do pěstounské péče vzniknout nárok i na další dávky státní sociální podpory, např. na rodičovský příspěvek, přídavek na dítě apod.

Zákon o sociálně-právní ochraně stanovuje pro matky - pěstounky, resp. manželské páry v zařízeních pro výkon pěstounské péče (např. SOS dětské vesničky) tzv. odměnu pěstouna, která je z hlediska zákona chápána jako plat. Odměna náleží ve výši 5,50násobku částky životního minima jednotlivce při péči o jedno až tři děti. Za každé další dítě se odměna zvyšuje o 0,50násobek uvedené částky. Odměna pěstouna při péči o jedno až tři děti činí 17.193 Kč a s každým dalším dítětem se tato částka zvyšuje o 1.563 Kč. Vykonávají-li pěstounskou péči v zařízení společně manželé, náleží každému z nich částka ve výši jedné poloviny zákonem stanovené odměny pěstouna, pokud se nedohodnou o podílu jinak.

Jak bude ošetřena situace, kdy by se samostatná matka - pěstounka žijící v SOS vesničce rozhodla provdat?

Pokud by se samostatná matka - pěstounka již působící v SOS dětské vesničce rozhodla provdat a žít s manželem i nadále v SOS vesničce, je to po dohodě s vedením SOS vesničky možné. V případě, že by manželé chtěli získat děti do společné pěstounské péče, bude muset partner matky - pěstounky projít stejnou schvalovací procedurou a získat rozhodnutí o zařazení do Evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli či pěstouny vydané příslušným orgánem -právní ochrany dětí.

SOS vesničky

Čtěte článek k tématu:

Více informací najdete na http://www.sos-vesnicky.cz/

   
05.12.2012 - Společnost - autor: (red)

Další příspěvky

Komentáře:

 1. avatar
  [38] kapkamore [*]

  Tak hodně štěstí..

  superkarma: 0 13.12.2012, 21:28:22
 2. avatar
  [37] hubajda [*]

  tepito — #1 to stejne aj me desi

  superkarma: 0 05.12.2012, 23:52:27
 3. [36] jithule [*]

  daska59 — #35 já taky

  superkarma: 0 05.12.2012, 19:06:57
 4. avatar
  [35] daska59 [*]

  Já na to nemám, ale fandím všem, kteří jsou schopni pomoci Sml67

  1. na komentář reaguje jithule — #36
  superkarma: 0 05.12.2012, 18:13:37
 5. avatar
  [34] denkas [*]

  Rikina — #25 Sml30Sml30a nejsi náhodou po babičceSml30

  superkarma: 0 05.12.2012, 17:30:43
 6. avatar
  [33] denkas [*]

  Mě to stejně není moc jasný.Když si veme třeba 3-4 děti,tak nesmí chodit do práce? Musí se jen věnovat těm dětem?A když sou manželé,tak berou dohromady,to co když je sama?A ten muž taky nechodí do práce?

  superkarma: 0 05.12.2012, 17:28:55
 7. [32] Trefa [*]

  Trefa:je to velka obet.ale kdo ma deti rad,tak dela i tuto praci zlasky.

  superkarma: 0 05.12.2012, 16:37:51
 8. avatar
  [31] gerda [*]

  kdyby byly poloviční nároky, co tady, na všechny, co si chtějí založit VLASTNÍ rodinu, určitě by ubylo týraných a zanedbaných dětí. Je to utopie, ale bylo by fajn, kdyby  v případě neúspěchu děti nesměli mít.Sml57

  superkarma: 0 05.12.2012, 15:59:23

Další příspěvky

Z předchozí stránky:

 1. avatar
  [30] Judo [*]

  obdivuji každého kdo se dá tímto směremSml59

  superkarma: 0 05.12.2012, 15:39:17
 2. [29] dadma [*]

  Ani já si to neumí představit,ale lidé jsou různí.Tak jak třeba někdo vstoupí do kláštera,pro mě také nepochopitelné,tak někdo jde dělat maminku do SOS vesničky.Třeba některé ženy nemají  podmínky vychovávat děti a přesto po dětech touží,tak tohle je jeden ze způsobů.

  superkarma: 0 05.12.2012, 13:39:45
 3. [28] jerenika [*]

  Tak tohle většinou využijí ty co vlastní děti nemají..

  ..Ale i tak je to od nich pěkné, že aspoň částečně těm dětem nahradí rodinu, když vlastní nemají...

  superkarma: 0 05.12.2012, 13:07:02
 4. avatar
  [27] carmi [*]

  Nedovedu si to představit. Připadá mi to jako rezignace na svůj vlastní život. Něco jiného, když někdo žije normálně, chodí do práce atd. a vezme si dítě do pěstounské péče. Ale žít v SOS vesničceSml23

  superkarma: 0 05.12.2012, 12:50:06
 5. avatar
  [26] ladouch [*]

  ivory — #24 Ani já ne.Sml23Sml23Sml23

  superkarma: 0 05.12.2012, 12:30:20
 6. [25] Rikina [*]

  Domnívám se, že ty dámy musí být výrazně tzv. "splachovací" - aby vydržely ten kolotoč, než se do SOS vesničky mohou dostat. Sama bych neprošla ani první kolo diagnostiky u psychologa, protože to trvá údajně 3 -5 hodin, a já mám vůči psychologům averzi, déle než 20 minut bych se s žádným nebavila, a kdo ví, zda bych dotyčného neinzultovala. Sml57 Po psychologovi následuje spousta kurzů, vzdělávání, člověk dostane "průvodce", který na něj dohlíží, a ani když to všechno absolvuje a přežije, pořád nemá záruku, že mu nakonec neřeknou "pardon, ale nebyla jste vybrána, sbohem a šáteček". Sml80 Moje babička blahé paměti kdysi vychovala 4 dívky ze sirotčince, spolu s vlastními dětmi, a tenkrát od ní nikdo nic takového nechtěl. Jak si ji pamatuju, psycholog by z ní padnul do mdlob. Sml57

  1. na komentář reaguje denkas — #34
  superkarma: 0 05.12.2012, 12:22:46
 7. avatar
  [24] ivory [*]

  tak klobouk dolů, takové lidi obdivuji Sml59 já bych na to neměla

  1. na komentář reaguje ladouch — #26
  superkarma: 0 05.12.2012, 12:21:27
 8. [23] Rikina [*]

  ekleinovka — #2 Věkový limit je 25 - 45 let. Vzhledem k tomu, že se požaduje závazek vychovat alespoň jednu generaci dětí, asi těžko by to mohl dělat někdo starší...

  superkarma: 0 05.12.2012, 12:15:17
 9. [22] doginka [*]

  Já též smekám a obdivuji jeSml67

  superkarma: 0 05.12.2012, 11:47:59
 10. avatar
  [21] xx-b [*]

  obdivuji ženy, které tohle dokáží a skláním před nimi velkou poklonu Sml7

  superkarma: 0 05.12.2012, 11:02:41
 11. [20] Anime Otaku [*]

  Obdivuju ty, treé tohle dokáží. Já bych svůj život obětovat cizím nedokázala.

  superkarma: 0 05.12.2012, 10:30:07
 12. avatar
  [19] danulikj [*]

  Také to obdivuji.

  superkarma: 0 05.12.2012, 09:46:20
 13. [18] telelot [*]

  to není povolání, ale poslání a ne každý by to zvládl. Klobouk dolů před nimi Sml22Sml22

  superkarma: 0 05.12.2012, 09:33:12
 14. avatar
  [17] Hanula [*]

  lenig — #15 Sml59můj obdiv

  superkarma: 0 05.12.2012, 09:22:23
 15. avatar
  [16] rusalka2008 [*]

  obdivuhodná profese... Sml67

  superkarma: 0 05.12.2012, 09:12:26
 16. avatar
  [15] lenig [*]

  již jsem jedno dítě v PP vychovala, na další už nemám věk ani síly Sml80

  1. na komentář reaguje Hanula — #17
  superkarma: 0 05.12.2012, 08:55:57
 17. avatar
  [14] wich [*]

  Můj spolužák a dobrý kamarád pracuje v jedné SOS vesničce jako vychovatel. Musím teda z jeho vyprávění říct, že na psychiku ženy je pozice pěstounky opravdu pakárna a respekt, když to všechno v pohodě  zvládne. Klobouk dolů Sml67

  superkarma: 0 05.12.2012, 08:55:41
 18. avatar
  [13] delfi.na [*]

  Asi bych na to neměla tu správnou trpělivost Sml80

  superkarma: 0 05.12.2012, 08:53:51
 19. [12] step1 [*]

  Této práci se musí člověk cele oddat. Tyto ženy si zaslouží obdiv.

  superkarma: 0 05.12.2012, 08:48:35
 20. [11] magic11 [*]

  klobouk dolů před nimi Sml59Sml67

  superkarma: 0 05.12.2012, 08:06:22
 21. avatar
  [10] Jindriska8 [*]

  Ano,ženy,které dovedou pomáhat dětem v SOS vesničkám obdivuji!

  superkarma: 0 05.12.2012, 08:06:14
 22. avatar
  [9] Kytinkak [*]

  já obdivuji pěstouny, já už došla do období klidu a pohody

  superkarma: 0 05.12.2012, 07:21:58
 23. avatar
  [8] tajnostii [*]

  Mají můj obdivSml22

  superkarma: 0 05.12.2012, 07:18:40
 24. avatar
  [7] Žofie [*]

  Obdivuji každého, kdo má to srdce Sml22Sml59

  superkarma: 0 05.12.2012, 07:06:11
 25. avatar
  [6] blesksoft [*]

  hlavně pevné nervy a velké otevřene srdíčko

  superkarma: 0 05.12.2012, 07:00:53
 26. avatar
  [5] LudPa [*]

  ekleinovka — #2 Já už asi ne.Nějak ubývá sil.

  superkarma: 0 05.12.2012, 06:19:54
 27. [4] lidicka [*]

  Matkám - pěstounkám v SOS vesničkách vůbec nezávidím, já osobně bych to dělat nemohla.Sml23Sml15

  superkarma: 1 05.12.2012, 06:11:37
 28. avatar
  [3] Věrulinka [*]

  ekleinovka — #2 asi ne, je tam věková hranice, kolik nevím Sml23

  superkarma: 0 05.12.2012, 06:06:24
 29. avatar
  [2] ekleinovka [*]

  Já bych klidně taky mohla vychovávat další přírůstek - moje bohatá praxe.....ale nevím, jestli starším lidem je toto umožněnéSml80

  1. na komentář reaguje Věrulinka — #3
  2. na komentář reaguje LudPa — #5
  3. na komentář reaguje Rikina — #23
  superkarma: 0 05.12.2012, 05:56:16
 30. avatar
  [1] tepito [*]

  dítě bych si klidně vzala-jen ta buzerace kolem mě děsí...Sml80

  1. na komentář reaguje hubajda — #37
  superkarma: 2 05.12.2012, 05:43:50

Profil uživatele
Registrace nového uživatele | Zaslat heslo

Komerční tipy

Novinky

Dnešní vydání

Nové v rubrice

Nejčtenější články

Poslední komentáře

Fotogalerie

Partner rubriky

Ankety

Náš tip

Doporučujeme