Diskuze

Snaha o pochopení příčin bezbrannosti Evropy

 

 

Èlovìk až žasne nad bezbranností, nemohoucností a slabostí souèasné Evropy. Jakoby v ní neexistovaly žádné hranice! Jakoby byla vydána napospas komukoliv! Jakýmkoliv živlùm, které k nám pøicházejí spolu s pøílivem imigrantù a vše postupnì infiltrují.

 

 

 

Evropské instituce mají rùznými pøedpisy ruce svázané tak, že nejsou schopny deportovat zpìt do zemì svého pùvodu ani ty imigranty, kterým byl zamítnut azyl. Jednoduše, kdo se dostane do Evropy, ten v ní už i zùstává!

  

Každý, kdo varuje pøed nebezpeèím, pøed nepøizpùsobivým pøívalem pøíslušníkù jiné kultury, pøed ztrátou identity evropských národù, pøed zánikem Evropy v souèasné podobì a už ani nemluvì o ekonomických problémech s imigrací souvisejících, každý takový èlovìk dostává okamžitì nálepku nacionalistu, èi extremistu. Nálepku netolerance, nebo nedostatku lidskosti. Politické elity nejmocnìjších evropských státù, dobøe placené z daní lidí, jdou ve svých rozhodnutích proti prospìchu a dobru svých národù, které se zavázaly zvelebovat a chránit.

  

Zdá se, jako by se proti Evropì všechno spiklo a jakoby sám Brusel usiloval o její znièení. Evropa je ponechána doslova napospas neustávajícím proudùm imigrantù. Mnozí z nich to vnímají jako slabost a proto už ani nepøicházejí jako prosící, ale jako požadující. Své požadavky si vynucují arogantním, èi dokonce násilným zpùsobem. Podvìdomì totiž tuší a vnímají, že mají pøevahu a že evropské instituce mají ve vztahu k nim, i prostøednictvím aktivit nejrozliènìjších pseudo humanistù, jakoby spoutané ruce. A proto se už nyní, na samém zaèátku zaèínají chovat jako pánové, kterým má Evropa sloužit. Vnímají nás jako lidi, kteøí ztratili životaschopnost a proto musí být pokoøeni a ovládnutí. A toto jejich vnímání se žel v mnohém zakládá na pravdì.

  

Naše univerzum má totiž duchovní rozmìr. Duchovní je v nìm tím nejdùležitìjším a nejpodstatnìjším. Ve stvoøení probíhá urèitý druh duchovní evoluce, na základì které je všechno duchovnì silnìjší a vitálnìjší silami univerza podporované a naopak, vše duchovnì mdlé, pohasínající a ztrácející vitalitu tištìné k rozkladu. K rozkladu a destrukci, protože se to stává v požadovaném evoluèním vývoji ducha neživotaschopné.

  

Duchovní vývoj je tedy hlavním motorem jakéhokoli rozvoje v tomto stvoøení. S rozvojem ducha a vyšších duchovních hodnot, jako je spravedlnost, èestnost, lidskost, ušlechtilost a podobnì je spojen i rozvoj èistì pozemský a hmotný. Je s ním úzce propojen. A tato zákonitost platí i ve vztahu k evropské civilizaci. Ta se také pùvodnì a až donedávna opírala o víru v Boha a o vysoké hodnoty, s ní související. Duchovnost Evropy byla motorem, který hnal dopøedu její rozvoj materiální i hmotný.

  

Pod vlivem dosaženého blahobytu a s pyšným vìdomým toho, co všechno jsme byli schopni dokázat se však zaèalo postupnì upouštìt od víry v Stvoøitele i od všech vyšších hodnot. Lidé tím pyšnì a lehkomyslnì odvrhli základní oporu, ze které vyrostl jejich blahobyt. Zaèal se rozmáhat ateismus a materialismus. Duchovní motor, který dosud hnal Evropskou civilizaci dopøedu pohasl. Stalo se cosi podobnému, jako když jedete rychle autem a najednou vypnete motor. Auto nezastaví okamžitì, protože má znaènou rychlost. Bude pokraèovat volnobìhem ještì hodný kus dál. Pozvolna však zpomalí, až nakonec zastane úplnì.

  

Toto se pøihodilo i Evropì, která vypnula motor své duchovnosti, zaèala upouštìt od všech vyšších a ušlechtilejších hodnot a v souèasnosti již bìží pouze na volnobìh. Blahobyt a materiální výdobytky ještì pøetrvávají, ale Evropa je už hodnotovì vyprázdnìna. Její chod je už jen chodem ze setrvaènosti.

  

Vnitøní vyprázdnìností a hodnotový úpadek se promítají do celkového úpadku spoleènosti. Zpùsobují mravní a morální chaos, projevující se slabostí, pøemrštìnou toleranci k nejrùznìjším úchylkám, zvráceným pseudo humanismem, neschopností rozpoznávat dobré od zlého a ztrátou základního pudu sebezáchovy. Dostáváme se mimo hlavní proud duchovní sil univerza a proto se stáváme neživotaschopnými a slabými.

  

Vždy si jen napøíklad zkusme namátkou vybrat deset prùmìrných imigrantù a deset prùmìrných Evropanù a porovnat, kolik z nich má víru v Boha. Z deseti imigrantù to bude s nejvìtší pravdìpodobností všech deset a z deseti Evropanù to budou možná dva, tøi, nebo v nejlepším pøípadì ètyøi.

  

Na èí stranì najdeme vìtší víru v Boha? Co musí být duchovními sílami univerza nezbytnì více podporováno? V koneèném dùsledku tedy nerozhodne ani pøevaha kulturní, ani vzdìlanostní, ani vojenská, èi ekonomická. Nakonec rozhodne jedinì pøevaha tahu smìrem vzhùru! Smìrem k Bohu! To se nakonec ukáže jako rozhodující a pøekoná všechno ostatní. A i proto je dnes islám na vzestupu.

  

Nastává èas, kdy se mohutný ještìr, neschopný obstát v dalším progresivním evoluèním pokroku vývoje na naší planetì, to jest blahobytná, ateistická, konzumní a materialistická Evropa pøibližuje ke svému zániku, protože hodnotovì vyboèuje z hlavního vývojového proudu ve stvoøení.

  

Tato slova vyznívají pesimisticky, ale jejich úèelem nemá být vzbuzování pesimismu. Jejich úèelem je pochopení pøíèin toho, proè k nám sem dnes v moderní podobì pøicházejí novodobí "dobyvatelé", aby ovládali a nakonec i dorazili velké umírající zvíøe, kterým je Evropa v souèasné podobì a se souèasnými pseudo hodnotami, které uznává.

  

A protože není možné najít východisko ze zmatkù bez poznání pøíèin tìchto zmatkù, museli jsme být dosud pouze pesimistiètí. To správné východisko však existuje! Spoèívá v opìtovném navrácení se Evropy k skuteèným a pravým hodnotám, od kterých se tak pyšnì a lehkomyslnì odvrátila! Spoèívá v navrácení se k hodnotám ducha! K hodnotám dobra, cti a lidskosti! K hodnotám køesanství a víry v Boha!

  

Ale pozor! K hodnotám køesanství pravého a ne toho zmìkèilého, mluvícího pouze o lásce! K hodnotám køesanství, ve kterém má své pevné místo spravedlnost! Dokonalá Spravedlnost Boží, na základì které se každý jednotlivý èlovìk narodil pøesnì na tom místì na zemi, kde si zasloužil.

  

Tam má žít, tam má pracovat a tam má duchovnì rùst. Jeho život v tamních podmínkách mu byl totiž urèen Zákony Spravedlnosti Boží, které dokonale posoudili všechny klady i zápory jeho duše a s neomylnou pøesností a osobní nezaujatostí mu jeho pozemským zrozením urèili pøesnì to místo na zemi, které mu pøísluší.

  

A proto všichni lidé, všichni imigranti, kteøí nechtìjí toto urèení vyšší Spravedlnosti akceptovat a odcházejí z domova za vidinou lepšího života nìkde jinde by mìly být okamžitì posíláni zpìt. Z celkového poètu je jich v souèasnosti až osmdesát procent.

  

Doèasná pomoc má být poskytnuta pouze tìm, kteøí utíkají v obavì o svùj holý život. Jakmile se však pomìry u nich doma upraví, a k jejich nápravì by mìla vydatnì pøispìt i Evropa, pak se mají tito lidé okamžitì vrátit zpìt a tam dále žít. Nebo právì tam je jejich místo na zemi, které jim urèila zmiòovaná, vyšší Spravedlnost, o jejíž dokonalosti a nestrannosti nemùže pøece nikdo pochybovat.

  

Evropa, tvá záchrana je pouze v pravých hodnotách! Nebo pouze respektování pravých hodnot a život v souladu s nimi je motorem rozvoje každé civilizace. Pokud Evropa dokáže tento motor znovu nastartovat, pohne se z místa a zaène opìt postupovat. Evropa však není žádný abstraktní pojem! Jsou to lidé, jednotlivci, z nichž každý musí zaèít sám od sebe!

  

Pokud to totiž nezvládneme, jsme ztraceni, protože se dopøedu zaène drát civilizace, jejíž motor duchovního snažení zùstává stále v chodu. I když v chodu nedokonalém, s mnoha chybami, projevy násilí a nìkdy až støedovìkými zpùsoby. Ale v chodu! V duchovním chodu, který je pøece jen nìèím víc, než materialismus, ateismus, bezbožnost a prázdný, konzumní zpùsob života souèasné Evropy. To se proto musí zmìnit, když se chceme zachránit.

  

http://kusvetlu.blog.cz/ v spolupráci s M.Š.

 

08.01.2016 - Diskuse o všem možném - autor: smilan

Nutná registrace

Pro přispívání do diskuzí je nutná registrace.

Profil uživatele
Registrace nového uživatele | Zaslat heslo

Rubrika: Ostatní

Novinky

Dnešní vydání

Doporučujeme

Nově založené

Nejprohlíženější

Nejdiskutovanější

Fotogalerie

Partner rubriky

Ankety

Výzkum žena-in.cz – téma bolest, horečka a nachlazení
Trápí vás exém? Zapojte se do testování RadioXar

Náš tip

Doporučujeme