Bulvár

Prostituce a její řešení


Postávají na okrajích silnic. Jsou ve veřejných domech i na telefonu, připravené posloužit svým zákazníkům ve dne i v noci. Prostitutky a prostituté. Byli a jsou přítomni v každé společnosti, tedy i tam, kde je prostituce oficiálně zapovězena a stíhána přísnými tresty. Obecně lze prostituci vymezit jako poskytování sexuálních služeb za úplatu. Je stará jako lidstvo samo a kopíruje jeho sexuální potřeby již od starověku (jistě se tyto “obchody“ odehrávaly i v pravěku za naturálie, neexistují však prameny, ze kterých to lze věrohodně vyčíst).

Historie prostituce

Starověk

Nikdy a nikde na světě nehrály prostitutky větší roli než ve starém Řecku (Athény, Korint). Zde prostituce ovládala ve svých nejrůznějších podobách všechny oblasti života. Hlavně se používala v boji proti homosexualitě. Už filosof a zákonodárce Solón nechal zřídit nevěstince a předepsal je mužům jako lék proti homosexualitě. Athény ochotně trpěly prostituci, protože jim z ní plynuly nemalé daně, ze kterých financovaly stavbu lodí a výzbroj. Nevěstky byly pro stát tak důležité, že si musely vyžádat zvláštní povolení, když chtěly překročit hranice, a poskytnout záruky, že se vrátí.
V Římě byla spíše než ženská prostituce oblíbenější mužská. Byli dováženi mladí otroci, jejíchž cena byla vysoká a byli v té době považováni za velký luxus.

Středověk

Prostituce se ve středověku rozvíjela hlavně ve městech, vesnická společenství prostituci prakticky neznala. Křesťanství vyžadovalo rezignaci na tělesnou lásku. Sex měl v této době mít pouze úlohu rozmnožovací. Ale jak je známo, normy jsou většinou porušovány a obcházeny. Nad prostitucí bděla církevní i státní kontrola. Za vrcholného středověku byly zřízeny pro vojáky, cestující a zámožné občany tzv. ženské domy. Ženy v tomto domě měly mnoho výhod, město nad nimi drželo ochrannou ruku, nesmělo se jim ubližovat a okrádat je o mzdu. Byly také chráněny před konkurencí domů vzniklých bez povolení.

Novověk

Prostitutky v této době musely platit daň a také musely být označené zpravidla černou stužkou nebo odznakem na rameni. U nás po roce 1419, kdy se konal koncil v Kostnici, byly všechny prostitutky z Prahy vyhnány a nevěstince byly rozbořeny. Dokonce byl zřízen zvláštní úřad pro trestání cizoložství a jiných nemravností.

V 18. století se prostituce stala nejoblíbenější oblastí zábavního průmyslu. Za nejznámější a nejvyhledávanější město lásky byla v této době považována Paříž. Velkou odpůrkyní prostituce byla Marie Terezie. Vydávala nařízení, mravnostní zákony a dokonce vytvořila celý aparát tzv. "strážců mravnosti". Mezi tresty za provozování prostituce nejstaršího řemesla bylo stříhání vlasů, nucené práce a několik jich bylo i popraveno.

Období světových válek - 20. století

V tomto období se dávala přednost tajné prostituci a hodinovým hotelům. Začal vznikat jiný typ nevěstinců, a to tzv. pojízdní polní „bordel“, který se objevoval hlavně v posádkovým městech. Vojáci měli dovoleno se se ženami stýkat, ale museli se vyhýbat nebezpečí pohlavních chorob a vyzrazení vojenského tajemství. Novinkou této doby bylo používání prostitutek jako tajných informátorek. Jednou z nejznámějších vyzvědaček byla Mata Hari.

Během  2. světové války byl navržen zákaz prostituce a její trestní stíhání, ale nakonec se prosadila jen mírnější podoba zákona, a to zakázání veřejných domů. V dubnu 1946 bylo uzákoněno uzavření veřejných domů. Tím se ale mnohokrát zvýšil počet prostitutek v ulicích, které neplatily daně, a také došlo ke zvýšení počtu nakažených pohlavními chorobami. Jen jedinému státu, a to nacistickému Německu, se podařilo vypořádat jednoduše, ale o to brutálněji. Všechny prostitutky a jejich kuplíři byli posíláni do koncentračních táborů.

Po válce si sex a prostituce vytvořily novou říši v bytech a apartmánech, za pomoci telefonních linek. Tato říše je větší, nebezpečnější, hůře dostupná i obtížněji zničitelná než kterákoliv dřívější.

Přístupy k řešení prostituce

V jednotlivých zemích se řeší otázka prostituce jinak. V zásadě je lze rozdělit do tří okruhů - reglementaci, abolici a represi.

Reglementační přístup prostituci trpí, resp. legalizuje, ale současně ji podřizuje státnímu dozoru a kontrole, včetně navazujících sociálních, zdravotních a preventivních opatření. Toto řešení zvolili v Rakousku, Německu, Holandsku, Francii, Itálii, Švédsku a Maďarsku.
Aboliční přístup neřeší problém takové, zaměřuje se na postih jevů, které ji provázejí. Trestá nucení k prostituci a kuplířství nebo transport osob do zahraničí za účelem prostituce. Takový přístup je uplatňován  u nás, dále také v Polsku, Rusku.
Represivní přístup prostituci jako takovou zakazuje a trestá. Trestá osoby provozující prostituci a zákazníky. Z historické zkušenosti je známo, že tento systém prostituci nevymýtí, ale skryje do ilegality. Tento přístup zaujalo například Rumunsko a Bulharsko.

Právní nástroje regulace prostituce v ČR

Prostituce, jako sociálně patologický jev, na který se váže řada sociálních, zdravotních i bezpečnostních rizik, není právním řádem ČR komplexně řešena. Do jisté míry jsou právně regulované jen některé problémy, které s ní souvisejí.

Překvapivě dosud platnou právní úpravou, která byla přijata za účelem regulace prostituce, je zákon č. 241/1922 Sb. o potírání pohlavních nemocí ve znění zákona č. 158/1949 Sb. a zákona č. 88/1950 Sb. Předmět úpravy tohoto zákona byl provedenými novelizacemi zásadně omezen. Jeho platné znění se výhradně omezuje na zákaz zřizování a udržování nevěstinců a na povinnost státní správy zřizovat ústavy, ve kterých se prostitutkám zajistí dočasný útulek a příležitosti k nápravě.

Otázka prostituce po roce 1990 byla předána do působnosti obcí. Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích umožňuje mimo jiné regulovat prostituci tak, aby nenarušovala veřejný pořádek, neohrožovala výchovu dětí a mládeže a neurážela mravní cítění veřejnosti. Provozování prostituce v rozporu s obecně závaznou vyhláškou lze postihovat jako přestupek. Za porušení vyhlášky může obec udělit pokutu do výše 30 000 Kč. Přestupky neprošetřuje Policie ČR (nemůže je řešit v blokovém řízení), ale pouze je oznamuje správnímu orgánu. Problémem ovšem je uplatňování vyhlášek v praxi, respektive vymáhaní sankcí uložených ve správním řízení.

V roce 1999 vláda ČR schválila materiál pod názvem "Rozbor problémů souvisejících s prostitucí a vymezení podmínek jejich systémového řešení". Z tohoto materiálu jednoznačně vyplynula potřeba zásadním způsobem změnit postoj státu k prostituci. Bylo navrženo upravit provozování prostituce a podnikání v této oblasti speciálním zákonem. Na prostituující osoby se navrhovalo nahlížet jako na osoby samostatně výdělečně činné (s povinností placení sociálního a zdravotního pojištění a daní z příjmu) a stanovovala se jim povinnost pravidelných lékařských prohlídek.

Při závěrečném projednávání však vyplynulo, že návrh tohoto zákona může narušit plnění závazků ČR, které vyplývají z ratifikace mezinárodní "Úmluvy o potlačování a zrušení obchodu s lidmi a využívání prostituce s lidmi a využívání prostituce druhých osob" z roku 1950. Tato Úmluva chápe prostituci jako něco, co je neslučitelné s důstojností a co ohrožuje blaho jednotlivce, rodiny a společnosti. Smluvní státy jsou tak nuceny zaujmout tvrdý represivní postoj, jak k osobám provozujícím prostituci, tak k osobám, které ji podporují nebo o jejím provozování vědí. Úmluva nepůsobí problémy pouze ČR, ale i dalším zemím. Na druhou stranu řada států k této Úmluvě nikdy nepřistoupila (Rakousko, Německo, Nizozemí, Velká Británie, USA, Kanada,…). Tyto státy mají v současné době už několika let fungující legislativu, která umožňuje regulovat prostituci včetně rizik, která ji doprovázejí.

Prostituce sama o sobě v ČR není trestným činem, je však možné stíhat jednání, které s prostitucí souvisí. Jsou to trestné činy kuplířství, obchodování se ženami a dětmi, zavlečení do ciziny. K dalším trestním činů, které se nejčastěji v souvislosti vyskytují, patří ohrožení mravnosti, ohrožování mravní výchovy mládeže, ohrožování pohlavní nemocí, omezování a zbavení osobní svobody, znásilnění, pohlavní zneužívání, vydírání a loupež.

Počet objasněných trestných činů souvisejících s prostitucí je poměrně nízký. Přitom lze předpokládat, že řada trestných činů se nenahlásí nebo se je nepodaří prokázat.
Při řešení sociálních a zdravotních problémů souvisejících s prostitucí, a to zejména s jejich prevencí, mají u nás zatím největší zkušenosti nevládní organizace. U nás je to hlavně La strada, Rozkoš bez Rizika, Karo nebo Magdalenum.

Jaký je váš názor na řešení prostituce? Je lepší ji zakázat, nebo povolit a stanovit přesné hranice? 

   
21.04.2006 - Společnost - autor: Katka Stárková

Další příspěvky

Komentáře:

 1. avatar
  [39] Jeremi [*]

  sahleb: Ano, takhle to teď dělá, tuším, i Švédsko. Ale silně pochybuju, že to tam vedlo k vymizení prostituce.

  superkarma: 0 23.04.2006, 19:28:06
 2. [38] sahleb [*]

  Prostitucce neprovazi lidstvo od pocatku , ani neni nejstarsi remeslo. Predpatriarchatem neexistovalo. Prostituce vyhovuje maximalne muzum, oni ji vyuzivaji a take na prostituci vydelavaji.

  Prostituce by se mohla trestat tak, ze by se trestali ti, kteri si lidi kupuji pro svoje uspokojeni a potvrzeni moci nad druhymi. Tak jako se to dela v nekterych statech.

  To povazuji za inteligentni.

  superkarma: 0 23.04.2006, 16:27:32
 3. avatar
  [37] Heisy [*]

  kdyby někdo stál o kontakty na zmíněné nadace, tak se ozvěte :-)

  superkarma: 0 22.04.2006, 14:51:58
 4. avatar
  [36] Ťapina [*]

  Vivian: Tak tak, ohavnější mi přijdou prostitutky postávající na zastávkách, kde třeba taky mimo jiné čekají normální ženské na trolejbus, ono se to pak někdy blbě vysvětluje Když to bude normální živnost, bude i regulovatelné kde a jak se bude provozovat.

  superkarma: 0 22.04.2006, 14:26:28
 5. avatar
  [35] Vivian [*]

  Meander: mně přijde mnohem ohavnější dělat na černo a neplatit daně, případně ještě pobírat nějaké sociální dávky v "nezaměstnanosti"... A to tvrzení "stát kuplířem" mi taky přijde přehnané, stát přece služby těch holek nebude nabízet ani prodávat, stejně jako nenabízí jiné živnostníky Jen umožní legální výdělek a vyinkasuje za to daň z příjmu, jako od každého jiného výdělečně činného člověka...

  superkarma: 0 22.04.2006, 14:13:46
 6. avatar
  [34] Jeremi [*]

  Meander: To je bezpochyby názor, na který máš právo.

  superkarma: 0 21.04.2006, 22:12:22

Další příspěvky

Z předchozí stránky:

 1. avatar
  [33] Meander [*]

  Jeremi: Stejně mi to přijde ohavné. Stát se stane kuplířem.

  superkarma: 0 21.04.2006, 18:19:11
 2. avatar
  [32] Jeremi [*]

  Meander: Vládou předložený návrh zákona se tomu snažil vyhnout - prostituci nemělo být možné vykonávat v zaměstnaneckém poměru, ale pouze jako živnost.

  superkarma: 0 21.04.2006, 18:15:48
 3. avatar
  [31] Meander [*]

  Byla by to každopádně rychta

  superkarma: 0 21.04.2006, 17:52:29
 4. avatar
  [30] Vivian [*]

  Meander: toho bych se nebála... nucení k prostituci je trestné Myslím, že když už by se prostituce zařadila mezi normální povolání, tohle by se nějak legislativně ošetřilo, jinak by kolem toho byl příšernej cirkus.

  superkarma: 0 21.04.2006, 17:35:17
 5. avatar
  [29] Ťapina [*]

  Meander: Kdyby to byla výhradně živnost, tak ne. Ostatně ty bordely musí mít i dneska svoje zaměstnankyně nějak evidované, většinou jako tanečnice nebo barmanky. Takže s tou umístěnkou se tam můžeš dostat tak jako tak

  superkarma: 0 21.04.2006, 17:31:08
 6. avatar
  [28] Meander [*]

  Když vezmeme do důsledku možnost "Povolit jako normální povolání s odvodem daní a všemi povinnostmi.", nemůžeme se divit, když nás z pracáku pošlou s umístěnkou do bordelu

  superkarma: 0 21.04.2006, 17:14:32
 7. avatar
  [27] SENSITIVESKIN [*]

  tady se to určitě vyřeší

  superkarma: 0 21.04.2006, 15:46:18
 8. avatar
  [26] Vivian [*]

  Deja: proč by si nemohla vést daňovou evidenci? Když to zvládnu já, tak už každej blbec... Co by si dávala do nákladů, to nevím, ale možná by se jí spíš vyplatilo platit daň nákladovým procentem - a to už by ani nemusela vést tu evidenci
  Já se divím, že to ještě není normální živnost... Prostituce vždycky byla, je, a vždycky bude, tu nikdo nezakáže

  superkarma: 0 21.04.2006, 15:17:57
 9. avatar
  [25] Kelly [*]

  tornado-lou: a víš, že si ani nepamatuji?
  Ta ženština se soudila, ale za Boha si nevzpomenu, proč ... jestli proto, že měla popotahování kvůli tomu, že práci odmítla, nebo že po ní tuhle nadstandartku chtěli.
  Fakt už nevím ... vím jen, že to byl tehdy cvrkot a dokonce se to řešilo i tady na stránkách. Možná by to někdo našel

  superkarma: 0 21.04.2006, 13:49:05
 10. avatar
  [24] gerda [*]

  Jeremi: ano, souhlasím s tvým vysvětlením, tak nějak jsem to myslila i já...

  superkarma: 0 21.04.2006, 13:41:51
 11. avatar
  [23] Kuře [*]

  svetluszka: V tomhle směru je to duše důvěřivá a spoléhá se na to, že to přátelé dětem nebonznou. A řekla mi to proto, že ví, že spousta lidí by se s ní odmítla dál stýkat, kdyby to věděli. Tím okolím, co to neví myslím sousedy atp., nikoliv její přátele.

  superkarma: 0 21.04.2006, 13:36:41
 12. avatar
  [22] svetluszka [*]

  Kuře: to ten strach asi moc velkej nemá, když to vykládá kde komu..... ..pravděpodobnost, že se to kluci dozví tím stoupá..
  Já bych to asi neřekla ani nejlepší kamarádce...

  superkarma: 0 21.04.2006, 13:27:54
 13. avatar
  [21] tyrkys [*]

  Kuře: myslím, že takových, jako ona, je spousta. Jen to o nich jejich okolí neví.

  superkarma: 0 21.04.2006, 13:21:55
 14. avatar
  [20] Jeremi [*]

  gerda: Není pravda, že stát to moc řešit nechce. Ministerstvo vnitra zpracovalo návhr zákona o regulaci prostituce, který pak schválila vláda a předložila ho Parlamentu. Ještě předtím byl parlamentu předložen návrh na výpověď v článku zmíněné Úmluvy, která České republice v podstatě brání přijmout jakoukoliv úpravu týkající se prostituce. Návrh na výpověď Úmluvy Poslanecká sněmovna zamítla (v debatě padala velice emotivní odůvodnění, že to jistě připravil ještě ministr Gross, aby ulehčil aktivity své kamarádky Barkové ), návrh zákona nakonec vláda stáhla (jako celou řadu jiných, které už by se tak jako tak nepodařilo projednat do voleb).

  superkarma: 0 21.04.2006, 13:08:37
 15. avatar
  [19] Kuře [*]

  Mladá si našla kamaráda, kterej žije s bráchou a mámou-prostitutkou. V okolí to asi nikdo neví, kluci jsou moc slušní a ona je bezva máma. Po mateřské se vrátí na svoje starý místo a jak říká "zlatý časy" skončí. Má stálou klientelu, nedělá na ulici a ne každou noc. Co jí vylepšuje rozpočet mi řekla, když jsem jí nabídla tykání.... Největší strach má z toho, že by se to mohly dovědět kluci.

  superkarma: 0 21.04.2006, 12:43:42
 16. avatar
  [18] Deja [*]

  Už vidím, jak taková prostitutka vede daňovou evidenci a co si dává do daňově uznatelných nákladů a jak má kontrolní pokladnu, na které vytiskne daňový doklad včetně DPH

  superkarma: 0 21.04.2006, 12:30:39
 17. [17] tornado-lou [*]

  Kelly: to je fakt, matne si na neco takovyho pamatuju. jak to vlastne tehdy dopadlo?

  superkarma: 0 21.04.2006, 11:28:03
 18. avatar
  [16] gwen [*]

  Tobbi: jo, už se vidím jak jdu do bordelu s doporučenkou v ruce

  superkarma: 0 21.04.2006, 11:23:20
 19. avatar
  [14] Kelly [*]

  Tobbi: mám pocit, že loni se něco takového stalo v Německu ... myslím, že tam šlo o servírku, která měla v náplni práce i "nadstandartní" služby, které odmítla ... propíralo se to tenkrát i u nás v tisku

  superkarma: 0 21.04.2006, 11:05:42
 20. [13] Tobbi [*]

  Všem, kteří hlásí, že prostituce je zaměstnání jako každé jiné. Pokud se toto uzákoní, naplní se pracáky nabídky míst majitelů bordelů a pokud ho odmítnete, seberou vám podporu

  superkarma: 0 21.04.2006, 10:53:12
 21. [12] tornado-lou [*]

  gerda: nejde jen o dane. spousta z nich je treba oficialne nezamestnana a bere podporu, kterou nepotrebuje. takze kdyby to bylo uznano jako zivnost nebo cokoliv jineho, pak by ji prestaly(i) dostavat. ovsem souhlasim s tebou ze zlegalizovani moc nevyresi, bude se proste dal "pracovat" nacerno.

  superkarma: 0 21.04.2006, 10:17:13
 22. avatar
  [11] Kelly [*]

  Léthé: ... přesně tak ... to je to samé, jako by chtěli změnit rotaci zeměkoule

  superkarma: 0 21.04.2006, 09:54:56
 23. avatar
  [10] gerda [*]

  svetluszka: já si myslím, že kdyby musely odvádět daně, asi by jich spousta přešla do ilegality. Protože teoreticky vzato, lepší prostituka má určitě vysoké náklady - ohoz, kosmetika, kadeřník, byt a jeho údržba, taxíky... nemluvím o šlapkách, které postávají na E55, tam jsou jiné cenové relace a možná hromadné slevy

  superkarma: 0 21.04.2006, 09:50:14
 24. avatar
  [9] svetluszka [*]

  ..a co všechno si prostitutka odečítá z daní...?...

  superkarma: 0 21.04.2006, 09:36:06
 25. avatar
  [7] Aja [*]

  Jeremi: Že bychom jim napsaly zdroj, ze kterýho je to zkopčený?

  superkarma: 0 21.04.2006, 09:01:58
 26. avatar
  [6] Pentlička [*]

  Podle mého názoru by prostituce měla být provozována na živnostenský list a prostitutky by měly platit daně. Nesměly by ale provozovat prostituci na ulici jen ve veřejných domech, event. v bytech. Postihovala bych však černou prostituci jako trestný čin. V tomhle nám však brání ta zmiňovaná Úmluva, takže co s tím, nevím.

  superkarma: 0 21.04.2006, 08:31:20
 27. avatar
  [5] gerda [*]

  Spíš mám dojem, že stát to ani moc řešit nechce...článek je pěkný a poučný, jenom se mi zdá - nepočítá se novověk až od roku 1492?

  superkarma: 0 21.04.2006, 08:21:10
 28. avatar
  [4] Jeremi [*]

  Safryš, tohle už jsem někde četla.

  superkarma: 0 21.04.2006, 07:28:26
 29. avatar
  [3] *Kotě* [*]

  V naší společnosti, tak jak je nastavena, jaké má hodnoty, přístup k sexu, partnerskému sexu, atd. atd., nelze prostituci vymýtit. Vždycky tu bude, ledaže by nastala nějaká totální sexuální a společenská revoluce. A i pak by se našli jedinci, kteří by si ani v novém uspořádání normálně nevrzli a museli by za to platit

  superkarma: 0 21.04.2006, 05:14:15
 30. avatar
  [2] Léthé [*]

  S prostitucí je to jako s cigaretami …když nebude poptávka, nebude ani nabídka .

  superkarma: 0 21.04.2006, 04:58:52

Profil uživatele
Registrace nového uživatele | Zaslat heslo

Komerční tipy

Novinky

Dnešní vydání

Nové v rubrice

Nejčtenější články

Poslední komentáře

Fotogalerie

Partner rubriky

Ankety

Výzkum žena-in.cz – téma bolest, horečka a nachlazení
Trápí vás exém? Zapojte se do testování RadioXar

Náš tip

Doporučujeme