Zdraví

Prevence kardiovaskulárních onemocnění

Kardiovaskulární onemocnění (KVO) jsou hlavní příčinou úmrtí ve většině evropských států. Česká republika (ČR) se řadí mezi státy s nejvyšší kardiovaskulární úmrtností.

arte

Úmrtnost na kardiovaskulární onemocnění byla v roce 2002 48,9 % u mužů a 55,3 % u žen, novější údaje mi nejsou známy.  Tato onemocnění mají i obrovský socioekonomický dopad, protože jsou nejčastější příčinou pracovní neschopnosti.

Ateroskleróza  -  skrytý nepřítel

Příčinou kardiovaskulárních onemocnění je ateroskleróza. Ateroskleróza je složitý degenerativní proces, který vede k ukládání tuků do stěny cévy, zánětlivé reakci ve stěně cévy se zmnožením vaziva a postupnému zužování průměru cévy.   Problém je, že ateroskleróza sama, ani příčiny, které k ní vedou, nebolí – mnoho lidí tak ani netuší, že riziko KVO je u nich zvýšené!!!  Z tohoto důvodu Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP ve spolupráci s dalšími společnostmi vydala metodický pokyn k prevenci KVO, ve kterém je popisován systém preventivních prohlídek, při nichž by se měla většina rizikových faktorů odhalit. Ale i když jsme nějaký rizikový faktor odhalili, ještě to, bohužel, neznamená, že je vyhráno. V mnoha případech totiž chybí vůle pacientů ateroskleróze předcházet - je všeobecně známo, že v tomto stadiu pacienti nedodržují režimová a léčebná opatření.  Ateroskleróza tak probíhá po mnoho let bez jakýchkoli příznaků. Pokud se včas podchytí příčiny aterosklerózy, může se její vývoj zpomalit, zastavit nebo částečně zvrátit. V této fázi hovoříme o tzv. „primární prevenci“ a z pohledu prognózy pacienta jde o naprosto kritické období, protože ovlivněním rizikových faktorů může dojít k významnému prodloužení kvalitního života.

Ateroskleróza – tichý zabiják

Po mnoha letech, kdy ateroskleróza nepůsobí žádné problémy, dojde k tomu, že se projeví nejčastěji jako porucha prokrvení srdce (ischemická choroba srdeční, např. angina pectoris, infarkt myokardu), mozku (např. jako mrtvice) nebo dolních končetin (ischemická choroba dolních končetin). I v tomto stadiu choroby má cenu pacienta léčit, aby se snížilo riziko opakování život ohrožující komplikace, v tomto případě ale jde o prevenci sekundární eventuálně, podle některých klasifikací, někdy i terciární.

Jak poznáme, že jsme ohroženi aterosklerózou a kardiovaskulárním onemocněním?

S jistotou se vývoji aterosklerózy a cévních komplikací předejít nedá, protože ateroskleróza je velmi složitý proces. O určitých stavech se však ví, že rozvoj aterosklerózy podporují, a naopak, pokud jsme schopni tyto stavy ovlivnit, rozvoj aterosklerózy se může zpomalit.

Jednoznačně nejvyšší riziko recidivy KVO mají pacienti, u nichž se ateroskleróza již projevila, to znamená pacienti po infarktu myokardu, cévní mozkové příhodě (mrtvici), pacienti s anginou pectoris, nebo s uzávěry tepen na dolních končetinách.

Dále rizikové faktory dělíme na neovlivnitelné a ovlivnitelné.

Mezi neovlivnitelné patří: věk, mužské pohlaví a genetická (rodinná) zátěž.

Mezi ovlivnitelné patří: kouření, hypertenze (vysoký krevní tlak ≥140/90), vysoký cholesterol (celkový cholesterol ≥5 mmol/l, LDL-cholesterol ≥3 mmol/l, HDL-cholesterol  ≤1 mmol/l), diabetes mellitus (cukrovka), obezita (BMI ≥30 kg/m2), nezdravé dietní zvyklosti a nedostatek fyzické aktivity. 

Mezi ovlivnitelnými faktory bych zmínil hlavně kouření – přestat kouřit znamená postupné a velmi významné snížení rizika, aniž bychom museli užívat nějaké léky. Dále vysoký krevní tlak, kdy dobře léčená hypertenze znamená snížení rizika na úroveň zdravých lidí. Podobně je to s cholesterolem. Co se týká obezity, snížení tělesné hmotnosti a zvýšení tělesné aktivity znamená často snížení krevního tlaku a to zcela bez léků, snížení nebo zlepšení cukrovky a krevních tuků.

Ovlivnění těchto rizikových faktorů je důležité v primární, ale i v sekundární prevenci, kde může významně snížit riziko recidivy smrtící příhody.

Co s tím má společného srážení krve?

Céva zúžená aterosklerotickým plátem může působit určité potíže. Daleko závažnější je ale stav, kdy dojde k porušení stěny aterosklerotického plátu a k tvorbě krevní sraženiny, která narůstá na aterosklerotický plát. I u dosud zcela „zdravých“ lidí dojde náhle k rychlému uzávěru cévy a tkáň, kterou céva zásobovala, při nedostatku živin a kyslíku, zcela odumře.  Dojde-li k uzávěru na srdci, jde o akutní infarkt myokardu, dojde-li k uzávěru na cévě zásobující mozek, dojde k cévní mozkové příhodě, lidově mrtvici.  V prvém případě odumře větší či menší část srdeční svaloviny, v druhém větší či menší část mozkové tkáně se všemi závažnými následky, které to s sebou nese, včetně trvalého výpadku funkce odumřelé tkáně.  Srdce pacienta po infarktu myokardu může mít nižší výkon, tedy stav, kterému se říká chronické srdeční selhání. To je spojené s významným snížením kvality života a omezením běžných denních aktivit dušností. Také se významně zvýší riziko náhlého úmrtí a jiných komplikací. Podobně nepříznivá je prognóza starších pacientů po cévní mozkové příhodě (mrtvici) - 40 % pacientů má více či méně ochrnutou polovinu těla, 20-40% pacientů není schopných chůze bez pomoci, 13-35% pacientů je nesoběstačných, odkázaných na ústavní péči.

Kyselina acetylsalicylová (Aspirin) a jeho role v prevenci kardiovaskulárních onemocnění

Na začátku této život ohrožující příhody stojí porušení cévní stěny na aterosklerotickém plátu a aktivace krevních destiček, tedy krevních elementů zodpovědných za tvorbu krevních sraženin.  Proto se jako základ léčby u pacientů, u nichž je vysoké riziko tvorby sraženin na aterosklerotickém plátu, podávají protidestičkové léky, tzv. „antiagregancia“.  Jednoznačný a neoddiskutovatelný přínos z podávání  protidestičkové léčby mají pacienti v sekundární prevenci, kdy podáváním Aspirinu snížíme relativní riziko srdeční příhody o 19%, riziko infarktu myokardu o 31 % a riziko úmrtí na srdeční příhodu o 14 %.

Snižuje-li Aspirin riziko, proč by ho neměl užívat každý?

Aspirin, jako každý lék, má své pozitivní i negativní stránky (možné nežádoucí účinky). U každého léku vždy zvažujeme, zda přínos léčby převáží případná rizika. U Aspirinu je tímto rizikem možné krvácení. Jde o lék, který ovlivňuje krevní srážlivost a tím předchází riziku kardiovaskulárních onemocnění, musí proto logicky zvyšovat i riziko krvácení. Riziko závažného krvácení je však poměrně malé. U vysoce rizikových pacientů v sekundární prevenci je přínos léčby nepoměrně větší, než riziko krvácení, proto se odborníci jednoznačně shodují v tom, že u této skupiny je podávání Aspirinu jasným přínosem. Musí se však zvážit i další onemocnění, která mohou vést ke krvácení jako je například vředová choroba žaludku a dvanáctníku, a současné užívání jiných rizikových léčiv a další stavy. Proto je vhodné se před nasazením Aspirinu vždy poradit se svým lékařem.  Naopak u pacientů, kteří mají vysoké riziko kardiovaskulárního onemocnění, je nesmírně důležité, aby lék nevysazovali. Je známo, že při jeho vysazení se riziko kardiovaskulárního onemocnění výrazně zvýší.

Okénko do historie:  Aspirin v prevenci kardiovaskulárních onemocnění

Aspirinu je dnes už více než 110 let. Proto je neuvěřitelné, že má v současné moderní medicíně stále své pevné postavení. Čistý Aspirin byl syntetizován v roce 1897 Felixem Hofmanem, zaměstnancem firmy Bayer, původně na revmatické bolesti jeho otce. Již v roce 1901 byl Aspirin společností Bayer produkován ve velkém ve formě tablet. Až v roce 1971 dostali Vane, Samuelsson a Bergstrom Nobelovu cenu za objevení mechanismu účinku Aspirinu. Původně bylo využíváno protizánětlivého a analgetického efektu vyšších dávek. V určité době byl Aspirin dokonce u srdečních onemocnění zakazován. Teprve v roce 1974 byla dokončena první studie, která prokázala pozitivní efekt Aspirinu v prevenci kardiovaskulárních onemocnění.  V prevenci kardiovaskulárních onemocnění se tak Aspirin začal používat poměrně nedávno, v USA byl schválen až v roce 1980 jako lék po mrtvici a v roce 1985 po infarktu myokardu.  Přestože Aspirin je k dispozici již více než 110 let, stále je při prevenci kardiovaskulárních onemocnění v mnoha případech nenahraditelný a má i vysoký stupeň doporučení odborných společností.

Co nám ale může „tak starý“ lék v dnešní době nabídnout?

Jedním z problémů, které ztěžují užívání Aspirinu, jsou zažívací potíže. Jak bylo uvedeno výše, léčba Aspirinem by se neměla bez důvodu přerušit, ovšem zažívací potíže mohou být jedním z důvodů jeho vysazení. Aspirin Protect je zvláštní léková forma – enterosolventní  forma, která odolává kyselému prostředí v žaludku a začne se vstřebávat až v neutrálním nebo zásaditém prostředí střev. Tím je eliminováno lokální dráždění žaludeční sliznice.

MUDr. Petr Malec
 Bayer s.r.o.

Zdrojová literatura:

1.        Býma S, Hradec J. Prevence kardiovaskulárních onemocnění, Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře 2004, ISBN: 80-903573-5-0, 2004 Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

2.        Cífková R, Býma S, Češka R, Karen I, Prevence kardiovaskulárních onemocnění v dospělém věku, Supplementum Cor Vasa 2005;47(9):3–14

3.        Patrono C, Andreotti F, Arnesen H, Antiplatelet agents for the treatment and prevention of atherothrombosis. Eur Heart J (2011) 32(23): 2922-2932

4.       U.S. Preventive Services Task Force, Aspirin for the Prevention of Cardiovascular Disease: U.S. Preventive Services Task Force Recommendation Statement, Ann Intern Med. 2009;150:396-404.

5.        Fuster V, Sweeny JM. Aspirin. A Historical and Contemporary Therapeutic Overview, Circulation. 2011;123:768-778.

6.       Kelly-Hayes  M, Beiser A, Kase CS, The influence of gender and age on disability following ischemic stroke: the Framingham study, Journal of stroke and cerebrovascular diseases,  12; 3: 119-126

7.        Perk J, Backer G, Gohlke H, European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice (version 2012). Eur Heart J (2012) doi: 10.1093/eurheartj/ehs092

8.       Damann  HG, Gastroduodenal Tolerability Profile of LowDose Enteric-Coated ASA, Gastroenterology International, 1998; 11: 205-216

   
20.11.2012 - Zdraví - autor: odborný článek

Další příspěvky

Komentáře:

 1. [42] jithule [*]

  zajímavé

  superkarma: 0 14.03.2013, 17:43:43
 2. [41] magic11 [*]

  už jsem myslela, že mě mine reklama na aspirin Sml52

  superkarma: 0 11.03.2013, 17:09:02
 3. avatar
  [40] cibulicka [*]

  Jejda,zatím se nám to vyhýbá,ale nikdy neříkej ,nikdy...

  superkarma: 0 26.11.2012, 12:55:46
 4. [39] Trefa [*]

  Trefa:radeji na nemoce nemyslim.ted mam problem osypala jsem se zrovna po kapkach do usi.musim ted uzivat leky na alergii.

  superkarma: 0 21.11.2012, 21:50:10
 5. avatar
  [38] kapkamore [*]

  Moc zajímavé..

  superkarma: 0 21.11.2012, 21:39:04
 6. avatar
  [37] tajnostii [*]

  ZajímavéSml22

  superkarma: 0 20.11.2012, 23:48:18
 7. avatar
  [36] Kytinkak [*]

  nic na sobě nepozoruji a hledat něco na sobě nehodlámSml16

  superkarma: 0 20.11.2012, 21:39:41
 8. [35] dadma [*]

  Manžel prodělal infarkt,ale právě kvůli zažívacím potížím nemůže užívat Acylpirin či Aspirin. Lékař jej nahradil Godasalem.

  superkarma: 0 20.11.2012, 21:39:13
 9. avatar
  [34] arminka [*]

  daska59 — #33 tak už tu nejsi Sml57

  superkarma: 0 20.11.2012, 19:55:15
 10. avatar
  [33] daska59 [*]

  Kdybych měla myslet na všechny choroby, které mi potencionálně hrozí Sml80

  1. na komentář reaguje arminka — #34
  superkarma: 0 20.11.2012, 17:42:59
 11. avatar
  [32] kristagg [*]

  Všechny příznaky a všechny neřesti Sml16

  superkarma: 0 20.11.2012, 17:42:45
 12. [31] DCOlga [*]

  Zatím žádné zdravotní problémy nemám, ale určitě je co zlepšovat, aby člověk předešel případným nemocem.

  superkarma: 0 20.11.2012, 17:31:17

Další příspěvky

Z předchozí stránky:

 1. [30] Lydia001 [*]

  Snažím se dodržovat zdravý životní styl, tak doufám, že se mě to vyhne!

  superkarma: 0 20.11.2012, 16:19:00
 2. [29] Evuš [*]

  Zatím potíže nemám, ale jak jsem se dočetla, nemoc postihuje více ženy, tak musím na sobě zapracovat, trošku se zaměřit na životní styl a pohyb.

  superkarma: 0 20.11.2012, 15:57:13
 3. [28] planda0 [*]

  Aspirín ale tomu už je dávno

  superkarma: 0 20.11.2012, 15:15:41
 4. avatar
  [27] ekleinovka [*]

  Aspirační se bojím

  superkarma: 0 20.11.2012, 13:31:06
 5. avatar
  [26] blesksoft [*]

  já aspirin vůbec nemůžu hned mi po něm teče krev z nosu

  superkarma: 0 20.11.2012, 12:47:45
 6. avatar
  [25] ladouch [*]

  Zatím vše v pořádku, tak uvidíme co přinese budoucnost.Sml58

  superkarma: 0 20.11.2012, 11:05:20
 7. avatar
  [24] Žofie [*]

  Vím, že dost lidí ho nemůže Sml23

  superkarma: 0 20.11.2012, 10:49:24
 8. [23] doginka [*]

  dříve byl  aspirin na vše,také jsme ho měli stále v lékárničce

  superkarma: 0 20.11.2012, 10:48:44
 9. avatar
  [22] saruz [*]

  Hanula — #20 můj žaludek jej také nesnese Sml22

  superkarma: 0 20.11.2012, 10:10:28
 10. avatar
  [21] rusalka2008 [*]

  aspirin ani paralen mi nedělají dobře, jen brufen...

  superkarma: 0 20.11.2012, 09:54:52
 11. avatar
  [20] Hanula [*]

  Sml16aspirin nesnáší můj žaludek...

  1. na komentář reaguje saruz — #22
  superkarma: 0 20.11.2012, 09:36:06
 12. avatar
  [19] ivory [*]

  zatím naštěstí nepotřebuji...

  superkarma: 0 20.11.2012, 09:14:34
 13. avatar
  [18] tajnostii [*]

  NepoužívámSml23

  superkarma: 0 20.11.2012, 08:50:20
 14. [17] magic11 [*]

  step1 — #13 Sml22 univerzální všelék našich babiček, když už sáhly po tabletách Sml22

  superkarma: 0 20.11.2012, 08:46:30
 15. [16] akčak [*]

  také jsme kdysi kupovali aspirin na horečku

  superkarma: 0 20.11.2012, 08:45:56
 16. [15] Roland [*]

  Aspirín mi nedělá dobře na žaludek. A tlak mám spíše nižší.

  superkarma: 0 20.11.2012, 08:41:58
 17. avatar
  [14] LudPa [*]

  O tom Aspirinu se to ví už dlouho.Obě moje babičky ho braly.

  superkarma: 0 20.11.2012, 08:27:43
 18. [13] step1 [*]

  Dříve se užíval aspirín na všechno - bolest, horečka, nachlazení.

  1. na komentář reaguje magic11 — #17
  superkarma: 0 20.11.2012, 08:22:51
 19. avatar
  [12] dajrin [*]

  Přínosné informace. Naštěstí zatím nepatřím do rizikové skupiny...

  superkarma: 0 20.11.2012, 08:21:58
 20. [11] V19 [*]

  aspirín som užívala dlhé roky, nakoniec som ho musela prestať brať, lebo mám príliš riedku krv

  superkarma: 0 20.11.2012, 07:55:17
 21. [10] jithule [*]

  starý, dobrý aspirin

  superkarma: 0 20.11.2012, 07:43:02
 22. avatar
  [9] tepito [*]

  aspirin mám doporučen od lékaře..

  superkarma: 0 20.11.2012, 07:39:20
 23. avatar
  [8] Kytinkak [*]

  ťukám, ťukám na dřevo Sml67

  superkarma: 0 20.11.2012, 07:05:26
 24. avatar
  [7] lenig [*]

  naštěstí při svém chatrném zdraví (astma, páteř, a j)

  nemám problémy se srdíčkem ani s tlakem, ten je spíš nižší Sml67

  superkarma: 0 20.11.2012, 06:47:01
 25. [6] lidicka [*]

  Jsem v rizikové skupině - mám vysoký tlak, diabetes i cholesterol (ten se mi poslední dobou daří držet hodně pod kontrolou). Byla jsem před měsícm na cévním vyšetření, tam mi zjistili, že cévy na levé noze mám oproti svému věku o cca 5 let "starší". Ostatní cévy odpovídají mému věku.Sml80

  superkarma: 0 20.11.2012, 06:31:05
 26. avatar
  [5] zsuzsika [*]

  přestala jsem kouřit  a snažím se žít zdravě,tak zatím jsem ok

  superkarma: 0 20.11.2012, 06:21:22
 27. avatar
  [4] Jindriska8 [*]

  Aspirin nepoužívám,zatím nebylo třeba.

  superkarma: 0 20.11.2012, 01:56:34
 28. [3] jerenika [*]

  Nejvyšší kardiovaskulární úmrtnost, tak to není dobré.

  Moje mamča má již delší dobu problémy s cévy, s kyčlemy, s řídnutím kostí, atd. Chodí i na čištění krve, a při posledním se to zkomplikovalo, že jsem myslela, že už jí nikdy neuvidím. Hrůza Sml13

  superkarma: 0 20.11.2012, 01:08:08
 29. avatar
  [2] hubajda [*]

  Jitullinka — #1 ja mam na nej alergii tez nic pro me

  superkarma: 0 20.11.2012, 01:07:00
 30. avatar
  [1] Jitullinka [*]

  Já si už přes rok musím ředit krev, takže Aspirin není vůbec nic pro mne!

  1. na komentář reaguje hubajda — #2
  superkarma: 0 20.11.2012, 00:46:11

Profil uživatele
Registrace nového uživatele | Zaslat heslo

Komerční tipy

Novinky

Dnešní vydání

Nové v rubrice

Nejčtenější články

Poslední komentáře

Fotogalerie

Partner rubriky

Ankety

Výzkum žena-in.cz – téma bolest, horečka a nachlazení
Trápí vás exém? Zapojte se do testování RadioXar

Náš tip

Doporučujeme