V této oblasti došlo k velkým změnám. Zejména byla konečně uzákoněna osobní asistence jako druh sociální služby.
Další velkou změnou je, že o zdravotně postižené mohou za finanční odměnu pečovat i fyzické osoby, ať už jsou to rodinní příslušníci nebo osoby nepříbuzné (např. sousedé, známí atd.) - tato péče není sociální službou.
Který poskytovatel péče musí být registrován a musí uzavřít smlouvu s uživatelem?
O registraci může požádat kterákoliv právnická nebo fyzická osoba, která poskytuje nebo hodlá poskytovat sociální služby. Zákon nevylučuje žádnou právní formu. Naopak registrace se nevyžaduje, poskytuje-li osobě pomoc osoba blízká nebo jiná fyzická osoba, která tuto činnost nevykonává jako podnikatel.
Smlouva o poskytování sociálních služeb je uzavírána výhradně mezi uživatelem služby (nebo jeho zákonným zástupcem) a poskytovatelem, který je pro daný druh služby registrován.
 
ZDRAVOTNÍ A DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ
 
Zákon uvádí:
Poskytuje-li oprávněné osobě pomoc osoba blízká nebo jiná fyzická osoba, která s oprávněnou osobou žije v domácnosti, Obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá těmto osobám na jejich žádost bezplatně písemné potvrzení prokazující dobu této péče pro účely zdravotního pojištění a důchodového pojištění; v tomto potvrzení vždy uvede stupeň závislosti osoby, které je péče poskytována.
Dokument http://www.kr-moravskoslezsky.cz/aut_obec_1004.wnv.html (dokument KÚ Moravsko-slezského kraje) uvádí:
Od 1. ledna 2007 je stát plátcem zdravotního pojistného za osoby pečující o osoby ve stupni závislosti II až IV. Důchodové pojištění stát platí za osoby pečující osobně o osobu ve stupni závislosti II až IV, pokud spolu žijí v domácnosti, podmínka domácnosti se nevyžaduje, jde-li o blízkou osobu. V případě, kdy je péče poskytována více osobami, může být zdravotní a sociální pojištění hrazeno státem pouze jedné z nich, a to osobě, která zabezpečuje péči v převážném rozsahu.
 
VÝPLATA PŘÍSPĚVKU
 
Zákon umožňuje Obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností vyplácet příspěvek v hotovosti (tj. i poštovní poukázkou) nebo bezhotovostně na účet, který příjemce určí.
Nárok na výplatu příspěvku vzniká podáním žádosti o přiznání příspěvku. Příspěvek může být přiznán a vyplácen nejdříve od počátku kalendářního měsíce, ve kterém bylo zahájeno řízení o přiznání příspěvku. Bude tedy obvyklé, že první výplata příspěvku bude zahrnovat výplatu příspěvku i za období, ve kterém probíhalo správní řízení o posouzení nároku na příspěvek. Tato doba se bude obvykle pohybovat v rozmezí 2 až 3 měsíců. Výplata příspěvku v tom případě bude zahrnovat příspěvky za všechny měsíce od podání žádosti.
Příspěvek lze použít jako úhradu za péči, kterou zajišťuje poskytovatel sociální služby, a samozřejmě také na výdaje, které vzniknou pečující osobě, tj. rodinnému příslušníku či jiné osobě, která není poskytovatelem sociální služby.
 
NEDOPLATKY A PŘEPLATKY
 
a) nedoplatky: § 14
Jestliže příspěvek byl přiznán nebo je vyplácen v nižší částce, než v jaké náleží, nebo byl neprávem odepřen anebo byl přiznán od pozdějšího data, než od jakého náleží, příspěvek se zvýší nebo přizná, a to ode dne, od něhož příspěvek nebo jeho zvýšení náleží, nejvýše však 3 roky nazpět ode dne zjištění nebo uplatnění nároku na příspěvek nebo jeho zvýšení.
b) přeplatky: § 22
Příjemce příspěvku, který přijal příspěvek nebo jeho část, ačkoliv musel z okolností předpokládat, že byl vyplacen neprávem nebo ve vyšší částce, než náležel, nebo jinak způsobil, že příspěvek byl vyplacen neprávem nebo v nesprávné výši, je povinen tento přeplatek vrátit.
 
Doufám, že nový zákon začne od ledna platit v plném rozsahu, protože poslanci mluví o tom, že místo slibovaných 8 miliard v rámci úspor státního rozpočtu dají na výdaje, související s novým zákonem, jen 4 miliardy Kč. Připomenu, že o novém zákonu se jedná cca od roku 1992, poslanci sami si nedávno zvýšili měsíční příspěvek na své asistenty z 23.000 Kč na 35.000 Kč a všichni víme o dalších zbytečných příspěvcích pro poslance i o řadě případů plýtvání ve státní sféře.
Přitom ale na stránkách MPSV je uvedeno: 

„V současném systému (údaje za rok 2005) je na sociální služby, při započítání finančních prostředků vynakládaných na příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu a zvýšení důchodu pro bezmocnost, vynakládáno cca 11 300 mil. Kč. Ve srovnání s rokem 2005 má zákon nové dopady na státní rozpočet ve výši 1 700 mil. Kč až 2 300 mil. Kč. Pokud by nedošlo ke změně současného systému financování sociálních služeb v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách a za předpokladu minimálního navýšení objemu jednotlivých finančních toků ze státního rozpočtu, pak by v roce 2007 bylo ze státního rozpočtu na sociální služby vynaloženo cca 12 600 až 12 900 mil. Kč. Z tohoto pohledu je dopad nové právní úpravy na státní rozpočet přibližně ve výši 500 mil. Kč."

Uvidíme, co přinese budoucnost, zda dojde k nějakým změnám a zda nám nový způsob financování sociálních služeb pomůže tak, jak si autoři zákona představují.

Reklama