„Pane doktore, já vám věřím,“ říkají často pacienti na počátku léčby. Tato prvotní důvěra se ovšem snadno může změnit v nedůvěru ba dokonce v přímý odpor vůči lékařem zvoleným postupům. I proto vstoupí 1.11.06 v platnost nová vyhláška, vyžadující informovaný souhlas pacienta. Ve Fakultní Tomayerově nemocnici je však informovaný souhlas samozřejmostí už nyní. O něm i o problematice informovanosti pacientů obecně diskutovali 21.9. s novináři ředitel nemocnice Petr Malý, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Dana Jurásková a tisková mluvčí nemocnice Jana Kocová.

 

 

Informovaný pacient je spolupracující pacient
„Nejde o to, získat podpis pacienta pod nějakými dokumenty,“ říká náměstkyně pro ošetřovatelskou péči a ombudsmanka FTNsP Dana Jurásková. Podpis pacienta je samozřejmě pro lékaře a nemocnici jakousi právní zárukou, ale je až posledním krokem. Pacient musí být především plně informován, a to lékařem, nikoliv ostatním personálem, musí být zodpovězeny jeho otázky, zkrátka měl by se stát spoluúčastníkem léčby, nikoliv jakýmsi léčeným objektem. Jedním z podstatných faktorů je vést pacienty ke spoluzodpovědnosti za vlastní zdraví. Důležité je také snížení rizika nedorozumění. Obecně platí, že informovaný pacient je spolupracující pacient, i když pro lékaře může být taková spolupráce zdánlivě náročnější, vyplatí se nakonec oběma stranám.

I děti mají právo vědět
V případě dětí nebo nesvéprávných pacientů podepisují informovaný souhlas právní zástupci, ale i dítě má právo, samozřejmě v rámci svých mentálních schopností, vědět, co ho čeká. Vysvětlování pak probíhá nejčastěji s pomocí hraček a obrázků. Obrazový materiál je ovšem součástí informací i pro dospělé pacienty. Lékař musí s pacientem mluvit ,,česky" – tedy tak, aby ho pacient mohl pochopit. Pro cizince samozřejmě existují formuláře informovaného souhlasu ve světových jazycích, pro nevidomé v braillově písmu a s neslyšícími komunikuje tlumočnice. V případě, že jsou pochybnosti o psychickém stavu pacienta, může si lékař vyžádat psychiatrické konzilium. U osob mladších osmnácti let je povinností lékařů informovat rodiče. Jedinou výjimkou je žádost o přerušení těhotenství - tu může samostatně a bez vědomí rodičů podat už dívka starší šestnácti let.

Když jde o život
Existuje řada zákroků, u kterých je informovaný souhlas pacienta podmínkou, v popředí však vždy stojí lidský život – takže v situaci časové tísně a přímého ohrožení života není informovaný souhlas požadován. Posléze však musí být pacient poučen o všem, co se s ním odehrávalo. Přitom platí, že kdykoliv v průběhu léčby – třeba i „na stole“ před operací může pacient svůj souhlas odvolat. Podepsání informovaného souhlasu pacientem zároveň nezbavuje lékaře zodpovědnosti za případné chyby v léčbě.

Ne každý chce být informován
Existují samozřejmě i pacienti, kteří si nepřejí být informováni. V takovém případě podepíší, že byli poučeni o možnosti být informováni, ale že odmítli. Základním pravidlem informování pacientů přitom zůstává, že lékař nesmí pacienta poškodit – informace tedy musí být vždy podávány s ohledem na stav pacienta. Jinak řečeno, pacientovi má být sdělena pravda, ale šetrným způsobem. Zároveň je důležité nechat pacientovi naději. Lékaři jsou také povinni komunikovat ve shodě – tedy informace, které poskytují pacientovi by si neměly odporovat. I proto je součástí zdravotní dokumentace pacienta edukační protokol – tedy záznam o tom, jak a o čem kdo pacienta už informoval. V případě, že pacient přichází od lékaře, s jehož postupem současný lékař nesouhlasí, měl by tento upozornit pacienta na vhodnost jiných metod léčby, neměl by však činnost svého kolegy nijak komentovat.

Právo na dokumentaci
Pacient nebo osoba pacientem zmocněná má vždy právo nahlédnout do své zdravotní dokumentace, sama dokumentace však je majetkem nemocnice. V případě, že má pacient zájem, musí mu lékaři poskytnout výpis z jeho dokumentace, případně kopie dílčích vyšetření, samotnou dokumentaci však musí vydat jen na rozhodnutí soudu. Toto opatření snižuje riziko, že se zdravotní dokumentace pacienta ztratí. Soudu jsou také lékaři povinni do dvaceti čtyř hodin oznámit, že přijali pacienta, který nebyl schopen podepsat souhlas s hospitalizací – pokud je tento stav dlouhodobý, určí soud pacientovi opatrovníka.

Hlavní je spolupráce
Hlavním a podstatným faktorem změn v přístupu k pacientům je komunikace a spolupráce – nejen mezi pacientem a lékařem, ale i s rodinou, případně i známými. Často jsou totiž rodina nebo přátelé důležití pro léčbu a plné uzdravení pacienta. Pro všechny – pacienty, rodinu, přátele, ale i pro lékaře a zdravotnický personál byla ve FTNsP zřízena funkce ombudsmana, na kterého se mohou všichni obracet s připomínkami, otázkami i stížnostmi. Podle současné ombudsmanky Dany Juráskové je tato možnost hojně využívána, a to nejen pacienty, ale i personálem.

Měla byste zájem vědět o Vaší léčbě maximum? Jaké máte zkušenosti s lékaři? Probírají s Vámi léčbu a vyšetření? Informují Vás o nejrůznějších možnostech? Nebo s Vámi zachází spíše jako „s kusem hovězího“? Považujete podepisování informovaného souhlasu za obtěžující byrokracii, nebo ho vítáte?

Reklama