Vaření

Nevěřte všemu, co (u)slyšíte o palmovém oleji

Tropické rostlinné oleje, mezi něž palmový patří, jsou považovány za „ošklivé káčátko“ rostlinných tuků. Důvodem je hlavně jejich jinakost - při pokojové teplotě jsou tuhé, oproti ostatním rostlinným olejům obsahují vyšší podíl nasycených a méně zdraví prospěšných nenasycených mastných kyselin. Tyto vlastnosti jsou přitom typické i pro tuky živočišné.

„Palmový tuk je tzv. strukturním tukem, který při výrobě hraje důležitou roli a dodává výrobku správnou konzistenci. V minulosti byly v Evropě pro tyto účely používány lokální tuky, např. řepkový, které procházely částečným ztužením. Kvůli nutnosti technologické úpravy obsahovaly tyto částečně ztužené tuky velké množství zdraví škodlivých trans mastných kyselin. Jejich náhrada palmovým olejem znamenala velký pokrok ve výrobě a v ozdravění potravin, v nichž je třeba konzistenci ovlivňovat,“ vysvětluje úlohu palmového oleje ve výrobě doc. Ing. Jiří Brát, CSc.

oil

„Z výživového hlediska není nutné se bát všech výrobků, v jejichž receptuře je obsažen palmový tuk. Rozhodující je celkový obsah sacharidů a tuků a složení mastných kyselin. Pokud je palmový tuk použit pouze jako strukturní (ovlivňuje roztíratelnost, tuhost, pevnost apod.) a je doplněn rostlinnými oleji s vhodným podílem nenasycených mastných kyselin, není třeba se o zdraví obávat,“ doplňuje prof. ing. Jana Dostálová, CSc.

 • Nevěřte tomu, že kvůli užívání palmového oleje velkými výrobci potravin je ničena příroda.

Na zvyšující se poptávce po palmovém oleji, který je důvodem rozšiřování plantáží, se evropští výrobci potravin nepodílejí. Z dlouhodobých statistik vyplývá, že spotřeba palmového oleje v potravinách a kosmetice v rámci EU se příliš nemění. Má stagnující trend - na rozdíl od spotřeby palmového oleje používaného na biopaliva. Aby nedocházelo k ničení pralesů, je potřeba postupovat uvážlivě a zvažovat, zda je nutné navyšovat produkci palmového oleje na výrobu biopaliv či zda jej k tomuto účelu vůbec používat.

Argumenty odpůrců palmového oleje jsou zaměřeny převážně na rozšiřování palmových plantáží na úkor pralesů. Mnoho lidí ale neví, že palmový olej má v porovnání s ostatními rostlinnými oleji vyšší výtěžnost, tedy 4t/ha. Díky tomu je možné zabírat méně půdy, než pokud by byla jeho produkce nahrazena rostlinným olejem jiného původu. S vyšší výnosností souvisí také nižší náklady na pěstování a menší množství používaných pesticidů, hnojiv a energie, než kdyby byla používána jiná plodina s nižším výnosem. Produkce palmového oleje je významně vyšší než jiných olejů a není možné očekávat, že by pokles produkce palmového oleje pokryly jiné druhy olejů a tuků.

V neposlední řadě je důležité zdůraznit, že velké potravinářské společnosti jsou členy neziskové organizace RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil), jejímž cílem je trvale udržitelný rozvoj hospodaření s palmovým olejem. RSPO sdružuje výrobce palmového oleje, jeho zpracovatele, obchodníky, maloobchodníky, banky a investory a dbá na to, aby producenti nevypalovali pralesy, neohrožovali oblasti se vzácným a bohatým ekosystémem a při pěstování uplatňovali základy správné zemědělské praxe. Počet potravinářských společností, které používají palmový olej z udržitelných zdrojů, vzrůstá. Nejsou to jen velké firmy, ale i malé a střední. Zároveň se zvyšuje podíl certifikátů vyšší úrovně. Místo certifikátu Green Palm, se postupně rozšiřuje používání certifikátů s oddělenou distribucí palmového oleje, které sledují palmový olej od zpracovatele až k finálnímu uživateli. Spotřebitel má s tímto certifikátem záruku, že v konkrétních výrobcích je použit palmový olej z udržitelných zdrojů. Státy západní Evropy přijímají závazky, že do roku 2020 bude používán jen palmový olej z certifikovaných zdrojů. Do České republiky tento trend prozatím nedorazil. Místo toho se objevují výzvy k bojkotu výrobků, které z hlediska výživy ani ekologie nejsou v souvislosti s výrobou palmového oleje řešením odlesňování.

 • Nevěřte tomu, že velcí výrobci potravin používají palmový tuk pouze kvůli ceně.

Názor, že palmový olej je mnohem levnější než ostatní rostlinné oleje (a to je důvodem, proč je výrobci preferován), je chybný. Cena olejů se vyvíjí mimo jiné v závislosti na situaci na trhu a podléhá výkyvům. Klimatický jev „El Niño“ se podílel nejen na nekontrolovaném šíření požárů v Indonésii, ale sucho a teplo vedlo i k nižší úrodě palmového oleje. Proto cena palmového oleje za poslední období vzrostla a cenové rozdíly mezi oleji se snižují. Rovněž není pravda, že by se snižovaly výkupní ceny. Sledujeme-li hladinu cen olejů, tak od roku 2000 se ceny zvýšily 2,5 až 3,5 krát, což bylo mimo jiné způsobeno zvýšenou poptávkou po olejích na výrobu biopaliv. Přehlížen je také fakt, že cena je ovlivněna kvalitou palmového oleje. Kvalita a druh oleje spolu nesouvisí a tvrzení, že palmový olej je nekvalitní, je směšováním různých pojmů, jehož cílem je matení spotřebitelů.

 • Nevěřte tomu, že pro výrobce by nebyl problém palmový tuk nahradit.

Palmový tuk má důležité funkční vlastnosti, kvůli kterým hraje roli strukturního tuku ovlivňujícího konzistenci výrobku a je často těžko zastupitelný. Dané oleje buď nemají požadované funkční vlastnosti, nebo nejsou komerčně dostupné v takové míře, aby šlo palmový olej nahradit úplně a na celém světě. 

Proč ho nenahradí řepkový olej? Řepkový olej je vhodnější z důvodu lepšího složení mastných kyselin, protože obsahuje větší množství polynenasycených mastných kyselin. Ne do každého výrobku se však hodí z technologického důvodu. Tam, kde je potřeba docílit určité textury (tuhost, pevnost apod.), je nutno použít tuk pevného skupenství, které řepkový olej neposkytuje.

Proč ho nenahradí částečně ztužené tuky, jako tomu bylo dříve? Často se objevuje výzva používat lokální tuky jako v minulosti. Dříve se při výrobě skutečně používal olej řepkový či slunečnicový. Olej ale musel projít částečným ztužením, jehož součástí je vznik trans mastných kyselin. Ty jsou z hlediska lidské výživy nevhodné a v naší stravě by neměly tvořit více než 1 % z celkového denního doporučeného příjmu. Palmový olej je naopak, i přes obsah nasycených mastných kyselin, z hlediska výživy velmi vhodnou náhradou za tyto tuky.  

Proč ho nenahradí sádlo? Sádlo může nahradit palmový tuk pouze v některých technologických úpravách, například při smažení.

Proč ho nenahradí kokosový tuk? Kokosový tuk je z výživového hlediska méně vhodný než palmový, protože obsahuje více nasycených mastných kyselin.

Ani sádlo či kokosový tuk se nehodí pro všechny aplikace, kde se palmový olej používá.

 • Nevěřte tomu, že cílem výrobců je mást spotřebitele, proto uváděli na výrobcích „rostlinný tuk“ místo „palmový olej“.

V mediích je často prezentován názor, že výrobci se snaží mást spotřebitele a neuvádějí původ oleje. Toto je účelová informace. V minulosti byl na obalech potravin značen jen rostlinný olej bez udání rostlinného původu, druh olejů nebo tuků tedy nebyl zmíněn. Nebylo to však z důvodu, že by výrobci něco skrývali, jak se často v mediích uvádí, ale proto, že to legislativa nevyžadovala. Od prosince 2014 se situace změnila, do legislativy byla zařazena nová povinnost, kdy skupinové označení „rostlinné oleje“ musí být bezprostředně doplněno o údaj o jejich konkrétním rostlinném původu. Zajímavostí z tohoto pohledu je skutečnost, že jak palmojádrový, tak i palmový tuk mají rostlinný původ v palmě olejné. Proto, je-li na obale potravin uvedeno „tuk palmový“, může to být i „palmojádrový“ (více používaný v polevách), který je z hlediska složení mastných kyselin méně vhodný než tuk palmový.

 • Nevěřte tomu, že kvůli vysoké spotřebě palmového tuku tloustneme a umíráme na infarkt.

Vliv tuků na naše zdraví hodnotíme dle složení mastných kyselin, které jsou v tucích obsaženy a které konzumujeme. Pro zdraví jsou prospěšné nenasycené mastné kyseliny, které převažují v rybích a rostlinných tucích (s výjimkou tropických plodin). Nasycené mastné kyseliny, které by měly tvořit maximálně třetinu našeho jídelníčku, pak převažují hlavně v tucích živočišného původu. Složení mastných kyselin je u palmového oleje vhodnější než u mnohých jiných rostlinných i živočišných tuků. Jako příklad můžeme použít porovnání s  mléčným tukem, obsaženým v másle. Zatímco palmový olej se z poloviny skládá z nasycených mastných kyselin (50 %), v případě mléčného tuku je to přes dvě třetiny (67,5 %). Palmový olej současně obsahuje 9,5 % zdraví prospěšných polynenasycených mastných kyselin omega 6, zatímco v případě másla to je pouhé 1,5 %. Spotřeba živočišných tuků je v České republice mnohem vyšší než spotřeba palmového oleje. Žádoucí je přitom omezovat všechny tuky, které zvyšují příjem nasycených mastných kyselin.

 • Nevěřte tomu, že i kdyby ve výrobku byla jen jedna molekula palmového tuku, celý výrobek je nezdravý, a že palmový olej se používá pouze na výrobu nezdravých potravin.

Nejsou zdravé a nezdravé potraviny, ale zdravá a nezdravá konzumovaná množství.To platí pro všechny tuky, ať již palmový olej nebo ty, které mají vyšší podíl zdraví prospěšných nenasycených mastných kyselin. Dle doporučení odborníků bychom měli sníst v průměru 70 g tuků denně, přičemž nasycených mastných kyselin by nemělo být více než 20 g.

Chceme-li určit, zda má konkrétní výrobek vhodné složení tuku, můžeme vydělit obsah tuku uvedený v tabulce výživových údajů obsahem nasycených mastných kyselin. Dostaneme-li číslo 3 a větší, má výrobek vhodné složení mastných kyselin. Příkladem může být roztíratelný rostlinný tuk, kde je palmový olej použit jako strukturní tuk pro dosažení správné konzistence a je pouze doplňkem směsi kvalitních rostlinných olejů (řepkový, slunečnicový a lněný) obsahujících polynenasycené mastné kyseliny vhodné pro naše zdraví. Rozhodující je však i velikost porce a konzumované množství. Při malých porcích lze tolerovat i výrobky s méně vhodným složením mastných kyselin.

Připraveno za odborné spolupráce s doc. Ing. Jiřím Brátem, CSc. a prof. Ing. Janou Dostálovou, CSc.

logo

Iniciativa Vím, co jím a piju je smluvním partnerem globální iniciativy The Choices Programme. Program Choices vznikl v roce 2007 z podnětu Světové zdravotnické organizace a Organizace OSN pro výživu a zemědělství. Ty totiž upozornily na živiny, které při nadměrné konzumaci mohou způsobovat civilizační onemocnění, jako jsou nadváha, obezita, diabetes 2. typu nebo srdečně-cévní onemocnění. Potraviny nesoucí logo „Vím, co jím“ obsahují žádné nebo minimální množství nasycených mastných kyselin, trans mastných kyselin, soli, resp. sodíku a přidaných sacharidů (jednoduchých cukrů). U některých druhů potravin navíc logo hlídá celkové množství energie a poukazuje na potraviny bohaté na vlákninu. Databáze produktů nesoucích logo Vím, co jím je přístupná na www.vimcojim.cz.

   
23.03.2016 - Vaření - autor: Vendula Kubalíková

Další příspěvky

Komentáře:

 1. avatar
  [42] ivule60 [*]

  No kapku si pan pisatel protiřečí....a instituce vím co jím,klame ....

  superkarma: 0 12.04.2016, 14:19:35
 2. avatar
  [41] Matinea [*]

  gerda — #19 zde je dost podrobné info o kaprech

  https://is.muni.cz/th/71957/fss_m/finalKAPRgk.txt

  Rikina možná myslela výskyt kapra ve vodách brakických (což jsem si právě chtěla i sama potvrdit a je to v té práci uvedeno).

  A dokonce je možné, že nějaký předchůdce kapra se vyskytoval i v mořské vodě, z hlediska historické geologie je to pravděpodobné ...

  superkarma: 0 01.04.2016, 16:34:43
 3. avatar
  [40] AmeA [*]

  Vyrostla jsem na chlebu se sádlem a cibulí a mám ho ráda i dnes....ovšem sama si jej vyškvařím Sml16

  superkarma: 0 23.03.2016, 23:33:41
 4. avatar
  [39] Vivian [*]

  Pana Bráta z Unileveru (mj. výrobce margarínů a jiných ztužených shitů) mám brát jako nezávislého odborníka? Sml26 Tak to jo.

  A nebo radši ne. Jdu si dát chleba se sádlem Sml20

  superkarma: 3 23.03.2016, 22:52:30
 5. [38] Lulllushka [*]

  uuu — #8amenSml67

  superkarma: 0 23.03.2016, 21:30:09
 6. avatar
  [37] Alka1 [*]

  elly — #34 Kopírují i redaktorky, tak proč ne čtenářky? Sml57

  superkarma: 4 23.03.2016, 21:17:36
 7. avatar
  [36] kobližka [*]

  elly — #34 A není to jedno? Sml80

  superkarma: 1 23.03.2016, 20:50:46
 8. avatar
  [35] gerda [*]

  SandraAbigail — #33Ano, myslím že to tehdy byla Opavia, ale krk na to nedám. To jsme si kupovali a dalo se to servírovat i ke kávě jako pohoštění. Když jsem si totéž koupila před lety a těšila se, jak si pochutnám, nevěřila jsem svým chuťovým buňkám. Jak si vážím jídla a snažím se vyjít beze zbytků, tak tohle jsem hodila do koše. Naprostá nechutnost. Stejně tak jsem pohořela s Termixem. Nový jsem koupila jen jednkrát.

  superkarma: 2 23.03.2016, 19:10:45
 9. avatar
  [34] elly [*]

  dadma — #27možná příště svými slovy, bez kopírování Sml79

  1. na komentář reaguje kobližka — #36
  2. na komentář reaguje Alka1 — #37
  superkarma: 0 23.03.2016, 18:57:09
 10. avatar
  [33] SandraAbigail [*]

  gerda — #32 Bohužel si dřívější pochutiny moc nepamatuji, nikdy jsem nejedla moc sladkosti, u nás "frčelo" sušené ovoce a podobně, ale stačí to srovnat dnes - Německo (resp. asi celá západní Evropa) vs ČR. Vlastně si pamatuji ty polomáčené sušenky, takové tenké, z jedné strany v čokoládě, že? Ty byly dobré :-) Dnes nevím, jakou mají chuť, pokud se ještě vyrábějí.

  1. na komentář reaguje gerda — #35
  superkarma: 0 23.03.2016, 18:55:09
 11. avatar
  [32] gerda [*]

  SandraAbigail — #30Přesně tak. Kdo měl možnost si zapamatovat, jak chutnaly potraviny kdysi a srovnat to s dneškem....polomáčené sušenky třebas. Kdysi vyhlášená dobrota. Teď se nedají jíst. Studentská pečeť to samé.

  1. na komentář reaguje SandraAbigail — #33
  superkarma: 1 23.03.2016, 18:24:39
 12. avatar
  [31] SandraAbigail [*]

  Mimochodem, zkuste si dát v Německu nebo UK zmrzlinu nebo čokoládu a porovnejte ji s tím, co se za zmrzlinu a čokoládu vydává v Česku. To české se nedá jíst. V Německu je ve zmrzlině smetana, v čokoládě máslo, zatímco v Česku je to palmový tuk. Dopady na zdraví se sice teď snaží jakási lobby ututlat, ale chuť se ututlat nedá. Když už bych si koupila v Česku čokoládu, tak jedině německou, v Lidlu mají dobré a i celkem levné (přeci jen, Lidl je německá firma a prodávají všude to samé a Němci by nejedli odpadky jako Češi).

  superkarma: 2 23.03.2016, 18:00:21

Další příspěvky

Z předchozí stránky:

 1. avatar
  [30] SandraAbigail [*]

  Já se palmovému tuku vyhýbám a vyhýbat budu. Četla jsem poměrně dost článků, některé tvrdí, že je palmový tuk škodlivý, některé tvrdí, že nikoliv. Osobně věřím tomu prvnímu a radši si připlatím za kvalitní potraviny než ušetřit pár korun a přivodit si problémy (a ještě si třeba nepochutnat na čokoládě :-) ).

  1. na komentář reaguje gerda — #32
  superkarma: 4 23.03.2016, 17:53:24
 2. [29] dadma [*]

  Snažím se produktům s palmovým olejem vyhýbat, ale je to velmi těžké,protože dnes ho najdete skoro ve všech výrobcích. Věřím ,že není tak škodlivý pokud bych snědla tři ,čtyři výrobky týdně, ale když je všude ,sním několik výrobků denně a to se násobí. Chleba se sádlem mám také ráda,ale dám si ho 1x-2x za měsíc.

  Ale co je nejhorší likvidace pralesů pro získání půdy pro pěstování těchto palem.

  superkarma: 4 23.03.2016, 17:33:10
 3. [28] bobani [*]

  Sml80

  superkarma: 0 23.03.2016, 17:28:31
 4. [27] dadma [*]

  Spousta lidí věří tomu, že všechny rostlinné oleje jsou zdravé. Pokud máte na mysli olivový či slunečnicový olej, pak máte pravdu. Existuje však olej, který našemu tělu ubližuje, a tím je olej palmový, jenž se získává z oplodí plodů palmy olejné. Obsahuje totiž mnoho nasycených mastných kyselin podobně jako živočišné výrobky (s trochou nadsázky ho lze přirovnat k sádlu). I když palmový olej nemá žádný cholesterol, díky vysokému obsahu nasycených mastných kyselin negativně ovlivňuje jeho hladinu v těle.

  Pokud se rozhodnete, že chcete konzumovat pouze tuky zdravé, pak vězte, že palmovému oleji jen tak neutečete – je součástí margarínů, arašídových a čokoládových pomazánek, sušenek, chipsů a jiných smažených pochutin, dokonce i některých druhů pečiva. Stejné účinky jako palmový olej má přitom i palmojádrový olej, jenž se také získává z palmy olejné (ovšem přímo z jejích plodů).

  Nejhorší je, že výrobci nemají nutnost tento nebezpečný a nezdravý tuk uvádět pod jeho pravým jménem, ale mohou jej ve složení uvést jako rostlinný tuk.

  http://www.studentpoint.cz/files/z.prida...

  Víte, co si mažete na chléb?

  Proč je palmový olej u výrobců tak oblíbený?

  Ač je tento olej nezdravý, má mnoho „dobrých“ vlastností. Tou pro výrobce nejvíce zajímavou je jeho nízká cena (čím nižší výrobní náklady, tím vyšší zisky). Dalšími vlastnostmi palmového tuku jsou dobrá snášenlivost vysokých teplot, nevýrazná chuť, nepřepalování se i při opakovaném použití a dlouhá trvanlivost.

  Co na to říkají orangutáni

  Indonéské pralesy, původně domovy ohroženého druhu – orangutánů, se díky velké spotřebě palmového oleje stávají rozlehlými plantážemi. Není třeba zdůrazňovat, že velká produkce je spojena s umělými hnojivy, pesticidy a jedy, které se dostávají k orangutanům i původním obyvatelům. Navíc jednání většiny firem není ani trochu etické. Pro získání další půdy k pěstování palmy olejné se jim nepříčí „náhodně“ zakládat lesní požáry, při kterých každoročně zahyne velká většina orangutánů.

  http://www.studentpoint.cz/files/z.prida...

  Orangutáni si zaslouží větší ochranu!

  Co s tím?

  Omezte konzumaci potravin obsahujících palmový a palmojádrový olej, vyhýbejte se smaženým pochutinám a přeslazeným pomazánkám, čtěte etikety a myslete při nákupu! Uděláte tím dobrou věc nejen pro své tělo, ale i pro zvířata v pralesech.

  1. na komentář reaguje elly — #34
  superkarma: 3 23.03.2016, 17:23:07
 5. avatar
  [26] paníliška [*]

  Já pro jistotu nevěřím vůbec ničemu. Sml57 Ono ztužování jakéhokoli oleje je hnus, margaríny zdraví škodí, jenomže nahlas se to neřekne. Nejlepší je máslo, samozřejmě v rozumné míře.

  superkarma: 3 23.03.2016, 17:15:31
 6. avatar
  [25] gerda [*]

  Klára Křížová — #24Svatá pravda. A některé z nich jsou i zdraví prospěšné.

  superkarma: 1 23.03.2016, 17:07:28
 7. [24] Klára Křížová [*]

  1anicka — #23každý olej někdo musí vyrobit... i ten řepkový, slunečnicový, olivový..

  1. na komentář reaguje gerda — #25
  superkarma: 0 23.03.2016, 15:03:51
 8. [23] 1anicka [*]

  zase reklama pro výrobce palm.oleje

  jednou věřte,jednou nevěřte

  1. na komentář reaguje Klára Křížová — #24
  superkarma: 1 23.03.2016, 15:01:02
 9. avatar
  [22] kobližka [*]

  gerda — #21 To chápu Sml22 každý nemusí všechno Sml16

  superkarma: 0 23.03.2016, 13:37:27
 10. avatar
  [21] gerda [*]

  kobližka — #20Ryby mi prostě smrdí. VšeckySml15

  1. na komentář reaguje kobližka — #22
  superkarma: 0 23.03.2016, 13:19:15
 11. avatar
  [20] kobližka [*]

  gerda — #19 Na kaprovi nevidím nic špatného,ač nejsem zrovna jeho nadšený konzument.Ale on a brambory se v našich zemích konzumují od středověku,takže do naší stravy jednoznačně patří.Brambory dokonce Evropu uchránily od hladomoru...

  1. na komentář reaguje gerda — #21
  superkarma: 1 23.03.2016, 13:09:56
 12. avatar
  [19] gerda [*]

  Rikina — #15Tak o moři a kaprovi nic nenalezeno. Všude jezera, řeky....a nikde ve světě kaprem nadšeni nebyli, dobře, že ho nejím.Sml30

  1. na komentář reaguje kobližka — #20
  2. na komentář reaguje Matinea — #41
  superkarma: 1 23.03.2016, 12:20:41
 13. avatar
  [18] gerda [*]

  Rikina — #15To všecko, co popisuješ, u nás ale zdomácnělo - teda snad až na rýži (i když pokusy byly, ale pro velkopěstitelství nepatrný zisk) - a dalších pár produktů. Čili se to pro naše podnebí dobře hodí, jen jsme o tom nevěděli. Semínka, co vypisuješ, jsou pro naši stravu zcela postradatelná, když nebudou - nebudouSml80. Bez tuku se ale neobejdeš a je podle mě blbost konzumovat něco tak cizorodého, když máme jiné možnosti. S tím kaprem jsi mě překvapila, jak by mohla být sladkovodní ryba původně mořská?Sml2 Jdu si to vygooglit.Sml58

  superkarma: 0 23.03.2016, 12:17:34
 14. [17] Rikina [*]

  Osobně palmový olej neřeším, a nestuduju, v čem je a není. Sml80 Dřív byla "na indexu" vejce, protože cholesterol, pak zas sádlo, protože ošklivý živočišný tuk, pak mléko, protože údajně "zahleňuje" organismus... on vždycky někdo něco vymyslí, chvíli je to veliká móda a pak to zase odezní. No a pralesy - je úplně jedno, jestli tam pěstují palmy nebo něco jiného, vymýtili by to stejně a budou tam pěstovat cokoli, čím se aspoň trošku uživí. Sml80

  superkarma: 0 23.03.2016, 12:14:02
 15. avatar
  [16] gerda [*]

  elly — #14ale banán je plod, ten je zřetelný na první pohled a každý se může ihned rozhodnout pro/proti. Kdežto vpašovaný palmový tuk ne. To si musí každý vyšpionovat, aby věděl, co vlastně jí.

  superkarma: 3 23.03.2016, 12:12:47
 16. [15] Rikina [*]

  gerda — #13 Brambory, kukuřice, rýže... taky nepatří do našeho podnebného pásma. Ani kávovníky a čajovníky tady nerostou, papriky a rajčata jsou import z Ameriky, taky to tady dřív nerostlo, kapr je původně mořská ryba, a teprve lidi ho dovezli a vysadili do rybníků... a co teprve chia semínka, nebo granátová jablka, quinoa, sezamová semínka jsou z Indie, a tak bych mohla pokračovat dlooouho - a co by potom člověku teda zbylo k jídlu? Sml80

  1. na komentář reaguje gerda — #18
  2. na komentář reaguje gerda — #19
  superkarma: 0 23.03.2016, 12:10:07
 17. avatar
  [14] elly [*]

  gerda — #13s tímhle přístupem si ale nemůžeme dát ani banán, pomeranč a další potraviny, které většina z nás bez problémů do svého jídelníčku zařazuje Sml58

  1. na komentář reaguje gerda — #16
  superkarma: 0 23.03.2016, 12:01:24
 18. avatar
  [13] gerda [*]

  elly — #12Ano, to je pravda, přiměřenost ve všem.Sml22 Naši předkové byli velmi moudří, co se stravy týče. Palmový olej by proto těžko do svého jídelníčku zařadili, nepatří do našeho podnebného pásma.

  1. na komentář reaguje elly — #14
  2. na komentář reaguje Rikina — #15
  superkarma: 4 23.03.2016, 11:57:55
 19. avatar
  [12] elly [*]

  gerda — #11to je samozřejmě každého věc :-) Já třeba to mám tak, že nezačnu šílet s propagací ani antipropagací žádné potraviny. Protože je to s nimi jak na houpačce. Jak dlouho nás krmili škodlivostí vajíček, másla a nevím čeho všeho ještě. A zase je všechno jinak.

  Podle mě to krásně říká Zdeněk Pohlreich. Nejsou nevhodné a nezdravé potraviny. Jsou je nevhodná a nezdravá množství :-)

  1. na komentář reaguje gerda — #13
  superkarma: 1 23.03.2016, 11:34:02
 20. avatar
  [11] gerda [*]

  elly — #10No samo, vždycky musí někdo akci zorganizovat. Jinak bychom se o existenci a dopadech výroby palmového oleje ani nedověděli. Pochybuju, že by se výrobci a korporace pochlubili sami od sebeSml30 Všeho s mírou, jistěže. Ale ve střední Evropě přece nepotřebujeme konzumovat cosi z MalajsieSml80? Máme lány řepky, nadbytek mléka, nemáme zapotřebí podílet se na devastaci přírody, i když daleko. Palmový olej nechci a nezačnu s ním, ať už je jeho propagace jaká chce.

  1. na komentář reaguje elly — #12
  superkarma: 4 23.03.2016, 11:29:12
 21. avatar
  [10] elly [*]

  Nenapadlo vás, že i ta kampaň "palmový olej je fuj", je taky mediálně vyprovokovaná?

  1. na komentář reaguje gerda — #11
  superkarma: 0 23.03.2016, 10:43:08
 22. [9] Darmovzalova [*]

  Žofie — #4souhlasím

  superkarma: 0 23.03.2016, 10:34:18
 23. [8] uuu [*]

  "Nevěřte tomu, že pro výrobce by nebyl problém palmový tuk nahradit."

  To věřím, že by byl pro výrobce problém palmový olej nahradit, když je v sušenkách místo dražšího másla, ve zmrzlině místo dražší smetany a v čokoládě místo dražšího kakaového másla. Sml68

  1. na komentář reaguje Lulllushka — #38
  superkarma: 5 23.03.2016, 10:14:21
 24. avatar
  [7] kobližka [*]

  No jo,vzedmula se vlna odporu proti palmovému oleji,tak holt se musí vydat tisk do boje a hlásat,že tak nezdravý není.Každý,kdo má zájem,si informace najde.

  superkarma: 1 23.03.2016, 09:18:17
 25. avatar
  [6] Agátka [*]

  teufel — #5to si myslím taky

  superkarma: 0 23.03.2016, 08:49:21
 26. [5] teufel [*]

  Já myslím, že jsou tohle všechno jen kecy a hlavně reklama na palmový olej a nevěřím tomu.

  1. na komentář reaguje Agátka — #6
  superkarma: 1 23.03.2016, 08:42:33
 27. avatar
  [4] Žofie [*]

  Jednou kafe jo, jednou ne, jednou mléčné výrobky ano, podruhé jsou špatné. Člověk by pomalu nevěděl, čemu má věřit. To si opravdu někdo myslí, že nemáme vlastní názor a neumíme si přebrat fakta a informace?

  1. na komentář reaguje Darmovzalova — #9
  superkarma: 0 23.03.2016, 08:13:04
 28. [3] Fofo [*]

  Článek si trochu protiřeči - kde se používá palmový olej (horší je ztužený palmový tuk nebo palmovojádrový)? Cukrovinky - takže plné hnusného tuku, cukru. Tak nevím, proč tu tento článek vyšel. Já se snažím palmovému tuku vyhýbat. A viděla jsem video vypalování plantáží, zabíjení zvířat. O čem článek nemluví je, že palma má životnost 20 let a poté se na té půdě nic nedá pěstovat, protože totálně tu půdu vysaje. Proč se k bojkotu používání palmového oleje přidávají třeba i ZOO?

  superkarma: 3 23.03.2016, 07:43:36
 29. [2] Very.N [*]

  Lidé přestali kupovat výrobky s tímto olejem, takže šup, musíme rychle vyprodukovat komerční články, aby se prodej zase zvýšil... Díky, nemám zájem Sml23

  superkarma: 6 23.03.2016, 07:06:02
 30. [1] Maria28 [*]

  Masáž ohledně mírumilovných muslimů vzala za své, takže nastává vymývání mozků dalším nesmyslem? Takhle to vidím já a palmovému tuku se budu i nadále vyhýbatSml23

  superkarma: 4 23.03.2016, 06:30:28

Profil uživatele
Registrace nového uživatele | Zaslat heslo

Komerční tipy

Novinky

Dnešní vydání

Nové v rubrice

Nejčtenější články

Poslední komentáře

Fotogalerie

Partner rubriky

Ankety

Výzkum žena-in.cz – téma bolest, horečka a nachlazení
Trápí vás exém? Zapojte se do testování RadioXar

Náš tip

Doporučujeme