Bulvár

Muslimky mají svou Ženu-in

Ve jménu Alláha Milosrdného, Slitovného
As-salámu alaikum wa rahmatulláhi wa barakátuhu
,,Požehnán buď ten, v jehož rukou je království a jenž všemocný je nad každou věcí, jenž stvořil smrt i život, aby vyzkoušel, kdo z vás bude v skutcích nejlepší - a On mocný je i odpouštějící" (Království:2)
Mír a požehnání Boží s Jeho poslem Muhammadem.

Tak začínají stránky komunity českých muslimek. Ano, slyšíte správně, jedná se o stránky, určené pouze ženám a muži na nich nejsou vítáni. Cílem těchto stránek je podle vyjádření jejich autorek sjednotit české a slovenské muslimky. Slovy samotných muslimek: ,,Sblížit sestry, ucelit sesterství, seznámit se s učením Islámu, navzájem si pomáhat a podporovat se, posilovat se ve víře, aktivně se podílet na utváření a posilování české a slovenské komunity, porozumět si, poradit si, přikazovat dobré a zakazovat zavrženíhodné, dát každé sestře šanci se aktivně podílet na obohacování ostatních, prohloubit naše znalosti a víru, opravit nepravdy o Islámu a podělit se o své zážitky a zkušenosti." Stránky naopak nemají zastupovat oficiální postoj českých a slovenských muslimů nebo vést k soutěžení o muslimku roku. Autorky projektu říkají: ,,Politika není na Komunitě vítaným tématem, jelikož pravděpodobně nikdo z nás do ní detailně nevidí. Přesto však politika není tabu, ale je preferováno vyhýbat se jí obzvláště v těch událostech, které samy nemůžeme svým chováním nějak ovlivnit a zůstávají ve stádiu pouhého ,,tlachání" a dohadování, kdo má vlastně pravdu."

V co věří muslimské ženy?
Věří v jediného Boha, nejvyššího a věčného, nekonečného a mocného, milosrdného a laskavého, stvořitele a živitele. Tato víra, má-li přinést výsledky, vyžaduje naprostou důvěru a doufání v Boha, podřízenost Jeho vůlí a spoléhání na Jeho pomoc. Zaručuje člověku důstojnost a chrání ho před strachem a zoufáním, vinou a nejasnostmi.

Každý národ má Božího posla
Věří ve všechny proroky Boží bez jakéhokoli rozlišování mezi nimi. Každý známý národ měl Božího posla nebo člověka přinášejícího varovná poselství. Tito poslové byli velkými učiteli dobra a opravdovými obhájci práva. Vybral je sám Bůh, aby lidstvo učili a vykládali Jeho božské poselství. Byli vysíláni v různých dobách a každý národ měl jednoho nebo více takových poslů. Někdy Bůh vyslal k některým národům současně dva i více poslů. Korán se zmiňuje o jménech dvaceti pěti poslů a muslimové věří ve všechny z nich a přijímají je jako oprávněné posly Boží. S výjimkou Muhammada jsou známí jako "národní" nebo místní poslové. Jenže jejich poselství, jejich náboženství, bylo v podstatě stejné a nazývá se "islám", protože pochází z jednoho a téhož zdroje, tedy od Boha. Všichni poslové bez výjimky byli smrtelníci, lidské bytosti nadané božským zjevením a seslané Bohem, aby vykonali určité úkoly. Muhammad je z nich poslední a je korunou slávy proroctví. To není svévolný postoj nebo pohodlná víra. Podobně jako všechny islámské články víry je to autentická a logická pravda. Bude rovněž užitečné, když se na tomto místě zmíníme o některých velkých poslech, jako byli Noe a Abraham, Izmael a Mojžíš, Ježíš a Muhammad, budiž s nimi všemi mír Boží. Korán přikazuje muslimům toto: "Věřili jsme v Boha a v to, co seslal nám, i v to, co seslal Abrahamovi, Ismaelovi, Izákovi, Jakubovi a kmenům, i v to, co bylo dáno Mojžíšovi a Ježíšovi, a v to, co bylo dáno prorokům od Pána jejich. My nečiníme rozdíl mezi nimi a do vůle Pána svého jsme odevzdáni!"

Kdo je pravý muslim?
Pravý muslim v souladu s druhým článkem věří ve všechna svatá Písma a zjevení Boží. Byla vedoucím světlem, které poslové obdrželi, aby svým národům ukázali pravou stezku Boží. V Koránu jsou odkazy na knihy Abrahamovy, Mojžíšovy, Davidovy a Ježíšovy. Jenže dlouho před zjevením Koránu Muhammadovi byly některé tyto knihy a zjevení ztraceny nebo zkresleny, další byly zapomenuty, opomíjeny nebo skryty. Jedinou autentickou a úplnou knihou Boží, která dnes existuje, je Korán. Muslimové ze zásady věří v předchozí Knihy a Zjevení. Jenže kde jsou jejich úplné a původní verze? Mohou být stále ještě na dně Mrtvého moře a možná že bude objevena řada dalších svitků. Snad, až křesťanští a židovští archeologové odhalí veřejnosti úplné původní nálezy vykopávek, které ve Svaté zemi i nadále pokračují, budou dostupné podrobnější informace. Muslimové takovéto problémy nemají.

Korán je Boží bestseller
Korán je v jejich rukou úplný a autentický. Nic nechybí a nic dalšího se neočekává. Autenticita Koránu je mimo jakoukoli pochybnost a žádný seriózní vědec nebo myslitel se neodvažuje zpochybňovat jeho pravost. Korán byl vypracován Bohem, který jej zjevil a uložil si za povinnost ochránit jej před změnami a poškozením jakéhokoli druhu. Takto jej muslimové dostali jako standard nebo měřítko, podle něhož se posuzují všechny ostatní Knihy. Takže to, co souhlasí s Koránem, je přijímáno jako Boží pravda. To, co se s Koránem rozchází, je buď zamítáno nebo opomíjeno. Bůh praví: "My zajisté jsme připomenutí seslali a dobře je umíme ochránit."

Andělé na kůru, aleluja...
Pravý muslim věří v anděly Boží. Jsou to čistě duchovní a jedinečná stvoření, jejichž podstata nevyžaduje žádné pokrmy, nápoje nebo spánek. Nemají fyzické touhy jakéhokoliv druhu, ani materiální potřeby. Dny a noci tráví službou Bohu. Existuje jich mnoho a každý z nich má určitou povinnost. To, že anděly nemůžeme spatřit lidským zrakem, neznamená, že neexistují. Na světě je spousta věcí, jež nevidíme nebo nejsou smyslům přístupné, a přesto věříme, že existují. Existují místa, která jsme nikdy neviděli, věci jako jsou plyn a éter, které nemůžeme spatřit pouhým zrakem, vnímat hmatem, chutí nebo sluchem; přesto však jejich existenci uznáváme. Víra v anděly má původ v islámské zásadě, že vědění a pravda se neomezují pouze na vědění získané prostřednictvím smyslů.

Všechno nám to spočítají
Opravdový muslim věří v Den posledního soudu. Tento svět jednoho dne skončí a mrtví povstanou, aby stanuli před posledním a spravedlivým soudem. Všechno, co na tomto světě děláme, každý úmysl, který máme, každý pohyb, který učiníme, každá myšlenka, kterou máme, a každé slovo, které řekneme, se sčítají a přesně zaznamenávají. V Den posledního soudu budou všechny záznamy otevřeny. Lidé s dobrými záznamy budou štědře odměněni a Bůh je vřele přivítá v nebi a lidé se špatnými skutky budou potrestáni a uvrženi do pekla. Skutečnou povahu nebe a pekla a jejich přesný popis zná jen Bůh. V Koránu jsou popisy nebe a pekla a v Muhammadových tradicích rovněž, ale neměly by se brát doslova. V nebi, řekl Muhammad, jsou věci, které žádné oko nevidělo žádné ucho neslyšelo a žádný mozek nevymyslel. Muslimové věří, že za dobré skutky budou odměněni a za špatné potrestáni. Jestliže si někteří lidé, myslí, že špatných skutků se lze zbavit podobně jako se jim občas podařilo uniknout trestu pozemských zákonů, pak se mýlí; to se jim v Den posledního soudu nepodaří. Budou na místě chyceni, budou bezbranní, bez právníka nebo rady na svou obranu. Všechny jejich skutky Bůh vidí a Jeho sloužící je počítají. Jestliže někteří zbožní lidé konají dobré skutky, aby potěšili Boha, a přitom se jím v tomto pomíjivém světě nedostává odměny nebo uznání, pak se jim v tento Den dostane plné kompenzace a širokého uznání. Každému se dostane absolutní spravedlnosti.

Proč věřit?
Víra v Den posledního soudu je konečnou útěšnou odpovědí na mnohé složité otázky našeho světa. Existují lidé, kteří se dopouštějí hříchů, zanedbávají Boha a libují si v nemorálních činnostech, a přesto se zdá, že dosahují ,,povrchního" úspěchu v podnikání a že se jím dobře daří. A vedle toho jsou na světě čestní a pobožní lidé, kteří přesto dostávají za své upřímně míněné snahy menší odměnu a více pozemského utrpení. Je to záhadné a neslučuje se to s Boží spravedlností. Jestliže provinilci dokážou bez úhony uniknout pozemské spravedlnosti, a navíc mají větší úspěch, co pak zůstane počestným? Co podpoří věc morálky a dobra? Musí existovat nějaký způsob, jak odměnit dobro a zastavit zlo. Jestliže se to neděje tady, na zemi - a víme, že se to neděje pravidelně ani okamžitě - pak k tomu musí dojít někdy jindy, a tím dnem je právě Den posledního soudu. Nehlásá se tím smiřování se s nespravedlností nebo tolerance nemravnosti na tomto světě. Tato víra nemá utišovat ponížené ani uklidňovat jejich vykořisťovatele. Spíš varuje všechny, kdo sešli z pravé stezky, a připomíná, že Boží spravedlnost bude dříve nebo později vykonána.

Zítra nás čeká rozhovor s jednou muslimkou-in, takže pokud Vás napadnou nějaké zajímavé otázky, pište je pod článek a já se pokusím získat pro Vás odpověď.

Myslíte si, že byste dokázala žít s takovou vírou? Nebo je to podle Vás berlička? Je tato víra příčinou válek? Konfliktu v Libanonu? Nebo je chyba na straně konkrétních lidí?

   
14.08.2006 - Společnost - autor: Ivana Kuglerová

Další příspěvky

Komentáře:

 1. avatar
  [108] Arub [*]

  Nechápu, proč si někdo myslí, že české konvertitky k islámu jsou hloupé nesamostanté ženy, které potřeují, aby je někdo vedl. Já jsem také muslimka a rozhodně si mysí, že jsem úplně normální ženská.

  superkarma: 0 24.08.2008, 18:34:11
 2. avatar
  [106] Kikinka001 [*]

  superkarma: 0 15.08.2006, 17:11:27
 3. [105] Anai [*]

  U nás v domě teď čerstvě bydlí česká muslimka, podle jména evidentně provdaná za muslima nikoliv českého. Její křestní je stejné, jako moje a nedávno mi hodili do schránky materiály z muslimského střediska v Káhiře, to jsem koukala! Je to krásná mladá dívka, je šílené, že dobrovolně chodí zahalená....

  superkarma: 0 15.08.2006, 13:32:01
 4. [104] ritafatima [*]

  *Kotě*: devcata chce to trochu tolerance tady, pokud nekdo prijme viru kvuli partenrovi tak mu to dlouho nevydrzi, musi to byt v srdci. rekla bych to tak: kdyz poznas Thajce, poznas s nim thajske jidlo a kdyz ti zachutna, tak ho potom budes jist, ne? budou pak o tobe lidi rikat, ze ti thajske jidlo nechutna a jis ho jen kvuli tomu Thajci???

  superkarma: 0 15.08.2006, 10:54:37
 5. avatar
  [103] ivana.kuglerova [*]

  Sarir: Jsem daleka toho tvrdit, že za válku v Libanonu "může" náboženství - můžou za ni lidé. Ovšem bylo by zaslepené tvrdit, že náboženství (tedy na jedné straně islám, na druhé judaismus) na ni nemá žádný vliv - k životům mnoha z těch lidí nedílně patří a jeho pochopení nám může pomoci lépe nahlédnout příčiny oné války a jejího průběhu.

  superkarma: 0 15.08.2006, 09:30:08
 6. avatar
  [101] malenina [*]

  mamajita:

  superkarma: 0 15.08.2006, 06:11:07
 7. avatar
  [100] mamajita [*]

  Zajímavé čtení,jsem ráda,že mne máma naučila žít bez berličky víry(snad by to mohlo být někdy v životě s touto snazší),nerozumím ženám,které přijmou víru jen kvůli partnerovi(neodsuzuju,ale nerozumím).Války ve jménu víry odsuzuju,leč,je mi to houby platné,jsou tu odjakživa,stejně jako bohatí kněží(a pak,že pro víru,že,haha).A proč mám poslední dobou pocit,že se mluví stále jen o muslimech?

  superkarma: 0 15.08.2006, 00:06:31
 8. avatar
  [99] ALISKA [*]

  superkarma: 0 14.08.2006, 23:35:51
 9. avatar
  [98] *Kotě* [*]

  ritafatima: 1) tak si ty stránky pročti a posuď sama
  2) znám jich dost, abych si mohla udělat úsudek.

  superkarma: 0 14.08.2006, 22:52:23
 10. [97] lochny [*]

  velice zajímavé

  superkarma: 0 14.08.2006, 22:47:49
 11. [96] ritafatima [*]

  kote:jak si muzes dovolit odsoudit nekoho, koho vubec neznas? ty znas vsechny ceske muslimky osobne, abys je mohla smahem odsoudit, co o islamu vi, nebo ne?

  superkarma: 0 14.08.2006, 22:21:09
 12. avatar
  [95] *Kotě* [*]

  webbiecz: jo, to je přesně případ českých muslimek, o podstatě islámu vědí kulový, ale mají nastudovanou kdejakou fatwu o tom, jestli smí na veřejnosti nosit lak na nehty nebo ne

  superkarma: 0 14.08.2006, 21:45:37
 13. avatar
  [92] kareta [*]

  webbiecz: konvertité jsou totiž UVĚDOMĚLÍ , měla jsem tu čest s členkou´ČS církve husitské a ta taky byla jak sektář, ti co jsou v té víře vychovaní nemají potřebu si něco dokazovat(že by sebevědomí ). Kdybych měla konvertovat kvůli každýmu chlapovi, kterej se mi kdy líbil , nevím, co by ze mě bylo

  superkarma: 0 14.08.2006, 19:32:59
 14. [90] vodena [*]

  každý věří tomu k čemu byl vychováván

  superkarma: 0 14.08.2006, 18:54:19
 15. [89] lvicem [*]

  zajímavý článek

  superkarma: 0 14.08.2006, 18:35:27
 16. avatar
  [88] renata.mi [*]

  nějakou dobu jsem měla tu možnost žít s muslimem,ale už prosíím nikdy ne,ne,ne, moc se divím těm ženám jak to vydrží - i když oni jiné - lidské zacházení neznají,jen to muslimské

  superkarma: 0 14.08.2006, 18:25:17
 17. avatar
  [87] Evik8 [*]

  No každý verí v tom v čo veriť chce,alebo jak je od malička k tomu vedení.Muslimská viera mi nevadí tak ako mi nevadia grekokatolíci,rímokatolíci,evanielici...atď pokiaľ svoju vieru vyznávajú bez nútenia do toho iných,bez hlúpich narážok a rozťahovania sa a bez násilia.Takže nech majú akúkoľvek stránku,pokiaľ sa v nej cítia dobre a nebudú tým ubližovať okoliu prajem im to.Sú ako my,potrebujú sa medzi sebou porozpávať,zabaviť a je jedno akou formou.

  superkarma: 0 14.08.2006, 18:11:05
 18. avatar
  [86] Stana55 [*]

  Každý člověk má právo věřit čemu chce,ale války pro víru neuznávám.To už je fanatizmus a čím utiskovanější národy tím je víra a fanatizmus větší.

  superkarma: 0 14.08.2006, 18:09:49
 19. [85] Olca [*]

  jeste ze jsem neverici

  superkarma: 0 14.08.2006, 17:54:08
 20. avatar
  [84] Meander [*]

  Na "konkurenčním serveru" probíhá diskuse na téma Raketová základna v ČR. To jsou panečku názory šťastných žen... Tady to je odvar z bylin...

  superkarma: 0 14.08.2006, 16:06:20
 21. avatar
  [83] Oxana [*]

  superkarma: 0 14.08.2006, 15:44:51

Další příspěvky

Z předchozí stránky:

 1. avatar
  [81] Meander [*]

  kareta: Věnovat se něčemu rukama není snad důkazem lidských kvalit!

  superkarma: 0 14.08.2006, 15:34:07
 2. avatar
  [80] kareta [*]

  webbiecz: Babi vykládala, že to byli vynikající lékaři, právníci, obchodníci, ale nezmínila se, že by se nějaký věnoval něčemu rukama(řemeslo)..vynikajíci otcové a manželé.
  Ad židovský původ, za reichu se musel prokazovat původ do 6. kolena, takže židy podchytili velmi dobře..

  superkarma: 0 14.08.2006, 15:27:28
 3. avatar
  [77] kareta [*]

  Meander: Tohle byla babička z otcovy strany, z mamčiny strany máme taky jakési ukrajinsko bělorusko rakousko německé předky(1SV a legie), aspoň že jeden dědeček pocházel čistě z JM

  superkarma: 0 14.08.2006, 13:32:23
 4. avatar
  [75] Meander [*]

  kareta: Rodina mého otce je z oblasti Bělorusko, severní Ukrajina a nejvíc příbuzných žije ve Lvově. Tam BYLA taky velmi silá komunita Židů. Už není, bohužel.

  superkarma: 0 14.08.2006, 13:18:54
 5. avatar
  [74] kareta [*]

  webbiecz: babička pochází ze severního Polska(Litva, Bělorusko..) a občas vypráví zážitky..komunita židů tam byla do války hooodně silná .

  superkarma: 0 14.08.2006, 13:14:17
 6. avatar
  [72] Meander [*]

  Nyotaimori: K druhému odstavci - většina z nás má strach z nepoznaného. Já třeba odmítám jezdit na koni.

  superkarma: 0 14.08.2006, 13:12:47
 7. avatar
  [70] malenina [*]

  Meander: Nezaměňuji, myslím, že jsem to uvedla na správnou míru a napsala jasně o čem mluvím. Tudíž o náboženství. To, jakou má kdo svou víru a v co věří je jeho věc.

  superkarma: 0 14.08.2006, 12:52:03
 8. [69] sabi7 [*]

  NEchtěla bych být muslimka, nikdy jsem je nepochopila.

  superkarma: 0 14.08.2006, 12:51:11
 9. avatar
  [68] Meander [*]

  malenina: 1. Nezaměňuj pojmy náboženství a víra.
  2. S tím, jak ty toto vnímáš, se to opravdu nevylučuje. Každý máme někde bílá místa.

  superkarma: 0 14.08.2006, 12:39:07
 10. avatar
  [67] monca13 [*]

  Suzanne: 43. zajímavý názor, ten jsem ještě neslyšela

  superkarma: 0 14.08.2006, 12:37:24
 11. avatar
  [66] monca13 [*]

  nevím, pro mne je každé náboženství berlička - tím ale nechci urážet věřící

  superkarma: 0 14.08.2006, 12:35:34
 12. avatar
  [64] LudPa [*]

  Ať si každý věří čemu chce,ale druhým to nevnucuje a je tolerantní.

  superkarma: 0 14.08.2006, 12:25:59
 13. avatar
  [63] malenina [*]

  Meander: Což se s náboženstvím nevylučuje.

  superkarma: 0 14.08.2006, 12:15:56
 14. avatar
  [62] Juana [*]

  Teda to je síla, koukala jsem se na ty stránky do sekce dětem a tam je příběh Matka mučedníků. S lidmi s takto naprogramovaným myšlením se nedá dohodnout.

  superkarma: 0 14.08.2006, 12:12:18
 15. avatar
  [61] Meander [*]

  malenina: Příčinou zla je lidská blbost, omezenost, tmářství a předpojatost.

  superkarma: 0 14.08.2006, 12:09:22
 16. avatar
  [60] malenina [*]

  Meander: Samozřejmě, je to každého věc v co věří, vyznává či nevěří. Mám na mysli Boha, který je všeobecně spojován s náboženstvím a to bylo a je příčinou toho největšího zla

  superkarma: 0 14.08.2006, 12:05:41
 17. avatar
  [58] kareta [*]

  webbiecz: Nevíš, co to bylo za hybrida, co měl společné prvky s křest. i s islámem??
  OHNĚM A MEČEM
  Na židech se mi lébí pragmatismus"jen matka je jistá"

  superkarma: 0 14.08.2006, 12:02:07
 18. avatar
  [57] Kocicka [*]

  no super, dálší svobodné stránky...:-)

  superkarma: 0 14.08.2006, 11:59:24
 19. avatar
  [54] kareta [*]

  Suzanne: Též věřím v boha a ne v náboženství .Osobně si myslím, že každý region má své tradiční náboženství (kromě židů, řeků a arménů, ti jsou všude) a konvertovat je touha po exotice. My jsme křesťanská oblast a i bych řekla, že pro naši mentalitu je o vhodně ušité náboženství, temperamentnější arabové zas asi potřebovali přísnější řád, atd.......Mělo to svou logiku, ale tohle ne.

  superkarma: 0 14.08.2006, 11:48:59
 20. avatar
  [53] Juana [*]

  Suzanne: Ano, ale ty asi nebudeš tak fanatická jako ty muslimky nebo právě jehovisti. Manžel má třeba hodně blízko k budhismu, říká, že mu to hodně pomáhá s vyrovnaností a vnitřním klidem, ale je to jeho vlastní rozhodnutí a nikomu to necpe a neříká a nikdo to o něm v podstatě neví, až na mne.

  superkarma: 0 14.08.2006, 11:34:28
 21. avatar
  [51] Meander [*]

  Juana: Jojo, moje máti taky potřebovala berličku. Měla totální endoprotézu. Jinak tento pojem nechápu.

  superkarma: 0 14.08.2006, 11:30:19
 22. avatar
  [50] Meander [*]

  malenina: To je subjektivní a je na každém, jak se k tomu postaví.

  superkarma: 0 14.08.2006, 11:29:39
 23. avatar
  [49] Juana [*]

  Jeremi 19: Souhlas, moje sestřenice se takhle zamilovala do jehovisty a stala se z ní taky jehovistka. Jsou to lidi, kteří potřebují v životě nějakou berličku. Můj otec to kdysi v souvislosti s tou setřenicí hodnotil tak, že to jsou lidi, co nemají vlastní názor na svět, její dědeček s babičkou zas byli zažraný komunisti a z ní se holt stala jehovistka.

  superkarma: 0 14.08.2006, 11:28:55
 24. avatar
  [48] malenina [*]

  Meander: Dobrá, každý tomu nějak říkáme, já zůstanu třeba u svědomí Mám spíš na mysli tohle: "Pánbůh ti to odpustí", "modleme se k Pánu Bohu" apod.

  superkarma: 0 14.08.2006, 11:27:00
 25. avatar
  [47] Meander [*]

  malenina: Třeba pro mě je to svědomí.

  superkarma: 0 14.08.2006, 11:22:17
 26. avatar
  [46] malenina [*]

  karymary:č. 44. Navíc, co je to Bůh?

  superkarma: 0 14.08.2006, 11:19:48
 27. avatar
  [45] Janecka [*]

  stotožňuji se se Suzzanne

  superkarma: 0 14.08.2006, 11:15:11
 28. avatar
  [43] Suzanne [*]

  Právě jsem si přečetla, že úsměv anuluje modlitbu

  superkarma: 0 14.08.2006, 11:08:33
 29. avatar
  [42] nenunka [*]

  Víra je pro každého důležitá. Nesmí se zneužívat ve jménu ničeho a nevnucovat jiným. Nesnáším, když pro to že s něčím nesouhlasím bych měla být zatracena

  superkarma: 0 14.08.2006, 11:06:41
 30. avatar
  [41] Suzanne [*]

  Taky nepotřebuju berličku a jsem věřící (věřím v Boha, ale nevyznávám žádné náboženství). V tom to není

  Ale k muslimkám - jak napsala Meander, jejich boj. Jen ať mě do něho nezkoušejí zatáhnout.

  superkarma: 0 14.08.2006, 10:46:00

Profil uživatele
Registrace nového uživatele | Zaslat heslo

Komerční tipy

Novinky

Dnešní vydání

Nové v rubrice

Nejčtenější články

Poslední komentáře

Fotogalerie

Partner rubriky

Ankety

Anketa na téma osteoporóza
Anketa na téma: Zubní zdraví

Náš tip

Doporučujeme