Odboráři opět hrozí stávkou kvůli snižování platů ve státní správě. přečtěte si vyjádření ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka ke stávkové pohotovosti...

Ministerstvo práce a sociálních věcí opakovaně vyzývalo odborové svazy k předložení alternativních návrhů, které by zajistily desetiprocentní úsporu na mzdových prostředcích vyplácených ve státní správě, k níž se vláda zavázala ve svém programovém prohlášení. Několikrát byli zástupci odborů přizváni na pracovní jednání, aby přednesli vlastní návrhy k řešení tohoto zadání vyplývajícího ze současné fiskální situace a avizovaných rozpočtových škrtů. Na žádném z těchto setkání, ať už na úrovni premiéra, ministra práce a sociálních věcí či na úrovni pracovní, odbory žádný návrh nepředložily. Patrná byla pouze neochota na stávajícím systému cokoli měnit, na stůl nebyl odbory položen jediný protinávrh. Konstruktivního přístupu ani věcné diskuse o návrzích ministerstva práce a sociálních věcí jsme se od odborů nedočkali bohužel ani v nejmenším, včera vyhlášená stávková pohotovost je toho výsledkem, ministerstvo práce a sociálních věcí se od tohoto výsledku distancuje, prostoru k jednání jsme odborovým organizacím nabídli dostatek." Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí

Ministerstvo práce a sociálních věcí předkládá návrh, který umožňuje dosáhnout desetiprocentní úspory v mzdových prostředcích státní správy efektivnějším způsobem než plošnými škrty v jednotlivých třídách, které by u nejnižších platových tříd znamenaly ještě výraznější posun pod hranici minimální mzdy. Návrh rozšiřuje systém individuálního hodnocení jednotlivých zaměstnanců, motivuje k lepším pracovním výkonům a umožňuje oceňovat ty, kteří si to zaslouží. Dnes platné pravidelné zvyšování platů podle počtu odpracovaných let toto neumožňuje, naopak je tomu u tzv. pásmového odměňování, které zachovává platové třídy, ale rozvolňuje striktně daný pravidelný růst po jednotlivých časových úsecích a je bez problémů využíváno například ve zdravotnictví. Nebude docházet k situacím, kdy jsou kolegové na stejných pozicích, se stejnou kvalifikací a stejnými pracovními výkony odměňováni rozdílně, a to v řádech tisíců korun, jenom proto, že jeden svoji práci vykonává patnáct let a druhý třicet.

Znovu musím důrazně zopakovat, že cílem naší úpravy není snižovat platy státních zaměstnanců o desítky procent, jak se snaží státní zaměstnance přesvědčit některé odborové organizace," doplnil Jaromír Drábek. Vláda si předsevzala a v programovém prohlášení se zavázala ke snížení mzdových prostředků pouze o desetinu, přičemž navíc uvolnila ruce každému jednomu ministrovi ve výběru způsobu, kterým toho docílí, ať už půjde cestou organizačních změn, celkovým snížením vyplácených prostředků v souhrnu o desetinu, nebo kombinací těchto dvou metod. Poslední jmenovaná možnost se dle předběžných vyjádření jednotlivých ministrů ukazuje jako nejčastější.

Co si o problematice myslíty vy, milé čtenářky? Souhlasíte se snižováním nákladů ve státní správě?

Reklama