kid

Vyměnil jsem si několik e-mailů se čtenářkou Petrou. Diskutovali jsme na téma: Kdy ponechat dítě samotné doma? Její názor považuji za extrémní. Domluvil jsem se s Petrou, že část naší korespondence uveřejním...

Co si myslí Pera?

Ne, nemyslím si, že to přeháním. Vím, že je Petřík asi jediný z celé třídy, který nezůstal nikdy doma sám (alespoň on mi to neustále s výčitkami tvrdí), ale i tak považuji svůj postoj za správný. Ostatní matky nejspíš nemají ani tušení, co se dvanáctiletému dítěti může všechno doma stát, když ho člověk nehlídá. Je mi jasné, že Péťa už není žádné batole, aby na sebe strhl konvici vařící vody nebo si hrál se zápalkami, ale současně si příliš dobře uvědomuji, co všechno ta jeho hyperaktivita dokáže. Vždycky ponejprv jedná, a až potom myslí na následky - není tomu ani týden, co si hrál na Tarzana a šplhal mi po nábytkové stěně v obývacím pokoji. Co kdyby z ní spadl, vyrazil si dech a nikdo nebyl doma...? Ani nechci domýšlet. A co všechny ty nástrahy, které na něj číhají v podobě počítačových her a internetu? Vždyť o tom čteme každý den v novinách! Na jedné straně mít počítat doma musí, protože ho potřebuje do školy, ale jak ho uchránit před vším tím nebezpečenstvím, to už milé učitelky neřeší. Mám obrovskou výhodu, že jsem na mateřské dovolené s dvouměsíční Janičkou, ale vím, že až bude dcerka v Petříkově věku, určitě ji také samotnou nenechám, ať už bych to řešila babičkami, nebo placenými au pair. Berte si mě klidně jako opičí mámu, chcete-li, já vám říkám, že jsem jen zodpovědná a snažím se své děti chránit!

Petra


Petřin názor mě nakopl k aktivitě. Rozhodl jsem se zjistit, jak jsou v tomto ohledu nastavené naše zákony.

Řekl bych, že do celé problematiky zasahují dva zákony...

 • ... č. 94/1963 Sb. Zákon o rodině - zde najdete definici rodičovské zodpovědnosti a výchovných opatření.
 • ... č. 359/1999 Sb. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí - zde jsou uvedeny instituce, které mají na starost ochranu dětí. Dále zde najdeme možné sankce pro rodiče, kteří se o své děti dostatečně nestarají.

Rodičovská zodpovědnost

 • §31 (1) Rodičovská zodpovědnost je souhrn práv a povinností
  a) při péči o nezletilé dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj,
  b) při zastupování nezletilého dítěte,
  c) při správě jeho jmění.
 • §31 (2) Při výkonu práv a povinností uvedených v odstavci 1 jsou rodiče povinni důsledně chránit zájmy dítěte, řídit jeho jednání a vykonávat nad ním dohled odpovídající stupni jeho vývoje. Mají právo užít přiměřených výchovných prostředků tak, aby nebyla dotčena důstojnost dítěte a jakkoli ohroženo jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj.
 • §31 (3) Dítě, které je schopno s ohledem na stupeň svého vývoje vytvořit si vlastní názor a posoudit dosah opatření jeho se týkajících, má právo obdržet potřebné informace a svobodně se vyjadřovat ke všem rozhodnutím rodičů týkajících se podstatných záležitostí jeho osoby a být slyšeno v každém řízení, v němž se o takových záležitostech rozhoduje.
 • §31 (4) Dítě, které žije ve společné domácnosti s rodiči, je povinno podle svých schopností jim pomáhat. Je dále povinno přispívat i na úhradu společných potřeb rodiny, pokud má vlastní příjem, popřípadě majetek, kterého lze použít pro společné potřeby rodiny.
 • §32 (1) Rozhodující úlohu ve výchově dětí mají rodiče.
 • §32 (2) Rodiče mají být osobním životem a chováním příkladem svým dětem.

Kontaktoval jsem Marii Vodičkovou z Fondu ohrožených dětí, aby se mi k problematice vyjádřila...

V kolika letech nechat dítě doma samotné? Jde mi samozřejmě o situaci, kdy se dítěti stane něco neočekávatelného, třeba ve čtrnácti upadne, vyrazí si dech a nedej bože se udusí...
Trestní zákon zná trestný čin opuštění dítěte, kde zní skutková podstata následovně: Kdo opustí dítě, o které má povinnost pečovat a které si samo nedokáže opatřit pomoc a dítěti vznikne těžká újma na zdraví či smrt. Toto je samozřejmě u dětí menších, řekněme kolem šestého, sedmého roku. V tomto případě je sazba tuším do tří let odnětí svobody. Kdyby někdo opustil dítě úmyslně (nebo i neúmyslně) třeba v lese, kde se dá očekávat, že zahyne, bylo by to posuzováno jako vražda. Ale ve čtrnácti se předpokládá, že dítě už by být samotné mohlo. Pokud jde o takovou neočekávatelnou situaci, je pravděpodobné, že rodiče stíhaní nebudou. Muselo by jít o nějakou nedbalost, například kdyby dítě bylo nemocné.

Reklama