Bulvár

Jidáš Iškariotský: Zrádce nebo oběť?


Jidáš Iškariotský, jeden z dvanácti apoštolů vyvolených Ježíšem Nazaretským. Nejzrádnější zrádce, který svého Mistra  prodá za 30 stříbrných. Ježíš následně jeho vinou nachází smrt na kříži. Zakrátko se Jidáš pod tíhou svědomí oběsí… a co když ne?

 


Evangelium podle Jidáše


Snad nejsme daleko od pravdy, když řekneme, že o nálezu papyrusového kodexu ze 70. let minulého století ví dnes snad už dnes celý svět. Bezmála sedmnáct století odpočíval v lokalitě Minjá ve středním Egyptě, aby zamotal hlavy vědátorům různých oborů a pochopitelně i laikům. Snad není člověka, který by se nepokusil udělat si na těchto pár řádků sepsaných v koptském dialektu nějaký názor.


Kodex není podvrh

Když vynecháme jeho nespornou historickou hodnotu, nelze opomenout ani jeho obsah.
Řecký originál, který se nedochoval, vznikl pravděpodobně mezi lety 130 a 170.
Nalezený kodex pak byl sepsán prokazatelně ve 3. nebo 4. století. Vzhledem k jeho zachovalosti máme k dispozici ohromně cenný dokument, jehož výrazná hodnota je také v tom, že nejde o podvrh z dnešní doby, nebo středověku, na rozdíl od mnohých ostatních apokryfů.

Evangelium nepsal sám Jidáš

Nemohl být sepsán Jidášem samotným vzhledem k tomu, že jeho první podoba spatřila světlo světa až zhruba sto let po Jidášově smrti. To mu ale neubírá na zajímavosti. Myšlenky v něm vypsané stojí za zamyšlení nejen historikům.


Byl tajný

Fakt, že Jidášovo evangelium nebylo určeno veřejnosti a jeho obsah byl tajný, sám o sobě není překvapením, ani záhadou. Bylo to u gnostické literatury obvyklé. Číst ji mohli pouze zasvěcení jednotlivci. Nakonec je to zdůrazněno hned v první větě:


„Tajná zpráva o zjevení, kterou Ježíš řekl v rozhovoru s Jidášem Iškariotským.“ (více zde)

 použité foto:www.national-geographic.cz


Čekal Jidáš na svou rehabilitaci stovky let?

Pojďte s námi opustit starosti života dnešního světa. Zapomeňme chvilku na otázky současné krize domácího rozpočtu, školního prospěchu našich dětí i na pracovní povinnosti.

Zacouvejme historií hodně století zpátky a nahlédněme tam, kde se pro mnohé z nás zrodil světový názor i víra samotná.

Zkusme vzít obsah tohoto sdělení jen v úvahu. Tak jako jsme přijali dosud známá evangelia Matouše, Lukáše, Jana i Marka.
Jidáš není v tomto příběhu zrádcem. Ba právě naopak.
Jako jediný plně pochopí podstatu učení svého Mistra a vše, co činí, činí na základě Kristova pověření a s vědomím vlastní oběti.


Poselství je tlumočené formou rozhovoru a jde o úryvek

 

... S vědomím, že Jidáš vyslovil něco vznešeného, mu Ježíš odpověděl: „Odstup od ostatních a já ti zjevím tajemství této říše.

Máš možnost této říše dosáhnout, avšak zažiješ velké utrpení. Jinak

musí někdo jiný vykonat tvůj úkol, aby těch dvanáct mohlo

být zase sjednoceno se svým bohem,“…


... Ježíš jim ale řekl: „Odkud mě znáte? Vpravdě, pravím vám,

není mezi vámi žádného, kdo mě pozná!“

 

Jidáš řekl Ježíšovi: „Já vím, kdo

jsi a odkud jsi přišel. Přicházíš z věčné říše Barbelo

a já nejsem hoden vyslovit jméno Toho, kdo Tě vyslal.“

Jidáš se ho zeptal: „Kdy mně zjevíš tyto věci a kdy vzejde velký

den světla nad tímto pokolením?“

Když ale toto vyslovil, Ježíš ho opustil.


Jidáš se zeptal: „Mistře, je možné, že mé símě je ovládáno

Vládci (archonty)?“

Ježíš mu odpověděl a řekl: „Pohleď, já [2 řádky chybí], avšak

ty se budeš třást, až spatříš Království a všechny jeho obyvatele!“

 

Když to slyšel, Jidáš se ho zeptal: „K čemu je dobré, že jsem

toto všechno přijal a že jsi mě vybral z tohoto pokolení?“

Ježíš odpověděl a řekl: „Staneš se třináctým a budeš proklet

příštími generacemi - a přijdeš, abys nad nimi panoval. Až přijdou

poslední dny, proklejí tvé povýšení mezi světce.“…

… Ježíš řekl: „Pojď, abych tě mohl poučit o tajemstvích, která

dosud žádný člověk neslyšel. Nebot’ věz, že existuje velké nekonečné

Království, jehož rozsah nespatřil nikdy ani žádný z andělů, ve

kterém přebývá velký nespatřitelný Duch, kterého nikdy neviděl

žádný z andělů, a jehož dosud nepochopila žádná myšlenka srdce

ani Ho dosud nikdy nenazvali jménem....


... 72 souhvězdí dalo vzniknout 362 souhvězdím, kde vládl

nezkažený rod podle vůle Ducha, tak aby jejich počet činil pět na

jednoho. Dvanáct světů dvanácti souhvězdí vytvořilo základnu pro

svého Otce se šesti nebesy pro každý svět, tak že existuje 72 nebí

pro 72 souhvězdí a pro každé z nich pět úrovní, což činí dohromady

360 nebes [...].

A objevil se světelný mrak a řekl: „Stvoř anděla coby mého

služebníka!“ A z onoho světelného mraku se zjevil velkolepý anděl,

který ozářil božskou Nesmrtelnost. Skrze něj povstali z dalšího

mraku světla čtyři další andělé, kteří se stali strážci toho nebeského

Věčného. …

… Jidáš se zeptal Ježíše: „Hleď, co budou konat ti, kteří byli

pokřtěni v tvém jménu?“

Ježíš řekl: „V pravdě, říkám ti, tento křest v mém jménu [chybí

9 řádků] V pravdě, říkám ti, Jidáši, ti, kteří přinášejí oběti Saklasovi

[...] bůh [3 řádky chybí]
všechno zlo...


... „Pak budou v mém jménu konat zločiny a zabíjet své děti a

budou [chybí 5 řádek] v mém jménu a bude [...] tvá hvězda nad

třináctým aionem.“

Potom se Ježíš zasmál.

Jidáš se zeptal: „Mistře, proč se nám vysmíváš?“

Ježíš odpověděl: „Nesměji se vám, nýbrž omylu hvězd (planet),

protože těchto šest hvězd (planet) se otáčí stále dokola v boji se

svými pěti nepřáteli, a ti všichni budou spolu s tvory, kterým dávají

povstat, umírat.“

 

Avšak ty je všechny překonáš.

Pro tebe bude obětovat ten člověk, který mě obléká.


Již byla pozvednuta hlásná trouba, tvůj hněv se rozhořel, tvá

hvězda se objevila zářící a tvé srdce [...]…

 

… [chybí 2 řádky]
Vládce, neboť bude zničen. A pak bude povýšeno

velké pokolení Adamovo nad nebesa, zemi a anděly, neboť ono

pokolení, které pochází z království Nesmrtelnosti, existuje věčně.


Hleď, tobě bylo všechno řečeno. Pozdvihni svůj obličej vzhůru a

pohled’ na mrak a světlo v něm a na hvězdy, které ho obklopují.

Hvězda, která je na jejich pouti vede, je tvojí hvězdou.“


Jidáš pozvedl oči a spatřil zářící mrak a vstoupil do něj.

Ti, kteří stáli na zemi, slyšeli hlas, který vycházel z mraku a

říkal [...] vznešení pokolení
[5 řádků chybí]…

 

Text vám předkládáme tak, jak zní jeho co nejdoslovnější překlad. Tedy včetně poznámek o chybějícím textu. Papyrus s evangeliem byl přepraven do Káhiry, kde se stane součástí expozice Koptského muzea.

Je až zarážející a mrzutou náhodou, že místy jsou nedochované pasáže právě ty, které by nás nejvíce zajímaly.

 

Od chvíle, kdy kodex spatřil světlo světa, se stal jedním z nejdiskutovanějších. Názorů je snad tolik, kolik je lidí.

Zatímco z pohledu křesťanské církve je podle vyjádření jejích zástupců tento dokument pouhým náboženským románem a nemíní svůj pohled na postavu Jidáše měnit ani na základě textu kodexu, pro řadu lidí je důvodem k mnoha otázkám.

Co je míněno světelným mrakem, ze kterého a do kterého lze vstoupit a který dokonce mluví?
Věděl Ježíš skutečně něco víc o nesmrtelnosti lidského vědomí?
Proč o sobě říká, že není tím, za koho jej mají?
Jak rozumět Kristově zmínce o omylu hvězd?
Co je to za společnost, o které Ježíš hovoří a která má být jakousi vyvolenou civilizací, za kterou Ježíš tak často odchází? „Jiné, velké svaté pokolení“?
A co je míněno Královstvím, které dosud nikdo neviděl, ani nad ním nepřemýšlel, ani ho nepojmenoval?
Jak to, že jedna část lidstva dostává život jako půjčku a druhá jako dar?
Co je míněno světy, z nichž každý má své vlastní nebe?
Co mínil autor tvrzením, že ti, kdo křtí ve jménu Krista, jsou poslové omylu?

Kam odchází Jidáš na konci?
A proč se vrací, aby řekl to, na čem se možná s Kristem dohodl, a poté jej vydává?
Proč TAM jednoduše neodešli spolu?

Když se nad tím zamyslíme, tak v nějaké formě své existence tady Ježíš skutečně zůstal.           

 

Co by pro vás znamenalo, kdybyste na tyto a ještě jistě další otázky dostali odpovědi? Na co byste se zeptali Krista či Boha, kdyby to bylo možné?

   
09.02.2009 - Kultura - autor: Michaela Kudláčková

Další příspěvky

Komentáře:

 1. avatar
  [70] Michaela Kudláčková [*]

  shb:

  superkarma: 0 10.02.2009, 17:28:19
 2. avatar
  [69] shb [*]

  michaela.kudlackova: tak jsem si doma ještě početla i ten link co dole v debatě byl- velmi zajímavé :o) S tím starým zákonem souhlasím- jako, že je zajímavější, a jsem toho názoru, že když už být věřící (kdybych byla) tak starý zákon, tóra a tyhle židovský knihy, ve kterých je takové množství moudra, že snad ani korán není tak dokonalej- můj názor :o)
  cristy.crow: to byla legrace :o)- to peklo a ráj :o) já na to nevěřím, já mám jiný pohled na svět, postavený na energiích a všechnu- říkám tomu všechno nebo všehomíro, ale to nebudu rozebírat teď a tady :o)

  superkarma: 0 10.02.2009, 16:05:21
 3. avatar
  [68] Michaela Kudláčková [*]

  cristy.crow: lukas.cejka: Proto je z Bible zajímavější starý zákon. Myslím ale, že celá tato kniha knih, je neobjektivní, tendenční záležitostí, směřující k jedinému cíli. Přesně k tomu, co zmiňuje cristy.crow. Hlavně nedat prostor k vytvoření vlastního názoru. Člověk myslící vlastní hlavou, je neposlušný a nebezpečný...přístup k informacím zavání svobodou. Ovce si pobíhají bez ohrady a okusují co se jim zlíbí...

  superkarma: 0 10.02.2009, 12:23:47
 4. avatar
  [67] cristy.crow [*]

  lukas.cejka: to je vlastně pravda. Dej lidem na výběr a začnou nedej bože myslet.

  superkarma: 0 10.02.2009, 11:52:35
 5. avatar
  [66] Lukáš Čejka [*]

  cristy.crow: protoze by to stejne nikdo necet a jen by to lidi matlo, nejvetsi chyba je umoznit lidem vyber

  superkarma: 0 09.02.2009, 23:23:00
 6. avatar
  [65] cristy.crow [*]

  grizzly: Mně by spíš zajímalo, PROČ bylo z původních X evangelií použito ve finále jen pár. Chm ?

  superkarma: 0 09.02.2009, 21:43:01
 7. avatar
  [64] cristy.crow [*]

  shb: lukas.cejka: vy dva jakožto pohani těžko nějaké peklo nebo nebe máte. Takže se můžete jedině někde sloučit v nekonečné rotaci vesmírné energie.. a teď si jdu uplivnout.

  superkarma: 0 09.02.2009, 21:40:49
 8. avatar
  [63] shb [*]

  ještě jsem tu naskok
  grizzly oba příspěvky

  superkarma: 0 09.02.2009, 18:08:10

Další příspěvky

Z předchozí stránky:

 1. avatar
  [61] grizzly [*]

  Jidáš je mrtev, dlouho. Ježíš pravděpodobně také. Nauky židovské sekty zvané ta Cesta překroutila Katolická a vlastně všechny církve. Tak o co jde? Gnostikové byli tak trochu intelektuální skupinou zabývající se neskutečnem. Možná Jidášovo evangelium je pouze beletrie či filosofická polemika (u nich to bylo běžné). Podobně jako dialogy o matematice v dnešní době (krásná kniha o logice).
  A na co bych se zeptal jedno slovo Proč??

  superkarma: 0 09.02.2009, 17:51:40
 2. avatar
  [60] grizzly [*]

  Příjde Kohn do nebe. Svatý petr ho provází po nebi, docela příjemé, každý se baví čím chce. Až přijdou k veliké zdi a Kohn se ptá co je za tou zdí, ale tam jsou křesťané, ale pst oni si myslí, že jsou tady sami.

  superkarma: 0 09.02.2009, 17:44:00
 3. avatar
  [59] Lukáš Čejka [*]

  shb: mej se

  superkarma: 0 09.02.2009, 16:58:22
 4. avatar
  [58] shb [*]

  kareta: lukas: musím končit pá jedu na sabath

  superkarma: 0 09.02.2009, 16:57:35
 5. avatar
  [57] Lukáš Čejka [*]

  kareta: jasne,casu budes it dost, vsak budes na vecnosti

  superkarma: 0 09.02.2009, 16:54:32
 6. avatar
  [56] kareta [*]

  lukas.cejka: shb: já si počkám

  superkarma: 0 09.02.2009, 16:52:44
 7. avatar
  [55] shb [*]

  kareta: na mě né no

  superkarma: 0 09.02.2009, 16:51:48
 8. avatar
  [54] Lukáš Čejka [*]

  kareta: v pekle? tak to jen na shb

  superkarma: 0 09.02.2009, 16:50:12
 9. avatar
  [53] Lukáš Čejka [*]

  shb: to teda je jiste, zeptej se na to Posvatne kongregace pro nauku viry

  superkarma: 0 09.02.2009, 16:49:17
 10. avatar
  [52] kareta [*]

  lukas.cejka: shb: se na vás těším

  superkarma: 0 09.02.2009, 16:44:30
 11. avatar
  [51] shb [*]

  to není jisté tímhle se to přece nezaručuje, to se hodnotí jinak- a na to jsem narážela

  superkarma: 0 09.02.2009, 16:43:18
 12. avatar
  [50] Lukáš Čejka [*]

  shb: jsem konzervativni republikan katolickeho vyznani - ti jdou po smrti rovnou do nebe

  superkarma: 0 09.02.2009, 16:36:30
 13. avatar
  [49] shb [*]

  jo vzpomněla jsem si na vtip: příjde chlápek do pekla a lucifer ho provází- první dveře- vidí jak se všichni cpou jídlem, stoly se prohýbají, druhé dveře - samí vožralí, všichni chlastaj- megakalba :o) třetí dveře- kotle a v nich se vaří škvaří lidi, a chláek říká co to jako je? A lucifer: To jsou křesťani, oni to tak chtěli.

  superkarma: 0 09.02.2009, 16:32:59
 14. avatar
  [48] shb [*]

  lukas.cejka: jo to jo, já do toho vašeho ráje nechci a nepůjdu, takže čau v pekle, pokud nejsi anděl
  tak si říkám, kde bereš tu jistotu...(uvažuju-li křesťany, peklo a ráj)

  superkarma: 0 09.02.2009, 16:30:34
 15. avatar
  [47] Lukáš Čejka [*]

  shb: to teda zmizim - do nebe, ale jak tak ctu tve prispevky, tak pravdepodobnost, ze se tam potkame se limitne blizi nule

  superkarma: 0 09.02.2009, 16:23:51
 16. avatar
  [46] shb [*]

  lukas.cejka: Ne. Za života JSI a po smrti taky JSI, ale nemáš fyzické tělo, ty nezmizíš. A to už je brutál ne?

  superkarma: 0 09.02.2009, 16:21:30
 17. avatar
  [45] Lukáš Čejka [*]

  shb: jakepak prolinani - za zivota jsme na svete, po smrti ja prijdu do nebe a KACIRI do pekla

  superkarma: 0 09.02.2009, 16:13:23
 18. avatar
  [44] shb [*]

  ...smrti (ne srmi )

  superkarma: 0 09.02.2009, 15:48:04
 19. avatar
  [43] shb [*]

  cristy.crow: ne jako prolínání světů ale jako prolínání života a srmi- že je to jako jedno (jednota)...

  superkarma: 0 09.02.2009, 15:47:30
 20. avatar
  [42] cristy.crow [*]

  shb: tomu prolínání trochu nerozumim.. v jedné větě s jednou, danou realitou.

  superkarma: 0 09.02.2009, 15:13:56
 21. avatar
  [41] OlgaMarie [*]

  Nestyda: Nesouhlasím, že nám TO bude jedno. V Evangelliu Tomáše stojí:
  Tomáš: "Mistře, co je na konci?"
  Mistr (Ježíš): "Kdo byl na začátku, byl i na konci."

  superkarma: 0 09.02.2009, 14:59:38
 22. avatar
  [40] shb [*]

  cristy.crow: ty sklepáci jsou boží ostatně jako vždy :o)
  lekas.cejka:
  ToraToraTora: taky pravda, ale žilo by se mi líp, vědět, že všechno je vlatně jedna realita a prolínání se nevylučuje....(teď mně lukas.cejka zabije

  superkarma: 0 09.02.2009, 14:47:21
 23. avatar
  [39] ToraToraTora [*]

  Nechci znát odpovědi na výše položené otázky. Protože až se nám odpovědi vyjeví, tak bude všem dnům konec.
  Ta nevědomost dělá život zázrakem

  superkarma: 0 09.02.2009, 13:01:14
 24. avatar
  [38] cristy.crow [*]

  Nestyda: jakékoli mmimotělní vědění mi bude slušně řečeno ku prdu, když energie není schopna přenášet informace:) Je dobře, že to potom .. o tom nikdo neví a nejsou žádné zjevné důkazy. Alespoň má smrt nějaké tajemství, když už ho život skoro ztratil. Zlo není záhada, je to součást, důležitá, protože pak by nebylo ani dobro. A na člověku je, jak se s tím vším popere.
  Pavučiny si halíme sami tím, že jsme omezení. Smířit se s tím, že něco příjde až v pravý čas je jako čekat na Vánoce v létě. Člověk má neustále hledat ... jak říká buddha.. "není důležitý cíl ale cesta."

  superkarma: 0 09.02.2009, 12:55:28
 25. [37] Nestyda [*]

  cristy.crow: Ta zjištění a odpovědi se samozřejmě neodehrají během života... pozemského, blázínku Ale to je právě to, oč tu běží, je vůbec nějaké potom? Pak už nám to bude naprosto jedno... Zatím se můžeme divit všemu, co je kolem nás, protože ve všem je trocha toho zázraku... I v lidském zlu je záhada, kde k němu lidé berou sílu... Vše je zahaleno pavučinou a málokdo z nás je ochotný ji poodkrýt, většina se spokojí s tím, co je na povrchu. Mně povrch nestačí, ale bohužel se musím smířit s tím, že to pod přijde až v pravý čas... Zatím mohu jenom hloubat nad "záhadami" a divit se...

  superkarma: 0 09.02.2009, 12:43:50
 26. avatar
  [35] cristy.crow [*]

  Nestyda: já bych to nechtěla vědět. Je dobré, že člověk nedohlédne všude. A že věří v "pohádky", byť se jej snaží většina přesvědčit, že je smysluprostý.

  superkarma: 0 09.02.2009, 12:35:38
 27. avatar
  [34] cristy.crow [*]

  michaela.kudlackova: spíš malinkatá vaflička na závěr.

  superkarma: 0 09.02.2009, 12:29:28
 28. avatar
  [33] Michaela Kudláčková [*]

  cristy.crow: .... a co oplatka?

  superkarma: 0 09.02.2009, 12:24:48
 29. avatar
  [32] Michaela Kudláčková [*]

  Nestyda: ...i já

  superkarma: 0 09.02.2009, 12:23:46
 30. avatar
  [31] Lukáš Čejka [*]

  shb: jses kacir

  superkarma: 0 09.02.2009, 12:15:09

Profil uživatele
Registrace nového uživatele | Zaslat heslo

Komerční tipy

Novinky

Dnešní vydání

Nové v rubrice

Nejčtenější články

Poslední komentáře

Fotogalerie

Partner rubriky

Ankety

Anketa na téma osteoporóza
Anketa na téma: Zubní zdraví

Náš tip

Doporučujeme