Úmrtí v rodině je jeden z nejhorších okamžiků života, s nímž se většina z nás  velice obtížně a dlouho vyrovnává. Ačkoli se potýkáme se ztrátou blízké osoby, nemůžeme pouze truchlit, ale navíc se musíme  věnovat i věcem naprosto přízemním jako je řešení pozůstalosti. Tyto otázky přitom budou nabývat na důležitosti, neboť např. podle nového zákoníku budou mít  dědici povinnost hradit po zesnulém dluhy v plném rozsahu.

Každoročně v České republice umírá přibližně 100 tisíc lidí, ale jen zlomek rodin má přehled o stavu osobních financí svých příbuzných, nejen o majetcích, ale i závazcích.

Přitom již dnes jsou k dispozici nástroje, jejichž využitím je možno uvedeným problémům předcházet.  „Uzavření jakékoli úvěrové smlouvy by mělo být vždy doplněno vhodným pojištěním, které chrání dlužníka i jeho rodinu. Dlužník se tak může pojistit pro případ ztráty zaměstnání, nemoci, invalidity či smrti. V posledním případě pak chrání zejména svou rodinu, neboť zbývající část dluhu po vypořádání pojistné události za dědice nakonec uhradí pojišťovna,“ popisuje Tomáš Suk, výkonný manažer segmentu Zralý věk Poštovní spořitelny .

Na co nezapomenout

V souvislosti s úmrtím blízké osoby může nastat řada situací, které mohou přinést komplikace v chodu domácnosti.  Je tedy vhodné si ověřit, zda nemůže nastat některý z níže uvedených  případů:

  • Na účet zesnulého mohou chodit platby pro pozůstalého (výplata, důchod, dávky, renta apod.) ke kterým se po úmrtí náhle nedostane, pokud nemá sjednáno dispoziční právo k  účtu,Přestane odcházet  některá ze základních, důležitých  plateb (nájem, SIPO, poplatky za elektřinu, plyn, vodné, atp.). Může se stát, že časem na účtu poklesne zůstatek a tyto platby se náhle  zastaví nebo že bylo stanoveno, že  tyto platby měly probíhat jen do smrti majitele účtu.
  • Naopak může probíhat  platba, která je nyní nežádoucí.
  • Nejsou zajištěny splátky hypotéky nebo úvěru ze stavebního spoření.
  • Nastane komplikace ve splácení zboží, které bylo nakoupeno na splátky.
  • Nastanou komplikace s úhradou pojištění (zejména pojištění nemovitosti, domácnosti, motorového vozidla).

penize

Nezbytné kroky k vypořádání dědictví u různých finančních produktů

  • Běžné účty

Smrtí majitele účtu smluvní vztah nezaniká, ale pokračuje dál ve specifickém režimu až do ukončení dědického řízení. Pokud není ještě vystaven úmrtní list, doporučuje se úmrtí bance oznámit a úmrtní list předložit dodatečně. Poté banka zastaví ty výplaty a platby z účtu, u kterých majitel účtu písemně stanovil, že po jeho smrti nemají být nadále prováděny.  Zanikne platnost vzoru podpisu majitele účtu, jeho platební karta bude zablokována. Optimální je odevzdat bance všechny platební karty, šeky a příp. jiné platební instrumenty zemřelého.

„Jsou-li na účtu disponující osoby, je důležité, zda majitel účtu stanovil, že jejich dispoziční oprávnění  platí
i po jeho smrti. Pokud ano, mohou tyto osoby v průběhu dědického řízení dále ovládat účet, a to
i vydanými platebními kartami.  Novou platební kartu k účtu však vydat nelze, a to ani disponentovi, jehož zmocnění pokračuje,“ objasňuje Tomáš Suk. 

Po úmrtí majitele účtu může tedy na účtu dále probíhat řada nastavených trvalých plateb a inkas. Pokud tento stav nebude pro pozůstalé vyhovující – např. se budou provádět platby, u kterých to již není zapotřebí, a naopak budou zastaveny platby, které by měly pokračovat, nezbývá než čekat na ukončení dědického řízení. 

Proto je důležité, aby každý majitel účtu určil disponenta účtu a neomezoval jeho oprávnění nakládat s peněžními prostředky pouze po dobu svého života. Dále je možné formou notářského zápisu pověřit vybranou osobu správcem dědictví. Správce dědictví pak má po dobu dědického řízení stejná práva a povinnosti jako majitel účtu.

  • Vkladní knížky

V případě vkladní knížky je důležité, zda na vkladní knížce byli dva vkladatelé. Pokud ano, pak banka nemůže bez usnesení soudu nijak zasahovat do práv druhého vkladatele – ten může s vkladní knížkou dále libovolně nakládat. Pokud byl na vkladní knížce pouze jeden vkladatel, který zemřel, pak je situace zřejmá – vkladní knížka se stává předmětem dědického řízení, v rámci kterého bude rozhodnuto, kdo knížku (či část jejího zůstatku) zdědí.

  • Úvěry

V případě, že zesnulý měl úvěrové produkty, je třeba opět navštívit banku. „Nyní platí, , že pokud v rámci spotřebitelského úvěru pozůstalý nefiguruje jako spoludlužník (osoba, která je uvedena v hlavičce úvěrové smlouvy), není jeho povinností řešit splácení dlužné částky,“ říká Tomáš Suk. Pokud jsou splátky úvěru nastaveny na běžný účet zesnulého, jsou nadále automaticky prováděny. Dojde-li k vyčerpání prostředků na běžném účtu, zbylá dlužná částka vstoupí do dědického řízení jako pohledávka. Jak již bylo řečeno, nejlepším preventivním opatřením, které chrání dlužníka i jeho rodinu před možnými problémy, je doplnit úvěr vhodným pojištěním proti neschopnosti splácet.

Dluhům z dědictví se můžete vyhnout také tím, že dědictví odmítnete. Mějte však na paměti, že dědictví nelze odmítnout pouze zčásti, ale jen jako celek. Prohlášení o odmítnutí dědictví také již nelze následně odvolat.  Návrh nového občanského zákoníku, nabízí navíc  i možnost předem se dědického práva zřeknout, a to na základě smlouvy se zůstavitelem.  

Myšlenka na smrt je už ze své podstaty nepříjemná. Ovšem pokud je pro většinu z nás v průběhu života přirozené zajistit své rodině maximální komfort a ochránit ji od zbytečných problémů, je nezbytné myslet i na to, co bude, až tu nebudeme.  Proto by naším cílem mělo být zanechat po sobě čistý stůl nejen na poli vztahů, ale také v rámci finančních závazků.

Zdroj: tisková zpráva

Reklama