Tentokrát se můj článek nebude týkat jen osobní asistence, ale hlavně nového Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., který začne platit od 1.1.2007 - jeho plný text najdete na TÉTO adrese

Úředníci často neodpovídají na vaše otázky, protože ještě neměli školení. Nechci tvrdit, že vím o novém zákonu všechno, ale několikrát jsem si ho podrobně prostudovala, stejně tak spoustu internetových stránek, které se týkají nových příspěvků na péči, a ráda bych svým článkem aspoň pár lidem pomohla.
Ráda bych také poděkovala Tanzánii, která založila auditorium (diskusi) o sociálních službách - najdete jej ZDE.

Tam už jsme také řadu nejasností probraly. Vzhledem k tomu, že jsem informace sbírala z různých zdrojů, může se stát, že některé z vás budou mít odlišné nebo další informace. Veškeré připomínky přivítám. Tento článek píši hlavně proto, že některé dotazy se v uvedeném auditku opakovaly, takže by mělo jít o pokus o souhrn nejdůležitějších informací.

ZÁKON O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 108/2006 Sb.
 
Tento zákon přináší dlouho očekávaný systém finančních příspěvků handicapovaným lidem na základě míry jejich postižení.
 
NÁROK NA PŘÍSPĚVEK
Podle zákona se dospělí dělí do 4 skupin podle míry závislosti a stupně bezmocnosti s nároky na měsíční příspěvek ve výši:
I. lehká závislost - částečná bezmocnost                2000 Kč
II. středně těžká závislost - převážná bezmocnost    4000 Kč
III. těžká závislost - úplná bezmocnost                    8000 Kč
IV. úplná závislost - plná bezmocnost                    11000 Kč
U dětí a mládeže je to podobné, ale nevychází se ze stupně bezmocnosti a finanční částky jsou vzhledem k náročnosti péče o něco vyšší:
I. lehká závislost                3000 Kč
II. středně těžká závislost   5000 Kč
III. těžká závislost              9000 Kč
IV. úplná závislost            11000 Kč
 
NÁROK NA VÝPLATU PŘÍSPĚVKU
Zákon uvádí: § 13
Nárok na výplatu příspěvku vzniká podáním žádosti o přiznání příspěvku, na který vznikl nárok podle odstavce 1, není-li řízení o jeho přiznání zahájeno z moci úřední. Příspěvek může být přiznán a vyplácen nejdříve od počátku kalendářního měsíce, ve kterém bylo zahájeno řízení o přiznání příspěvku."
Zahájit řízení je tedy možné až od 2.1.2007 (1.1. je Nový rok).
Ještě poznámka k řízení z moci úřední:
To znamená, slovy zákona: § 23
Řízení o přiznání příspěvku se zahajuje na základě písemné žádosti podané na tiskopisu předepsaném ministerstvem; pokud není osoba schopna jednat samostatně a nemá zástupce, zahajuje se řízení o příspěvku z úřední moci."
 
Protože informace o tom, kdy bude na úřadech k dispozici formulář na příspěvek, se na různých stránkách internetu lišily, rozhodla jsem se e-mailem zeptat přímo na Ministerstvu práce a sociálních věcí (MPSV). Asi za týden jsem dostala tuto odpověď:

Formulář žádostí bude k dispozici až od 1.1.2007 na obcích tzv. třetího typu." (obce s rozšířenou působností)
Ne všichni však musí o příspěvek na péči žádat, neboť v přechodných ustanoveních zákona 108/2006 Sb. v § 120 jsou upraveny ty případy, kdy dojde k přiznání příspěvku na péči automaticky ze zákona a příjemce o něj nemusí aktivně požádat."

Přečetla jsem si zmíněný § 120, který je až na samém konci ZSS v Přechodných ustanoveních, přičemž v celém zákonu na něj není jediný odkaz, a v tomto § 120 se skutečně píše:
§ 120 (klikni)
 
Pro jistotu jsem se zeptala znovu, jestli jsem odpovědi správně rozuměla a jestli osoby, které dostanou příspěvek automaticky, potom musí projít sociálním šetřením a lékařským vyšetřením. Odpověď byla:

V § 120 je upraveno přechodné ustanovení, které určité skupiny oprávněných osob vyjímá z povinnosti žádat o dávku a PŘIZNÁVÁ JI AUTOMATICKY. Tyto oprávněné osoby nemusí tedy podávat žádost, nebudou pro první přiznání dávky posuzovány a pro ně by mělo vše proběhnout pouze na úrovni upřesnění výplaty dávky (jak a kam peníze posílat). Pro ostatní platí dikce zákona a musí žádat."
 
Zákon o sociálních službách tedy stanoví, jakým způsobem přechází automaticky zvýšení důchodu pro bezmocnost a příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu od 1.1.2007 na příspěvek na péči:

1) Příjemci zvýšení důchodu pro bezmocnost náleží příspěvek na péči ve výši 2000, 4000 a 8000 Kč podle stupně bezmocnosti (viz výše).
2) Dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči bude považováno za osobu ve III. stupni závislosti a náleží mu příspěvek ve výši 9.000,- Kč.
3) V případě příspěvku při péči o blízkou nebo jinou osobu poskytovaného ke dni 31.12.2006 z důvodu péče o osobu, která je příjemcem zvýšení důchodu pro bezmocnost:
     - při částečné bezmocnosti pečované osoby starší 80 let jde o osobu v I stupni závislosti, ale příspěvek na péči se poskytne ve výši odpovídající stupni II = 4000 Kč.
     - při převážné bezmocnosti pečované osoby jde o osobu ve II. stupni závislosti, ale příspěvek na péči se poskytne ve výši odpovídající stupni III = 8000 Kč. V tomto případě je omezena doba poskytování po dobu 2 let ode dne nabytí účinnosti zákona a po 2 letech by mělo být provedeno nové posouzení zdravotního stavu.
Ostatní osoby nebo jejich zákonní zástupci musí podle zákona o příspěvek žádat.
 
Zákon neuvádí další možnost - uvádí ji TENTO dokument (dokument vydal Krajský úřad Moravsko-slezského kraje).
V případě příspěvku při péči o blízkou nebo jinou osobu poskytovaného ke dni 31.12.2006 z důvodu péče o osobu, která není příjemcem zvýšení důchodu pro bezmocnost, pečující osobě náleží příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu (bylo-li o něm pravomocně rozhodnuto do 31.12.2006) až do doby podání žádosti oprávněnou osobou o příspěvek na péči, nejdéle však do 31.12.2008. Nutno upozornit, že příjemci příspěvku při péči o blízkou nebo jinou osobu po 1.1.2007 nebudou v důsledku novely zákona o důchodovém pojištění účastni důchodového pojištění, ani se jim doba péče vykonávané po 1.1.2007 nebude zohledňovat jako náhradní doba.
 
Pobíráte-li již v současné době zvýšení důchodu pro bezmocnost, dostanete (asi jste již dostali) oznámení o poslední výplatě zvýšení důchodu pro bezmocnost a dále dopis od České správy sociálního zabezpečení, kde Vám oznámí, že příspěvek na péči vám bude automaticky přiznán, aniž byste o něj museli žádat. Příspěvek na péči vám bude vyplácen Obecním úřadem obce s rozšířenou působností, nebude již součástí důchodu a bude doručován každý měsíc zvlášť, počínaje lednem 2007. (Pozn. - mně tento dopis přišel 12.12.)

Dále obdržíte dopis z obce s rozšířenou působností s oznámením o výši příspěvku, na který máte nárok, budete poučeni, abyste Obecnímu úřadu oznámili, kdo Vám bude poskytovat péči a jakým způsobem si přejete příspěvek na péči vyplácet. Dopis potvrdíte podpisem, do 15 dnů odešlete na obec s rozšířenou působností a jinou žádost již nebudete muset podávat. Příspěvek Vám na základě toho začne být vyplácen.
Předpokládám, že u zákonných zástupců zdravotně postižených dětí a mládeže, které mají nárok na automatické přiznání příspěvku, to bude podobné - tedy že dostanou podobné vyrozumění jako handicapovaní dospělí.

Žádost na Obecní úřad s rozšířenou působností budete muset podat v případě, že nyní nepobíráte zvýšení důchodu pro bezmocnost nebo žádáte o přeřazení do vyššího stupně závislosti. Ze znění zákona vyplývá, že žádost budou muset podávat také zákonní zástupci dětí, které podle míry postižení náleží do skupin I a II.
Osoby, které nebudou mít automaticky nárok na příspěvek na péči (§ 120 ZSS), musí podat žádost o příspěvek již v lednu 2007, pokud chtějí vyplatit příspěvek za leden. Zpětně není možno žádat.
 
 
Další informace můžete najít na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí http://www.mpsv.cz , dále na stránkách Národní rady zdravotně postižených (NRZP)  http://www.nrzp.cz , případně na stránkách Svazu paraplegiků http://www.paraple.cz . V prosinci 2006 a lednu 2007 bude zákonu věnován pořad ČT „Neznalost zákona neomlouvá“. NRZP zřídila info linku k zákonu o sociálních službách – tel.: 266 753 422, e-mail: info@nrzp.cz .
 
Další zajímavé odkazy:
Národní rada zdravotně postižených
Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy
 
Národní rada zdravotně postižených - Skok do reality 3/2006 - obsahuje rady pro získání 4. stupně závislosti
 
MPSV - pracovní znění vyhlášky k provedení některých ustanovení ZSS
 
Reklama