Bulvár

Jak rozumíme nové reformě?

 

Z reakcí na minulý článek (odvážní se jím mohou prokousat zde) jsem pochopila, že má snaha být co nejstručnější, našlapovat opatrně a mluvit co nejobecněji, nebyla ještě dost usilovná. Pokusím se o RVP promluvit trochu jinak.

 

Učitel, který je kreativní, flexibilní a vzdělává se, se nejspíš nepotýká při této změně s žádnými problémy, ba naopak, reforma mu uvolní ruce v tom, co považuje za správné. Má-li intenzivní oprávněné puzení, že malá násobilka se má učit až ve třetí třídě, může to udělat. U původních osnov to nešlo – leda když se nikdo nedíval. Nebylo to legální.

 

Reforma se drala z některých pedagogických progresivních kruhů už dříve a svými metodami a výkvětem alternativních směrů a pokusů se hlásila jak k naší meziválečné reformní pedagogice, tak k současné severské pedagogice. Reaguje na společenské změny, globalizaci, měnící se trh práce, nutnost celoživotně se vzdělávat a případně během života zcela měnit své zaměření apod.

 

Hlavním fenoménem jsou v současném RVP (Rámcový vzdělávací program – nové národní kurikulum) metody učitelské práce (neboli „jak na to“) spíše než obsah. Ten se od osnov sice také liší, ale nezmění-li se přístup učitele, nepohne se ani s obsahem. Má-li se změnit náš přístup ke vzdělávání, musí se změnit nejprve přístup učitelů. Oni musí děti naučit, jak se učit.

 

Obsah je jiný hlavně pojetím. Ano, jsme už zase u kompetencí. Neptáme se po tom, co jsme zapsali do třídní knihy a tzv. odučili bez ohledu na to, co dítě umí nebo ne, ale ptáme se zcela konkrétně, co žák z toho, co jsme ho učili, umí a v praxi používá. Klademe tím na učitele a jeho práci v hodině mnohem vyšší nároky (bohužel stále bez odpovídajícího ohodnocení, ale to je kapitola jiná).

 

Kompetence mají svou definici danou Lisabonskou konferencí. Obecně jsou tedy klíčové kompetence takové, které jsou důležité a prospěšné každému jedinci i společnosti jako celku. Musí jedinci umožňovat úspěšnou integraci do velkého množství sociálních sítí a současně jej činit nezávislým a osobnostně zdatným v rodinném i v novém a nepředvídatelném prostředí. A konečně klíčové kompetence musí umožňovat jedinci aktualizovat nepřetržitě jeho vědomosti a dovednosti.

Skupina odborníků v rámci Evropské komise definovala s využitím závěrů výzkumu DeSeCo a dalších výzkumů pojem klíčové kompetence takto: Klíčové kompetence představují přenosný a multifunkční soubor vědomostí, dovedností a postojů, které potřebuje každý jedinec pro své osobní naplnění a rozvoj, pro zapojení se do společnosti a úspěšnou zaměstnatelnost.

 

Lisabonský proces definoval pro zajímavost následující klíčové kompetence, které jsou velmi podrobně rozebrány v RVP a tvoří spolu s dalšími oblastmi náplň základního vzdělávání v jednotlivých ročnících.

Komunikace v mateřském jazyce: Tyto kompetence představují schopnost vyjádřit a interpretovat myšlenky, pocity a informace v ústní i psané podobě a zapojit se do komunikace v různých sociálních kontextech – v práci, doma i při volnočasových aktivitách.

Komunikace v cizím jazyce: Tyto kompetence zahrnují stejné oblasti (produktivní i receptivní dovednosti v psané i mluvené podobě) jako komunikace v mateřském jazyce. Úroveň osvojení cizího jazyka ovšem nemusí být shodná s jazykem mateřským a pro různé cizí jazyky se liší.

Matematická gramotnost a kompetence v oblasti přírodních věd a technologií: Matematická gramotnost představuje schopnost písemně i z hlavy sčítat, odečítat, násobit a dělit a užívat tyto operace k řešení problémů v každodenním životě. Důraz je kladen spíše na proces řešení problémů než na samotný výsledek, na prováděnou činnost spíše než na žákovy znalosti. V přírodních vědách se jedná o znalosti a metodologie, které lze použít k vysvětlení jevů v okolním světě. Technologie představuje aplikaci znalostí jako prostředek, kterým člověk ovlivňuje prostředí, v němž žije.

Kompetence v oblasti informační a komunikační technologie: Jedná se o schopnost používat multimediální technologie a využívat je k vyhledávání, ukládání, vytváření, prezentování, třídění a k výměně informací.

Kompetence k učení – učit se učit: Tyto kompetence jsou nezbytné pro organizaci a řízení vlastního učení (samostatně i ve skupině), pro získávání, zpracovávání, hodnocení a integraci nových znalostí a pro schopnost aplikovat tyto kompetence v různých situacích a kontextech, včetně samotného učení a řešení problémů doma, ve vzdělávacím procesu, v práci a ve společnosti.

Interpersonální, sociální a občanské kompetence: Tyto kompetence zahrnují všechny formy jednání, které si každý jedinec musí osvojit, aby byl schopen se efektivně a konstruktivně podílet na dění ve společnosti a dokázal řešit problémy, a to v osobním, rodinném i veřejném kontextu.

Podnikatelské dovednosti: Tyto kompetence mají pasivní a aktivní část – jednak vedou ke stimulaci změn, které iniciuje sám jedinec, ale také ke schopnosti vítat a podporovat změny, které jsou vyvolány vnějšími faktory, to znamená vedou žáka k tomu, aby dokázal vítat změny, přebírat zodpovědnost za své jednání (pozitivní i negativní), dokončil to, co započal, měl představu o tom, čeho chce dosáhnout, vytyčil si své cíle, šel za nimi a byl motivován k úspěchu.

Kulturní rozhled: Tyto kompetence představují schopnost vážit si projevů kultury a společenských mravů i schopnost vážit si literatury, umění, hudby a dalších forem tvůrčích projevů člověka.

I když v současné době učitelské povolání aktivně nevykonávám, rozhodně se řadím k těm aktivním pedagogům a mrzí mě proto, že se naše společnost tak málo věnuje otázkám výchovy a vzdělávání dětí. Nechápu, že má tolik rodičů o novém kurikulu a možnostech vzdělávání pro své potomky tak mlhavou představu. Přitom pole je dnes již tak široké...

O tom snad někdy příště. 

   
22.11.2005 - Společnost - autor: Markéta Breníková

Komentáře:

 1. avatar
  [6] marketa.brenikova [*]

  Písnička2: Naprosto souhlasím!

  superkarma: 0 22.11.2005, 15:00:49
 2. avatar
  [4] marketa.brenikova [*]

  RVP opravdu není mé životní téma. Jsem jen pedagog a vím, jak v tom tápou profesionálové i laici. Snažím se některé věci objasnit. RVP je veřejný dokument - národní program - nic jiného než mantinely, ve kterých se každý učitel musí pohybovat. Kdo chce, dopídí se a třeba porozumí. Když nám to nevysvětlilo ministerstvo, musíme si poradit sami. Najít se dá například zde: http://www.vuppraha.cz/index.php?op=sections&sid=367

  superkarma: 0 22.11.2005, 14:41:06
 3. avatar
  [2] marketa.brenikova [*]

  To, co píšete, právě nová reforma naznačuje všem učitelům, kteří si ty zadky za katedrami hřejí už dlouho a na svém způsobu výuky ani obsahu nemění zhola nic. Pokus je to dobrý, ale jak říkáte, záleží na pedagogovi. Jenže ten si taky nemůže dělat, co si zamane. Do teď byly pokusy učitele věnovat se aktuálnímu stavu společnosti nelegální, protože na ně nebyl v osnovách zdaleka takový prostor, jaký RVP nyní nabízí. Pro šikovné učitele je toto velká šance. A pro aktivní rodiče také.

  superkarma: 0 22.11.2005, 13:59:33

Profil uživatele
Registrace nového uživatele | Zaslat heslo

Komerční tipy

Novinky

Dnešní vydání

Nové v rubrice

Nejčtenější články

Poslední komentáře

Fotogalerie

Partner rubriky

Ankety

Anketa na téma osteoporóza
Anketa na téma: Zubní zdraví

Náš tip

Doporučujeme