O Sdružení Linka bezpečí už jste asi někdy slyšeli. Za skoro 20 let své existence pomohla tato linka už mnoha dětem v krizové situaci. Víte ale, že sdružení provozuje také Rodičovskou linku?

Rodičovská linka funguje od roku 2001 a je určená všem rodičům a dospělým, kteří jednají v zájmu dítěte. Nabízí pomoc v krizových situacích i výchovné poradenství všem pedagogům. O tom, jak funguje, jsme si popovídali s vedoucí Rodičovské linky Mgr. Kateřinou Schmidovou.

Čtěte také:

Linka bezpečí už je dostatečně známá, méně už ale Rodičovská linka. Proč? Je přece hodně rodičů, kteří ji potřebují... Nebo se mýlím?
Linka bezpečí je projekt, s nímž vyrostla jedna celá generace, funguje totiž už od roku 1994. Rodičovská linka je oproti tomu poměrně mladším, neokoukaným projektem, liší se i chováním cílové skupiny - pomáháme aktivní části dospělých, která cítí, že má problém a chce ho skutečně řešit. A samozřejmě máte pravdu, jejich počet stále roste, podoba rodiny se u nás totiž zásadně mění. Rodiče čím dál častěji potřebují bezpečný prostor pro sdílení svých starostí a obav či cítí potřebu s někým nezaujatým zkonzultovat své výchovné postupy či svou rodinnou situaci. Je to z důvodu poměrně vysoké míry rozvodovosti, nemluvě o snižující se ekonomické úrovni rodin. Mnoho dětí vyrůstá jen s jedním rodičem nebo se v průběhu svého života musí adaptovat na mnoho změn ve svém rodinném zázemí. Všechny tyto faktory mají výrazný vliv na pohodu a vztahy v rodině, které se ve výchově bezprostředně odrážejí.

Teď už Rodičovská linka funguje 12 let. Proč byla vlastně založená? Čí to byl nápad?
Nápad je vlastně samotných rodičů, důvodem vzniku samostatné linky pro rodiče byl stále rostoucí počet volání rodičů a dospělých, tzv. jednajících v zájmu dětí na Linku bezpečí - ta je však určena pro pomoc dětem a dospívajícím. Rodičovská linka tak vznikla na základě skutečné poptávky těch, kterým nejsou rodinné vztahy a výchova dětí lhostejné, a začala nabízet ojedinělou a smysluplnou službu pro klienty z celého Česka.

linka

Kdo se může na Rodičovskou linku obracet?
Konzultanti poskytují telefonickou krizovou intervenci a rodinné a výchovné poradenství především rodičům, prarodičům a ostatním členům rodiny. Naše služby využívají často také pedagogové mateřských, základních a středních škol. Výhodou Rodičovské linky je, že v případě akutní potřeby řešit problémy s dětmi, dospívajícími a mladými dospělými nabízí klientům téměř okamžitou pomoc.

Lidé volají hlavně kvůli rodinným vztahům

Kvůli čemu vám lidé nejčastěji volají?
Nejvýraznějším tématem na Rodičovské lince jsou rodinné vztahy, s klienty řešíme především problémy v rodinné komunikaci, jako je nastavení jednotných rodinných výchovných hranic či nesouhlas s výchovnými postupy ze strany druhého rodiče. V častých případech se pak jedná o krize rodinných vztahů jako takových a velmi často s volajícími rodiči společně hledáme také možnosti zlepšení obtížné komunikace s dospívajícími dětmi.

Další velkou potřebou klientů bývá konzultace problémů, týkajících se rozvodu, porozvodového uspořádání péče o dítě nebo tzv. sporu o dítě. Naše zkušenosti bohužel potvrzují trendy dnešní společnosti, především rozpad poloviny rodin kvůli rozvodu nebo partnerskému rozchodu rodičů. Na tuto situaci pak navazují další vztahy a situace, k nimž vedou kombinace různých legalizovaných i neformálních vztahů mezi dospělými a dětmi, složených rodin, které na Rodičovské lince také velmi často řešíme.

A co problémy dospívajících dětí?
Dalším typickým tématem, které na Rodičovské lince klienti konzultují, je právě téma výchovných problémů dětí, dospívajících a mladých dospělých. Jedná se jednak o běžné i závažné výchovné obtíže dětí, např. zvýšenou agresivitu, lhaní, opakované krádeže, zneužívání návykových látek a jiné situace, které rodinu bolestně zasahují a zraňují. Se zhoršující se ekonomickou situací českých rodin se stále častěji setkáváme i s případy mladých dospělých, kteří si berou na sebe půjčky, nepracují a vůči svým rodičům zvyšují svojí agresivitu.

Mezi specifická témata Rodičovské linky patří i problémy spjaté se školní docházkou. V jejich rámci s volajícími řešíme především adekvátní reakci na šikanu ve škole a stále více se objevující kyberšikanu, potíže s prospěchem, záškoláctví a vztahy dětí s učiteli. V rámci těchto témat se na nás kromě rodičů obracejí také pedagogové základní škol.

Samostatným tématem je pak podezření na týrání, zneužívaní nebo zanedbávání dítěte v rodině nebo okolí. Volající velmi často prožívají zoufalství z toho, že se dětem v rodině i mimo ni výrazně ubližuje, a většinou nevědí, jakým způsobem by měli vhodně zasáhnout. Velmi často chtějí zůstat v anonymitě, bojí se totiž kvůli oznámení trestného činu ohrozit sebe sama nebo své blízké.

linka

Když někdo na Vaši Linku zavolá, jaký bývá postup? Poradíte jim, doporučíte odborníky?
Konzultant nejdříve příběhu volajícího velmi pozorně naslouchá. Volajícímu poskytneme dostatečný prostor k tomu, aby mohl hovořit o své situaci. V případě, že je rozrušený, jeho emoce nejprve přijmeme, reflektujeme a následně jeho pocity postupně stabilizujeme a tzv. ukotvujeme V průběhu hovoru pak společně hledáme opěrné body v rodině nebo blízkém okolí (např. vlastní rodiče, partner, kamarád atp.) a rozšiřujeme pro něj možnosti řešení problému.

V případě, že se volající obrací na konzultanta linky s jasným a srozumitelným dotazem, klademe mu doplňující otázky, které jsou potřebné pro adekvátní odpověď. Poté, co je problém srozumitelně pojmenován a konzultant linky má dostatečné údaje, může volajícímu nabídnout poradenství. Konzultant na základě svých zkušeností a znalostí podává vyžadované informace nebo určitá doporučení. Některé informace však konzultant nemůže volajícímu rodiči takto poskytnout - např. bez potřebného psychologického vyšetření osoby v nouzi. Konzultant linky zná své hranice možné pomoci a na základě své praktické zkušenosti doporučí kontakt na vhodná odborná pracoviště, jejichž možnosti klientovi řádně vysvětlí.

A jak je to v případě podezření na týrání dítěte?
V případě anonymního oznámení o podezření na týrání a zneužívání dítěte konzultant motivuje uživatele, aby se neprodleně obrátil na oddělení sociálně právní ochrany dítěte či na policii.

Co když zavolá někdo, pro koho není Linka určená? Stává se to často?
Většinou se to nestává. Pokud k tomu dojde, odkážeme volajícího na jinou vhodnou organizaci či instituci, která mu může nabídnout odpovídající služby.

A stává se, že si z vás volající dělají legraci? Dá se to poznat z telefonátu?
Se zneužitím naší linky se kupodivu setkáváme jen velmi málo, většinou se jedná o testování služby ze strany dětí. Rodičovskou linku totiž většinou kontaktují volající, kteří skutečně potřebují zkonzultovat své starosti a problémy.

Pomohou vám odborníci

Spolupracuje Linka s policií?
Jen ve výjimečných případech, tj. v případech, které nám ukládá zákon, naše spolupráce je více zaměřena na oddělení sociálně právní ochrany dítěte. Oznamovací povinnost máme v případě, že v telefonátu volající uvede jméno a adresu bydliště dítěte, u kterého má podezření na týrání, zneužívání a zanedbávání.

Kdo na Lince pracuje?
Telefonickou krizovou intervenci a poradenské služby na Rodičovské lince zajišťují výhradně psychologové a odborní pracovníci, kteří mají za sebou mnohaletou praktickou zkušenost a znalosti z oblasti rodinného a výchovného poradenství. Nezbytnou součástí odborné dovednosti všech mých kolegyň a kolegů je absolvování akreditovaného výcviku v telefonické krizové intervenci.

linka

Jak to dneska je - pomáhají lidé víc než dřív, že přispívají na podobné projekty, jako je Linka?
Společnost vnímá, že rodina a rodinné vztahy jsou stále křehčí a je nutné o ně pečovat a podporovat jejich zdravý vývoj. Krize rodiny má samozřejmě přímý dopad na krizi ve společnosti, lidí, kteří si to uvědomují, je stále více. Na nás je umět je oslovit a vysvětlit jim, jak mohou Rodičovské lince i dalším projektům Sdružení Linka bezpečí pomoci - na prvním místě tím, jak se sami ve své rodině chovají a jak vychovávají své děti a nejsou lhostejní ani k trápení dětí a rodičů kolem sebe. Dalším velmi významným způsobem pomoci je umět nasměrovat toho, kdo potřebuje pomoc, správným směrem - tedy například na nás.

A pokud svou osobní odpovědnost navíc podloží zájmem a ochotou nám finančně nebo jinak pomáhat, za každé takové gesto solidarity a podpory jsme jim velmi vděční, o to spíš, že veškeré získané finanční prostředky jsou určeny na provoz Rodičovské linky a Linky bezpečí.

Více najdete na www.linkabezpeci.cz.

Rodičovská linka

  • 840 111 234 (pondělí až čtvrtek 13 až 19 hodin, pátek 9 až 15 hodin)
  • mail pomoc@rodicovskalinka.cz 

Další články v našem magazínu:

Reklama