Cílem výzkumu Foster care models in Europe, který vedla Maja Laklija a realizovala organizace Forum for quality foster care, bylo zmapovat existující evropské modely péče o ohrožené děti. Přinášíme výběr z výzkumu.

Evropa patří spolu s Austrálií a Kanadou k místům, kde je péče o děti bez rodinného zázemí na vysoké úrovni. V rámci jednotlivých evropských států se však kvalita této péče značně liší. Zatímco skandinávské země patří v této oblasti mezi lídry, státy jižní a východní Evropy jsou v otázkách péče o děti mnohem konzervativnější a méně rozvinuté.

Mezi hlavní charakteristiky péče o děti ve státech střední a východní Evropy patří rostoucí počet dětí mimo svou původní rodinu, vysoký podíl dětí umístěných v ústavních zařízeních a slabá tradice v oblasti alternativních řešení péče o ohrožené děti (například pěstounská péče). Tyto státy zároveň následují příklady rozvinutých zemí a snaží se směřovat k trendu mimoústavní péče o děti.

V zemích západní Evropy je naopak procento dětí umístěných v ústavech relativně malé a je zde silně rozvinuta tradice pěstounské péče i dalších alternativních forem péče o děti. Práva pěstounů se v jednotlivých státech této části Evropy liší, tato péče vesměs spadá do kompetencí místní samosprávy.

Naopak významnou roli sehrává stát v severských zemích, kde je hlavním propagátorem pěstounské péče a podílí se i na její profesionalizaci.

V Evropě lze identifikovat řadu typů pěstounské péče, které se snaží naplňovat potřeby dětí i jejich rodin.

Příbuzenská pěstounská péče

Dítě je svěřeno do péče někomu z dospělých příbuzných. Jde o nejstarší formu péče o děti, které nemají odpovídající zázemí ve svých rodičích, a proto je v mnoha zemích tradičně podporována.

Tradiční pěstounská péče

Pěstounská rodina pečuje o dítě, které nemá odpovídající zázemí v biologické rodině, ale nijak se nevymyká psychickým stavem a vývojem svým vrstevníkům.

Specializovaná pěstounská péče

Pěstouni musí být speciálně proškoleni a v rámci denního kontaktu s dítětem používají zvláštní terapeutické postupy. Tento typ péče je určen pro děti, které mají závažné emoční, mentální nebo fyzické potíže.

Profesionální pěstounská péče

Pěstounství je pojímáno jako profesní aktivita, ohodnocená platem. U tohoto typu péče se od pěstounů očekává, že mají kvalifikaci v některém z oborů spadajících do sociální oblasti (speciální pedagogika, psychologie, sociální práce apod.).

Krizová pěstounská péče

Dítěti je poskytnuto dočasné zázemí v průběhu krizové situace. Tato péče trvá do té doby, než se krizová situace vyřeší a stanoví se systém kontroly v původní biologické rodině.

Odlehčovací pěstounská péče

Tento typ péče se obvykle vztahuje ke krátkodobým časovým úsekům, jako je například víkend nebo půldenní pobyt, ve kterých si speciálně proškolení pěstouni berou těžce postižené děti, aby ulevili jejich biologickým rodinám od každodenní psychické i fyzické zátěže.

Podpůrná pěstounská péče

Pěstounské rodiny poskytují sociální podporu, ať už emoční nebo například informační, biologickým rodinám dětí v tíživých životních situacích.

Privátní pěstounská péče

Rodiče ohroženého dítěte najdou náhradní pěstounskou rodinu vlastní cestou, bez využití systému sociálního zabezpečení.


Kromě těchto nejobvyklejších typů pěstounské péče je možné v jednotlivých evropských státech najít další specifické varianty. V Srbsku například existuje možnost umístění ohroženého dítěte společně s jeho biologickou matkou. Z hlediska okolností, za kterých je dítě umístěno do pěstounské péče, se rozlišuje mezi dobrovolným umístěním dítěte, se souhlasem biologických rodičů, a umístěním z rozhodnutí soudu (takto to funguje například v Itálii).

Jednou z klíčových podmínek kvalitního systému pěstounské péče je efektivní systém získávání motivovaných pěstounů a další práce s nimi, včetně monitoringu. A jak se liší v jednotlivých státech podmínky pro udělení licence k pěstounství na základě toho, o jaký model péče se jedná? Ve Skotsku, Polsku a některých zemích Rakouska nemusí procesem náboru a proškolování projít rodiny, které vykonávají příbuzenskou pěstounskou péči. Samozřejmě i tyto rodiny podléhají monitoringu kontrolních orgánů. Naopak ve Švédsku jsou si před zákonem všichni rovni, a bez ohledu na to, zda je se svěřeným dítětem pojí příbuzenský vztah, musí všichni potenciální pěstouni absolvovat stejnou proceduru.

Instituce, které odpovídají za propagaci pěstounství, nábor rodin, jejich vzdělávání a monitorování, se taktéž v jednotlivých státech liší. Jsou to státní orgány, neziskové organizace, ale i lokální autority.

Redakce Edice Otvíráme

«- předchozí díl ČLÁNKY Z EDICE OTVÍRÁME další díl -»

V redakci ŽENY-IN.cz rádi pomáháme Edici Otvíráme. Na další zajímavý článek se můžete těšit v pátek 4. 10. 2013.

Reklama