Jméno, které ve tvářích prostých lidí i šlechticů vyvolávalo panickou hrůzu. Jméno, jež zapříčinilo hrůzyplnou smrt bezpočtu lidí rovnající se genocidě. Jméno neochvějně spjaté s inkvizicí papeže Řehoře IX. Konrád z Marburgu.

mnichInkvizice byla oficiální právní instituce katolické církve zřízena pro potlačování kacířství. Její zakladatel snad skutečně věřil v posvátnost údělu inkvizičního tribunálu. Nicméně když se ať už jakkoli ušlechtilé myšlenky chopí záštiplní fanatici a sadisté, nemůže to nikdy dopadnout dobře. A stejně tomu bylo i v případě jednoho z nejděsivějších vyšetřovatelů ve službách církve - německého inkvizitora Konráda z Marburgu.

Utrpení Alžběty Durynské

Už začátky Konrádovy „kariéry“ poukazovaly na jeho nelidsky ukrutnou povahu. Tehdy působil ve službách durynského hraběte a po šlechticově skonu se stal hlavním náboženským rádcem a zpovědníkem jeho ženy Alžběty. Mladičkou vdovu zdrcenou ztrátou manžela začal Konrád brzy naprosto ovládat. Byla mu poslušná jako loutka a přesto se nevyhnula surovému fackování ani bití holí do tváře - to byla Konrádova představa pokání. Nešťastná Alžběta tak tvrdý režim ve spojení s asketickým způsobem života dlouho nevydržela a zemřela v pouhých dvaceti čtyřech letech. Záhy byla svatořečena jako svatá Alžběta a stala se patronkou zneužívaných žen.

Hrůzné skutky inkvizitora

Traduje se, že už samotná zvěst o příchodu Konráda do nějaké oblasti, vyvolávala v místních naprosté zděšení a paniku. Vždyť pouhý pohled na jeho pomocníky - odpudivého Dorsa a jednorukého Jana bez oka - musel být zneklidňující. Daleko horší však byly inkvizitorovy činy. Zejména presumpce viny, kterou u údajných kacířů uplatňoval a nelítostné realizování útrpného práva. A když bylo surovým mučením vymámeno „kacířovo“ doznání, byl nešťastník často ještě týž den upálen na hranici.

Konrád se však ve svých obviněních rozhodně nespokojoval jen s prostými lidmi, mezi jeho oběťmi se počítá pěkná řádka aristokratů a jinak vysoko postavených osobností (například Probošt z Goslaru).

Ani mrtví neuniknou

Na většinu obviněných byl kladen nátlak, aby usvědčili i další kacíře. Když si však obžalovaní mysleli, že se vyhnou inkvizitorovým potřebám označením zemřelých, byli na obrovském omylu. Vyšetřovatelé totiž neváhali vyzvednout těla z hrobů a za provolávání výhrůžných hesel upálit tlející ostatky na hranici. Domy nebožtíků pak byly zbořeny a jejich rodiny přišly o veškerý majetek. Aby toho nebylo málo, někteří rodinní příslušníci museli nosit na krku žlutý kříž na znamení hanby a jiní byli dokonce uvězněni, protože mít v rodině kacíře bylo tvrdým proviněním.

Zasloužený trest

Nakonec se obyvatelé Hesenska a Durynska (hlavních Konrádových působišť) rozhodli nespoléhat na pomoc vyšší moci a zbavit se trýznitele svépomocí. Při jedné ze svých cest byl totiž inkvizitor přepaden a zabit i se společníkem Dorsem. Dodnes není jasné, zda měl atentát na svědomí vyděšený lid, nebo se jednalo o objednávku příbuzných některé z vysoce postavených obětí.

Úřad inkvizice působil až do osmnáctého, v některých evropských zemích dokonce až do devatenáctého století, kdy došlo k jeho zrušení. Svaté oficium, které dohlíželo na otázky víry a mravů však působilo až do roku 1965. V současné době funguje ještě Kongregace pro nauku víry, která se však se středověkou inkvizicí opravdu nedá srovnávat.

Zdroje...

Čtěte také...

Reklama