Bez zdraví duševního není ani fyzické zdraví. Proto se tématu psychiky věnuje významná celosvětová pozornost už od roku 1992. Světový den duševního zdraví (The World Mental Health Day) připadá každoročně na 10. října. 

 

Co je duševní zdraví?
Je to pojem, jehož obsah vyjadřuje stav osobní pohody (well-being), v němž může člověk naplnit a uplatnit své individuální schopnosti, dokáže přiměřeně zvládat každodenní životní zátěž a stres, může produktivně a úspěšně pracovat a rozvíjet vzájemně obohacující vztahy s druhými lidmi. V pojmu duševní zdraví se tedy nevyjadřuje jen nepřítomnost duševní choroby nebo poruchy.

Od roku 1994 se při této příležitosti vyhlašuje téma roku. Téma pro Světový den duševního zdraví v roce 2007 vyjadřuje především významnou roli kultury a rozmanitosti v ochraně a podpoře duševního zdraví.

Migrace ovlivňuje naši pohodu
Celosvětový populační pohyb klade vysoké nároky na přizpůsobivost migrantů novým kulturám, ale také na přizpůsobivost kultur migrantům, neboť v současném světě neexistuje žádná jednotlivá kultura, rasa nebo náboženství, jež by byly rozmístěny a rozvíjeny pouze v jediné zemi.

Kultura ovlivňuje mnoho aspektů duševního zdraví, mj. také to, jak lidé z různých kultur komunikují, jsou schopni se dohodnout, jak si navzájem sdělují své radosti i problémy, jak rozvíjejí své způsoby zvládání zátěžových a stresových situací a získávání sociální opory ze strany blízkých osob a institucí.

 

Jaké jsou hlavní cíle projektu?

 

Hlavním záměrem pořadatelů je podpora úsilí o dosažení nejvyšší možné úrovně duševního zdraví ve všech jeho souvislostech. Ústřední vizí, kterou WFMH (World Federation for Mental Health) představila, byla představa světa, v němž duševní zdraví je základní prioritou zdravotníků, ale také všech občanů, politiků, komunit, institucí a států.

  podporovat osobní pohodu (well-being) celé populace opatřeními směřovanými na vytváření sociálního uvědomění a pozitivních změn pro jednotlivce i rodiny, společenské skupiny, pracovní a vzdělávací prostředí, vlády a příslušné úřady;

 

 zohlednit možné důsledky jakékoli politiky na psychické zdraví se zvláštním zřetelem na ohrožené skupiny; poukazovat na centrální význam psychického zdraví při budování zdravé, integrální a produktivní společnosti;

 

 bojovat proti stigmatu a diskriminaci; zajistit ochranu lidských práv a důstojnosti člověka a implementovat potřebné právní normy za účelem posílení ohrožených nebo psychickým zdravotním problémem trpících lidí tak, aby mohli plně a rovnoprávně participovat na společenském dění;

 

 nabídnout cílenou podporu a intervence zohledňující určité životní etapy ohrožených lidí, zejména pak v oblastech výchovy a vzdělávání dětí a mládeže a péče o starší spoluobčany.

 

  

Cítíte se duševně zdravá? Hlasujte v naší anketě v pravé liště!

Reklama