Rodina

Chytrá česká ulička: cesta dětí do ústavu (a zpět)

Připravili jsme pro vás seriál s Nadací Terezy Maxové dětem. Dozvíte se v něm více o problematice dětí a ústavní péče. V prvním díle vám prozradíme, kde je problém institucionální péče o dítě.

Hana strávila dva roky v kojeneckém ústavu. Je hodná, říkaly o ní zdravotní sestry, když si pro ni přišli náhradní rodiče. Jenže nebyla to pravda. V novém domově dítě jen řvalo, i když mu říkali Haničko. Hladili ji, chovali, zpívali, četli a zase hladili. Nic nepomohlo. Řev, křik, slzy. Někdejší chovankyně kojeneckého ústavu nedokázala v novém domově spát.

Nadace Terezy Maxové

Dnes tento případ řeší příslušný odbor Ministerstva práce a sociálních věcí. Už se ví, proč Hanička nespí. V kojeneckém ústavu si zvykla na zodac, který je normálně podáván alergikům. Hanička sice žádnou alergií netrpí, ale onen medikament má jednu zřejmou „ústavní“ výhodu: utlumuje až ke spánku.

Je otázka, jak dlouho bude trvat, než si Hanička odvykne - a bude schopna přirozeně spát. Je otázka, jaká další traumata, s pobytem v kojeneckém ústavu spojená, na ni samotnou a na její náhradní rodiče čekají.

Ačkoli to v České republice není veřejně a všeobecně přijímanou skutečností, v dohledatelné vědecké literatuře neexistují za posledních šedesát let žádné důkazy o jakémkoliv pozitivním vlivu institucionální péče na raný vývoj dítěte. Naopak. „Desítky vědeckých studií jednoznačně poukazují na fakt, že jakýkoliv pobyt dítěte v institucionální péči v raném období vývoje je z hlediska další prognózy jednoznačně silně negativní,“ říká PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., jenž působí na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN a na Pediatrické klinice tamtéž.

Hana a její ústavní „sestry“ a „bratři“ mají smůlu, že se česká společnost ve vztahu k ústavní péči o děti zasekla. Zatímco v osvícenější části Evropy rušili dětské domovy a kojenecké ústavy v sedmdesátých letech minulého století, v České republice bude tento krok nutné teprve vybojovat. Přitom - jaký paradox! Zahraniční experti přiznávají, že k zásadnímu obratu ve prospěch rodinné péče významně přispěly práce českých odborníků, profesora Zdeňka Matějčka a docenta Josefa Langmeiera.

Stejně jako v mnoha dalších oblastech, i v ochraně práv dětí musí Česká republika teprve objevit (vlastní) kolo, a to jen proto, že jsme dlouho ignorovali objevené. Důsledkem tohoto dlouhodobého přístupu je neúměrně vysoký počet českých dětí umístěných v institucionální výchově. Podle údajů organizace Eurochild je ve státech Evropské unie v tomto typu péče (v kojeneckých ústavech, dětských domovech, diagnostických ústavech, dětských domovech se školou, výchovných ústavech a domovech pro osoby se zdravotním postižením) umístěno přibližně 140 000 dětí. Česká republika se na tomto počtu podílí téměř 8 %, ačkoliv její podíl na počtu obyvatel EU činí pouhá 2 %.

Nepřehlédnutelně vysoký je i počet velmi malých dětí, umístěných v České republice do ústavní péče. Podle údajů Ústavu pro informace ve zdravotnictví bylo v roce 2010 do ústavní péče umístěno 2077 dětí ve věku do 3 let, což je nejvyšší počet od roku 1998. Nejčastějším důvodem pro umístění byly sociální důvody (45,9 %). Z těch dětí do tří let, které byly v roce 2010 z ústavu „propuštěny“, odešlo 54 % do vlastní rodiny. Přes 25% propuštěných strávilo v ústavu více než rok.

Jak ukazuje tabulka, srovnávající následky působení kojeneckého ústavu a pěstounské péče na přechodnou dobu, Haničce rozhodně nejde jen o spánek (autorem srovnání je již citovaný Radek Ptáček). Jde o mnohem víc; o následky na celý život. I proto se nelze divit, že Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva (OHCHR) a Dětský fond OSN (UNICEF) zahájily letos v červnu kampaň, jejímž cílem je zajistit, aby malé děti do tří let věku již nebyly posílány do státních zařízení ústavní péče.

Českou republiku to neomlouvá, ale ze zpráv dvou zmíněných organizací vyplývá, že po celé Evropě a střední Asii, včetně zemí Evropské unie, žije více než milion dětí a dospělých v dlouhodobé ústavní péči, kde často až do konce svého života strádají; že děti, žijící ve státních ústavech, trpí násilím a zneužíváním; že stovky tisíc novorozenců s různými postiženími jsou - v souladu se zavedenými postupy - umisťovány do státních ústavů, kde je závažným způsobem ohrožen jejich náležitý vývoj.

Na jednání Evropského parlamentu, které svolala irská europoslankyně Mairead McGuinnessová, vyzvaly UNICEF a OHCHR vlády v Evropě a střední Asii k tomu, aby se při přípravě nových národních pravidel a postupů, při sestavování rozpočtů a při navrhování služeb řídily potřebami a právy nejmenších dětí a zároveň dodržovaly mezinárodní a evropské normy. Součástí této výzvy je také žádost, aby děti byly do ústavních zařízení umisťovány pouze krátkodobě v zájmu vyřešení naléhavých problémů nebo v rámci předem naplánovaných opatření na dobu nejdéle šesti měsíců.

V reakci na podobná doporučení, přicházející ze zahraničí, se můžeme hádat s celým světem. Můžeme rady a názory zesměšňovat, jako jsme se o to pokoušeli v případě klecových lůžek a aktivity J. K. Rowlingové. Nebo můžeme jít do nějakého dětského domova vymalovat, nakoupit ještě víc plyšáků a tvrdit, že dětem přece nic nechybí; mají to tam tááák hezké...

Anebo se můžeme začít zabývat podstatou, která je prostá i složitá zároveň: chránit děti znamená opravdu chránit děti; a ne pracovní místa či pohodlí dospělých, společenský zvyk, historické předsudky, odkaz jakýchkoli odborníků, kteří s ústavním světem svázali život, anebo prostě jen neschopnost státu.

Za neschopnost státu přitom můžeme považovat i skutečnost, že veřejností sentimentálně přijímaná zařízení ústavní péče nesplňují podmínku odbornosti. Kdo by se nadál, že ve většině dětských domovů, ale i výchovných ústavů, není dostatek odborníků s kvalifikací psycholog nebo speciální pedagog? Ale je to tak: převažující většinu zaměstnanců na pozici vychovatelů tvoří osoby se středoškolskou kvalifikací, doplněnou o tzv. pedagogické minimum. Žádný zákon neurčuje minimální počet pracovníků s odbornou kvalifikací z oboru psychologie nebo speciální pedagogiky, takže ústavní zařízení nemají povinnost mít takové odborníky k dispozici.

Pro představu, co všechno tato informace znamená, nemusíme mít divokou fantazii. Stačí si uvědomit, jak to asi vypadá, když se v jednom domově sejdou děti s anamnézou týrání nebo sexuálního zneužívání, děti s anamnézou zanedbávání hmotných potřeb a sociální nouze, děti, o něž rodiče nejeví zájem a děti s lehčí formou poruch chování, jako je například ADHD. Každé z těchto dětí potřebuje zcela specifický přístup jak vzhledem ke své anamnéze, tak vzhledem ke specifickým charakterovým a povahovým vlastnostem a individuálním potřebám.

Jistě není náhoda, že přednost péči rodinné před péčí ústavní deklaruje dlouhodobě většina českých politiků. Onu prorodinnou náklonnost se jen zatím nepodařilo naplnit v praxi. Dalším z důvodů, o nichž zde ještě nebyla řeč, je fakt, že obce nemají dostatečnou motivaci k tomu, aby se na sanaci a podpoře rodiny efektivně a aktivně podílely. Sice jim takovou povinnost ukládá zákon, ale preference ústavní výchovy před dlouhodobou a mnohdy komplikovanou prací s rodinou je krátkodobě finančně výhodnější.

Za co jednotlivé obce jistě nemohou, je neexistence národní strategie sociálního bydlení. Tedy alibi? Vždyť všechny dostupné statistiky ukazují, že více než polovina dětí končí v ústavech z tzv. sociálních důvodů - a za nimi se často skrývá špatná bytová situace rodiny. Bohužel, žádné alibi. Jak ukazuje judikatura Evropského soudu pro lidská práva, sociální nouze rodičů nemůže být jediným důvodem odebrání dětí.

Nejznámějším soudním případem tohoto druhu je zřejmě kauza rodiny Wallových. Rodina žila v České republice v neuspokojivých bytových podmínkách, které pracovníci sociálně-právní ochrany označili za „prostředí, ohrožující zdraví všech pěti dětí“. Český soud nařídil ústavní výchovu, neboť rodiče neprokázali, že jsou schopni uspořádat své poměry tak, aby se mohli o všech svých pět dětí postarat - zajistit jim bydlení, stravu a výchovu.

Evropský soud pro lidská práva ale konstatoval, že společné soužití rodiče a dítěte je základním prvkem rodinného života a zásahy, které toto znemožňují, představují porušení práva chráněného čl. 8 Úmluvy, vyjma případů, kdy zákon předvídá existenci legitimních důvodů a těchto je nezbytné v demokratické společnosti dosáhnout mj. v zájmu ochrany zdraví nebo morálky nebo ochrany práv a svobod jiných (čl. 8 odst. 2 Úmluvy). Soud shledal, že děti nebyly vystaveny ani násilí, ani špatnému zacházení, ani sexuálnímu zneužívání a nezjistil ani nedostatek pozornosti ze strany rodičů, špatný psychický stav rodičů nebo nedostatky v jejich citových a výchovných schopnostech. Jediným důvodem byl materiální nedostatek, který však mohly vnitrostátní orgány vyřešit pomocí jiných prostředků než úplným rozdělením rodiny.

Samozřejmě, že se najdou i takové případy, kdy je ústavní péče na přechodnou dobu nutná. Tým z MPSV, který připravuje českou reformu ochrany práv dětí, takovému řešení důsledně říká: ubytovací služba. Z tohoto slovního spojení je sympaticky patrná konečnost. Neboť, přiznejme si, z dosavadní praxe dětských domovů máme spíše pocit nekonečna. Proč?

Práce a přístup pracovníků jednotlivých zařízení není motivována možností co nejrychlejšího začlenění dítěte ze zařízení do rodiny (ať už vlastní nebo náhradní), protože financování těchto zařízení je založené na tzv. normativu, který je odvislý od počtu dětí v zařízení. Zájmem všech zaměstnanců je dokazovat svoji potřebnost a udržovat trvale kapacitu zařízení naplněnou na maximum. Nemluvě o tom, že někteří zastánci dětských domovů dokonce i veřejně vyjadřují nesmyslné přesvědčení, že dítěti je v zařízení dlouhodobě zajištěna lepší péče než ve vlastní či náhradní rodině.

Jestliže se podaří potlačit tyto a další podobné mýty, Česká republika by se mohla za několik let zařadit mezi slušnější země, které dočetly Matějčka - a pochopily. Kromě jiného to bude znamenat, že Hana a její mladší sestry a bratři budou klidně spát. Bez medikace.

Srovnání kojeneckých ústavů a individuální péče

 

Specifika péče

Kojenecký ústav

 

Pěstounská péče
na přechodnou dobu
  Následek   Následek
Intenzita kontaktu dospělého s dítětem nedosta-
tečná
opoždění vývoje ve všech oblastech dosta-
tečná
podpora vývoje ve všech oblastech
Individuální péče nedosta-
tečná, jen v některých případech, omezený čas na jedno dítě
opoždění vývoje ve všech oblastech dosta-
tečná
podpora vývoje ve všech oblastech
Vztahy nemožnost
zažít obou-
stranné vzájemné vztahy dítěte s dospělým
opoždění v socioemočním vývoji podpora vzájemných vztahů dítěte a dospělého podpora socioemoč-
ního vývoje, poskytnutí pocitu bezpečí, citového zázemí
Variabilita a intenzita podnětů nedosta-
tečná
opoždění intelektového a motorického vývoje dosta-
tečná
podpora intelektového a motorického vývoje
Charakter prostředí ústavní omezená podpora vývoje na zajištění základních biologických potřeb rodinná struktura podpora socioemoč-
ního vývoje, chápání rodinné struktury, pocitu bezpečí

Převzato z publikace Otvíráme, kterou vydává Nadace Terezy Maxové dětem. Příště (8. 3. 2012) uveřejníme část dokumentu s doporučeními Výboru pro práva dítěte OSN České republice, ve kterém se dozvíte, proč OSN například požaduje po ČR zrušení Babyboxů.

Čtěte také...

   
07.03.2012 - Děti - autor: Michal Růžička

Další příspěvky

Komentáře:

 1. avatar
  [51] pecci91 [*]

  já slyšela i o tom, že děti se jako malý budou vozit i někam do zahraničí do pěstounských rodin a domovů to je děs

  superkarma: 0 13.03.2012, 12:02:25
 2. avatar
  [50] femme [*]

  je to hnus, co všechny ty malé nevinné děti zažijí už jako kojenci Sml31 Sml68 já beru zodac už několik let a je fakt, že jak lehnu, tak hned usnu Sml22 

  superkarma: 0 07.03.2012, 20:45:30
 3. [49] Pohoda [*]

  ekleinovka — #46 souhlasím...to je neomluvitelné Sml68

  superkarma: 0 07.03.2012, 19:30:43
 4. avatar
  [48] tajnostii [*]

  Děti v ústavech o hodně přicházejí-je to smutné,že to tak dopadáSml23

  superkarma: 0 07.03.2012, 17:58:31
 5. [47] pinokio [*]

  Má kamarádka adoptovala z kojeneckého ústavu dvojčata kluky.Proces adopce trval rok a půl.Chlapečci měli dva roky,když si je mohla přivést domů.Ta doba je šílená,a to je podle mě jeden z problémů,který by se měl řešit.

  K nám na návštěvy,na víkendy,i na dovolenou chodí dceřina kamarádka z dětského domova.Jsem ráda,že je u nás,vše probíhá bez problému.Samozřejmě si nás prověřovali,to nám nevadí.Co mi vadí je,že její víkendové návštěvy u nás musím hlásit čtrnáct dní dopředu.Její papíry jsou v jiném městě než je její dětský domov.Copak já vím,co bude za čtrnáct dní?A nechci ji zklamat,protože se k nám těší.Takže se vždycky stresuji,ať se něco nepodělá.

  superkarma: 0 07.03.2012, 17:42:51
 6. avatar
  [46] ekleinovka [*]

  Medikace pro děti - zbytečná - je to opravdu hnus...A co pak v ústavech,ty hyperaktivní s mozkovými dysfunkcemi - ti jsou sjetí - jen aby měl personál klid

  1. na komentář reaguje Pohoda — #49
  superkarma: 0 07.03.2012, 17:34:50
 7. avatar
  [45] SNÍŽEK [*]

  chudáci děti,když je oblbují lékama které nepotřebují jen aby spaly a byl od nich pokoj,to je hnus!Sml68

  superkarma: 0 07.03.2012, 17:30:35
 8. [44] Rikina [*]

  Pořád jsem se nikde nedočetla, co se stane s dětmi do tří let, když kojeňáky tedy už nebudou, a přitom nebude dost lidí ochotných se o ně postarat. Sml80 Aby to nedopadlo jako s veřejnými pracemi - jseš nezaměstnanej? Tady máš dítě prostitutky z E55 a starej se. Povinně. Bereš dávky, tak koukej bejt na oplátku užitečný státu. Sml57 

  superkarma: 0 07.03.2012, 16:43:29
 9. avatar
  [43] Suzanne [*]

  Lukáš Čejka — #42 Sml52 Ušijem si dresySml22

  superkarma: 0 07.03.2012, 14:23:56
 10. avatar
  [42] Lukáš Čejka [*]

  Suzanne — #41 jako roztleskavacky Sml30

  1. na komentář reaguje Suzanne — #43
  superkarma: 0 07.03.2012, 14:11:20
 11. avatar
  [41] Suzanne [*]

  Lukáš Čejka — #40 a co takhle nějaká prémie za rozproudění diskuse, nebyla by? že bychom se šábli Sml54

  1. na komentář reaguje Lukáš Čejka — #42
  superkarma: 0 07.03.2012, 14:07:15
 12. avatar
  [40] Lukáš Čejka [*]

  Suzanne — #39 ja dostanu zase nic Sml54

  1. na komentář reaguje Suzanne — #41
  superkarma: 0 07.03.2012, 14:06:25
 13. avatar
  [39] Suzanne [*]

  Lukáš Čejka — #38 Sml30 Máš pravdu, někdy si myslím, že dobře říznou (nebo přeříznoutSml52) je lepší, než dlouze dumatSml30 

  A možná dostanem kytičku za věrnost v diskusíchSml54

  1. na komentář reaguje Lukáš Čejka — #40
  superkarma: 0 07.03.2012, 14:03:14
 14. avatar
  [38] Lukáš Čejka [*]

  Suzanne — #37 nj proste se neshodnem, ja myslim, ze je lepe dvakrat merit, ty zase rezat Sml80Sml16

  1. na komentář reaguje Suzanne — #39
  superkarma: 0 07.03.2012, 13:52:36
 15. avatar
  [37] Suzanne [*]

  Lukáš Čejka — #35 Napsala jsem, že mi tyto okolnosti vytanou na mysl. Tedy že se připomenou, to není nic o pocitechSml80 Ale jak vidíš, i jednoduché vyjádření v diskusi může každý chápat jinak, je potom nabíledni, že jsou odlišné názory i na hlubší problém. Výchova je záležitost nezměřitelná, jakékoli následky též, tudíž (podle mého názoru, ano) by se společnost měla řídit dosud poznanou skutečností o vlivu láskyplné péče konkrétních osob na dítě. Ta ústavní prostě moc nefunguje. A strach z toho, že všichni ne-heterosexuální vychovatelé BY MOŽNÁ MOHLI do budoucna narušit rovnováhu mi přijde velmi subjektivní a poněkud xenofobní.

  1. na komentář reaguje Lukáš Čejka — #38
  superkarma: 1 07.03.2012, 13:44:45
 16. [36] jukl [*]

  byla jsem na praxi v dětském domově, byla tam třeba roztomilá tříletá dvojčata, odebraná z důvodu týrání... a takových je tam více...většina dětí je medikována...pochybuji, že je to pro všechny děti žádoucí..., ale což - děti to utlumí a je klid...:-(

  superkarma: 0 07.03.2012, 13:23:44
 17. avatar
  [35] Lukáš Čejka [*]

  Suzanne — #34 ja reagoval na tvuj prispevek c.8, kde si se vyjadrila v tom smyslu, ze vlastne nechapes proc nekdo broji proti adopcim ze strany gayu a ja ti to naspal - protoze krome toho, ze oni by radi adpotovali, tak nikdo ve skutecnosti nevi jake by to melo dopady pro vyvoj a zivoty tech deti Sml80 a samozrejme, protoze jde o gay komunitu, tak se neketri jedinci maji tendeci tvarit, ze to je preci jasne - ze by to melo jen pozitivni dopady a ja rikam , ze naopak je na  miste velka opatrnost Sml80

  1. na komentář reaguje Suzanne — #37
  superkarma: 0 07.03.2012, 13:18:03
 18. avatar
  [34] Suzanne [*]

  Lukáš Čejka — #33 Stejně jako ty v opačném případě jsem to našla pouze mezi řádkySml30 Já nezačala mluvit o libých či nelibých pocitechSml80 Vycházím z jistých osobních lidských a pedagogických zkušeností.

  1. na komentář reaguje Lukáš Čejka — #35
  superkarma: 1 07.03.2012, 13:07:12
 19. avatar
  [33] Lukáš Čejka [*]

  Suzanne — #31 v mem prispevku to nectes, neb jsem nic takoveho nerekl ani nenapsal - jen jsem rekl, ze nez neco takoveho umoznit, tak to radne proverit, overit a nedat jen na libe ci nelibe pocity  Sml80, v podstate nechapu co by racionalne uvazujicimu cloveku mohlo na mem postoji vadit Sml80

  1. na komentář reaguje Suzanne — #34
  superkarma: 0 07.03.2012, 12:57:27
 20. avatar
  [32] Suzanne [*]

  carmi — #28 To je věc druhá. Sml22 To, že je pěstounská či jakákoli láskyplná péče pro děti lepší, ještě neznamená, že je samospasitelná. Někdy prostě nefunguje. Nicméně zde opět netrpí dítě, nýbrž rodina. Mám ve svém okolí několik případů takto "postižených" rodin, kde se geny a zážitky z raného mládí projevily, a to velmi bolestně právě pro rodinu.

  superkarma: 0 07.03.2012, 12:53:52
 21. avatar
  [31] Suzanne [*]

  Lukáš Čejka — #26 Mně by to vadilo a mně by se to nelíbilo čtu pouze ve tvém příspěvkuSml80 Takové to subjektivní bububuSml30

  1. na komentář reaguje Lukáš Čejka — #33
  superkarma: 1 07.03.2012, 12:50:38

Další příspěvky

Z předchozí stránky:

 1. [30] Trefa [*]

  Trefa:jsem rada,ze jeste mame detske ustavy,kam by sli deti tyrane.nikdo z nas by sai je nevzal.musel by opustit svoji praci,a tomu neverim.

  superkarma: 0 07.03.2012, 12:39:12
 2. [29] cilani [*]

  Juričková — #22 bohužel ta starší si vydupala návrat do DD, takže mají už jen tu mladší. Snad bude malá v pohodě, tetu se strýcem miluje a vypadá moc šťastně.

  superkarma: 0 07.03.2012, 12:13:18
 3. avatar
  [28] carmi [*]

  Suzanne — #16 Teď jsi i připomněla knihu Rok kohouta. Nic není jednoduché, někdy ani láskyplná výchova nestačí. Tím nechci říct, že brojím proti pěstounské péči.

  1. na komentář reaguje Suzanne — #32
  superkarma: 0 07.03.2012, 11:52:15
 4. avatar
  [27] Lukáš Čejka [*]

  Suzanne — #24 tam samozrejme nejde o sexualitu - o te dite pravdepodobne nic nevi - ale  treba o spolecenskou odlisnost Sml80

  superkarma: 0 07.03.2012, 11:47:43
 5. avatar
  [26] Lukáš Čejka [*]

  Suzanne — #25 to neni smesovani, to je jen priklad nekritickeho, povrchniho prijimani spolecenskych teorii Sml80 

  proste  - "mne by to nevadilo,mne by se to libilo " atd. neni argument, to je jen pocit a to jeste nekoho o koho tady vubec nejde, nekoho kdo stoji mimo. A pokud tedy maji byt takove adopce umozneny, pak at nejde jen o pocity, at jsou zvazeny a prozkoumany vsechny mozne dusledky a dopady. Sml80

  1. na komentář reaguje Suzanne — #31
  superkarma: 0 07.03.2012, 11:45:54
 6. avatar
  [25] Suzanne [*]

  Lukáš Čejka — #23 krásně směšuješSml30

  1. na komentář reaguje Lukáš Čejka — #26
  superkarma: 1 07.03.2012, 11:35:19
 7. avatar
  [24] Suzanne [*]

  Lukáš Čejka — #19 důkazů je dostatek. Pokud si pamatuji ze studia dětské psychologie, statistik i behaviorálních průzkumů je dost. Neřešila se tam sexualita, ale výsledek je vždy stejný. Láskyplná osobní péče je jednoznačně pozitivní, pokud se nejedná o patologický rodinný model (alkoholismus, týrání apod.). Dítě neřeší sexualitu svých blízkých jako nějaký závažný problém, potřebuje konkrétní dospělé, o kterých ví, že se na ně může spolehnout, že jim na něm záleží.

  1. na komentář reaguje Lukáš Čejka — #27
  superkarma: 1 07.03.2012, 11:33:40
 8. avatar
  [23] Lukáš Čejka [*]

  cilani — #21 demagogie, spravne ta otazka ma znit - je treba zjistovat, ktere prostredi je vice zavadove - jestli zivot ve skupine, kde prevladaji vrstevnici  a nebo  v privatu , ktery je ponekud spolecensky neintegrovany - a moje  odpoved je ANO  Sml80

  podobne nekriticke nadseni a prijimani cehokoli pod vlivem urcitych lobby, jako se ted objevuje ohledne gay komunit, tu do nedavna probihalo v pripade multikulturalismu  - tam take bylo vse dopredu  pozitivne jasne, obohacujici, prinosne a kdo si dovolil rict, ze to mozna nebude vsechno tak ruzove, tak byl staven na pranyr, vylucovan z verejneho zivota apod.

  a jak to dopadlo, vsichni vime - dnes uz i nemecka kanclerka pripousti, ze s nasim pojetim multikulti jsme slapli ponekud vedle, pokud ne primo do lejna

  Takze ja rikam vzdycky je treba napred myslet, overovat, proverovat a zkoumat a ne jen slepe prijimat ty "jasne" pravdy Sml24Sml80

  1. na komentář reaguje Suzanne — #25
  superkarma: 0 07.03.2012, 11:04:51
 9. [22] babočka12 [*]

  cilani — #14 smekám před tetou a strýcem.já osobně bych na to neměla odvahu.bála bych se,co už v těch dětech je,i když člověk nikdy neví,co mu vyroste doma,i přes to,že se může snažit sebevíc.Přeji jim,aby to s holkama ustáli a zvládli co nejlépeSml16

  1. na komentář reaguje cilani — #29
  superkarma: 0 07.03.2012, 11:02:36
 10. [21] cilani [*]

  Lukáš Čejka — #19 Pro co potřebuješ důkaz? Pro to, že lépší péče, výchovy a zkušeností přibližujících se běžnému životu se dětem dostane u lidí, kteří o ně stojí a mají je rádi než tam, kde se tetičky střídají podle šichet a nemohou se jim věnovat a vychovávat je a předávat jim zkušenosti tak, jak děti potřebují? Na tohle snad ani není potřeba statistik Sml80 

  1. na komentář reaguje Lukáš Čejka — #23
  superkarma: 0 07.03.2012, 10:50:10
 11. [20] cilani [*]

  Suzanne — #16 souhlasím s tebou. Děti si prostě ten důvod k posmívání najdou a rozhodně není startovacím motorem to, že má rodiče stejného pohlaví. Znák klučinu, co má dvě maminky a ve svém okolí ani ve škole s tím nemá nejmenší problém.

  Souhlasím i s tím, že kdyby měla holčina pevnou ruku a rodiče/pěstouny, prostě někoho, kdo by se jí věnoval, mohla z ní být dnes úplně jiná osobnost. Takhle se akorát naučila využívat ostatní a hrát dokonalé divadýlko na city..

  superkarma: 0 07.03.2012, 10:45:50
 12. avatar
  [19] Lukáš Čejka [*]

  Suzanne — #8 ja bych nedelal tak unahlene zavery - pro takova tvrzeni nejsou zadne podklady a je to jen v rovine - ja si myslim - tedy jde o dojmySml80

  1. na komentář reaguje cilani — #21
  2. na komentář reaguje Suzanne — #24
  superkarma: 0 07.03.2012, 10:30:58
 13. [18] free [*]

  Nejsme věřící, ale uznávám tradici kmotrů.  Náhradní rodiče, pro případ, že se s rodiči něco stane.

  superkarma: 0 07.03.2012, 10:27:07
 14. [17] magic11 [*]

  cilani — #14 máš pravdu, vůbec to není jednoduché a já bych se pěstounem nejspíš nikdy raději nestala

  superkarma: 0 07.03.2012, 10:21:48
 15. avatar
  [16] Suzanne [*]

  dadma — #11 Jenže podle zkušeností - když děti nemají někoho rády, najdou si na něm cokoli. Brýle, blbý svetr, kudrnaté vlasy, rovné vlasy, hlas, to, že chodí na housle, to, že neumí kontrmelec, zrzavá máma, plešatý táta, trapná babička. U dítěte vedle to budou vrstevníci považovat za klad či roztomilost. Cokoli z toho. Takže to bych jako argument nebrala, jednomu s homosexuálními "rodiči" se smát budou, deseti dalším ne.

  cilani — #14 To je ale právě ten důsledek, že nedostala láskyplnou důslednou péči včasSml22

  1. na komentář reaguje cilani — #20
  2. na komentář reaguje carmi — #28
  superkarma: 0 07.03.2012, 10:21:11
 16. [15] Alla 11 [*]

  Na profesora Zdeňka Matějčka vzpomínám pořád. Znala jsem ho osobně,učil mě. Byl to  výborný psycholog a skvělý člověk. S jeho názory se ztotožňuji. Děti miloval a rozuměl jejich duši.Sml67

  superkarma: 0 07.03.2012, 10:19:49
 17. [14] cilani [*]

  magic11 — #12 ne každé dítě se chce z ústavu dostat. Teta dostala dvě holčičky do pěstounské péče. Ta mladší je úžasná a snad bude vše dobré, moc si s tetkou a strýcem rozumí. Ta starší chodila u nich na vsi do školy a se všemi si rozumněla do doby, než začala doma krást, ve škole bít ostatní a krást.. Zjišťovali proč, no holka by u tety musela poslouchat, učit se a dodržovat pravidla, což jí po pár týdnech omrzelo a chtěla zpět tam, kde měla volnost - do ústavu. Pak teta zjistila, že nejsou první rodinou kde to takhle holčina udělala, že se to děje v každé rodině, kam ji umístili. Prý se jí na tom líbí, že po příchodu do rodiny dostane spoustu věcí, které jí pak už samozřejmě nikdo nevezme a pak, až se jí to omrzí, jde zpět... Co z ní vyroste? Nechci raději vědět...

  1. na komentář reaguje Suzanne — #16
  2. na komentář reaguje magic11 — #17
  3. na komentář reaguje Juričková — #22
  superkarma: 0 07.03.2012, 09:51:46
 18. [13] Saritka [*]

  Děti v ústavech jsou o hodně ochuzeni.Sml22

  superkarma: 0 07.03.2012, 09:44:31
 19. [12] magic11 [*]

  Žofie — #5 To je všechno pravda, ale jak tuto situaci řešit, když někdo odloží dítě - ty z babyboxu jsou malé a mají velkou šanci na adopci, ale co starší děti, které náhodou spadnou do ústavu, když jim zemřou rodiče a nejsou jiní příbuzní, co by se postarali a nebo děti "zabavené" sociálkou třeba z důvodu týrání... Není zase tolik lidí, kteří by šli do pěstounské péče, není jednoduché pečovat o děti, najít si k nim vztah, citově se angažovat a žít s myšlenkou, že kdykoliv vám tyto děti zase zmizí ze života. Navíc čím starší děti - 5a více let - tím menší šance se z ústavu dostat.  A 16-ti letý puberťák je také dítě. Kdo si ho vezme k sobě domů a o vše se s ním bude dělit Sml80

  1. na komentář reaguje cilani — #14
  superkarma: 0 07.03.2012, 09:08:59
 20. [11] dadma [*]

  Suzanne — #8 Souhlasím s tebou.Já sama bych s tím neměla vůbec problém.V některých rodinách gayů by se děti měly lépe ,nežli v rodinách ,kde třeba otec pije a pak je bije a nebo matka samoživitelka co si vodí domů co chvíli jiného strejdu a žijí v chudobě nebo u rodičů narkomanů....Jenže bohužel naše společnost není telerantní a ještě se neustále dívá na gaye jako na exoty.Dovedu si představit, že takovému dítěti by se děti ve škole posmívaly a nebo někteří rodiče by i zakázali svým dětem s tímto dítětem kamarádit.

  1. na komentář reaguje Suzanne — #16
  superkarma: 0 07.03.2012, 09:02:38
 21. [10] dadma [*]

  Ono je to ,tak 50 na 50.Vše je o lidech.Mohou být ústavy  ,kde na svoje tety vzpomínají děti i po letech s láskou a mohou být pěstouni, kteří si dítě vezmou,protože přinese do rozpočtu rodiny peníze,ale lásky mu moc nedají a samozřejmě naopak.Dnes by se měla opravdu dobře posuzovat rodina do ,které budou děti svěřeny a na druhou stranu cítím s rodiči, kteří si děti berou z lásky a pro pomoc samotnému dítěti a mají obavy, že jim  dítě může být odebráno.Bohužel pěstounská péče není adopce a s tím rizikem do toho musí každý vstupovat.Ale vždy by soudy a úřady měly přihlížet co nejlepší je pro samotné dítě.Někdy když slyším výroky soudů ,tak mě zůstává rozum stát.

  superkarma: 1 07.03.2012, 08:56:57
 22. avatar
  [9] átéčko [*]

  Suzanne — #8 Přesně!

  superkarma: 0 07.03.2012, 08:55:50
 23. avatar
  [8] Suzanne [*]

  Tyto souvislosti mi vždycky vytanou na mysl, když někdo brojí proti adopcím gayů s tím, že by jim nedali správný model rodinySml3 Protože jakýkoli láskyplný a kontaktní model je lepší než tohle...

  gabagabag — #6 To je dost děsný...

  1. na komentář reaguje átéčko — #9
  2. na komentář reaguje dadma — #11
  3. na komentář reaguje Lukáš Čejka — #19
  superkarma: 3 07.03.2012, 08:44:38
 24. avatar
  [7] gaba23 [*]

  luneta — #3 moje teta má veliký dům. Pamatuji se, že si na prázdniny brávala děti z domova. Třeba tři, čtyři děti na týden, pak to vystřídala. Sml22Sml22  Teď už to nedělá, už je v letech a má osm vnoučat Sml30. Měla pět dětí vlastních. Sml67

  superkarma: 0 07.03.2012, 08:41:51
 25. [6] gabagabag [*]

  luneta — #3 znám jednu rodinu, která do toho šla a je to opravdu těžké.Jednou se dohmátla matka dítěte,které vzali do pěstounské péče-jí bylo odebráno z důvodu týrání . kde bydlí a chodila na ně pořád zvonit a řvát,že jsou zloději dětí atd.

  1. na komentář reaguje Suzanne — #8
  superkarma: 0 07.03.2012, 08:27:25
 26. avatar
  [5] Žofie [*]

  Ústavy vůbec neuznávám. Rodina je rodina, ať je jakákoliv, ale ústav nepřipraví dítě pro život. Uklízečka tam uklidí, kuchařka uvaří, suroviny doveze dodávací firma. Ty děti tam o životě neví vůbec nic.

  1. na komentář reaguje magic11 — #12
  superkarma: 0 07.03.2012, 08:21:44
 27. avatar
  [4] Altamora [*]

  luneta — #3 Tato profesinální pěstounská péče znamená, že dítě může být kdykoliv vráceno rodičům nebo dáno k adopci jinému páru. Nejde o skrytou adopci. Proto si nemyslím, že u nás tak rychle může vzniknout síť profesionálních pěstounů. I když jako řešení nezaměstnanosti by to mohlo jít rychleji.Sml80

  superkarma: 0 07.03.2012, 08:04:40
 28. avatar
  [3] luneta [*]

  my by jsme nad pěstounskou péči uvažovali,jen se bojíme,že by to bylo složitý a manžel se hlavně bojí,že by nám to dítě mohli po několika letech vzít

  1. na komentář reaguje Altamora — #4
  2. na komentář reaguje gabagabag — #6
  3. na komentář reaguje gaba23 — #7
  superkarma: 0 07.03.2012, 07:46:03
 29. [2] jithule [*]

  rodičovskou péči nelze ničím nahradit

  superkarma: 0 07.03.2012, 07:15:42
 30. [1] lidicka [*]

  Mov lituji ty dětičky, které musí být v kojeňáku nebo v jiné ústavní péčiSml15

  superkarma: 0 07.03.2012, 07:13:52

Profil uživatele
Registrace nového uživatele | Zaslat heslo

Komerční tipy

Novinky

Dnešní vydání

Nové v rubrice

Nejčtenější články

Poslední komentáře

Fotogalerie

Partner rubriky

Ankety

Výzkum žena-in.cz – téma bolest, horečka a nachlazení

Náš tip

Doporučujeme