Bývá to docela časté: rodiče chtějí jet na dovolenou nebo na hory, i když nejsou školní prázdniny, a tak dítě omluví ze školy. Většinou to není problém, ale co když nastane? Mají rodiče právo dožadovat se uvolnění dítěte ze školy v době výuky?

V dnešní době to není výjimka, že rodiny jezdí na hory, k moři nebo na jiné dovolené i během školního roku. Napíšou žádost o uvolnění dítěte nebo omluvenku a jedou. Stejně to udělala paní Hanka, která má syna ve třetí třídě. A byla překvapená, když jí ředitelka školy volala a požadovala vysvětlení.

Přečtěte si také:

„Nikdy jsme neměli problém s uvolňováním starších dětí, až teď poprvé, co je ve škole nová paní ředitelka. Ta mi zavolala, že se chce kvůli uvolnění našeho Péti sejít, abychom si promluvily. Nakonec to proběhlo dobře. Pomohlo, že má Péťa jedničky a ještě nechyběl, navíc jsem paní ředitelce slíbila, že si s sebou Péťa vezme učení a všechno si doplní. Jsem ráda, že jsme se domluvily.“

Jak to je?

kidNa uvolňování dětí v době výuky neexistuje žádná konkrétní úprava ani zákon, jsou to spíš obecná doporučení a rady, např. že žák musí být řádně omluven do 3 dnů od začátku nepřítomnosti. Docházku do školy upravuje Školský zákon. Podle §22 Školského zákona jsou zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků povinni „zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení.“ Od toho se odvíjí také nepřítomnost a omlouvání žáků.

Závěr z našeho příběhu tak nemusí nastat vždycky. „Právo rozhodnout o uvolnění dětí z výuky je v kompetenci každého ředitele nebo ředitelky školy, je to zakotveno také ve Školním řádu příslušné školy,“ dozvěděli jsme se od České školní inspekce. Pokud se tedy ředitel rozhodne dítě neuvolnit, rodiče nemají právo se uvolnění dožadovat ani se jakkoliv rozčilovat.

Ve školách přistupují k omluvám žáků individuálně. A různě. V praxi to většinou bývá tak, že ředitelé tyto absence omlouvají. „Většinou se jedná o děti, které nemají problémy s učením a zameškané učivo doženou. Vím ze zkušeností, že nemá moc smysl rodičům bránit, protože mohou přinést potvrzení od lékaře, že dítě bylo nemocné. A nikdo jim nedokáže, že to tak nebylo. Navíc když do žádosti o omluvu napíšou, že se jedná o ozdravný pobyt na horách nebo u moře, těžko jim mohu bránit, protože jde o zdraví jejich dítěte. Většinou se tedy domluvíme. Dávám si pozor jen na žáky, kteří mají hodně absencí nebo neomluvené hodiny. Tam bych to nepovolila,“ sdělila nám ředitelka jedné středočeské základní školy.

Výňatek ze Školského zákona

§ 22

Povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců

(1) Žáci a studenti jsou povinni

 • a) řádně docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat,
 • b) dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,
 • c) plnit pokyny pedagogických pracovníků škol a školských zařízení vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem,
 • d) dbát dobrého jména školy a školského zařízení,
 • e) jsou-li zletilí, informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, zejména těhotenství žákyně nebo studentky, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
 • f) jsou-li zletilí, dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,
 • g) jsou-li zletilí, oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a studenta, a změny v těchto údajích.

(2) Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni

 • a) zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení,
 • b) na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení projednávat se školou nebo školským zařízením závažné otázky týkající se vzdělávání dítěte a žáka,
 • c) informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo žáka nebo jiných závažných skutečnostech, zejména těhotenství žákyně, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
 • d) dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,
 • e) oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto údajích.

(Zdroj: MŠMT ČR)

Další články v magazínu:

Reklama