Bulvár

Celibát - dar, nebo zlo?

Čas od času se v titulcích zpráv mihne případ kněze, který odešel z římskokatolické církve, aby se mohl oženit. Nebo za kterého církev platí alimenty, protože odejít nechce a jako kněz se oženit nemůže. A tehdy se znovu rozpoutá bouřlivá debata o celibátu. Málokdo ovšem ví, jak to s celibátem doopravdy bylo v historii. Odpor proti němu je totiž stejně starý jako sám požadavek na neženatost kněží. Ba co dím, vlastně ještě starší a „tradičnější“...

 

 

 

Manželství je nejpřirozenější stav věcí
Židé, z jejichž víry křesťanství vychází, něco takového jako celibát neznali. Manželství je ve Starém Zákoně vysoce ceněno, je považováno za správný a přirozený stav věcí. Dívka vstupující do manželství samozřejmě má být pannou, ale stará panna už je cosi nepřirozeného a ze své podstaty špatného. Později v judaismu začaly být vyzdvihovány vdovy, které se po smrti manžela už nevdaly a zasvětily svůj život Bohu, i tak se však v žádném případě nejednalo o příkaz.

V Novém Zákoně už se požadavek celibátu objevuje, ovšem nikoliv jako povinnost, ale jako možnost, která je oceňována. „Kdo se ožení se svou snoubenkou, jedná dobře, kdo se neožení, jedná lépe,“ praví Pavel, a to přesto, že většina apoštolů byla ženatých. Raná církev totiž očekávala brzký konec světa, a tak bylo na sňatek hleděno jako na cosi zbytečného, co mohlo člověka zdržovat od Boha. Výzva k opuštění všeho a následování Krista však nikdy nebyla vnímána jako pobídka k rozvodům - ty byly na základě slov samotného Ježíše považovány za špatné. Důraz tak byl kladen na to, aby bylo především manželství církevních představitelů řádné a příkladné. Vdovám se však nedoporučovalo se podruhé vdávat. Posléze (listy Timoteovi a Titovi) se objevil důraz na to, že kandidáti na vyšší církevní úřady nesmějí být ženatí podruhé a jejich manželky měly do manželství vstoupit jako panny. Přitom pro Klementa Alexandrijského (počátek 3. století) převyšovala zdrženlivá vdova pannu, protože přesně věděla, čeho se vzdává. Druhé manželství bývalo od 3. století trestáno ročním pokáním, bylo ovšem uznáno jako platné. Ženy ve službách církve (jáhenky) měly být už od 2. století panny nebo svobodné vdovy.

Začalo to v Niceji
Myšlenka na celibát kněží se začala objevovat především pod vlivem mnichů - asketů z oblasti Sýrie a Egypta. Přesto byl ještě roku 340 na synodě v Gangrech pokárán biskup Eustathius za extrémně nepřátelský postoj vůči tělu a manželství. Za první jednoznačnou formulaci požadavku na pohlavní zdrženlivost kněží byl dlouho považován kánon 33, o kterém se předpokládalo, že byl vyhlášen na synodě v Elviře kolem roku 304, ve skutečnosti však jde o kánon z konce 4. století, který byl ještě s některými dalšími do sbírky přidán. Primát tak patří prvnímu ekumenickému koncilu v Niceji roku 325. Požadována přitom nebyla neženatost, ale zdrženlivý život - tj. svěceni mohli být i ženatí muži, ale měli se zdržet obcování se svými manželkami.

Stejně starý jako požadavek celibátu je však i odpor proti němu - nařízení koncilů nebyla prakticky nikde dodržována, koncily stanovovaly stále tvrdší tresty, kupčilo se s výjimkami, papežové, obzvláště z řad bývalých mnichů, pravidelně požadavky přitvrzovali a trvali na přísné kontrole dodržování zákazů (zazněla dokonce myšlenka inspekcí v ložnicích kněží), světský klér se stejně pravidelně bouřil a odmítal zákaz dodržovat. Přitom ve východní církvi platil zákaz sňatku jen pro již vysvěcené kněze, starší muži mohli být svěceni jako ženatí. Požadavek sexuální zdrženlivosti pro tyto kněze sice čas od času zazněl, nikdy však nebyl prosazen.

Od druhého Lateránu
Ve dvanáctém století proběhlo v západní církvi několik koncilů, na nichž bylo prohlášeno manželství uzavřené knězem za neplatné a byly stanoveny přísné tresty. Definitivní zákaz nejen pohlavního života, ale i sňatku kněží zazněl na druhém lateránském koncilu svolaném papežem Inocencem II. roku 1139. Diskuse tím ovšem v žádném případě neskončila - prakticky na každém dalším koncilu se ozývaly hlasy odpůrců celibátu, někdy dokonce tak hlasitě, že byla diskuse na toto téma zakázána. Celibát byl stále dodržován poměrně sporadicky, kněží žili s konkubínami nebo si ženy i tajně brali, a to i přes přísné tresty. Navíc za patřičnou úplatu bylo možno někdy získat dispens - výjimku. Tato možnost sice byla primárně určena pro konvertity z církví, kde se kněží ženit mohli (např. anglikáni), ale čas od času byla povolena i jiným kněžím. Už v šestnáctém století se přitom ozývalo volání po zrušení celibátu s tím, že je nedostatek kněží - ovšem právě tenkrát se celibát stal jedním ze zásadních protireformačních argumentů. Na II. vatikánském koncilu v letech 1958 - 63 bylo povoleno světit na jáhny již osvědčené ženaté muže, spor o celibát kněží ovšem trvá dodnes.

Buďte čistí!
Za dobu sporu o celibát byla vyjmenována řada důvodů, proč ho dodržovat. Tím zásadním v době vzniku příkazu pohlavní zdrženlivosti byla kultická čistota. Starozákonní kněží - obětníci - museli být, když vstupovali do Chrámu, „čistí“ - to znamenalo, že se museli mimo jiné alespoň několik dní před vstupem do Chrámu zdržet sexu. Křesťané ovšem původně vůbec neměli kněze - slavení Večeře Páně se týkalo všech věřících, a tak požadavek kultické čistoty neexistoval. Už ve druhém století se ovšem začala oddělovat skupina kněží a tenkrát byl ze Starého Zákona přejat i požadavek kultické čistoty. A když se cca ve 4. století začala Večeře Páně - Eucharistie - slavit každodenně, vyplynul z toho požadavek trvalé sexuální zdrženlivosti. Velký vliv měly také ideje zoroastrismu, přefiltrované antickou filosofií. Skrze helénismus pronikla do židovského myšlení, které původně považovalo stvořený svět za dobrý, myšlenka, že dobrý je jenom duch, kdežto tělo je zlé. Tento dualismus vedl až ke zbožštění askeze a odmítání všeho tělesného. Asketický prvek nabýval v křesťanské církvi na významu hlavně s mnišským hnutím, zároveň byl ovšem ve svých extrémních podobách stále považován za kacířský.

Život rovný andělům
Mezi důvody celibátu patřila také společenská prestiž - celibát kněžstvo odděloval od prosté veřejnosti, byl znamením toho, že jsou jaksi lepší, když se pro Boha dokázali vzdát toho, co ostatní lidé považovali za důležité. Obzvláště v době protireformace získal tento motiv na významu - odlišoval kněze římskokatolické církve od ostatních. Především ve středověku pak hrály prim ekonomické důvody - tím, že kněží neměli potomky, se majetek církve netříštil. Důraz na celibát byl ovšem podbarven i snahou o získání moci - zákaz sňatků udržoval kněze v područí církve (o tomto argumentu se mluví především v poslední době). Mezi teologické argumenty pak patří, že by kněží měli sloužit Bohu celým a nerozděleným srdcem (zastáncem této myšlenky byl Jan Pavel II.), žít životem rovným andělům či následovat Krista, který též nežil v manželství. Argument, že celibát je charisma - dar od Boha - používají jak zastánci, tak odpůrci celibátu - ti druzí s poukazem na to, že dar se nedá vynucovat.

Co si o celibátu myslíte Vy? Dokázala byste žít v celibátu? Nebo Vám připadá nepřirozený? Myslíte si, že vede u kněží k jiným sexuálním výstřelkům? Nechala byste si třeba ve věcech manželství poradit od člověka, který nikdy nežil ve vztahu s jiným člověkem? Jste pro zrušení celibátu? Nebo jeho zachování?

   
06.02.2007 - Společnost - autor: Ivana Kuglerová

Další příspěvky

Komentáře:

 1. [126] Jarkkka [*]

  Církev zavedla celibát hlavně aby si udržela tak pracně získané majetky.

  superkarma: 0 05.03.2013, 19:18:08
 2. avatar
  [125] Dášule [*]

  prosty sekacek travy: Celibát není součástí křesťanství, dokonce ani katolictví. Jsou řecko-katolíci, kteří celibát neuznávají, jsou evangelíci, kteří jej nechápou. Celibát taky nedoprovázel církev od počátku. Teprve s ekonomický rozmachem církve začalo být vhodné, aby kněží neměli děti, které by mohli dětit. U levobočků se to tak nebralo, protože ti dědit stejně nemohli. A milé křesťanské dámy, uvědomujete si, že až do 6. století nám církev vůbec nepřiznávala duši? A to, že nám ji nakonce přece jen uznali bylo převahou pouhého jediného hlasu? Uvědomujete si, že pouhý černý flíček na těle vás mohl usvědčit z čarodějnictví, zvláště, pokud byste byly bohaté. A tomu říkáte tradiční hodnoty?

  superkarma: 0 16.03.2007, 09:41:58
 3. [124] a.... [*]

  prosty sekacek travy: 118 Asi jsem extrémně tupá, ale v tvém příkladu žádný rozpor nenecházím.Spíš mám pocit, že tě irituje, když se někdo prezentuje se svým konzervativním náhledem na svět či jako zastánce tradičních hodnot.Měl by sis uvědomit, že je to jeho úhel pohledu zcela rovnocenný jakémukoli jinému, s tím se musíš prostě vyrovnat . Odmítat něco jen z důvodu, že je to už "staré" je směšné. A mezi námi ty tradiční hodnoty jsou i v dnešním světě ty jediné, které opravdu fungují, nikdo zatím nic lepšího, co by bylo také funkční, nevymyslel

  superkarma: 0 07.02.2007, 08:13:59
 4. avatar
  [123] navia [*]

  Dášena: Já jsem taky katolička, manžela mám ateistu (to nás je, já myslela, že jsem černá ovce ) máme dvě děti o čtyři roky od sebe, té mladší je víc než 10, máme myčku, televizi...... a nikoho tak cáklého jako tvoje švagrová fakt neznám. (leda svoji, ale ta je a) taky ateistka a za b) trhlá jiným stylem )

  superkarma: 0 07.02.2007, 07:59:23
 5. [122] prosty sekacek travy [*]

  Staneme-li na pul cesty
  zustanme stat na rozcesti
  byt se budem pristich bati
  muzem se tak moudrym stati

  Pro sve pristi blaho byti
  svet muzeme ocistiti
  nadiktovat pevny rad
  panecku, co vici prat

  Moudrost nasich mozku skvela
  hloupym, hrisisnym, pohlti jim tela
  co vic hloupym prat
  o nas necht se jim chce zdat

  superkarma: 0 06.02.2007, 22:25:36
 6. [121] prosty sekacek travy [*]

  Majkii: ale u me je to pochopitelne, ... prosty sekacek travy

  superkarma: 0 06.02.2007, 22:15:40
 7. [120] prosty sekacek travy [*]

  Majkii: me tady uniklo taky spousto souvislosti, asi sledujes dej dni plytce jako ja

  superkarma: 0 06.02.2007, 22:15:01
 8. [119] Majkii [*]

  tak to mi nejako uniklo

  superkarma: 0 06.02.2007, 22:05:14
 9. [118] prosty sekacek travy [*]

  Majkii: reakce na vcerejsi clanek o adopci homosexualu - pani kuglerova zjevne pospira sve vlastni myslenky...pred 100 lety ponekud revolucni pohled na svet, byt dnes to nikoho neprekvapi...viz p... paroubek

  superkarma: 0 06.02.2007, 21:59:39
 10. [117] Majkii [*]

  prosty sekacek travy: bud je uz pokrocila hodina, alebo fakt nerozumiem tomu co si teraz napisal

  superkarma: 0 06.02.2007, 21:49:42
 11. [116] prosty sekacek travy [*]

  ivana.kuglerova: Nepopírám, že celibát je sociálně - kulturní, možná i politicko - ekonomický konstrukt, ale je to konstrukt kresťanské kultury. Vzdá-li se křesťanský svět své kultury, možná dosáhne jakési "svobody" o níž básní ateisté, ale o takovou svobodu - chaos - popravdě kresťanský svět nestoj. Součástí jeho kultury je totiž taky to, že se nezabíjí kvůli hezkým šatům, že se snaží pomoct těm, kteří sami nemohou a mnoho dalšího. Možná se skutečně lze vzdát toho, co na nekřesťanské kultuře někteří jedinci považují za omezující aniž by se vzdali toho, co považují za dobré, ale křesťané jsou přesvědčeni, že bez práce nejsou koláče a že se nemohou vzdát toho, co se zrovna Vám "nelíbí" a podržet si to, co se Vám "líbí"... Některé "sociolgické experimenty" jsou důkazem toho, že takhle člověk zkrátka nefunguje.

  superkarma: 0 06.02.2007, 21:46:48
 12. [115] Majkii [*]

  Nyotaimori: mrkla som na tie texty, to je nič oproti slovenskej skupine Čiki liki tua, možno to už poznaš

  superkarma: 0 06.02.2007, 21:44:05

Další příspěvky

Z předchozí stránky:

 1. avatar
  [113] *Kotě* [*]

  Nyotaimori: holím se zcela všude.

  superkarma: 0 06.02.2007, 21:23:10
 2. [110] a.... [*]

  Majkii: Nyo si s tímhle mozkem určitě pamatuje věci i před svým narozením

  superkarma: 0 06.02.2007, 21:01:27
 3. [109] Majkii [*]

  Nyotaimori: ty si pamatas na komunizmus??

  superkarma: 0 06.02.2007, 20:56:12
 4. [108] Majkii [*]

  Ja som katolicka, mam rovnako ako Kote manzela ateistu, 1 dite (druhe tak za 100 rokov), uzivam HA, holim sa, licim, nenakupujem u Vietnamcov a na kozmetiku a kadernika miniem 2000 mesacne. Jooo a sem-tam sa na dize rada pozriem na striptiz.

  superkarma: 0 06.02.2007, 20:54:56
 5. avatar
  [106] *Kotě* [*]

  Dášena: jsem římská katolička. Mám jedno dítě, manžela ateistu, pračku, myčku i sušíčku. Chodím ke kadeřníkovi a nenosím ponožky do sandálů, též se denně myji. Co bys ještě chtěla vědět?

  superkarma: 0 06.02.2007, 20:41:42
 6. [104] a.... [*]

  Dášena: Hmmm...já jsem se pohybovala mezi katolíky, kteří patří k české šlechtě. Ti nebyli ani ušmudlaní, dětí měli tak akorát a se svým životem si věděli určitě rady ..a nikomu do ničeho nekecali, nanejvýš se tak slušně zeptali jestli jsem věřící nebo ne

  superkarma: 0 06.02.2007, 20:15:10
 7. avatar
  [103] Rybulka [*]

  Terri: No s tím vystoupením to rozhodně jednoduchý není

  superkarma: 0 06.02.2007, 19:13:36
 8. avatar
  [102] Meander [*]

  Terri: To máš tak, chůze po dvou je vlastně taky nepřirozená.

  superkarma: 0 06.02.2007, 19:02:34
 9. [100] Dášena [*]

  Meander: Jo to je, ale aspoň se máme s manžou po večer o čem bavit

  superkarma: 0 06.02.2007, 17:42:36
 10. avatar
  [99] Meander [*]

  Dášena: Ta babička je normálně prdlá.

  superkarma: 0 06.02.2007, 17:29:14
 11. [98] Dášena [*]

  Meander: Já neříkám, že jsou všichni nenormální. Popisovala jsem JEDNOHO kněze a asi šest, sedm rodin. Samozřejmě, že znám i lidi, kteří jsou katolíci a nikomu to necpou a vycházíme spolu velmi dobře.(třeba můj manžel )Ale neznám "bezvěrné" lidi, kteří by si nasekali 7 dětí a čekali pomoc bližního.(krom našich diskriminovaných spoluobčanů) A proto mi vadí názor babičky mého manžela, že když má někdo hodně dětí, tak mu ti ostatní mají něco dát.

  superkarma: 0 06.02.2007, 17:19:58
 12. [97] Tobbi [*]

  *Kotě*: Já mám na celibát především ten názor, že jsem nesmírně šťastná, že ho nedodržel dědeček mého přítele... Proč je tuším každému jasné

  superkarma: 0 06.02.2007, 16:56:37
 13. avatar
  [96] Rybulka [*]

  Meander: Však ano, já jsem zapřisáhlý odpůrce generalizování

  superkarma: 0 06.02.2007, 16:52:40
 14. avatar
  [95] Vivian [*]

  Co je mi do toho? To je věc církve...

  superkarma: 0 06.02.2007, 16:50:51
 15. avatar
  [94] Meander [*]

  Rybulka: Máš pravdu, ale nelze to takhle generalizovat. Prostě věřící = šmudla, co jenom rodí děti a nemá je ani čím nakrmit, to není pravda.
  Já strašně nesnášela jednoho kněze, co oddával mou kamarádku. Dominikán. Mladý, arogantní, nesnesitelný šmejd, co se bavil jen se svou vyvolenou, patřičně servilní elitou. Fakt týpek na ránu pěstí. Už je někde v čudu a nahradil moc příjemný starší pán.

  superkarma: 0 06.02.2007, 16:49:33
 16. avatar
  [93] aiša [*]

  Rybulka:to jo ale mám přece svou hlavu a né se nechat takhle zdeptat a zničit,souhlasím s tím že ke své víře nepotřebuji fanatického faráře

  superkarma: 0 06.02.2007, 16:36:03
 17. avatar
  [92] aiša [*]

  Dášena:podle mě je ten farář nenormální a dokáže lidem vymývat mozky vím o lidech zbožných,věřících,ale to co popisuješ je něaký extrém

  superkarma: 0 06.02.2007, 16:32:46
 18. avatar
  [91] Rybulka [*]

  Dášena: Meander: Ono záleží, kde se pohybuješ. Věř, že v katolické církvi najdeš to i to, prostě lidé jsou různí a katolíci též.
  A pokud třeba mně nevyhovuje jedna farnost nebo kněz, najdu si v Praze jiné, ale na vesnici nebo v menším městě možnost výběru není...

  superkarma: 0 06.02.2007, 16:31:35
 19. avatar
  [90] Meander [*]

  Dášena: Pohybuji se ve společnosti věřících, většinou katolíků. Skorem všichni jsou to lidé inteligentní, vzdělaní (kupodivu ne v humanitních oborech), patřičně kultivovaní a rozhodně ne fanatičtí, jako popisuješ. Já vlastně nevím, o kom to píšeš. Znám pár ušmudlaných mamin od deseti dětí, ale to je volba, která nesouvisí s vírou.

  superkarma: 0 06.02.2007, 16:20:23
 20. [89] Dášena [*]

  navia: Jenže oni to nezvládají, nemají peníze, děti jim přerůstají přes hlavu, neustále se je snaží někomu dát na hlídání, švagrová tvrdí, že ji to doma nebaví, ale Pán Bůh to chtěl. To je to, co je hrozné. Neumí žít sami za sebe. A ujišťuju Tě, že "vymoženosti" jsou o víře. Viděla jsem mladé maminky, které měly do sandálů pánské ponožky, nemalují se, tvrdí, že správná rodina nemá doma televizi, protože se věnuje motlitbám. A navíc, jak se u nich ve farnosti všichni znají, tak bylo hrozně nemorální, že spolu bydlíme před svatbou, ale těch dětí, co se jim rodí 6 měsíců po svatbě... A ten farář je opravdu velmi fanatický, říkal třeba, že jsem pro svého muže nebezpečná, když nevěřím a nerozuměl větě, že já k víře církev nepotřebuji a můžu prožít život podle svého nejlepšího svědomí. Každý přece něčemu věříme a nemusí to být Bůh. Tomu on vůbec nerozuměl, prostě kdo není katolík, půjde do pekla. Protože znám hodně katolíků, vím, že jsou dost často pokrytci(samozřejmě, že ne všichni). V kostele předvádějí, jak jsou zbožní, klečí s hlavou u země, ale potom dokážou pomlouvat, až to není hezké. Když se mnou mluví a "přihlouple" se usmívají, říkám si co budou říkat za rohem.

  superkarma: 0 06.02.2007, 16:16:34
 21. avatar
  [88] navia [*]

  Jo a je možný, že katolík-homosexuál bude mít třeba nutkání stát se knězem, protože se ho okolí přestane vyptávat, kdy se ožení....., ale pokud bude dodržovat celibát, tak je to jedno, jestli je homo nebo hetero a pokud nebude, tak by ho asi nedodržel ani jako hetero

  superkarma: 0 06.02.2007, 15:37:54
 22. avatar
  [87] navia [*]

  grizzly: Jak moc ten postoj znáš? A odkud? Z života v té církvi nebo ze stránek Plesku?

  superkarma: 0 06.02.2007, 15:35:19
 23. avatar
  [86] navia [*]

  Dášena: "Farář z farnosti tvého muže" podle mě kecá nebo jste si nerozuměli. Já ti taky řeknu, že jediná jistota, jak už nikdy neotěhotnět je už nikdy nesouložit. Každá antiko má určité procento selhání. Ale každý rozumný kněz řekne, že sex je v manželství důležitý, ale že manželé nemají vylučovat možnost, že dojde k početí.
  Babička a myčka - jsou lidé, kteří nikdy nepochopí na co takové vymoženosti - a bude to asi věkem a zkušenostmi, nikoli vírou nebo příslušností k církvi. A švagr a švagrová - každý svého štěstí strůjcem - když se na to cítí, vychovávat tolik dětí, tak to je jejich věc, a že by vám neměli vnucovat svůj model je jasné každému soudnému člověku.

  superkarma: 0 06.02.2007, 15:34:17
 24. avatar
  [85] man-mimo [*]

  *Kotě*: když budu věřit, že velká část celibát dodržuje, tak je u té části celkem jedno, jakého je sexuálního zaměření

  superkarma: 0 06.02.2007, 15:28:39
 25. avatar
  [83] man-mimo [*]

  *Kotě*: tak pozor! Pravdu mám. Já o procentech nic netvrdil

  superkarma: 0 06.02.2007, 15:23:59
 26. avatar
  [80] *Kotě* [*]

  man-mimo: musím připustit, že můžeš mít pravdu, stejně jako třeba je možné, že je větší procento pedofilů mezi učiteli či vychovateli. Ale jsem přesvědčená, že se rozhodně nejedná o desítky procent, ba ani o deset procent, spíše méně a taky si nemyslím, že každý homo- či pedofilní kněz se tak projevuje.

  superkarma: 0 06.02.2007, 15:17:39
 27. avatar
  [79] man-mimo [*]

  *Kotě*: dokončení Kdysi jsem slyšel na toto téma hovořit nějakého důvěryhodného církevního hodnostáře (a důvěryhodní jsou pro mě jen Halík a Malý ... přestože se zapletli s Havlem ), a ten to procento připouštěl vyšší, a vysvětloval to tím, že někteří pedofilové a homosexuálové se "utíkají do církve schovat", protože tam najdou sílu nad svou ÚCHYLKOU* (*pro Tomeše ) vyhrát.

  superkarma: 0 06.02.2007, 15:14:05
 28. avatar
  [78] man-mimo [*]

  *Kotě*: já bych to o těch procentech tak jistě netvrdil.

  superkarma: 0 06.02.2007, 14:57:38
 29. avatar
  [76] Meander [*]

  ivana.kuglerova: Inu, pravda, to nemohu posoudit. Během obědů na biskupství se takové věci neprobírají.

  superkarma: 0 06.02.2007, 14:54:06
 30. avatar
  [75] ivana.kuglerova [*]

  Meander: Inu, a tak to asi bude vždy . Sejde prostě na tom, s kým mluvíš... Možná že ten, co to dělá, nevidí nitku suchou ani na ostatních a možná ten, kdo nedělá, idealisticky věří, že ostatní jsou taky čistí... To my nevyřešíme. Ale jako problém to vnímáno bezesporu je, jinak by se tohle téma neotevíralo alespoň v kuloárech skoro na každám koncilu...

  superkarma: 0 06.02.2007, 14:48:47

Profil uživatele
Registrace nového uživatele | Zaslat heslo

Komerční tipy

Novinky

Dnešní vydání

Nové v rubrice

Nejčtenější články

Poslední komentáře

Fotogalerie

Partner rubriky

Ankety

Anketa na téma osteoporóza
Anketa na téma: Zubní zdraví

Náš tip

Doporučujeme