Domácnost

Adopce zvířat z útulků

Nedostatek finančních prostředků a zároveň přetíženost kapacity jsou největšími problémy téměř všech útulků. Přetíženost kapacity českých útulků každým rokem stoupá, jak vyplývá z dotazníkového průzkumu realizovaného Nadací na ochranu zvířat v letech 2009 až 2012. Proto další formou pomoci zvířatům v útulcích, kromě finančních a materiálních darů, je najít pro zvířata v útulcích nový domov. Zvíře z útulku má doma podle loňského průzkumu veřejného mínění bohužel jen 8 % české populace.

utulky

Nalezená zvířata

V současné době (a do roku 2014, než vejde v platnost nový Občanský zákoník) platí pro nalezená zvířata ochranná lhůta 6 měsíců, po kterou se může přihlásit nový majitel. Pokud je tedy zvíře v útulku kratší dobu, osvojitel si ho bere za podmínky, že se stane jeho majetkem až po uplynutí příslušné lhůty. Do té doby se může přihlásit původní majitel. Toto nařízení vyplývá ze současného znění Občanského zákoníku, kde se na zvířata vztahují stejná ustanovení jako na ztracené věci – obec se o ně musí postarat po dobu 6 měsíců. V tomto znění bývají sepsány i adopční smlouvy. Některé útulky si určují i delší dobu, po kterou není zvíře ve vlastnictví nového majitele.

Podle Občanského zákoníku platí pro obce povinnost se o ztracená a opuštěná zvířata postarat. Způsob péče záleží na možnostech obce. Obec může provozovat svůj útulek (spravovat a financovat), nebo může uzavřít dohodu se soukromým útulkem, který bude z jejího katastru či spádové oblasti přijímat zvířata do své péče, a obec mu bude na jejich pobyt finančně přispívat. Další možností péče ze strany obce je v případě toulavých koček financování kastračního programu. Mnoho obcí se však snaží této povinnosti vyhnout a nechce na péči o bezprizorní zvířata vydávat finance. Je tedy velmi důležité obce na tuto povinnost upozorňovat a přimět je k dodržování zákonné povinnosti postarat se o zvíře nalezené v jejich katastru.

V novém Občanském zákoníku, který bude platit od roku 2014, bude ochranná lhůta pro ztracená zvířata jiná, a to 4 nebo 2 měsíce podle toho, jaký způsob úschovy obec zvolí. Pokud bude nalezeno zvíře zjevně určené k zájmovému chovu a nepřihlásí-li se o ně nikdo do 2 měsíců od vyhlášení nálezu, nabude k němu nálezce vlastnické právo. Pokud však nálezce prohlásí obci, že zvíře nabýt nechce, a svěří-li obec zvíře neodvolatelně osobě, která provozuje útulek pro zvířata, může tato osoba se zvířetem volně nakládat, pokud se o ně nikdo nepřihlásí do čtyř měsíců ode dne, kdy jí bylo zvíře svěřeno.

Adopční pravidla útulků

Většina útulků má poměrně přísná pravidla, za jakých podmínek vydává zvířata (zejména psy) zájemcům o adopci. Je to dobře, protože zvířata, která si prožila své (často se jedná o týraná či vážně zanedbaná zvířata), si zaslouží dobré podmínky, lásku a péči. Pokud by se stalo, že adopce nevyjde a nový zájemce není schopen se o zvíře náležitě postarat, zvíře putuje zpět do útulku, což pro něj představuje další traumatickou zkušenost. 

Základní předpoklady, které útulky vyžadují, je prokázání totožnosti, věk nad 18 let a vyplnění Protokolu o předání, některé útulky vybírají od zájemců poplatek, který přibližně odpovídá nákladům na odčervení, očkování a pobyt zvířete v útulku (v případě psů se obvykle jedná o částku 200–500 Kč). Mnoho útulků zahrnuje do smlouvy možnost kontroly u nových majitelů a také povinnost vrátit zvíře, pokud se najde v době ochranné lhůty 6 měsíců původní majitel. Některé útulky mají i přísnější podmínky, např. požadavky na předchozí zkušenost s příslušným plemenem, adekvátní bytové, finanční a rodinné podmínky. U jednotlivých útulků se liší jejich postoj k umísťování zvířat u cizích státních příslušníků – některé to striktně odmítají, jiné tuto možnost adopce za určitých okolností připouštějí, všechny jsou ale velmi obezřetné. Zvířata jsou zájemcům o adopci předávána odčervená, očkovaná, s absolvovanou veterinární prohlídkou, většinou po uplynutí karantény po přijetí do útulku. Mnoho obcí dává úlevu z placení poplatků za psy osvojené z útulku.

Několik základních pravidel pro svěření zvířete z útulku do péče, kterými se řídí většina útulků na území České republiky:

1.    Zvíře si může osvojit pouze osoba starší 18 let.

2.    Adoptovat zvíře může jen občan s trvalým pobytem v ČR.

3.    Svěření do péče se řídí potřebami konkrétního zvířete.

4.    Zvíře, které bylo zvyklé žít v bytě, nemůže být vydáno k celoročnímu pobytu venku.

5.    Pro zvířata s problémovým chováním nebo pro plemena psů, u kterých se dají problémy předpokládat, platí zvláštní režim výdeje (zkušenosti, více návštěv zájemce v útulku, navykací vycházky apod.).

6.    Ke střežení objektu může být vydán jen pes, u kterého je zřejmé, že v podobných podmínkách žil a nebude trpět nepřítomností člověka. Vydání předchází návštěva
a prohlídka objektu a posouzení podmínek, ve kterých bude pes žít.

7.    Zvíře z útulku musí vyzvednout budoucí majitel osobně. V útulku nelze pořizovat zvíře např. jako dárek pro babičku (osvojitel osobně podepisuje smlouvu o svěření zvířete do péče).

8.    Pokud je již v rodině zájemce jiné zvíře, je nutné posoudit, zda se zvířata snesou. Pokud se jedná např. o umístění psa z útulku do rodiny, která již má jiného psa, je třeba ho do útulku přivést, aby se zjistilo (v neutrálních podmínkách na vycházce v lese), jak se psi budou snášet.

Z dotazníkového průzkumu mezi útulky, realizovaného každoročně Nadací na ochranu zvířat v rámci kampaně Pomozte naplnit misky v útulcích, vyplývají zajímavá čísla, týkající se počtu přijatých a vydaných psů a koček. V roce 2011 se průzkumu zúčastnilo 57 útulků z celkového počtu 112 útulků registrovaných Státní veterinární správou ČR (SVS ČR). Průzkum zjišťoval mimo jiné počet přijatých a vydaných zvířat za období leden až červen 2011 a u vydaných zvířat počet daný do adopce a počet zvířat vrácených majiteli. Celkem bylo v útulcích zapojených do dotazníkového průzkumu za první pololetí 2011 přijato 5 590 psů, vydáno bylo celkem 4 916 psů. Z vydaných psů bylo přibližně 63 % dáno do adopce a 37 % se vrátilo původním majitelům. Koček bylo přijatých celkem 1 072, vydaných 828 (mohou být ale započítány i kočky vypuštěné, nejen vydané do adopce). U koček je návratnost původním majitelům minimální. Čísla jsou orientační podle údajů z dotazníkového průzkumu mezi útulky, který představuje určitý reprezentativní vzorek útulků, reagující na dotazníkový průzkum.

Mnoho útulků využívá i virtuální adopci a zájemcům, kteří si nemohou zvíře adoptovat přímo, nabízejí možnost přispívat na jeho pobyt v útulku určitou částkou. Virtuální adopce se však většinou uplatňuje u zvířat, která nejsou umístitelná z důvodu povahových vlastností, nemoci nebo stáří. Virtuální adopce zvířat jsou možností alespoň určitého vylepšení finanční situace útulků a formou pomoci opuštěným a neumístitelným zvířatům.

Proč psa z útulku?

(informace z internetových stránek útulku Liga na ochranu zvířat Plzeň)

Mnozí lidé se z neznalosti domnívají, že pes z útulku je jakési méněcenné zboží. To je obrovský omyl! Méněcenným zbožím by se dali nazvat spíš bývalí majitelé, kteří se psa zbavili. Psi v útulku jsou normální psi, jen měli smůlu na člověka. Pes, který byl násilím vyhnán ze své lidské smečky, strádal. Strachem, hladem, zimou. Naprostá většina psů si toto období zapamatuje a nové lidi si úzkostlivě hlídá. Adaptace na útulek jako nový domov může být složitější. Ale adaptace na novou rodinu, novou smečku, nikdy není problém. Pes je za ni vděčný, protože ji potřebuje.

Chcete si pořídit raději štěně, abyste si ho sami vychovali? Jenže každé štěně má dědičné předpoklady, určitou povahu a vlohy, které ještě nemusí být zřejmé. Dospělý pes má již formovanou osobnost a čitelnou povahu a útulek má povinnost vás o ní informovat. Chcete mazlíčka k televizi? Není problém. Chcete ostražitého hlídače? Najde se. Chcete sportovně založeného kamaráda pro volné chvíle? Těch je v útulcích nejvíc. Pokud ale chcete doma loužičky a rozkousané boty, pořiďte si štěně a vychovávejte ho. Opravdu na to máte nervy a dostatek času?

Myslíte, že v útulku jsou samí voříšci? Další omyl! Do útulku se dostanou dokonce i psi málo obvyklých plemen. Příčinou mohou být nevhodné dárky, přecenění vlastních schopností, změny v rodinných poměrech… Možná toho svého psa nenajdete v útulku při první návštěvě. Ale za měsíc přichází do útulků 60–70 psů, to znamená denně někdy jeden, jindy pět i více. Budete-li svou návštěvu opakovat, určitě nebudete čekat příliš dlouho.

Jak postupovat při osvojování psa z útulku

Nový zájemce by si měl ujasnit, jakého psa si představuje a co od něj očekává. Musí uvážit:

1.    životní styl

2.    plány, co a jak chce se psem podnikat

3.    věk a zdravotní stav

4.    předchozí zkušenosti

5.    finanční, bytové a rodinné možnosti

Starší nebo velmi zaměstnaný člověk se nemusí obávat vzít si staršího klidného pejska, protože ten mu bude vyhovovat mnohem více než hyperaktivní mlaďoch. Sportovně založený člověk, který má v plánu se psem podnikat daleké výlety nebo různé psí sporty, účastnit se závodů a soutěží, také najde vhodného parťáka. Je mnoho špičkových psů, kteří excelují v kynologických disciplínách a pocházejí z útulků.

Pracovníci útulku nejlépe znají jednotlivé psy a jejich osudy a měli by umět odhadnout, jestli se bude pes pro případného zájemce hodit a jestli si budou rozumět. Je velmi důležité, aby pracovníci útulku novému zájemci sdělili co nejvíce informací o psu, o jeho povahových vlastnostech, zkušenostech, o jeho zlozvycích či jakýchkoliv problematických stránkách.
Měli by se také snažit zjistit co nejvíce z minulosti psa, aby mohli co nejlépe odhadnout, čím prošel. Pracovníci útulku by měli být také trochu psychologové, aby odhadli případného zájemce a jeho pohnutky. Není nic smutnějšího, než opětovný návrat psa z adopce zpět do útulku nebo zjištění, že pes u nového majitele strádá nebo zmizel neznámo kam.

V případě koček je situace trochu jiná. Mnoho koček není možné adoptovat tak snadno jako psy, protože kočky se více než na lidi vážou na prostředí a místo. Na druhou stranu není kočka tolik vázaná na životní styl nového majitele a žije si více po svém. Proto i adopce koček funguje.

Více informací o projektu Pomozte svému útulku na www.naplntemisky.cz nebo www.ochranazvirat.cz.

Mgr. Eva Marlene Hodek
ředitelka Nadace na ochranu zvířat

Čtěte také:

   
18.10.2012 - Zvířátka - autor: (red)

Komentáře:

 1. [21] Jarkkka [*]

  Adopce opuštěného zvířete je moc hezká věc. Jednou jsme si taky osvojili pejska z útulku, už je to ale dávno, měl u nás spokojený zbytek života Sml16

  superkarma: 0 16.12.2012, 18:18:19
 2. [20] Trefa [*]

  Trefa:psa mam a kociku jsem v lete vzala za svou.zacala chodit na zahradu tak jsem si ji vzala.

  superkarma: 0 18.10.2012, 19:30:49
 3. [19] jithule [*]

  dobrá akce

  superkarma: 0 18.10.2012, 19:01:15
 4. avatar
  [18] daska59 [*]

  gerda — #17 V těchto případech bych taky ráda věřila ve vyšší spravedlnost. Například v příštím životě by se takový člověk mohl narodit jako pes Sml16

  superkarma: 0 18.10.2012, 16:53:38
 5. avatar
  [17] gerda [*]

  Žofie — #15 nedávno jsem četla na Novinkách, jak se lidé začínají zbavovat psů a koček, protože přestávají mít na krmení i veterinu.Sml80 Někdo to dělá slušně a dává inzeráty, někdo vyhodí zvíře z auta.Sml15 A další je v lese přidrátují ke stromu. Bohužel, tyhle gaunery dostihnou až Boží mlýny, protože se jim to později dokázat nedá.

  1. na komentář reaguje daska59 — #18
  superkarma: 0 18.10.2012, 14:45:44
 6. avatar
  [16] tajnostii [*]

  Dobrá akceSml22

  superkarma: 0 18.10.2012, 13:33:06
 7. avatar
  [15] Žofie [*]

  Mně spíš mrzí, jak je možné, že je tolik zvířat v útulcích? Proč si to lidé neumějí ohlídat,  aby se jim mazlíci nemnožili nekontrolovaně. Já vím, že ne vždy je to možné uhlídat, ale pokud mám fenu nebo kočku a vím, že neplánuji chov, tak proč je nedat vykastrovat. Je to určitě humánnější, než pak mláďata vyhazovat někde v lese.

  1. na komentář reaguje gerda — #17
  superkarma: 0 18.10.2012, 13:32:10
 8. [14] Rikina [*]

  Jinak, co jsem teď koukala na "nakrm kočku", tak už byly všechny nakrmené. Ona už ta akce asi běží déle. Sml80

  superkarma: 0 18.10.2012, 13:03:26
 9. [13] Rikina [*]

  gerda — #11 tak já chápu, proč to dělají. Jenže co zabrání někomu, kdo chce psa jako kuchyňskou surovinu, aby si ho opatřil kdekoli jinde? Plné internety inzerátů "daruji štěně/kotě". Sml80 A i kdyby si ho takový jedinec vzal z útulku, tak jednou za měsíc napíše do útulku mail, že pejsek je zdráv, spokojen a čilý, tím splní požadovanou formalitu a kdo pojede ověřovat skutečný stav věcí? Pochybuju, že by na to měli lidi z útulků čas a kapacitu, dělat osobní kontroly. Třeba já bych byla i ochotná dávat zprávy a ocenit starost útulkového osazenstva, ale ne tehdy, když už se dopředu na mě kouká jako na možného Herodesa a jsem jaksi apriori podezřelá, že si chci toho psa upéct. Sml80 

  superkarma: 0 18.10.2012, 12:57:59
 10. avatar
  [12] wich [*]

  Několikrát jsem chtěla adoptovat čivavu z útulku. Jednání útulků bylo ale takové, že v podstatě tyhle pejsky ani dát nechtějí. Zvláště se slovenskými útulky mám tyhle negativní zkušenosti Sml68

  superkarma: 1 18.10.2012, 12:40:22
 11. avatar
  [11] gerda [*]

  Rikina — #10 chápu tě, protože ty určitě nejsi typ, který by svěřeným zvířatům ubližoval. Ale představ si, že by si kdokoliv bez následné kontroly zvíře vzal, a mohl by to být třeba sadista nebo člověk, který potřebuje laciné psí maso do kuchyně. Závazek, že za zvíře odpovídá, tyto osoby aspoň trochu vylučuje.

  1. na komentář reaguje Rikina — #13
  superkarma: 1 18.10.2012, 12:27:25
 12. [10] Rikina [*]

  Ono je pravda, že nějaká pravidla asi být musí. Ale mnoho zvířat by se umístilo snadněji, kdyby kolem toho právě útulky nedělaly tolik úřadování a obstrukcí. A potom si stěžují, že mají pořád plno a nedaří se jim zvířata "udat". Bodejť jo. Sama bych do toho nešla, kdybych musela někoho složitě přemlouvat a přesvědčovat, aby mi laskavě svěřil útulkové zvíře, a podepisovat kolem toho tunu papírů. Sml80 Kdysi jsme měli z útulku jezevčici - z ruky do ruky - tady máš psa, dej příspěvek na útulek, děkujeme a nashledanou, mějte se pěkně. To bylo celé. Stejný postup u kočky - kterou? Jo támhleta mourovatá, tak šup do přenosky a šlo se. Dneska chtějí mnohdy útulky pravidelné hlášení a rok člověka prudí s dotazy, jestli se řádně stará, nebo že mu to zvíře zase seberou. Sml80 

  1. na komentář reaguje gerda — #11
  superkarma: 0 18.10.2012, 11:19:44
 13. avatar
  [9] Jindriska8 [*]

  Dobrá pomoc ,zvířáta z útulku si to zasloužíSml59Sml59

  superkarma: 0 18.10.2012, 10:59:39
 14. [8] step1 [*]

  Dcera má doma zvířátka z útulku.

  superkarma: 0 18.10.2012, 10:50:33
 15. avatar
  [7] ladouch [*]

  Pejska už máme, ale v dnešní době se lidé spíš zvířátek zbavují, než aby si je brali z útulků.Sml80

  superkarma: 0 18.10.2012, 10:10:21
 16. [6] Anime Otaku [*]

  Jediné s čím bych tady v článku nesouhlasila, je to, že pes z útulku je už zformovaná osobnost, naopak se mohou vyskytnout problémy, které se objeví až při zátěžové situaci.

  Jinak s těmi povahovými vlastnostmi u štěněte závisí na rase co si vyberete a potom na chovateli od kterého si štěňátko berete. Proto jsme si psa pořídili od štěňátka, za pár let chceme mít děti a chci vědět jak pes reaguje na různé podněty a co kdyby se u ůtulkového pejska objevil třeba strach z dětí nabo agresivita vůči malému človíčku? Mě pak přijde nefér dát pryč kamaráda, co mi pár let dělal společnost. 

  Myslím, že kdybychom byli starší a věděli že náš život bude aspoň naplánován stabilně, tak je pejsek z útulku moc dobrá volba. 

  A ještě jedna věc každý den sledovat jak z toho malého uzlíčku, co jste si přinesli domů, roste vyrovnaný pes, který každým dnem zvládá svůj výcvik a výchovu čím dál tím lépe je stejně nezapomenutelné asi jako když vychováváte malé dítě. A kromě toho štěňátka krásně voní.

  superkarma: 0 18.10.2012, 09:29:19
 17. avatar
  [5] Hanula [*]

  Sml16jeden adoptivní "služební pes" se mi tu zrovna válí u nohou

  superkarma: 0 18.10.2012, 09:14:32
 18. [4] free [*]

  Dcera mi zakázala vstup do útulku, pak bych domů přitáhla víc než jednoho psa.... v bytě už se jedna mazlivá fenka rozvaluje.

  superkarma: 0 18.10.2012, 09:07:11
 19. avatar
  [3] femme [*]

  dcera si vzala před necelým rokem z útulku jednoho pejska, bylo mu tehdy cca 8m. a hned od prvního dne to vypadalo, že ho má od malinkého štěňátka, jak k ní přilnul Sml22 já jsem ho viděla za 2 dny a hned jsem si ho taky zamilovala, je to moc hodný pejsek, poslouchá na slovo, je hrozně přítulný, miluje aportování, jen je ještě trochu nevycválaný Sml30

  superkarma: 1 18.10.2012, 07:51:12
 20. avatar
  [2] Kytinkak [*]

  projekt se mi líbí, ale já už doma dva psi mám tak bych radši podpořila na to krmení

  superkarma: 0 18.10.2012, 07:45:41
 21. [1] lidicka [*]

  Adopci zvířat si nemůžu dovolit, podpořila jsem projekt "naplňtemisky"Sml22

  superkarma: 0 18.10.2012, 07:15:46

Profil uživatele
Registrace nového uživatele | Zaslat heslo

Komerční tipy

Novinky

Dnešní vydání

Nové v rubrice

Nejčtenější články

Poslední komentáře

Fotogalerie

Partner rubriky

Ankety

Výzkum žena-in.cz – téma bolest, horečka a nachlazení
Trápí vás exém? Zapojte se do testování RadioXar

Náš tip

Doporučujeme