Rodina

ADHD – porucha, která zasahuje do celého života dítěte

ADHD - Attention Deficit Hyperactivity Disorder, jinak nazývaná také Hyperkinetická porucha, je tzv. neurovývojovou poruchu, která se většinou projevuje již od útlého věku dítěte. Označujeme tak klinický syndrom, pro nějž je charakteristická zejména narušená koncentrace pozornosti, porucha kontroly impulzů a nepokoj či hyperaktivita.

Tato porucha je často pro dítě, pro rodinu i pro jejich okolí velkým břemenem. Neklidné chování dítěte, nesoustředěnost a zapomnětlivost často považuje rodina, škola i okolí za „zlobení“, „naschvály“, za chyby ve výchově anebo za nedostatečný intelekt. Vede to někdy ke konfliktům anebo k odmítavému postoji, což může vést k psychickému tlaku na dítě i na členy rodiny. ADHD však má biologický základ. Narušená schopnost soustředění se, pozornosti, nadměrná aktivita a impulzivita u těchto dětí jsou dané do jisté míry odlišnou strukturou a funkcí mozku těchto dětí. Ví se, že se na vzniku příznaků podílí narušený metabolizmus látek, které přenášejí vzruchy mezi nervovými buňkami, a to zejména dopaminu a noradrenalinu.

kid

Základní příznaky ADHD

Na spolehlivé stanovení diagnózy je potřeba pozorně sledovat vývoj dítěte. Vyskytují se zde hlavně poruchy soustředění: neschopnost soustředit se na podrobnosti; těžkosti se zachováním pozornosti při plnění úkolů anebo při hře. Během rozhovoru se zdá, jakoby dítě neposlouchalo, nepostupuje podle pokynů, má těžkosti s rozvrhnutím úkolů a činností, vyhýbá se aktivitám, které vyžadují nepřerušovanou duševní práci, často ztrácí věci, které potřebuje, lehko se při práci rozptýlí, v každodenní činnosti je zapomnětlivé.

Dalším příznakem je hyperaktivita. Dítě si často s něčím pohrává, je neposedné, zvedne se ze svého místa v situaci, ve které by mělo sedět, začne pobíhat bez ohledu na situaci, nedokáže si potichu hrát, má hlasitý řečový projev a je neustále v pohybu, což často vede ke konfliktům či zraněním.

Projevem ADHD je také impulzivita - dítě vyhrkne odpověď před dokončením otázky, nedokáže čekat, až přijde na řadu, neuváženě se vrhne do nebezpečí, často vyrušuje ostatní.

ADHD ovlivňuje chování dítěte od doby, kdy se ráno probudí, přes celý den ve škole, při odpoledních aktivitách, večer doma, při usínání i ve spánku.

Děti s ADHD také častěji než jiné děti trpí úzkostmi, depresemi, tiky, poruchami chování.  ADHD bývá taky často spojená se specifickými poruchami učení – např. dyslexií (problémy se čtením), dysgrafií (problémy se psaním), dyskalkulií (problémy s počítáním).

ADHD je v dětství jednou z nejčastějších psychiatrických poruch

ADHD se nejčastěji diagnostikuje mezi 6. a 9. rokem věku dítěte, kdy dítě nastupuje do školního kolektivu - na začátku školní docházky, kdy se stupňují nároky na jeho přizpůsobení se různým normám a výkonům. Příznaky poruchy se však často rozvíjí od časného věku, přičemž projevy se vyvíjejí a mění v závislosti na věku dítěte.     

V předškolním věku, mezi třetím a šestým rokem, bývají nejviditelnějšími příznaky známky motorického (pohybového) neklidu. Hlavně v hravých situacích má dítě problém vydržet v klidu a oproti vrstevníkům je více neposedné, více konfliktní. I výbuchy zloby a časté nedodržení určených hranic, co se smí a nesmí, patří k faktorům, které dovedou vytvořit ze všedního dne ve školce den problematický – pro dítě i pro celý kolektiv. Také riziko úrazů je v porovnání s jinými dětmi několikanásobně vyšší, a proto tyto děti potřebují zvýšenou pozornost (a trpělivost) ze strany dospělých.

Ve školním věku většinou začínají „skutečné“ problémy. Požadavky na dítě se ve škole totiž stupňují a děti se musí podřídit strukturovanému režimu. Dítě s ADHD má však problémy režim dodržovat, sedět potichu, koncentrovat se, poslouchat i dokončit započaté úkoly. Výsledkem bývají slabší výkony a/nebo „vyrušování při vyučování“. Chození po třídě v čase vyučování nebo neustálé řečnění se sousedem v lavici, začnou učitelé i ostatní děti časem považovat za nepříjemné. Dochází i ke konfliktům s ostatními dětmi, může se přidružit emocionální nestabilita a explodující, impulzívní chování, které stěžuje sociální kontakty a vztahy s vrstevníky a učiteli. ADHD školák často není schopný se na delší čas zapojit do vyučování. Každý šum nebo pohyb ve třídě jej odpoutává, nemůže se soustředit na učení. Někdy „ulítává“ do svého světa fantazie.  Také domácí úlohy mu trvají velmi dlouho, pokud si na ně vůbec vzpomene. Zapomínání úkolů anebo ztrácení věcí je ostatně také jedním z nejčastějších příznaků ADHD. Školní výsledky dítěte s ADHD bývají tedy horší, než by odpovídalo jeho inteligenci a nezřídka takovéto děti dokonce mění několikrát školu, protože „nezapadnou“.

Bez odborné pomoci a bez pomoci ze strany učitelů, může vést ADHD postupem času k tomu, že se tyto děti cítí vyčleňované, „jiné“, neakceptované a odstrkované. Získávají přesvědčení, že nikdy neumí nic pořádně udělat, jsou neustále kritizované.  To, spolu se školními neúspěchy často vede k nízkému sebevědomí, někdy i k pocitům deprese anebo k protestnímu a vzpurnému chování.kid

Dospívající mládež s ADHD má již většinou menší problémy s hyperaktivitou. Porucha pozornosti však může být při náročnějším studiu na střední škole ještě větším problémem než na základní škole. Adolescenti se někdy pokouší vyhnout se frustraci ze svých problémů tím, že se izolují. V jiných případech se naopak dostávají díky své impulzivitě do tzv. „špatných kruhů“, kde se snáze dostanou do kontaktu s kouřením, alkoholem, drogami, předčasným sexem i s kriminalitou. Často se ale také rozvíjí úzkost nebo deprese, která může zakrýt fakt, že dospívající vlastně trpí zejména poruchou soustředění a neschopností si věci řádně naplánovat a dokončit.

Dnes je už také známé, že část dětí z ADHD syndromu sice tak zvaně „vyroste“ – tzn. jejich příznaky postupně během růstu a vývoje vymizí, ale u značné části z nich se větší či menší část příznaků ADHD přenese až do dospělosti.

Jedinci s ADHD většinou cítí, že jsou „jiní“ a trpí tím, ale většinou nerozumí tomu, proč jsou jiní a méně úspěšní než jejich vrstevníci. Potřebují tedy pomoc. Už samotné stanovení diagnózy ADHD a seznámení se s příznaky ADHD často vede k významné úlevě. Cílená terapie však může přinést mnohem větší benefit.

ADHD ovlivňuje život celé rodiny

Při ADHD trpí děti i rodiče. Většina rodičů žije v trvalém stresu, jsou nervózní a obávají se toho, jaké konflikty, průšvihy anebo zranění přinese další den. Mezi rodiči může docházet k neshodám v přístupu k dětem. Různý bývá také jejich názor na to, jestli je dítě skutečně nemocné a zda potřebuje léčbu, zda je potřeba na něho být více přísný, anebo naopak mu dát více svobody a více ho respektovat. Všední den s hyperaktivními dětmi je velmi namáhavý. Když jsou tyto děti malé, bývá den často provázený i neklidným a krátkým spánkem dítěte, což znamená pro rodiče nedostatek času na sebe a na svůj vlastní odpočinek. U dětí se často projevují výbuchy zlosti, což vede ke konfliktům. Chaotický, dlouhodobě trvající nepořádek v dětském pokoji, nepravidelnost ve stravování, denní boje při psaní domácích úloh a neklidný spánek charakterizují, kromě jiného, životní styl těchto dětí a rodin. Někdy trpí i společenský život rodiny dítěte s ADHD – přátelé nejsou ochotni tolerovat dezorganizované chování dítěte, a proto omezí s rodinou kontakt. Nehledě na četné výčitky, které rodiče slýchají od pedagogů a někdy i rodičů ostatních dětí ve škole.

Do konzultace s dětským psychiatrem by měli být zapojení rodiče, a někdy i prarodiče (kteří často matku nebo otce obviňují ze špatné výchovy). Důležitá je pak jejich shoda, zda vůbec léčbu pro svého potomka akceptují. Samotná léčba může probíhat prostřednictvím psychologických a psychoterapeutických prostředků (hlavně u mírnějších stavů), anebo pomocí psychofarmak, která mají na příznaky ADHD dobrou účinnost. Specifické léky na ADHD zmírňují, podle psychiatrů, nedostatek pozornosti i hyperaktivitu a pomohou dítěti k lepšímu a stabilnějšímu výkonu ve škole a ve volnočasových aktivitách, ale i ke zklidnění ve vztazích s vrstevníky a s rodinou. To má zásadní vliv na sebehodnocení dítěte, na zlepšení prospěchu ve škole, a pro rodiče to znamená zmírnění stresu. Jak bude však konkrétní léčba vypadat, navrhuje dětský psychiatr podle výsledků vyšetření.

Možnosti léčby ADHD

Léčba ADHD patří do rukou dětského psychiatra a dětského psychologa. Existuje několik druhů léčby: Cílem farmakologické léčby (léčba léky) vůbec není dítě „utlumit“, ale naopak ovlivnit činnost mozku (dopamin a noradrenalin) tak, aby se dítě zbavilo vnitřního neklidu a mohlo se lépe soustředit. Psychoterapeutická léčba se skládá z pohovorů psychoterapeuta (psychiatra nebo psychologa) s dítětem i s rodinou. Při setkáních se používají různé přístupy, včetně kreslení, relaxačních cvičení, her apod. Cílem je zlepšit vzájemnou spolupráci při zvládaní příznaků ADHD, posílit sebevědomí dítěte a naučit se pozitivně komunikovat s okolím. Psycholog nebo speciální pedagog může také pomoci s léčbou a specifickým nácvikem při poruchách učení (dysgrafie, dyslexie apod.), anebo při poruchách chování.

kid

Režimová léčba spočívá v systémové změně režimu v rodině a ve škole tak, aby víc vyhovoval potřebám dítěte s ADHD. Psychoterapeut pomáhá lépe zorganizovat čas, rozdělit a utřídit domácí i školní práce. Společně s rodiči se snaží dítě motivovat a odměňovat. Na úpravě režimu by měla spolupracovat celá rodina, ale i škola.

Pedagog ve škole by měl rozpoznat žáka s touto poruchou a doporučit konzultaci s pedagogicko-psychologickou poradnou (dále jen PPP). Měl by také této vývojové poruše přizpůsobit výuku. Psycholog v PPP může zhodnotit intelekt dítěte a posoudit, jestli dítě netrpí poruchami učení. Psycholog vysvětlí odlišné reakce dětí s ADHD a poradí rodičům, jak dítě vychovávat. V případě potřeby může také nabídnout rodinnou psychoterapii a informovat školu o vhodných režimových a učebních úpravách. Na doporučení PPP a v součinnosti s dětským psychiatrem může škola přistoupit k individuálnímu učebnímu plánu, který lépe odpovídá možnostem a potřebám dítěte s ADHD.

Úkolem dětského lékaře by mělo být vyloučení fyzického onemocnění a v případě podezření na ADHD doporučení konzultace u dětského psychiatra.

Dětský psychiatr dítě vyšetří a doporučí další vyšetření (pokud jsou potřeba) anebo navrhne specifickou léčbu, kterou pak dále řídí, ve spolupráci s rodinou dítěte.

Děti s ADHD je možno (a potřeba!) léčit

ADHD kvůli narušené koncentraci pozornosti, neklidnému chování, impulzivitě a kvůli přidruženým problémům(úzkost, deprese, poruchy chování) negativně ovlivňuje život dítěte, jeho školní i mimoškolní výkon, vztahy v rodině, se spolužáky i s učiteli. Dítě a jeho okolí tedy touto poruchou často velmi trpí a má nižší sebevědomí a méně přátel. Dítě s neléčeným ADHD také častěji nevyužije svůj celkový potenciál a častěji než ostatní děti sahá po drogách, anebo se zaplete do kriminálních aktivit.

V současné době už existují léčebné možnosti, které jim mohou pomoci. Je na rodičích, případně učitelích, aby na tuto poruchu včas pomysleli, včas umožnili dítěti konzultaci u odborníka, a aby byla v případě potřeby zahájena přiměřená léčba.

Je zbytečné, aby se děti, rodiny a jejich okolí touto neléčenou poruchou trápily.

Redakční tip:

Více zajímavých informací najdete na www.adhd.sk

CZNRS00099

   
10.10.2012 - Děti - autor: (red)

Další příspěvky

Komentáře:

 1. avatar
  [48] kapkamore [*]

  Všechny děti jsou nějak pojmenované, to je síla..

  superkarma: 0 29.10.2012, 22:14:03
 2. [47] pinokio [*]

  Kromě angličtiny žádné úlevy nemáme.

  superkarma: 0 12.10.2012, 16:53:24
 3. [46] pinokio [*]

  phoebe24 — #37 Vy mi zase připomínáte zapšklou učitelku,která by nejraději všechny děti nacpala do jednoho pytle,ať už flákače nebo děti,které mají nějakou poruchu.

  My se dceři aktivně věnujeme,je to ostatně vidět na jejich známkách,ale vím,že existují rodiče,kteří mají doma lenochy,kteří se doma nechtějí učit.Otázka je,zda to dokážete rozeznat.Podle vašich komentářů,myslím,že ne.

  superkarma: 0 12.10.2012, 16:49:29
 4. avatar
  [45] Jindriska8 [*]

  Rodiče to nemají s tak postiženým dítětem jednoduchéSml23

  superkarma: 0 10.10.2012, 22:28:05
 5. avatar
  [44] phoebe24 [*]

  blesksoft — #39 pokud učitelka odmítá respektovat doporučení PPP, tak by možná pomohlo si stěžovat u výchovného poradce. Dneska má tuhle funkci každá škola. Je to většinou jeden z kantorů. Jenže to už znamená celkem otevřený konflikt: škola x rodič.  Přiznám se, že jsem se dostala do situace, kdy jsem jako matka volila raději cestu mlčení než oprávněné stížnosti (dceru doslova šikanoval a urážel jeden z vyučujících). Na přání dcery jsem to nechala být, ale dodnes nevím, zda-li to byla nejlepší volba. Každopádně dítě s ADHD má nárok na delší čas pro vypracování všech prací. O tom žádná.

  superkarma: 0 10.10.2012, 19:13:20
 6. [43] step1 [*]

  Je těžké poznat, proč se dítě tak chová. Znám v okolí děti, které nejsou vychovávány a rodiče jejich nezvladatelnost svádějí na hyperaktivitu.

  superkarma: 0 10.10.2012, 18:00:35
 7. [42] Viktorka123 [*]

  Nejen ADHD, ale i ADD (to je bez té hyperaktivity)...

  Jinak diagnostika ADHD se odehrává ve 3 krocích:

  1) diagnózu "stanoví" rodiče nebo učitelé -podle projevů, nezřídka to není porucha pozornosti, ale porucha výchovy

  2) diagnózu stanoví pedagogicko-psychologická poradna, a to na základě projevů, pořád nikdo neřeší příčiny

  3) konečně dojde na neurologii, rozumného psychologa, případně psychiatra. V případě 1 a 2 totiž vůbec nemusí jít o ADHD...

  Zajímavé je, že učitelky mají dobré povědomí o tom, co ADHD je a o tom, že se často snoubí se specifickými poruchami učení (dys...), ale nedbají, nedbají, nedbají.

  superkarma: 0 10.10.2012, 17:55:54
 8. [41] Trefa [*]

  Trefa:v nasi rodinevzdalene pribuzni maji take hypeaktinvi  dite.maji snim strasne moc prace,chodi take k doktorovi aby jim v tom pomahal.

  superkarma: 0 10.10.2012, 17:31:18
 9. avatar
  [40] daska59 [*]

  V sousedství máme chlapečka, který má tuto diagnózu a je to dílo. Babička má kolikrát i modřiny.

  superkarma: 0 10.10.2012, 17:11:37
 10. avatar
  [39] blesksoft [*]

  pinokio — #35 syn má ve zprávě také napsáno, že diktáty by měl  mít předtištěné a jen doplňovat

  on vynaloží obrovské usilí napsat to, ještě přemýšlet jak je to správně a do toho učitelka řekne další větu a on tu předchozí nedopíše a píše už tu další

  jedna učitelka mu dávala předtištěné a měl samé jedničky a když musel psát měl nejméně za tři, protože neměl dopsaná slova

  1. na komentář reaguje phoebe24 — #44
  superkarma: 0 10.10.2012, 17:08:11
 11. avatar
  [38] blesksoft [*]

  phoebe24 — #37 syn nemá žádné úlevy, protože mu učitelka řekla, že má jen ADHD a že nemá žádné dysfunkce

  superkarma: 0 10.10.2012, 16:55:48
 12. avatar
  [37] phoebe24 [*]

  pinokio — #35 Mám načteno dost. Sice nevím, jaké soudy máte na mysli, ale Vaše argumentace mi připomíná jednu matinku, která má syna ADHD, dysgrafika, dyskalkulika a dysortografa. Přiřítila se na mě na třídních schůzkách s papírem v ruce a nechtěla pochopit, že synek nebude mít z technických předmětů na průmyslovce ani jedničku, ani dvojku, ani trojku... Prostě si myslela, že ten nález z PPP je poukázka na dobré vysvědčení a já srazím paty anebo lépe sednu si na zadek. Přitom s klukem doma na základce nic nedělala, jen mu kupovala stále nové noťasy, mobily a hry do nich. A mladej podle toho v těch patnácti vypadal. Dělat domácí úkoly mu přišlo ztráta času, při hodinách taky nic s tím, že to dodělá doma (samozřejmě neudělal), občas při výuce usnul, občas si hrál pod lavicí s mobilem ale rozhodně ani náznakem nevěděl, co je to sytematická příprava na vyučování.

  Jo, a u nás na škole mají dysfunkční děti individuální studijní plány. Ovšem jen do té doby, než se zjistí, že se flákají a  zneužívají diagnózy.  Můžu mu dát na vypracování úlohy víc času, můžu s ním komunikovat přes net i o víkendu, můžu dělat konzultační hodiny, dovolit mu používat kdykoliv PC, ale když vidím, že je línej, nespolehlivej a bez zájmu, tak to sorry.

  1. na komentář reaguje blesksoft — #38
  2. na komentář reaguje pinokio — #46
  superkarma: 2 10.10.2012, 16:45:30
 13. [36] jithule [*]

  chudáci děti,ale i jejich rodiče

  superkarma: 0 10.10.2012, 16:39:15
 14. [35] pinokio [*]

  phoebe24 — #32 nebudu se rozčilovat,ale máte stupidní názory,nevíte vůbec o co jde,první si něco o této nemoci přečtěte a pak machrujte a vynášejte soudy

  blesksoft — #33 dceři zjistili ADHD než šla do první třídy,psycholožka říkala,že mám počítat se zvláštní školou,zkusily jsme první normální,na vysvědčení měla 5 dvojek,ve čtvrté měla dvě dvojk

  sice je dysgrafik,ale třeba z angličtiny je zkoušena jenom ústně,ale jen díky tomu,že jsem byla speciálbně kvůli tomu na pedagogickém centru,kde my dali potvrzení

  1. na komentář reaguje phoebe24 — #37
  2. na komentář reaguje blesksoft — #39
  superkarma: 0 10.10.2012, 15:39:14
 15. [34] Evuš [*]

  Je to asi hodně náročné, já měla obě děti dyslektiky a užili jsme si starostí a hlavně nepochopení učitelů. Všem, co mají takhle nemocné děti, přeji hlavně pevné nervy a trpělivost.

  superkarma: 0 10.10.2012, 15:33:39
 16. avatar
  [33] blesksoft [*]

  phoebe24 — #32 syn měl v páté třídě čtyři dvojky na vysvědčení a děti s ADHD mívají vyšší inteligenci, ale bohužel tím že jsou nesoustředění nedosahují takových výsledků

  1. na komentář reaguje pinokio — #35
  superkarma: 0 10.10.2012, 14:24:28
 17. avatar
  [32] phoebe24 [*]

  blesksoft — #24 Mateřský plurál nechápu. Tedy množné číslo. Hovořit takto o novorozenci - no, snad ještě.... ale o patnáctiletém puberťákovi? To už je fakt moc.

  A jinak: zajímalo by mě, jestli jste si jako matka schopna připustit fakt, že třeba do té "zvláštní školy" patří. Že třeba i když se snažíte a děcku se věnujete jak můžete... co když to možná nestačí a potomek je prostě neintegrovatelný. Sml80 Dítě s obrnou nebude určitě studovat na sportovním gymnáziu. Dítě, které nemá hudební sluch nebude na konzervatoři. Sml80

  1. na komentář reaguje blesksoft — #33
  2. na komentář reaguje pinokio — #35
  superkarma: 1 10.10.2012, 14:11:17
 18. avatar
  [31] rusalka2008 [*]

  Na druhou stranu věřím, že se spousta rodičů na takovou diagnózu jen vymlouvá a omlouvá tím svou pohodlnost...

  superkarma: 0 10.10.2012, 13:58:22

Další příspěvky

Z předchozí stránky:

 1. avatar
  [30] rusalka2008 [*]

  Ono je rozdíl v tom, jestli se rodiče dítěti moc nevěnují a raději mu dovolí dělat si, co chce (aby byl klid) nebo vychovávat příliš liberálně (bez důslednosti a bez námahy), než když má dítě přes veškerou snahu problémy...

  Vychovávali jsme naše dvojčata úplně stejně a výsledek - dcera je zodpovědná, pozorná, amiciozní a úspěšná skoro ve všem a syn je roztěkaný, zapomnětlivý, bez ambic a často mimo realitu. Asi to nebude jen ve vrozeném temperamentu...

  superkarma: 0 10.10.2012, 13:56:22
 2. [29] Karo Líná [*]

  blesksoft — #27 Neříkám, že všichni. Z vašich příspěvků je vidět, že vy mezi ty případy, co se na to jen vymlouvají, nepatříte.

  Ale máme třeba v domě rodinu se dvěma kluky, co se chovají strašně. A paní vždycky řekne "No jo, oni mají ADHD, co s tím nadělám". Když jsem se jednou ptala, jak na to přišla, odpověděla, že jí to řekly učitelky už když byli kluci ve školce. No.... Sml57

  superkarma: 0 10.10.2012, 13:52:04
 3. [28] FAXÍK [*]

  znám jednoho chlapečka co má potvrzené ADHD

  superkarma: 0 10.10.2012, 13:51:12
 4. avatar
  [27] blesksoft [*]

  Karo Líná — #26 pokud máte udělané EEG je tam přesně vidět rozdíl mezi normálním nálezem a nálezem s ADHD je to lékařsky podložená diagnoza prostě spoje v mozku chybí a proto je dítě jiné to je jako kdyby ste řekla, že dítě s obrnou se nehýbe, protože rodiče jsou nezodpovědní a nevěnují se dítěti

  1. na komentář reaguje Karo Líná — #29
  superkarma: 1 10.10.2012, 13:46:54
 5. [26] Karo Líná [*]

  Jo jo, nová doba. Dřív to byli nevychovaní spratci, co zaslouží na zadek, dneska mají všichni diagnózu Sml57 Ale nikdy za nic nemůžou rodiče, kdepak. Za všechno můžou učitelé, protože se jim dostatečně nevěnují Sml32 Jak jinak, přece! Sml30

  1. na komentář reaguje blesksoft — #27
  superkarma: 1 10.10.2012, 13:36:37
 6. [25] magic11 [*]

  bohužel na ADHD se vymlouvá spousta rodičů (bez lékařského ověření) na svoji neschopnost zvládnout svoje potomky Sml80Sml15

  superkarma: 2 10.10.2012, 13:25:08
 7. avatar
  [24] blesksoft [*]

  phoebe24 — #22 nechápete asi proto, že takové dítě nemáte

  v první třídě se to projeví naplno a nastanou problémy

  a ještě že už vycházíme doufám - jestli nechytnete učitele kteří vědi o co jde jsou to neustálé boje, poznámky, pětky, třídní důtky, propadání dětí, vyhrožování přeřazením do "zvláštní školy"

  to pak pochopíte o čem je řeč

  1. na komentář reaguje phoebe24 — #32
  superkarma: 0 10.10.2012, 13:24:24
 8. avatar
  [23] blesksoft [*]

  doginka — #20 syn je dlouho klidný, ale jak mu někdo naruší tu jeho "bublinu" tak vybouchne a je zle

  superkarma: 0 10.10.2012, 13:19:53
 9. avatar
  [22] phoebe24 [*]

  ...Nechápu....ještě,že už vycházíme...doufám...

  ...letos chodíme teprve do 1.třídy...

  ........taky nechápu  Sml28Sml6

  1. na komentář reaguje blesksoft — #24
  superkarma: 3 10.10.2012, 12:49:31
 10. avatar
  [21] monkee [*]

  blesksoft — #19 Sml79Sml59

  Kdyby byly takové maminky všechny, ubylo by problematického chování u dětí.

  superkarma: 0 10.10.2012, 12:19:22
 11. [20] doginka [*]

  blesksoft — #16 Musí být u ADHD agresivita?

  U nás zatím ADHD neprokázáno,ale letos chodíme teprve do 1.třídy.Dokonce jsem byli i na EEG,zatím bez nálezu. V důležitých věcech poslechne. Ví,kde jsou hranice,ale je roztěkanej,nevnímá,vše ho vyruší a neumí stát v klidu,stále se pohupuje,přešlapuje....

  1. na komentář reaguje blesksoft — #23
  superkarma: 0 10.10.2012, 12:01:14
 12. avatar
  [19] blesksoft [*]

  monkee — #18 já se synem pracovala už od tří let, ale prostě v mozku chybí některá spojení a ADHD se dá zmírnit jen denodením cvičením zadaným speciálním psychologem

  1. na komentář reaguje monkee — #21
  superkarma: 1 10.10.2012, 11:55:45
 13. avatar
  [18] monkee [*]

  Škoda je, že za ADHD se často schovává i rodičovská lenost (neschopnost?) věnovat se včas a dostatečně svému potomku. Ve škole pak už může být dost pozdě. Naučit soustředění při hře (práci) patří mezi úkoly rodiče.

  1. na komentář reaguje blesksoft — #19
  superkarma: 1 10.10.2012, 11:42:53
 14. avatar
  [17] ekleinovka [*]

  Rodiče mají s takto postiženým dítětem více práce, a myslím, že śkoly by měly být vstřícnější- tedy pedagogové

  superkarma: 0 10.10.2012, 11:36:33
 15. avatar
  [16] blesksoft [*]

  rusalka2008 — #13 ten náš klidně odejde do školy bez batohu, bez bundy v pantoflích  a když se ho zeptám, jestli mu to nepřijde divný tak mi řekl, že myslel, že ho má na zádech a taková zima ještě není - no nezabili by ste ho a to se musíte držet, protože on za to vlastně nemůže

  1. na komentář reaguje doginka — #20
  superkarma: 0 10.10.2012, 11:10:17
 16. avatar
  [15] blesksoft [*]

  kacena34 — #12 ano věčný boj se školou a na druhém stupni s každým učitelem proč by měli koukat do osobního spisu a když je upozorním tak mi odvětí, že nemají čas se zaobírat jedním žákem když jich tam mají 25

  superkarma: 0 10.10.2012, 11:08:23
 17. [14] Saritka [*]

  Lituji děti i rodiče s takovými problémy.Sml22

  superkarma: 0 10.10.2012, 11:05:14
 18. avatar
  [13] rusalka2008 [*]

  bonda — #11  u nás nastal větší problém až teď v pubertě v prváku na střední... syn je každou chvíli mimo realitu a stojí to dost úsilí ho dotlačit k plnění školních povinností. Sml80

  1. na komentář reaguje blesksoft — #16
  superkarma: 0 10.10.2012, 10:50:41
 19. [12] kacena34 [*]

  blesksoft — #4 Tak to znám,už do první třídy měl odklad,to byla naše první návštěva v PPP.Přišli ještě na dysortografiii.Na prvním stupni měl asi dva roky speciální hodinu,ve škole jsme chodily k psychologovi,ale jinak samá poznámka pak i důtky za zapomínání,nepracoval při hodině atd.Přechodem na druhý stupeň se to ještě zhoršilo.Ještě k tomu jsem se rozváděla,takže jsme začaly docházet do psychologické a speciálně pedagogické ambulance kam jsem se obrátila na doporučení třídního(ten sice myslel i na pobyt,ale na pobyt to dle vyšetření nebylo).Diagnostikovali ADHD.Všechny zprávy jak z PPP tak z psychologické ambulance škola dostala a k mému úžasu v sedmé třídě když ji syn opakoval tak na mě učitelka koukala jak na zjevení,když jsem za ní byla kvůli prospěchu.O ničem nevěděla.Změnit školu jsem chtěla,ale syn nechtěl od kamarádů,takže jsem se bála,že by to mohlo být i horší.A co čert nechce v blízké době mluvily o ADHD i ve večerních zprávách a nevím proč a jak je to možné,ale byla tam zrovna ta škola - že prý je jedna z těch co s takovými dětmi umí pracovat:( Nechápu....ještě,že už vycházíme...doufám

  1. na komentář reaguje blesksoft — #15
  superkarma: 0 10.10.2012, 10:30:51
 20. avatar
  [11] bonda [*]

  Syn ji měl taky a přenesl si spoustu psychických problémů i do dospělosti. Chce to hodně tolerance a trpělivosti.

  1. na komentář reaguje rusalka2008 — #13
  superkarma: 0 10.10.2012, 10:09:53
 21. avatar
  [10] tajnostii [*]

  Není to pak jednoduchéSml23

  superkarma: 0 10.10.2012, 09:56:37
 22. [9] zzandaa [*]

  O ADHD se v poslední době hodně mluví. Buď to kdysi nebylo tak rozšířené jako dnes, nebo se o tom jen nemluvilo.

  superkarma: 0 10.10.2012, 09:35:57
 23. avatar
  [8] ladouch [*]

  Vnouček je nedonošený narodil ve na 6 měsíci a má také tyto problémy i když jen malé.Sml58Sml58

  superkarma: 0 10.10.2012, 09:31:34
 24. avatar
  [7] capkova [*]

  Jó já měla 2 ... ale přežili jsme to ...

  superkarma: 0 10.10.2012, 09:26:10
 25. avatar
  [6] Hanula [*]

  blesksoft — #4 Sml15 maminka měla problém s  bráchou, když měl obrnu v puse - dostával samé poznámky, nakonec šla maminka do školy a zlepšilo se. On se pořád šklebil a učitelka si myslela, že se jí vysmívá. Uzdravil se a vše je O.K.

  superkarma: 0 10.10.2012, 09:08:04
 26. [5] diplopeta [*]

  Na komunitě 111 právě na toto téma probíhala diskuse a chat s doktorkou - kdo by mněl zájem, tak se zaregistrujte - ale je to jenom pro ty, kdo má VZP.

  superkarma: 0 10.10.2012, 07:59:06
 27. avatar
  [4] blesksoft [*]

  mám syna s ADHD diagnostikováno neurologem ne že jen já plácnu že je hyperaktivní jako to s oblibou dělají maminky zlobivých dětí. Ve škole máme obrovské problémy a někteří učitelé přehlížejí i zprávy od psychologů a ze speciálních center. Sml80

  1. na komentář reaguje Hanula — #6
  2. na komentář reaguje kacena34 — #12
  superkarma: 0 10.10.2012, 07:16:16
 28. avatar
  [3] Žofie [*]

  Není to jednoduché s takovou diagnózou Sml23

  superkarma: 0 10.10.2012, 07:13:54
 29. avatar
  [2] Kytinkak [*]

  je to hrozné, takové rodiče fakt lituji

  superkarma: 0 10.10.2012, 06:45:55
 30. [1] lidicka [*]

  V dnešní době narůstá dětí s diagnozou ADHD, ne všichni rodiče jsou však ochotni tuto diagnozu přijmout a spolupracovat Sml22

  superkarma: 0 10.10.2012, 06:02:41

Profil uživatele
Registrace nového uživatele | Zaslat heslo

Komerční tipy

Novinky

Dnešní vydání

Nové v rubrice

Nejčtenější články

Poslední komentáře

Fotogalerie

Partner rubriky

Ankety

Anketa na téma osteoporóza
Anketa na téma: Zubní zdraví

Náš tip

Doporučujeme