Bulvár

Aby se minulost neopakovala - jak skončilo Pražské jaro II.

Pražské jaro začalo jako nadějná cesta k demokracii a ke svobodě, mělo však být právě jen tím - nadějným začátkem, jarní nadějí, která nepřečkala léto. Jak se to stalo?

Plíživá kontrarevoluce roste
V předchozích letech potlačované organizace a iniciativy se začaly opět účastnit společenského života. V Praze se sešlo III. všekřesťanské mírové shromáždění za účasti 500 představitelů katolické, protestantské a pravoslavné církve z 55ti zemí světa. Účastnili se ho především ti, kteří se rozhodli vést dialog s „pokrokovými marxisty“. V dubnu proběhlo na Pražském hradě zasedání ÚV KSČ, na němž se pokračovalo v jednáních o volbě nového předsednictva a sestavení vlády, ale i o rehabilitaci občanů, persekuovaných předchozím režimem. Poslední den jednání byl jednomyslně přijat takzvaný Akční program KSČ, v němž se hlásal přechod k socialismu s lidskou tváří. Mezi plánované změny patřila demokratizace společnosti, ochrana občanských práv, ale i ekonomické reformy. Zároveň byla založena komise pro dokončení stranické rehabilitace, takzvaná Pillerova komise. Její závěrečná zpráva byla později několikrát přepracována, v důsledku událostí po srpnu 1968 se však nikdy zevrubně neprojednávala. 5. dubna byl založen Klub angažovaných nestraníků – KAN, vzešlý především z aktivity představitelů inteligence. V krátké době měl KAN skoro 50 tisíc zájemců o členství.

Májová koťata
Květen přinesl řadu dalších změn, které však neměly mít dlouhého trvání. V Národním shromáždění bylo schváleno programové prohlášení vlády, přičemž za jeden z hlavních bodů byla považována snaha o změnu Československa na federaci. Požadavek Moravy na samostatnost – tedy na trojfederaci, však byl odmítnut. Ve stejné době v Moskvě probíhají československo-sovětská jednání na nejvyšší úrovni. Za Československo se účastní Dubček, Černík, Smrkovský a Bilak, za SSSR vystupují především Brežněv, Kosygin a Podgorný. Sovětští delegáti tvrdě kritizovali poměry v Československu a požadovali rázná opatření proti antisocialistickým a pravicovým silám, které se podle jejich mínění výrazně aktivizovaly. V Praze se mezitím sešlo přes dva tisíce bývalých funkcionářů Sokola a zvolilo přípravný výbor, který řídil obnovu této tělovýchovné organizace. V téže době byla ustavena organizace Dílo koncilové obrody v čele s pražským apoštolským administrátorem F. Tomáškem. 16. května proběhl v Praze za mimořádného zájmu veřejnosti vysokoškolský majáles, který odrážel stupňující radikalizaci veřejného mínění. Konalo se také jednání zástupců ÚV KSČ a přípravného výboru sociální demokracie - komunistické vedení obnovu sociální demokracie odmítlo a označilo ji za protikomunistickou akci. V červenci však již existovalo na 150 odboček sociálně demokratické strany s 1500 členy.

Dubček, Bilak a ti druzí
V KSČ zesilovaly spory mezi zastánci razantních reforem a příznivci SSSR, kteří žádali okamžité potlačení změn. V jejich čele stál především Bilak. Dubček se pokoušel vyloučit oba extrémy a apeloval na dodržování Akčního programu. 14. června byla v Budapešti podepsána Smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi ČSSR a Maďarskem. 19. června se však v Praze-Ruzyni konal sraz Lidových milicí - na masovém shromáždění asi 10ti tisíc příslušníků zazněly kritické hlasy proti komunistickému vedení, vytýkána byla především slabost v postupu proti pravici a žádány mocensko-administrativní zákroky. Celá akce vyvolala v zemi vlnu rozhořčení, která přerostla v podpisovou akci za zrušení milicí. 21.-30. června proběhlo na československém území vojenské cvičení států Varšavské smlouvy pod názvem „Šumava“. Odchod vojsk byl oddalován - sovětské jednotky odešly až 3. srpna – a napětí a protisovětská nálada rostly. V červnu schválil parlament rehabilitační zákon a novelu tiskového zákona a o den později uveřejnily Literární listy, Práce, Zemědělské noviny a Mladá fronta výzvu Dva tisíce slov, kterou vypracoval spisovatel L. Vaculík. Provolání vedle kritického pohledu na minulost vyzývalo k nápravě a vyvolalo bouřlivé souhlasné i nesouhlasné reakce. Jeho odpůrci ho považovali za výzvu ke kontrarevoluci. V červenci bylo vedení KSČ pozváno na jednání s „bratrskými stranami“ o vnitřních poměrech v ČSSR do Varšavy. Předsednictvo se obávalo hrozeb a ultimativních požadavků, proto navrhlo místo společné schůzky dvoustranná jednání. Představitelé Bulharska, Maďarska, NDR, Polska a SSSR se však ve Varšavě sešli a schválili Brežněvův koncept otevřeného dopisu adresovaného KSČ. V textu zazněly jak obavy z kontrarevoluce, tak důrazné varování před možným vojenským zásahem. Předsednictvo ÚV KSČ odpovědělo obhajobou, v níž střízlivým a uvážlivým tónem vyvracelo neopodstatněná obvinění a neoprávněnou kritiku a jednoznačně odmítlo tezi o internacionální pomoci „pětky“ bránit socialismus v jiné zemi. Ohlas lidu po zveřejnění obou dopisů byl bouřlivý a KSČ získala obrovskou podporu veřejnosti.

Vojska Varšavské smlouvy zasahují
Na přelomu července a srpna proběhlo v Čierné nad Tisou v železničním vagoně setkání členů vedení KSČ a Komunistické strany Sovětského svazu. Schůzce předcházelo Poselství československým účastníkům, jehož autorem byl spisovatel Kohout. Hned po zveřejnění tohoto textu začalo živelné podepisování Poselství lidmi – za tři dny byl sebrán přes milion podpisů. Jednání bylo krajně dramatické, vedení KSČ vystupovalo nejednotně, protože tři jeho členové - Kolder, Bilak a Švestka - se ztotožňovali se sovětskými argumenty. Sovětská strana stupňovala tlak, a i když žádné dohody nebyly podepsány, sovětská delegace odjížděla s představou „závazků“ vedení KSČ „bojovat proti antisocialistickým silám“. V průběhu jednání vznikla  živelná masová akce nazvaná Fond republiky - začala formou dobrovolných pracovních směn a rozšířila se mezi občany v podobě peněžních darů a zlata na takzvaný Zlatý poklad republiky (do 21. srpna dosáhly dary výše 190,5 milionu Kčs a 60 kg zlata). 30. července otiskla Moskevská Pravda dopis 99ti zaměstnanců pražské Pragovky s výzvou k mocenskému zásahu ze strany SSSR. 3. srpna proběhla v Bratislavě schůzka „pětky“ s vedoucími představiteli KSČ - přijaté prohlášení naznačovalo, že „bratrské strany nikomu nedovolí vrazit klín mezi socialistické státy“ a že problémy vyřeší „vzájemnou pomocí a podporou“. 9. až 11. srpna navštívil Prahu prezident Jugoslávie Tito. Jeho návštěva přispěla k převažujícímu optimismu a k nadějím, že nebezpečí zásahu „pětky“ nehrozí. 17. srpna se maďarský vůdce Kádára v Komárně setkal s Dubečkem a tlumočil mu nespokojenost Moskvy s vývojem v Československu. Zároveň poukázal na možné vážné důsledky z toho plynoucí a v podstatě pohrozil vojenskou intervencí.

Noc z 20 na 21. srpna
20. srpna, ve 14 hodin, začalo v Praze zasedání předsednictva ÚV KSČ. Ve 23:30 přišla na jednání první zpráva o překročení hranic vojsky „socialistické pětky“ (SSSR, NDR, Polska, Maďarska a Bulharska). Za dramatické situace došlo ke schválení rozkazu ministra obrany Dzúra, aby armáda nekladla odpor. Totéž se vztahovalo na VB a Lidové milice. Bylo vydáno Provolání ke všemu československému lidu, v němž se uvádělo, že vojska obsazují ČSSR proti vůli ústavních orgánů a bez jejich vědomí, ovšem díky zásahu Hoffmana se dostalo jen k posluchačům Pražského rozhlasu. Vpádu do Československa se zúčastnilo 27 bojových divizí (12 tankových, 13 motostřeleckých, 2 výsadkové) a 1 letecká armáda, včetně jednotek speciálních sil celkem 750 tisíc vojáků s 800 letadly, 6300 tanky a 2000 děly a raketami pod velením generála Pavlovskiho. Skupinu A tvořily sovětské a polské jednotky - zahájila nástup z prostoru Legnice - Krakov (Polsko). Ve skupině B byly jednotky SSSR a NDR a postupovala z Görlitzu, Žitavy, Drážďan a Kliegenthalu (NDR). Skupina C byly sovětské, maďarské a bulharské jednotky z oblasti Györu (Maďarsko).

Následky invaze
Vojenským vpádem byla obsazena většina důležitých měst v ČSSR. K mimořádné schůzi se sešla vláda a vyjádřila svůj protest. O ČSSR se začalo jednat v Radě bezpečnosti OSN. V celé zemi rostl živelný lidový odpor k okupaci. Invaze vojsk Varšavské smlouvy si ke 3. září 1968 vyžádala 72 mrtvých, 266 těžce a 436 lehce raněných československých občanů. Po selhání pokusu o ustavení prosovětské dělnicko-rolnické vlády, který ztroskotal mimo jiné díky spontánnímu nenásilnému odporu obyvatelstva, byli proreformní političtí představitelé KSČ v čele s Dubčekem odvlečeni do SSSR. 22. srpna zasedal v továrně pražské ČKD ve Vysočanech XIV. mimořádný sjezd KSČ; z 1543 řádně zvolených delegátů se dostavilo 1219 delegátů. Sjezd zvolil nový ústřední výbor (v čele s internovaným Dubčekem) a významně se podílel na řízení občanského odporu proti okupaci. Sjezdu se na zákrok G. Husáka neúčastnili (až na výjimky) slovenští delegáti. 23.-26. srpna probíhalo na žádost prezidenta L. Svobody v Moskvě složité jednání československé a sovětské politické reprezentace; druhý den se rozhovorů zúčastnili i internovaní českoslovenští politici. Jednání skončila podpisem takzvaného moskevského protokolu, jenž obsahoval závazné úkoly pro vedení KSČ (splnění požadavků z Čierné, zákaz „protisocialistických organizací“ a sociální demokracie, upevnění orgánů Bezpečnosti a armády, stranickou kontrolu tisku a konkrétní kádrové změny) a příslib postupného odchodu intervenčních vojsk. Podpis jako jediný z 26ti českých a slovenských politiků odmítl připojit František Kriegel, ostatní podlehli nátlaku a podepsali. Vyvrcholením lidového odporu proti vojenské intervenci byla jednohodinová generální stávka . Na zasedání Rady bezpečnosti OSN se dostavil ministr zahraničí J. Hájek, který ve svém vystoupení odsoudil vojenskou okupaci Československa. V dalších dnech se však postoj československé delegace změnil a 27. srpna požádala československá mise o stažení tzv. československé otázky z jednání Rady. 31. srpna byl na zasedání ÚV KSČ přijat moskevský protokol jako jediné východisko z dané situace. Politickou iniciativu měly v rukou reformní síly v čele s A. Dubčekem, které se domnívaly, že existuje reálné východisko z tragické situace a možnost normalizovat situaci v zemi a dosáhnout odchodu cizích vojsk. Okupací Československa v podstatě skončil proces, kterému se říkalo Pražské jaro. 7. září byl zakázán Klub angažovaných nestraníků. 8. září se v Polsku na protest proti okupaci Československa armádami Varšavské smlouvy upálil Ryszard Siwiec. 13. září 1968 vypověděla Albánie Varšavskou smlouvu. Následovalo období, ve kterém se postupně dostali k moci politici, kteří poté zahájili normalizaci. Tím byly jakékoli pokusy o změnu politického systému v republice na dlouhou dobu 20ti let potlačeny.

Myslíte si, že Pražské jaro nějak olivnilo český národ? Pozitivně nebo negativně? Vnímala jste nějak osobně následky Pražského jara? Myslíte si, že by se o podobných věcech mělo psát? Jste zastánkyní tlusté čáry za minulostí, nebo připomínání si? Myslíte si, že současní komunisté navazují spíše na Dubčekovu nebo na Bilakovu linii?

   
24.08.2006 - Společnost - autor: Ivana Kuglerová

Další příspěvky

Komentáře:

 1. avatar
  [47] Luciš [*]

  Eva_Fi: no jo jenže takové zástupce jako je Mr. Železný a spol, jen protože je někomu populární

  superkarma: 0 29.08.2006, 11:55:29
 2. avatar
  [46] Dášule [*]

  Asdareel: To s tím jazykem je blbost. Když byl Putin v Německu, mluvil německy, určitě ne kvůli tomu, aby dal Němcům najevo jejich nadřazenost. To člověk ani nemusí, oni se tak cítí sami. Je to vždycky snažší se domluvit, jestliže mají aspoň jeden jazyk, kterým mohou. Máš Pravdu, tehdy se o nás rozhodovalo v Moskvě. Dnes v Bruselu. Nemyslím, že tgy karty jsou o moc lepší. Tehdy jsme dostali jedny rakety, dnes se nám cpou druhé.
  tornado-lou: Děti opravdu nevědí nic. Nejde jen o poválečné události. Které noviny vzpomenuly letos 15. března 1939, nikde ani zmínka o 65. výročí napadení SSST Německem, obsazení pohraničí na základě Mnichovnské dohody se raděj tutlá, aby to asi nebylo nepříjemné našim spojencům v NATO. Hodně lidí křičí, že žádnou tlustou čáru, ale přitom ji už sami nakreslili jinde.

  superkarma: 0 27.08.2006, 13:44:29
 3. avatar
  [45] Eva_CZ [*]

  Luciš: obcane si zvolili zakonne zastupce...

  superkarma: 0 26.08.2006, 14:30:18
 4. avatar
  [43] Asdareel [*]

  Luciš (42): Tenkrát byla jiná situace, o nás se rozhodovalo v Moskvě. Dnes jsme členy NATO a EU, držíme podstatně lepší karty v ruce. Tenkrát nás převálcovali vnější nepřátelé. Pokud se to podělá nyní, bude to výlučně jen a jen naše vina.

  superkarma: 0 25.08.2006, 12:13:59
 5. avatar
  [42] Luciš [*]

  Asdareel: jenomže to dopadne úplně stejně. Většina občanů nechce, podepisují se petice, nedělá se hodně jako na jaře 1968, i tak jim to bylo tenkrát prd platné, rozhoduje bohužel nikdo jiný - říkají si elita my jsme prý jen lůza To řekl kdosi z poslanců, když byla řeč o referendu

  superkarma: 0 25.08.2006, 08:59:38
 6. avatar
  [41] Jardine [*]

  Koukám na zprávy a zvracím ..... Nikdy jsem neměla tendenci na politku nadávat, ale dneska bych klela jak dlaždič. O to víc, že celá naše rodina toho vypaseného socdemáckého Klému volila -- a mě se nepodařilo jim to rozmluvit. Chtěli sociální jistoty, tak je holt budou mít. I s totáčem jako prémií.

  superkarma: 0 24.08.2006, 19:37:05
 7. avatar
  [40] Asdareel [*]

  Habroslava (29): V r. 1968 jsme byli součástí vojenského paktu Varšavská smlouva a Západ úzkostlivě respektoval Jaltské dohody. Pokud by se za nás vojensky postavil, vedlo by to ke světové válce.

  superkarma: 0 24.08.2006, 19:00:31
 8. avatar
  [39] Asdareel [*]

  Bonda (37): Přinejmenším našich politiků se Američané ptají. Rusové se neptali. Neviděl bych v tom rovnítko.

  superkarma: 0 24.08.2006, 18:57:30
 9. avatar
  [38] Asdareel [*]

  Monca13 (31): Vyloučit se to nedá, jejich vliv je čím dál tím větší. viz třeba http://lidovky.zpravy.cz/meli-by-povesit-zdenka-fierlingera-dt5-/ln_nazory.asp?c=A060822_120906_ln_nazory_hrn

  superkarma: 0 24.08.2006, 18:56:36

Další příspěvky

Z předchozí stránky:

 1. avatar
  [37] bonda [*]

  Dřív lezli naši politici do prdele Rusákům, teď zase Američanům.Ti si můžou dovolit cokoliv, všechno jim nakonec schválíme ve jménu boje proti komunismu. Ptá se nás dnes někdo, jestli tu chceme americkou základnu?

  superkarma: 0 24.08.2006, 18:52:10
 2. [36] cvachova [*]

  Současná politika je taky rudá, hnus...Nechci aby se opakoval rok 1968!!!!!!!!!!!!!!!

  superkarma: 0 24.08.2006, 18:35:28
 3. [35] tornado-lou [*]

  habroslava: myslim, ze USA se o cecensko nezajima spis z toho duvodu, ze by to vytocilo rusy. a to si USA rozhodne nepreje.

  superkarma: 0 24.08.2006, 18:34:03
 4. avatar
  [34] man-mimo [*]

  monca13: strany socialistické Národní fronty už začínají jednat o sestavení vlády
  http://lidovky.zpravy.cz/lidovci-jsou-pro-vladu-s-podporou-komunistu-f31-/ln_domov.asp?c=A060824_163110_ln_domov_fho

  superkarma: 0 24.08.2006, 17:29:00
 5. avatar
  [33] man-mimo [*]

  habroslava: s tím bych nesouhlasil, byl tu uran, ale hlavně poválečný rozdělení Evropy. A Čečensko je taky něco jinýho než Kuvajt.

  superkarma: 0 24.08.2006, 17:22:14
 6. [32] FAXÍK [*]

  opakování nechci

  superkarma: 0 24.08.2006, 17:02:14
 7. avatar
  [31] monca13 [*]

  Asdareel: myslíš že se komunisti vrátí k moci a znovu budou budovat socialismus?

  superkarma: 0 24.08.2006, 17:01:34
 8. [30] jarčinka [*]

  Historie naší země je důležitá, ať je jakákoliv. Nové generace se z ní mohou poučit a proto by se mělo vědět, jak to bylo. Každá okupace země jinou zemí není žádaná, a aspoň většina lidí si to nepřeje, a ta hrstka vždy myslí jen na sebe - i dnes je tomu tak, protože politici se vůbec nedokáží domluvit a myslet na lid. Tak to aspoň vidím já. Kdy bude české zemí a jejímu lidu dobře, ví to někdo?

  superkarma: 0 24.08.2006, 16:04:23
 9. avatar
  [28] Vivian [*]

  Stana55: 13 - většina možná, ale všichni rozhodně ne .

  superkarma: 0 24.08.2006, 15:48:45
 10. avatar
  [27] Eva_CZ [*]

  Aja:

  superkarma: 0 24.08.2006, 15:32:15
 11. avatar
  [26] Aja [*]

  Příhod neveselých i k pousmání mám spoustu, ale nerada bych, aby to bylo něco jako "stařenka vypravuje"
  Vyhodili nám třeba profesorku, protože balila použité vložky do novin a přitom si šuškala...tumášhajzle... Kolegyně ji udala, protože chtěla její místo. Znám instituci, kde řediteluje pořád stejný strejc. Za totáče mu STB doporučila zaměstnávat některé "nevyvolené", aby byli na jednom fleku a byl o nich přehled, líp se na ně donášelo a kontrolovalo je...Byl to soudruh se vším všudy Po revoluci si z toho udělal zásluhu! Prý ty lidi zaměstnával proto, aby byli chránění, schovaní před totalitou...

  superkarma: 0 24.08.2006, 14:50:15
 12. avatar
  [24] Eva_CZ [*]

  Asdareel:

  tornado-lou:

  superkarma: 0 24.08.2006, 13:18:58
 13. avatar
  [23] Asdareel [*]

  monca13 (20): Opakovat se to může, byť zřejmě v modifikované podobě. Pomocí právě té plíživé a salámové taktiky.

  superkarma: 0 24.08.2006, 12:06:09
 14. avatar
  [22] monca13 [*]

  stejně jako si téměř nepamatuji na začátek Pražského jara, nepamatuji si ani na jeho konec, takže díky za článek

  superkarma: 0 24.08.2006, 11:22:18
 15. [21] tornado-lou [*]

  v tehle zemi nema smysl plakat nad tim, ze maji politici komunistickou miulost. to u nas maji skoro vsichni nad 40. jde jen o to ze nekteri se od toho dokazali distancovat a jini ne. asi je jeste moc brzo racionalne to zhodnotit, zatim je to jeste moc osobni, navic myslim, ze porad jeste uplne presne nevim, jak to tehdy vlastne bylo, v archivech je urcite porad jeste velka spousta nezverejnenych veci. ale musime o tom mluvit. a to se nedeje! nevzpominam si, ze by s nama ve skole mluvili o udalostech roku 48 nebo 68, o procesech v 50letech o normalizaci nebo vubec o cemkoliv z povalecnyho vyvoje. naprosto nepochybuju o tom, ze spousta stredoskolaku nema tuseni co se tady stalo. a nebo jenom povrchni. jediny co vi o 68 je ze prijeli rusove. a to nezni tak straslive, tak proc kolem toho delat povyk? republiku obsadili vojaci peti statu, 6000tanku atd, to uz je o hodne horsi, zejo. a to ty deti nevi. a ja to vim jenom proto, ze sem hledala. jestli se tohle a spoustu dalsich veci nedozvi, tak to bude velikej pruser.

  superkarma: 0 24.08.2006, 11:19:22
 16. avatar
  [20] monca13 [*]

  doufám, že za současné zahraničněpolitické situace se nic podobného opakovat nemůže

  superkarma: 0 24.08.2006, 11:13:24
 17. avatar
  [19] femme [*]

  Asdareel 12: moje řeč, žádná tlustá červená čára

  superkarma: 0 24.08.2006, 11:03:53
 18. avatar
  [18] Asdareel [*]

  man-mimo: Taky si myslím.

  superkarma: 0 24.08.2006, 10:56:05
 19. avatar
  [17] man-mimo [*]

  Asdareel: Dubček byl především komunista. A že by byl protiruský by se nechalo úspěšně pochybovat.

  superkarma: 0 24.08.2006, 10:49:57
 20. avatar
  [16] Asdareel [*]

  Mehteb: Ano, v té pozici jsme už jednou byli, mezi oběma světovými válkami. To, že jsme se později dostali na okraj, nebyla vina nás, českého národa, nýbrž tlaků ze zahraničí. Tlaků přímočaře fyzických, vojenských.

  superkarma: 0 24.08.2006, 10:31:37
 21. [15] Mehteb [*]

  Všichni se na nás tenkrát vykašlali.....mohli jsme teď být v pozici vyspělé země, kdyby srpen 68 nebyl...škoda. Rodiče nás takto naučili dvojí morálce. Od malička jsem věděla, že nesmím na veřejnosti říkat co si o okupaci myslím doopravdy. Otec byl při normalizaci vyhozen z práce vedoucího, pak odvolal a pak pracoval ještě spoustu let v KSČ. Nevyčítám mu to, měl svou práci rád a nemohl by jí jinak dělat. Ale hrdý na to opravdu nebyl. Já jsem v mládí strávila 2 roky v Rusku, to bylo ještě před pěrestrojkou a rusové nevěděli vůbec o co tenkrát u nás šlo. Spousta vojáků se chlubila, že nás v 68 přišli osvobodit.... nechápali že by něco bylo špatně. prostě je tam tenkrát nahnali a kdyby nechtěli, tak je zastřelili. ...

  superkarma: 0 24.08.2006, 10:26:08
 22. avatar
  [13] Stana55 [*]

  grizzly: S těmi komunisty máš pravdu.Ať si dnes říkají jak chtějí,všichni mají komunistickou minulost.Když ne oni tak rodiče určitě.Já nesu dodnes následky angažovanosti mojí maminky.Jí to nevyčítám.

  superkarma: 0 24.08.2006, 10:11:58
 23. avatar
  [12] Asdareel [*]

  Ještě něco k té tlusté čáře - žádná tlustá čára, žádné odpouštění. Nezapomínat na minulost, připomínat si ji na každém kroku. Když byl nedávno prezident Putin na návštěvě ČR, mluvil s ním náš prezdent rusky. Určitě se chtěl jenom pochlubit se svojí znalostí ruštiny, ale ruský tisk to hned interpretoval jako uznání Putinova dominantního postavení.

  superkarma: 0 24.08.2006, 09:53:17
 24. avatar
  [11] Asdareel [*]

  Dubček byl naivní intelektuál, neschopný cokoliv rozhodnout. Nebyl ochotný učinit rázný krok k záchraně národa před vojenskou invazí, jak to udělal, s vědomím obrovské osobní odpovědnosti, o 13 let později generál Jaruzelski v Polsku. Přitom by tenkrát nebylo zřejmě ani potřeba vyhlašovat stanné právo. Dubček si navíc odmítal byť jen připustit, že by vojenská invaze mohla hrozit.

  Pánbu nás chraň před naivními intelektuály - to, co potřebujeme, jsou chladní, racionální a pragmatičtí politici, pragmatičtí ovšem v národním zájmu, nikoliv v zájmu vlastní peněženky, jak to můžeme nyní bohužel kolem sebe vidět.

  Grizzly: Nemohu souhlasit s tím, že Bilakovi šlo především o prachy. Jemu šlo především o Rusko, Rusko, Rusko. A o to jde i současným komunistům. V oblasti přerozdělování státních peněz se neliší od ČSSD, ale liší se v zahraniční, ideologické orientaci. Zatímco ČSSD je orientovaná proevropsky, KSČM je orientovaná na státy jako jsou Rusko, Čína, Kuba a KLDR.

  KLDR je laboratorním příkladem selhání komunistické ideologie. Jeden národ, dva státy a jaký je mezi nimi rozdíl. Korejská republika a KLDR. K tomu není co dodat.

  Bonmot o tom, které komunisty myslíme - zda ty v ODS... apod. neberu, ačkoliv je do jisté míry oprávněný. Ti z ODS, KDU, SZ a z velké části i z ČSSD představují totiž jednu jistotu - že se komunismus a proruská orientace nevrátí, protože jej nechtějí, jsou orientováni na Evropu. Ti, kteří zůstali v KSČM, si přejí vystoupení z NATO a z EU a představují riziko návratu do sféry ruského vlivu. Takže komunisty z KSČM považuji - snad s výjimkou Dolejše - za nástupce Bilaka, nikoliv Dubčeka. Dubčekovci jsou spíše v ČSSD.

  Vliv sovětské invaze na českou společnost byl jednoznečně negativní, ale opět, absolutně odmítám dnes tak módní zatracování a pohrdání naším národem. Lidi jsou jací jsou a pokud žijeme v džungli - o čemž nás Rusové v roce 1968 tvrdě poučili - musíme přijmout zákony džungle.

  superkarma: 0 24.08.2006, 09:38:00
 25. avatar
  [9] Zzuzzka [*]

  superkarma: 0 24.08.2006, 09:05:01
 26. avatar
  [7] aiša [*]

  ani nevíte jak ste mě tu dobu připomněli ten první obrázek je určitě z Liberce z náměstí i když mílit se mohu ale určitě se nemílím neumím ani popsat co sem tenkrát cítila a né jen v tomto okamžiku už nikdy nechci aby se to opakovalo

  superkarma: 0 24.08.2006, 08:08:47
 27. [6] Olca [*]

  markousek: největší chyba historie je, že se stále opakuje

  superkarma: 0 24.08.2006, 07:43:58
 28. [5] markousek [*]

  Snad se to už u nás nebude opakovat

  superkarma: 0 24.08.2006, 07:30:23
 29. [2] Januše [*]

  po přečtení článku jsem se opět ocitls jako 11. letá dívka zpět v té hrůzné době a chtělo by se mi brečet. Proboha, nedopusťme opakování!!!

  superkarma: 0 24.08.2006, 06:52:16
 30. avatar
  [1] Eva_CZ [*]

  Redakce, diky.

  superkarma: 0 24.08.2006, 00:46:33

Profil uživatele
Registrace nového uživatele | Zaslat heslo

Komerční tipy

Novinky

Dnešní vydání

Nové v rubrice

Nejčtenější články

Poslední komentáře

Fotogalerie

Partner rubriky

Ankety

Náš tip

Doporučujeme