Více než 41% ze všech těhotenství, jež jsou ročně na celém světě zaznamenána, je neplánovaných. Světový den antikoncepce se každoročně koná 26. září a cílem je zvýšit povědomí o možnostech antikoncepce.

Kampaň s motem pro letošní rok: „Tvoje budoucnost. Tvoje rozhodnutí. Tvoje antikoncepce,“ chce oslovit především mladé lidi. Umožnit jim učinit informovaná rozhodnutí ohledně jejich sexuálního a reprodukčního zdraví.

Výsledky celosvětových průzkumů

Průzkumy chování mladých lidí před schůzkou ukazují, že 44% mladých lidí dává přednost péči o osobní hygienu, zahrnující sprchování, depilaci a aplikaci parfému před výběrem vhodné metody antikoncepce.2 Dalším překvapivým zjištěním je, že mladí lidé nepovažují internet za spolehlivý zdroj relevantních informací o antikoncepci. 3 Nejrizikovějším faktorem v sexuálním chování mladých lidí je stud. Následkem toho se bojí vyhledávat informace o sexu a možnostech ochrany. 4 Sexuální výchova v rámci školních osnov začátek sexuálního života spíše oddálí, nežli uspíší. 5

Důsledky neplánovaných těhotenství

Každý rok na celém světě porodí 14–16 miliónů dívek ve věku 15–19 let. Úmrtí, spojená s těhotenstvím, jsou nejčastější příčinou smrti dívek v tomto věku. 6 Každým rokem zabrání antikoncepce 188 miliónům neplánovaných těhotenství, následkem čehož je provedeno o 112 miliónů méně potratů, zemře o 1,1 miliónu méně novorozenců a 150 000 matek.7

Ročně na světě dojde k 448 miliónům nákaz léčitelnou pohlavně přenosnou chorobou (tj. např. syfilis, kapavka, chlamydie a trichomonáda). Mezi tyto choroby nejsou zahrnuty infekce virem HIV a další onemocnění, která významným způsobem negativně ovlivňují život jednotlivců i skupin na celém světě.815% mladých dospělých osob ve věku 18 až 26 let trpělo v roce 2009 sexuálně přenosnou chorobou.9

Neplánovaná těhotenství představují komplexní problém, spojený jak s vysokými náklady na zdravotní a sociální služby, tak s obrovským emocionálním stresem pro těhotně ženy, jejich rodiny a celou společnost.10

Výzkum a současná situace v České republice

Průzkum na reprezentativním vzorku 499 respondentek starších 15-ti let s názvem „Hormonální antikoncepce“ ukázal, že s užíváním hormonální antikoncepce má nějakou zkušenost téměř šest českých žen z deseti (59%).11 A v současné době užívá antikoncepci 35% žen starších 15 let. Zkušenosti s užíváním hormonální antikoncepce má ve věku 15 – 29 žen 77% žen, 30 – 44 let 84% žen, 45 – 59 let 63% žen a 60 a více let 13% žen.

V současné době užívá hormonální antikoncepci ve věku 15 – 29 let 70% žen, 30 – 44 let 50% žen a ve věku 45 – 59 let 22% žen. Čtyři ženy z deseti s hormonální antikoncepcí žádné zkušenosti nemají – 37% žen antikoncepci nikdy neužívalo a ani to v budoucnu neplánuje (jedná se především o ženy vyššího věku), 4% žen sice doposud zkušenosti nemají, ale plánují hormonální antikoncepci v budoucnosti užívat.

K současné situaci o informovanosti mladých lidí o možnostech antikoncepce se vyjádřila Mgr. Zuzana Prouzová, výkonná ředitelka Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu (SPRSV).

Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu zrealizovala rozsáhlý kvalitativní výzkum zaměřený na informační potřeby a informační zdroje týkající se oblasti sexuality a sexuálních a reprodukčních práv mladých lidí. Výsledky aktuálního výzkumu ukázaly na stále neuspokojivou situaci týkající se základní informovanosti mladých lidí o problematice partnerských vztahů, sexuality a ochrany před jejími negativními důsledky. Sexuální výchova ve škole ani v rodině není považována za vyhovující a dostatečnou, mladí lidé stále získávají nejvíce informací od vrstevníků a z internetu. SPRSV se dále snaží k informování mladých lidí využít všechny dostupné zdroje. Vzdělává učitele, lékaře, zdravotnické pracovníky i samotné mladé lidi, kteří pak působí mezi svými vrstevníky hlavně v oblasti výchovy ke stabilním partnerským vztahům a prevence rizikového sexuálního chování. O všech programech se lze dozvědět na www.planovanirodiny.cz.“

Nezbytnou součástí plánování budoucnosti je dostupnost zdroje přesných a nezkreslených informací ohledně možností ochrany. Nově upravená stránka www.antikoncepce.cz, obsahuje aktuální údaje, napomáhající mladým lidem diskutovat se svými lékaři o volbě vhodné formy antikoncepce pro sebe i partnera.


Odkazy:

 • 1.Singh, S., et al. Unintended pregnancy: worldwide levels, trends, and outcomes. Stud Fam Plann (2010)41(4): 241-250
 • 2Bayer HealthCare. Data on file. Contraception: Whose responsibility is it anyway? Survey. Fieldwork carried out by GFK Healthcare. May 2010
 • 3Jones, R., et al, Teens Reflect on Their Sources of Contraceptive Information, Guttmacher Institute 2007
 • 4Bell, J. Why embarrassment inhibits the acquisition and use of condoms: A qualitative approach to understanding risky sexual behavior, J Adolesc. 2009 Apr; 32(2):379-91. Epub 2008 Aug 8
 • 5Wellings, K., et al, Sexual behavior in context: a global perspective. The Lancet Sexual and Reproductive Health Series, October 2006
 • 6Blake, S. et al., Youth Guide for Action on Maternal Health, Women Deliver 2010
 • 7Alan Guttmacher Institute & IPPF, Facts on Satisfying the Need for Contraception In Developing Countries, November 2010.
 • 8WHO. Sexually transmitted infections. Factsheet no 110, August 2011. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs110/en/index.html(Last accessed July 2012)
 • 9Wildsmith, E., et al., Sexually Transmitted Diseases among Young Adults: Prevalence, Perceived Risk, and Risk-Taking Behaviors, Child Trends Research Brief 2010
 • 10Mavranezouli I et al. Health economics of contraception. Best Practice & Research Clinical Obstetrics and Gynaecology 2009;23:187-198
 • 11Factum Invenio, srpen 2011
Reklama