Bulvár

25. listopad: Mezinárodní den proti násilí na ženách

Jako den proti násilí na ženách byl 25. listopad ve světě připomínán neoficiálně od roku 1981. V České republice si ho připomínáme od roku 1995. Mezinárodním dnem proti násilí na ženách byl 25. listopad vyhlášen Valným shromážděním OSN v prosinci 1999.

nasili

Mezinárodním dnem proti násilí na ženách byl 25. listopad vyhlášen Valným shromážděním OSN v prosinci 1999. Valné shromáždění OSN přitom vyzvalo vlády jednotlivých zemí, mezinárodní organizace i jednotlivé neziskové organizace, aby na tento den pořádaly akce zaměřené na zvýšení povědomí o tomto problému. Neoficiálně byl tento den slaven již od 80. let 20. století, v České republice poprvé v roce 1995.

Pod pojmem „násilí na ženách“ přitom Valné shromáždění OSN rozumí „činy schopné způsobit fyzické, sexuální nebo psychické poškození, ať již ve veřejném nebo soukromém životě“. Obecně je pod tímto pojmem rozuměno domácí násilí, sexuální zneužívání, obchod se ženami či jiné genderově podmíněné násilí. Rozhodnutí o vyhlášení Mezinárodního dne proti násilí na ženách (54/134) bylo přijato i s ohledem na Deklaraci o eliminaci násilí na ženách z prosince 1993 a na Všeobecnou deklaraci lidských práv i řadu dalších deklarací.

Jako den proti násilí na ženách byl 25. listopad připomínán neoficiálně od roku 1981, kdy byl takto vyhlášen ženskými organizacemi v Kolumbii na památku sester Patrie, Minervy a Marie Teresy Mirabalových, politických aktivistek v Dominikánské republice, zavražděných roku 1960 na pokyn dominikánského diktátora Rafaela Trujilla.

Od devadesátých let 20. století si tento den ženské organizace po celém světě připomínají v rámci 16 akčních dnů proti genderovému násilí - ty vyvrcholí vždy Dnem lidských práv 10. prosince. 20.prosince 1993 přijalo Hromadné shromáždění OSN deklaraci o eliminaci násili na ženách Declaration on the Elimination of Violence against Women (A/RES/48/104, rezoluce 54/134).

V České republice byl 25. listopad jako den proti násilí na ženách poprvé připomenut v roce 1995 Koordinačním kruhem prevence násilí na ženách. Od tohoto roku byly na tento den (i v rámci 16 akčních dní) pořádány informační akce každoročně.

Aktuální informace o Mezinárodním dni proti násilí na ženách a usnesení Valného shromáždění OSN naleznete v případě zájmu na stránce...

Veřejná výzva neziskové organizace proFem o.p.s. k 25. listopadu 2010, Mezinárodnímu dni boje proti násilí na ženách vládě ČR, poslankyním a poslancům Parlamentu ČR, senátorkám a senátorům Senátu Parlamentu ČR

Vážené dámy a pánové!

Česká republika se před několika lety, především však svým vstupem do Evropské unie, přihlásila k modernímu chápání problematiky násilí vůči ženám a zavázala se proti všem formám tohoto závažného porušování lidských práv bojovat. Od té doby došlo i v ČR k uzákonění řady opatření znesnadňujících obchodování se ženami a dívkami, zostřujících postih znásilnění a chránících osoby postižené domácím násilím, tedy ve velké převaze právě žen (95 % postižených domácím násilím jsou ženy, 98 % pachatelů je mužského rodu).

Opatření jsou však nedostatečná a toho si je i reprezentace vzešlá z voleb vědoma. I proto zřídily minulé vlády poradní orgány, rady, v případě boje proti násilí na ženách pak Radu pro rovné příležitosti žen a mužů, která má několik aktivně pracujících výborů ke speciálním tématům. Výbor prevence domácího násilí měl být v minulosti pracovně poradním orgánem pro další rozvoj opatření proti teroru za skrytými zdmi v domácnostech - i zde minulé vlády pochopily, že nejde o soukromý a soukromě řešitelný problém, nýbrž o závažné porušování lidských práv postižených osob (dospělých žen, jejich dětí, seniorek/seniorů, osob s handicapem, v malém procentu u dospělých mužů). Výbor prevence domácího násilí v posledních dvou letech pracoval na celostátní strategii prevence domácího násilí, zvanou Národní akční plán prevence domácího násilí, jehož schválením by se vláda přihlásila na dobu příštího desetiletí k jednotné strategii v oblasti vylepšené akutní intervence a dlouhodobé a systémové prevence. Po připomínkovém řízení a kritice Ministerstva spravedlnosti v zájmu šetření finančních prostředků Výbor z návrhu pro další léta vyloučil jednu z jeho nejdůležitějších částí - bezplatnou právní pomoc postiženým osobám. Vláda přesto tento návrh v minulých týdnech nepřijala a vrátila ho výboru „k přepracování".

Problém bezplatného právního poradenství a další právní pomoci pro „oběti", tedy osoby postižené domácím násilím, je ale velmi naléhavý. Zůstaneme-li u žen a jejich dětí (tedy 95-96 % postižených osob), pak můžeme jako organizace zabývající se problematikou více než 13 let potvrdit, že velká většina těchto žen nemá po dlouholetém fyzickém, psychickém a ekonomickém týrání dostatečné finanční prostředky ani na rozvod, natož na rozvleklé tahanice o uspořádání styku násilníků s dětmi, o případných majetkových ne-vyrovnáních ani nemluvě. Základní poznatky problematiky dynamiky násilných vztahů mluví o slabém postavení týrané osoby a i společensky silném toho, kdo týrá. V dlouhodobých násilných vztazích dochází kromě fyzické a psychické destabilizace a vyčerpání i k ekonomické pauperizaci postižených.

Problém právního poradenství a další právní pomoci pro tyto osoby tkví také v nedostatečných odborných znalostech o domácím násilí ze strany většiny advokátek/advokátů, kteří se navíc nerady/i zabývají chudou klientelou. Rozvod ženy z azylového ubytování prostě žádné advokátce/advokátovi zisk nepřinese - bohužel, dotčené ženě také ne.

Problém bezplatného právního poradenství je ale i problémem nedostatečného Zákona o sociálních službách, který poskytování bezplatného právního poradenství a pomoci nad úroveň odkazu na zákony prostě neumožňuje, protože ho jako „sociální službu" nezná.

Zákonodárství ve srovnatelných zemích EU jsou daleko vyspělejší. Ve Velké Británii byly zřízeny zvláštní soudy v případech domácího násilí, které kromě řešení trestných činů současně zahrnují a řeší základní opatření občanského charakteru - tedy svěření dětí do péče, bydlení aj. Ve Španělsku dokonce komplexní Zákon o potírání násilí na ženách zasahuje v rychlých řízeních v případech domácího násilí i do ochrany obětí v pracovně-právním prostoru a bezplatná právní pomoc je zde ukotvena v paragrafu stejného zákona. Také Norsko, třebaže nemá komplexní zákon k problematice domácího násilí, poskytuje postiženým bezplatnou právní pomoc. - Nutno dodat, že většina zákonodárných opatření v těchto zemích nemá problém s charakteristikou domácího násilí jako genderově ovlivněného a podmíněného násilí. V ČR je tomu spíše naopak, a to nevede k diferencovanému a efektivnímu přístupu vůči jednotlivým postiženým skupinám obyvatelstva.

Dosavadní opatření nejsou v oblasti tzv. domácího násilí dostatečná a v krátké budoucnosti se ČR případným dalším nicneděláním dostane i do rozporu s doporučením Rady Evropy (Konvence o potírání násilí na ženách) a také Evropské unie. Ekonomické škody způsobené již dnes domácím násilím jsou však enormně vysoké, v ČR zatím v „režimu utajení", jelikož ani na analýzu ekonomických dopadů domácího násilí nejsou a viditelně nebudou ani v blízké budoucnosti finanční prostředky. proFem o.p.s. ji však považuje za zcela zásadní a hledá v současnosti možnosti jejího vypracování ve vlastní režii.

proFem o.p.s. proto vyzývá vládu ČR a především pak poslankyně/poslance Parlamentu ČR a senátorky/senátory Senátu Parlamentu ČR, aby se zasadili

 • a) za rychlé dopracování a přijetí Národního akčního plánu prevence domácího násilí včetně problematiky bezplatné právní pomoci postiženým osobám,
 • b) v případě, že se nepodaří v krátké době prosadit toto základní celistvé opatření, zohlednit okolnost nedostatečné právní ochrany osob postižených domácím násilím v ČR zvláštním zákonem o bezplatné právní pomoci a podpoře pro postižené.
   
25.11.2010 - Společnost - autor: Jakub D. Kočí

Komentáře:

 1. avatar
  [22] hubajda [*]

  konecne neco rozumneho

  superkarma: 0 27.11.2010, 15:48:56
 2. [21] xuxa [*]

  nadenica — #2 NAPROSTO SOUHLAS

  superkarma: 0 26.11.2010, 07:47:43
 3. [20] zázvor [*]

  To měla být odpověd na komentář.

  Ale jinak jsem pro přijetí takového zákona.Je zajímavé,že jinde už to funguje.Inu...

  superkarma: 0 25.11.2010, 20:59:23
 4. [19] zázvor [*]

  On jinak se snaží dobře placený právník a jinak ten co je přidělený ex-offo.Čeká mne souzení,sice v jiné věci,ale jsem velmi rád,že mám D.A.S.

  superkarma: 0 25.11.2010, 20:56:55
 5. avatar
  [18] Myškomedvídek [*]

  je to správné,bojovt proti násilí by se měloSml22

  superkarma: 0 25.11.2010, 19:25:09
 6. avatar
  [17] Lukáš Čejka [*]

  enka1 — #14 nektere jsou skutecne jak od CimrmanaSml16

  21. 10. Den původních odrůd jablek

  21. 11. Den filosofie

  21. 11. Světový den televize

  21. 11. Světový den pozdravů

  superkarma: 0 25.11.2010, 14:16:15
 7. avatar
  [16] carmi [*]

  Když žena nemá na zaplacení právníka pro rozvod, může se obrátit na Českou advokátní komoru a ta jí určí právníka zdarma. Nebo se může nechat zastupovat advokátem s tím, že bude zaplacen z přisouzených nákladů řízení. Sice při rozvodu soud obvykle nepřisoudí náhradu nákladů právního zastupování, ale pokud jsou k tomu důvody, a ty v popsaných případech jsou, může určit, že náhradu nákladů právního zastupování je povinnen uhradit manžel (tedy už bývalý).

  Nelíbí se mi poznámka, že:  Rozvod ženy z azylového ubytování prostě žádné advokátce/advokátovi zisk nepřinese.

  Mimochodem - rozvod většinou představuje pro právníka dost práce a to zvlášť v případech zmíněných v článku. Myslím, že nikdo nepracuje rád zadarmo.

  superkarma: 0 25.11.2010, 14:14:14
 8. [15] Zuzice82 [*]

  Určitě je to boj za správnou věc, byly doby kde se o tomto ůbec nemluvilo a to vlastně víte taky kolik existuje zemi kde je cela normální týrat, bít vlastní ženu, běhá mi z toho mráz po zádech jak to člověk čte avidí v televizi, můžeme být rády že žijeme v "civilizovaném" světě. Je dobré vědět žeje tu někdo kdo vám podá pomocnou ruku, i když věřím že ne vždy je to tak jednoduché. ono se velice dobře radí hůře pak děla Sml80

  superkarma: 0 25.11.2010, 13:28:07
 9. avatar
  [14] enka1 [*]

  Lukáš Čejka — #9 Stačí jeden: MDV - mezinárodní den všehoSml24

  1. na komentář reaguje Lukáš Čejka — #17
  superkarma: 0 25.11.2010, 13:24:54
 10. avatar
  [13] slunecko7tecne [*]

  ivetinkav — #8 přesně tak... ať tam jsou o chlebu a o vodě... a ne jak v bavlnce, cely snad luxusnější než jsou pokoje v nemocnici... to je nějaký trest?

  superkarma: 0 25.11.2010, 11:52:08
 11. avatar
  [12] Lukáš Čejka [*]

  Trochu ironie:

  25. 11. Mezinárodní den boje proti násilí na ženách

  25. 11. Den bez nákupů

  Sml54

  superkarma: 0 25.11.2010, 11:41:32
 12. avatar
  [11] Lukáš Čejka [*]

  nadenica — #10 proste takovy Mezinarodni mnohoden Sml80

  superkarma: 0 25.11.2010, 11:16:32
 13. avatar
  [10] nadenica [*]

  Lukáš Čejka — #9tak to rozdělíme po půl dnechSml54

  ráno svátek matek, odpoledne svátek otců

  nebo ráno tatínci, ať můžou odpoledne střízlivět a odpoledne maminky, ať se můžou o tatínky postaratSml30

  a násloedujíc svátkem všech svatých, pak svátkem práce a nakonec svátek zvířatSml57

  1. na komentář reaguje Lukáš Čejka — #11
  superkarma: 0 25.11.2010, 10:41:44
 14. avatar
  [9] Lukáš Čejka [*]

  Jak tak koukam, tak zachvili budem muset prejit na jiny kalendar, protoze 365 dnu nam nebude stacit na vsechny ty Mezinarodni dny Sml57

  1. na komentář reaguje nadenica — #10
  2. na komentář reaguje enka1 — #14
  superkarma: 0 25.11.2010, 10:37:51
 15. [8] ivetinkav [*]

  ale i v base by se s níma mělo zatočit, a ne že se tam mají jako na táboře a za naše peníze

  1. na komentář reaguje slunecko7tecne — #13
  superkarma: 0 25.11.2010, 09:47:07
 16. avatar
  [7] malvina [*]

  Pěkný   článek . V Anglii  rychlosoudy odsoudí  násilnika velmi rychle. /Do jednoho  měsíce/.Tresty  jsou  adekvátní.Pak si   každý    "gentleman"  rozmyslí zda   bude  svojí družku  nebo manželku  otloukat, nebo si  odsedí  svůj soudem   udělený  čas  v  base.

  superkarma: 0 25.11.2010, 09:34:34
 17. avatar
  [6] nadenica [*]

  Alenka0010 — #5proč? nebo je snad máme z daní živit v base, kde nemusí makat? prý jeden vězeň daňové poplatníky vyjde na asi 25tisíc Kč měsíčně. Vyděláš tolik? Já ne...Sml80

  superkarma: 0 25.11.2010, 09:28:55
 18. avatar
  [5] Alenka0010 [*]

  nadenica — #2 To je snad trochu moc, ne?

  1. na komentář reaguje nadenica — #6
  superkarma: 1 25.11.2010, 09:26:24
 19. avatar
  [4] marry.lu [*]

  xuxa — #1 nadenica — #2 Introvertka — #3 nemohu jinak, než souhlasit!!!

  superkarma: 0 25.11.2010, 09:24:29
 20. avatar
  [3] Introvertka [*]

  xuxa — #1 Plně souhlasím a divím se ženám, co se nechají týrat. Dostat od partnera facku, kopnu ho někam. Kdyby se to opakovalo, ihned běžím na policii ať ho zadrží a ke mě nepustí. Nešla bych kvůli němu do azylového domu, ale snažila bych se ho dostat do chládku.

  1. na komentář reaguje marry.lu — #4
  superkarma: 0 25.11.2010, 08:41:53
 21. avatar
  [2] nadenica [*]

  zveřejněte seznamy úchyláků, pedofilů a jiných podivných existencí!!!!

  zaveďte trest smrti!!!!

  za nezákonné počínání řezejte uši, ať se při setkání s tímto člověkem hned seznámíme, s kým máme tu čest!!!! nebo mu vytetujte na čelo: Jsem úchyl a magor, pro tuto společnost nebezpečný!!! 

  a souhlasím s předchozím příspěvkem - co si necháme líbit, v tom se na nás bude pokračovat!!!

  Sml31Sml31Sml31

  1. na komentář reaguje marry.lu — #4
  2. na komentář reaguje Alenka0010 — #5
  3. na komentář reaguje xuxa — #21
  superkarma: 0 25.11.2010, 08:29:22
 22. [1] xuxa [*]

  Milý neštastní-vracejte rány nebo utečte-málokdo pomůže účelně-lidé si k nám dovolí jen to co jim dovolíme my!

  1. na komentář reaguje Introvertka — #3
  2. na komentář reaguje marry.lu — #4
  superkarma: 0 25.11.2010, 07:34:39

Profil uživatele
Registrace nového uživatele | Zaslat heslo

Komerční tipy

Novinky

Dnešní vydání

Nové v rubrice

Nejčtenější články

Poslední komentáře

Fotogalerie

Partner rubriky

Ankety

Výzkum žena-in.cz – téma bolest, horečka a nachlazení
Trápí vás exém? Zapojte se do testování RadioXar

Náš tip

Doporučujeme